Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anmeldelse af ulykker

I medfør af § 35 i arbejdsskadesikringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009, som ændret ved lov nr. 1272 af 16. december 2009, og efter § 32 a i forvaltningsloven jf. lovbekendtgørelse nr. 1365 af 7. december 2007, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen anvendes ved arbejdsgiveres m.fl. anmeldelse af arbejdsulykker til forsikringsselskabet eller til Arbejdsskadestyrelsen og ved forsikringsselskabernes oversendelse af anmeldelserne til Arbejdsskadestyrelsen.

Stk. 2. Bekendtgørelsen anvendes tillige ved digital kommunikation mellem de anmeldelsespligtige, jf. § 4, forsikringsselskaberne og Arbejdsskadestyrelsen i forbindelse med anmeldelse efter stk. 1.

§ 2. Ved arbejdsulykker forstås efter denne bekendtgørelse ulykker efter §§ 5 og 6 i arbejdsskadesikringsloven.

Anmeldelse m.v.

§ 3. En arbejdsulykke, der antages at kunne begrunde krav på ydelser efter loven, skal anmeldes snarest muligt og senest 9 dage efter skadens indtræden.

Stk. 2. Er en arbejdsskade ikke anmeldt efter stk. 1, skal skaden anmeldes senest på 5–ugers–dagen for skadens indtræden, hvis tilskadekomne ikke forventes at kunne genoptage sit arbejde i fuldt omfang senest på dette tidspunkt.

Stk. 3. Arbejdsskadestyrelsen skal inden 48 timer underrettes om dødsfald, der må antages at skyldes en arbejdsskade. Det samme gælder ethvert dødsfald, der er indtruffet på en arbejdsplads. Underretning skal finde sted, selv om den skade, der kan have medført dødsfaldet, allerede er anmeldt efter stk. 1-2.

Stk. 4. Anmeldelsen anses for modtaget på det tidspunkt, hvor meddelelsen registreres automatisk i EASY, jf. § 10. Anmeldelsen er rettidig, når den er modtaget senest kl. 24.00 på fristdagen. Kan modtagelsestidspunktet ikke fastlægges som følge af problemer i EASY eller andre lignende problemer, anses anmeldelsen for at være kommet frem på det tidspunkt, hvor anmeldelsen blev afsendt, hvis der kan fremskaffes pålidelige oplysninger om afsendelsestidspunktet.

Stk. 5. Anmeldelse kræver ikke tilskadekomnes samtykke. Tilskadekomne kan dog efterfølgende bede Arbejdsskadestyrelsen om ikke at behandle sagen.

§ 4. Anmeldelsespligten påhviler den sikringspligtige arbejdsgiver.

Stk. 2. For personer, der er kommet til skade under arbejde i privat husholdning eller under udførelse af privat tjeneste, og for hvem der ikke er sikringspligt, jf. lovens § 48, stk. 6, påhviler anmeldelsespligten arbejdsgiveren.

Stk. 3. For tilskadekomne selvstændige og medarbejdende ægtefæller, som har tegnet forsikring for sig selv efter lovens § 48, stk. 2, og for personer, der er kommet til skade under forsøg på redning af menneskeliv her i landet, jf. lovens § 4, stk. 2, skal anmeldelsen foretages af pågældende selv eller dennes efterladte.

§ 5. Tilskadekomne eller efterladte kan efter lovens § 36 inden for en frist på 1 år fra arbejdsulykken selv anmelde en arbejdsulykke, der ikke anmeldes af arbejdsgiveren efter reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 6. Arbejdsulykker anmeldes til det forsikringsselskab, hvor forsikringen er tegnet. Hvis der ikke er tegnet forsikring, jf. lovens § 4, stk. 2, nr. 4, § 48, stk. 5 og 6, og § 52, skal skaden anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen.

Stk. 2. Ved forsikringsselskab forstås i denne bekendtgørelse:

1) et forsikringsselskab, der tegner arbejdsulykkesforsikring efter lov om arbejdsskadesikring,

2) en selvforsikrende kommune eller statsmyndighed, jf. lovens § 48, stk. 5, eller

3) en arbejdsgiver, der har opnået fritagelse for at tegne forsikring, jf. lovens § 88.

§ 7. Er skaden sket i udlandet, og kan anmeldelse af praktiske grunde ikke ske via EASY, jf § 10, skal anmeldelsen ske til et dansk konsulat, der straks videresender den til Arbejdsskadestyrelsen. Anmeldelsen skal ske inden for de ovennævnte frister.

Stk. 2. Er skaden sket under sejlads, regnes anmeldelsesfristerne fra tidspunktet for skibets forbindelse med land.

§ 8. Forsikringsselskabet skal snarest og inden en uge fra modtagelsen af de i § 9, stk. 1 nævnte oplysninger videresende anmeldelsen til Arbejdsskadestyrelsen, hvis:

1) skaden har medført eller må antages at ville medføre den tilskadekomnes død,

2) skadens følger kan begrunde erstatning ud over udgifter til sygebehandling og hjælpemidler m.v. efter lovens § 15, eller

3) skaden har medført, at den tilskadekomne endnu 5 uger efter skadens indtræden ikke har genoptaget sit sædvanlige arbejde i fuldt omfang.

Stk. 2. Stk. 1 gælder også, når betingelserne for anerkendelse af tilfældet som en arbejdsulykke efter forsikringsselskabets vurdering ikke er opfyldt, herunder at tilskadekomne ikke er sikret efter loven, at de erstatningsberettigende følger eller tilskadekomnes død ikke skyldes en arbejdsulykke, at ulykken er sket undervejs mellem hjem og arbejde, samt når arbejdsgiverens forsikring ikke er i kraft.

Stk. 3. Arbejdsskadestyrelsen viderebehandler sagen på grundlag af stiltiende samtykke, jf. lovens § 37 a. Den tilskadekomne kan dog altid bede Arbejdsskadestyrelsen om ikke at behandle sagen.

Stk. 4. Forsikringsselskabets adgang til at tage stilling til krav efter lov om arbejdsskadesikring § 15 berøres ikke af oversendelsen.

§ 9. Forsikringsselskaberne skal indhente lægeerklæring I eller andre relevante lægelige oplysninger, inden sagen oversendes til Arbejdsskadestyrelsen. Forsikringsselskabet skal indhente disse oplysninger snarest og skal senest inden en uge fra modtagelsen af anmeldelsen tage initiativ hertil.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke, når:

1) det af det foreliggende grundlag klart fremgår, at der ikke bliver tale om behandlingsudgifter eller anden erstatning,

2) erstatning afslås, fordi den pågældende ikke er sikret efter loven, eller

3) sagen skal sendes til Arbejdsskadestyrelsen med henblik på afgørelse af andre spørgsmål efter loven, der ikke kræver lægelige oplysninger.

§ 10. Anmeldelse efter § 3 skal ske digitalt via Arbejdstilsynets og Arbejdsskadestyrelsens fælles anmeldelsessystem EASY, jf. dog stk. 3-4.

Stk. 2. Anmeldelse efter stk. 1 skal indeholde de oplysninger, der er angivet i bilag 1.

Stk. 3. Anmelder tilskadekomne eller efterladte en arbejdsulykke efter § 5 i denne bekendtgørelse, anvendes en blanket, der kan hentes på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside.

Stk. 4. Anmelder arbejdsgivere uden CVR-nummer arbejdsulykker, anvendes en blanket, der kan hentes på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside.

Stk. 5. Arbejdsskadestyrelsen behandler anmeldelser om arbejdsulykker, uanset kravet om digital anmeldelse i stk. 1 er opfyldt, jf. § 35, stk. 6, i arbejdsskadesikringsloven.

