Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere

I medfør af § 5, stk. 3 og § 7, stk. 3, i lov nr. 593 af 4. juni 2010 om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere, fastsættes:

Ansøgningsprocedure

§ 1. Et pengeinstitut skal ved ansøgning om statsgaranti for udlån til en rejseudbyder eller rejseformidler benytte et særligt ansøgningsskema for garantiordningen. Ansøgningsskemaet findes på www.vf.dk.

Stk. 2. Pengeinstituttet skal forinden indsendelse af ansøgningen have foretaget en kreditvurdering af rejseudbyderen eller rejseformidleren efter pengeinstituttets almindelige regler herfor.

Stk. 3. En ansøgning om garanti skal indgives til Vækstfonden senest den 31. december 2010.

Krav til en ansøgning om statsgaranti

§ 2. En ansøgning om garanti skal indeholde følgende:

1) Oplysninger om navn og adresse på rejseudbyderen eller rejseformidleren.

2) En angivelse af lånets størrelse og lånevilkår, herunder rente, løbetid og sikkerheder, samt en låneaftale herom, såfremt en sådan aftale er indgået.

3) En opgørelse af det tab, der ligger til grund for ansøgningen og dokumentation herfor.

4) En erklæring fra pengeinstituttet om, at pengeinstituttet har foretaget en grundig gennemgang af den dokumentation for tabsopgørelsen, som pengeinstituttet har fået forelagt af rejseudbyderen eller rejseformidleren, at pengeinstituttet ikke har fundet fejl eller undladelser heri, og at pengeinstituttet på den baggrund vurderer, at tabsopgørelsen er korrekt.

5) En redegørelse for pengeinstituttets samlede kreditvurdering af rejseudbyderen eller rejseformidleren, herunder oplysninger om grundlaget for kreditvurderingen og en angivelse af de faktorer, som pengeinstituttet har tillagt vægt ved kreditvurderingen.

6) En oversigt over rejseudbyderens eller rejseformidlerens engagementer i pengeinstituttet og eventuel sikkerhedsstillelse herfor, herunder oplysninger om pengeinstituttets risikoprofil af rejseudbyderen eller rejseformidleren.

7) Oplysninger om rejseudbyderens eller rejseformidlerens ejer og direktør, antal ansatte og eventuelt en koncernoversigt.

8) Oplysninger om hvad det forventede låneprovenu skal anvendes til.

Stk. 2. En ansøgning om garanti helt eller delvist for omlagte eksisterende lån skal, udover oplysningerne nævnt i stk. 1, indeholde følgende:

1) Rejseudbyderens eller rejseformidlerens reviderede årsregnskaber for de seneste tre regnskabsår.

2) Rejseudbyderens eller rejseformidlerens drifts-, balance- og likviditetsbudgetter for indeværende regnskabsår med relevante forudsætninger.

3) Rejseudbyderens eller rejseformidlerens periodebalance for seneste afsluttede kvartal.

4) En angivelse af renten på det eksisterende lån samt den rente, der vil blive fastsat for det omlagte lån ved garantistillelse herfor.

Rammer for garantistillelse

Vækstfondens kontrol

§ 3. Ved ansøgning om garanti for nye lån vil Vækstfonden træffe afgørelse om garantistillelse på grundlag af pengeinstituttets kreditvurdering og de oplysninger, som pengeinstituttet skal indsende i medfør af § 2, stk. 1.

Stk. 2. Ved ansøgning om garanti for omlagte eksisterende lån vil Vækstfonden kontrollere pengeinstituttets kreditvurdering. Vækstfonden vil som led i kontrollen foretage en individuel vurdering af ansøgningen på baggrund af de oplysninger, som pengeinstituttet skal indsende i medfør af § 2, stk. 1-2.

Stk. 3. Såfremt rejseudbyderen eller rejseformidleren ikke vurderes at være kreditværdig, meddeler Vækstfonden afslag på ansøgningen om garanti.

§ 4. Vækstfonden varetager behandlingen af krav om udbetaling af garantibeløb og kontrollerer, om det tab, der er lagt til grund for garantien, er opgjort korrekt. Ved garanti for nye lån kontrollerer Vækstfonden i forbindelse med krav om udbetaling tillige, hvorvidt rejseudbyderen eller rejseformidleren er placeret i den korrekte risikoklasse.

Stk. 2. Vækstfonden kan foretage a contoudbetalinger af garantien til det långivende pengeinstitut, selvom pengeinstituttets endelige tab, der dækkes af garantien, endnu ikke er opgjort.

Stk. 3. Vækstfonden kan af pengeinstituttet kræve en revisorattesteret opgørelse af rejseudbyderens eller rejseformidlerens tab senest ved udbetaling af garantien.

Anden sikkerhedsstillelse

§ 5. Ved garantistillelse for omlagte eksisterende udlån skal en forholdsmæssig andel af anden sikkerhedsstillelse for det eksisterende lån henføres til den garantidækkede del af det omlagte lån. Såfremt der ikke er stillet anden sikkerhed for lånet, kan Vækstfonden gøre garantistillelsen betinget af, at der stilles tilfredsstillende sikkerhed for det garanterede lån.

Stiftelsesprovision og risikopræmie

§ 6. Vækstfonden opkræver som betaling for garantistillelse en stiftelsesprovision, der udgør 2 pct. af garantisummen, samt en risikopræmie opgjort efter §§ 7-8.

Stk. 2. Risikopræmien opkræves forud for et år ad gangen.

§ 7. Vækstfonden foretager en konkret risikovurdering af en garanti og placerer på baggrund heraf garantien i en risikoklasse. Risikoen ved en konkret garanti vurderes på grundlag af

1) lånets størrelse og lånevilkår, herunder rente og løbetid,

2) anden sikkerhedsstillelse for lånet,

3) garantiens størrelse,

4) garantiens løbetid og

5) kreditvurderingen af rejseudbyderen eller rejseformidleren.

Stk. 2. Ved ansøgning om garanti for nye udlån lægger Vækstfonden pengeinstituttets kreditvurdering til grund for risikovurderingen og placerer på grundlag heraf garantien i en risikoklasse.

Stk. 3 . Ved ansøgning om garanti for omlagte eksisterende lån kontrollerer Vækstfonden pengeinstituttets kreditvurdering, jf. § 3, stk. 2, lægger kontrollen til grund for risikovurderingen og placerer på grundlag heraf garantien i en risikoklasse.

§ 8. Vækstfonden fastsætter på baggrund af placeringen i en risikoklasse en individuel årlig risikopræmie for en konkret garantistillelse.

Stk. 2. Risikopræmien fastsættes således, at rejseudbyderen eller rejseformidleren skal betale markedspris for garantien. Hvis der ikke findes tilsvarende risikopræmier på det finansielle marked, skal de samlede finansielle omkostninger ved det garanterede lån, herunder rentesatsen og risikopræmien, sammenlignes med markedsprisen for et tilsvarende lån uden garanti. Fastlæggelse af markedsprisen sker på grundlag af kriterierne nævnt i § 7, stk. 1.

Ikrafttræden

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 13. juni 2010.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 10. juni 2010

Brian Mikkelsen

/ Christine Maxner