Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32003L0035
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentlighedens inddragelse ved udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet1)

(Offentlighedens inddragelse ved udarbejdelse af nitrathandlingsplaner)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 477 af 15. juni 2005 om offentlighedens inddragelse ved udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet foretages følgende ændring:

1. I § 1 indsættes efter »affald«: », handlingsprogrammet efter artikel 5, stk. 1 og 7, i Rådets direktiv 91/676/EØF om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget,«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 26. juli 2010.

Miljøministeriet, den 19. juli 2010

Karen Ellemann

/ Anne-Marie Rasmussen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF af 26. maj 2003 om mulighed for offentlig deltagelse i forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF og 96/61/EF for så vidt angår offentlig deltagelse og adgang til klage og domstolsprøvelse, EF-Tidende 2003 nr. L 156, side 17.