Digital kommunikation

§ 11. Dokumenter, der sendes digitalt til forsikringsselskabet eller til Arbejdsskadestyrelsen, skal være forsynet med digital signatur med et sikkerhedsniveau svarende til den gældende OCES-standard eller højere.

Stk. 2. Forsikringsselskabet og Arbejdsskadestyrelsen kan beslutte at behandle et dokument, der er indsendt digitalt, selv om dokumentet ikke er forsynet med en digital signatur, jf. stk. 1.

Dispensation

§ 12. Arbejdsskadestyrelsen kan i ganske særlige situationer undtage arbejdsgiveren fra digital anmeldelse og digital kommunikation.

Stk. 2. Arbejdsskadestyrelsen træffer afgørelse, jf. stk. 1, om anmeldelser, der er sendt både til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen, jf. § 35, stk. 5, i arbejdsskadesikringsloven og § 75, stk. 6, i arbejdsmiljøloven.

Stk. 3. Undtagelse fra pligten til at anmelde digitalt, jf. stk. 1, forudsætter ansøgning fra den anmeldelsespligtige arbejdsgiver, jf. § 4, i forbindelse med den konkrete anmeldelse. Arbejdsgiveren kan ikke undtages fra pligten til at anmelde digitalt efter reglerne i denne bekendtgørelse, hvis pågældende har adgang til computer og internet.

Stk. 4. Ansøgning om dispensation skal fremsendes samtidig med anmeldelsen. Ansøgning om dispensation kan ske på en blanket, der ligger på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside. Blanketten indeholder samtidig mulighed for at anmelde arbejdsulykken.

Stk. 5. Arbejdsskadestyrelsen afgørelse, om dispensation kan påklages til Ankestyrelsen, jf. § 44, stk. 1, nr. 4, i arbejdsskadesikringsloven.

Straf

§ 13. Undladelse af anmeldelse efter reglerne i § 1, § 3, stk. 1-2, og § 10, stk. 1, straffes med bøde, jf. lovens § 82, stk. 3.

Stk. 2. Henvendelse til politiet vedrørende bødeforlæg foretages af Arbejdsskadestyrelsen.

Ikrafttræden

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2010 og gælder for ulykker, der indtræder på ikrafttrædelsesdagen eller senere.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 997 af 20. oktober 2005 om anmeldelse af arbejdsulykker.

Arbejdsskadestyrelsen, den 25. juni 2010

Anne Lind Madsen

/ Tor Even Münter


Bilag 1

Anmeldelse efter § 1 af arbejdsulykker skal indeholde følgende oplysninger, jf. § 5, stk. 2:

     
1.
Oplysninger om tilskadekomne og skaden
 
a.
Navn
 
b.
CPR-nummer eller i mangel heraf køn, alder og nationalitet (statsborgerskab)
 
c.
Beskæftigelse (jobtype)
 
d.
Erhvervsmæssig status (selvstændig eller lønmodtager)
 
e.
Ansættelsesdato i virksomheden
 
f.
Skadens art (skadetype)
 
g.
Skadet legemsdel
 
h.
Forventet arbejdsudygtighed
     
2.
Oplysninger om anmelder og virksomheden
 
a.
Virksomhedens CVR-nummer eller i mangel heraf virksomhedens navn, adresse, branchetilhørsforhold, beliggenhedskommune og selskabsform
 
b.
Anmelders CPR-/CVR-nummer samt navn og adresse, hvis anmelderen er en anden end arbejdsgiveren
 
c.
Det forsikringsselskab, hvor der er tegnet lovpligtig arbejdsskadeforsikring
     
3.
Oplysninger om arbejdsstedet og ulykken
 
a.
Ulykkessted, hvis ulykken ikke er sket på virksomhedens område
 
b.
Ulykkesdato og ulykkestidspunkt
 
c.
Ulykkeshændelsesforløbet