Senere ændringer til forskriften
Links til EU direktiver, jf. note 1
32000L0053
 
Links til øvrige EU dokumenter
31998L0034
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse1)2)

(Udvidelse af miljøzoneordningen, krav om miljøzonemærker for udenlandske køretøjer, mulighed for tilbageholdelse af transportmidler m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 507 af 17. juni 2008 og lov nr. 509 af 17. juni 2008 og senest ved § 2 i lov nr. 1519 af 27. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 9 q indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Miljøministeren fastsætter regler om producenters, importørers og forhandleres pligt til at give oplysninger om designet af person- og varebiler og disses komponenter med henblik på deres egnethed til nyttiggørelse og genanvendelse og om den miljømæssigt forsvarlige behandling m.m. af udtjente person- og varebiler, herunder udvikling og optimering af metoder til genanvendelse og nyttiggørelse af sådanne køretøjer og deres komponenter, samt om opnåede fremskridt m.m. Ministeren fastsætter regler om, hvordan oplysningerne skal gives.«

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 5 og 6.

2. I § 9 q, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres to steder »stk. 4« til: »stk. 5«.

3. I § 9 s, stk. 2, ændres »§ 9 q, stk. 3 og 4« til: »§ 9 q, stk. 3 og 5«.

4. I § 15 a, stk. 1, indsættes som 2., 3. og 4 pkt.:

»Tilsvarende gælder for kommunalbestyrelsen i øvrige kommuner, hvis miljøministeren forudgående har givet sin tilladelse. For at en tilladelse kan meddeles, skal grænseværdier for partikelforurening være overskredet. Ved vurderingen af, om en tilladelse kan meddeles, skal endvidere indgå de samlede miljø- og samfundsmæssige konsekvenser af miljøzonen.«

5. I § 15 a indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan efter forudgående tilladelse fra miljøministeren træffe bestemmelse om etablering af miljøzoner, hvor der er betydelig trafik med varebiler. For at en tilladelse kan meddeles, skal grænseværdier for partikelforurening være overskredet, og der skal være udstedt regler i medfør af § 15 e. Ved vurderingen af, om en tilladelse kan meddeles, skal endvidere indgå de samlede miljø- og samfundsmæssige konsekvenser af miljøzonen.«

Stk. 2-6 bliver herefter stk. 3-7.

6. I § 15 a, stk. 2, der bliver stk. 3, ændres »stk. 1« til: »stk. 1 og 2«.

7. I § 15 a indsættes efter stk. 2, der bliver stk. 3, som nyt stykke:

»Stk. 4. Hvis kommunalbestyrelsen etablerer miljøzoner for såvel lastbiler og busser som varebiler, skal miljøzonernes geografiske udstrækning altid være den samme for de nævnte køretøjer. Dette gælder også ved udvidelse, indskrænkninger eller ophævelse efter stk. 3.«

Stk. 4-7 bliver herefter stk. 5-8.

8. I § 15 a, stk. 3, der bliver stk. 5, indsættes som 2. pkt.:

»Ministeren kan fastsætte nærmere regler om tilladelsesordningen efter stk. 1 og 2, herunder om kommunalbestyrelsens pligt til for egen regning at lade miljømålinger udføre af akkrediterede virksomheder, sagkyndige personer, laboratorier m.v., og om indsendelse af oplysninger i bestemt form.«

9. I § 15 a, stk. 4, der bliver stk. 6, ændres »stk. 1 og 2« til: »stk. 1-3«.

10. § 15 a, stk. 5, der bliver stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. Kommunalbestyrelsen offentliggør afgørelser om etablering, udvidelse, indskrænkning eller ophævelse af en miljøzone. Der skal gå mindst en periode på 14 måneder fra offentliggørelsen af kommunalbestyrelsens afgørelse om etablering eller geografisk udvidelse af en miljøzone for lastbiler og busser til det tidspunkt, hvor miljøzonen har virkning. Hvis kommunalbestyrelsen samtidig etablerer en miljøzone for såvel lastbiler og busser som varebiler, er perioden 14 måneder. Ved udvidelse af en etableret miljøzone til også at omfatte varebiler er perioden mindst 7 måneder.«

11. I § 15 a, stk. 6, der bliver stk. 8, ændres »stk. 1 og 2« til: »stk. 1-3«.

12. I § 15 b, stk. 1, ændres »stk. 4-6« til: »stk. 4 og 5«.

13. I § 15 b, stk. 2, ændres to steder »stk. 4-6« til: »stk. 4 og 5«.

14. § 15 b, stk. 6, ophæves.

15. I § 15 e ændres »miljøzoner for varebiler« til: »varebiler i miljøzoner«.

16. I § 15 e udgår »§ 15 a,«.

17. I § 15 e ændres »§ 15 b, stk. 2-6,« til: »§ 15 b, stk. 2-5,«.

18. I § 87, stk. 3, indsættes efter 1. pkt.:

»Politiet kan under tilsvarende betingelser standse og undersøge køretøjer med henblik på at konstatere overholdelse af gældende lovgivning om miljøzoner, herunder krav om miljøzonemærke samt partikeludledning og effektivt partikelfilter. Politiet kan indkalde køretøjet til syn for ejerens eller den varige brugers egen regning for at kontrollere, om køretøjet opfylder bestemmelserne i gældende lovgivning om miljøzoner.«

19. I § 110, stk. 1, nr. 17, ændres »§ 71, stk. 2, eller« til: »§ 71, stk. 2,«.

20. I § 110, stk. 1, nr. 18, ændres »§ 73 c.« til: »73 c, eller«.

21. I § 110, stk. 1, indsættes som nr. 19:

»19) undlader at efterkomme politiets indkaldelse til syn efter § 87, stk. 3.«

22. Efter § 111 a indsættes:

»§ 111 b. Politiet kan tilbageholde transportmidler i sager om

1) overtrædelse af § 15 b, stk. 2, og regler udstedt i medfør af § 15 b, stk. 5, og § 15 e og

2) affaldstransporter, der foretages i strid med lovgivningen om overførsel af affald og Europa-Parlamentets og Rådets forordning om overførsel af affald.

Stk. 2. Tilbageholdelse kan ske, hvis det er nødvendigt for at sikre et krav på betaling af bøde, sagsomkostninger eller konfiskation, herunder værdikonfiskation, dog kun, indtil de nævnte beløb er betalt eller der er stillet sikkerhed herfor. Sker dette ikke inden for 2 måneder efter sagens endelige afgørelse, kan der søges fyldestgørelse i transportmidlet. Tilbageholdelse kan dog ikke ske, hvis den, der havde rådighed over transportmidlet, da overtrædelsen fandt sted, var uberettiget i besiddelse af dette.

Stk. 3. Med hensyn til iværksættelse af tilbageholdelsen finder bestemmelser i retsplejeloven om beslaglæggelse med henblik på konfiskation tilsvarende anvendelse med de ændringer, der følger af stk. 2.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2010, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Ministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af ophævelsen af § 15 b, stk. 6, jf. denne lovs § 1, nr. 14, og for ikrafttræden af § 15 b, stk. 1 og 2, og § 15 e som ændret ved denne lovs § 1, nr. 12, 13 og 17.

Givet på Amalienborg, den 15. juni 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karen Ellemann

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer, (EF-Tidende 2000 nr. L 269, side 34).

2) Dele af lovforslaget har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF.