Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

1. Indledning

Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele handler om de krav, som lov om finansiel virksomhed og lov om værdipapirhandel m.v. stiller til godkendelse af ejere af kvalificerede andele.

Vejledningen erstatter den del af Finanstilsynets vejledning af 27. juli 2005 om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit & proper) og krav til godkendelse af ejere af kvalificerede andele1), som omhandler krav til godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele.

2. Anvendelsesområde

En erhverver skal søge om Finanstilsynets godkendelse ved erhvervelse eller forøgelse af en kvalificeret andel i en finansiel virksomhed og finansiel holdingvirksomhed, der er omfattet af § 61 i lov om finansiel virksomhed.

Kravet gælder ligeledes ved erhvervelse af kvalificerede andele i udstedere af elektroniske penge, jf. § 315 i lov om finansiel virksomhed, ved erhvervelse af kvalificerede andele i investeringsrådgivere, jf. § 343 h i lov om finansiel virksomhed, og ved erhvervelse af kvalificerede andele i operatører af et reguleret marked, clearingcentraler og værdipapircentraler, jf. § 10 i lov om værdipapirhandel m.v. Følgende virksomheder er pr. 1. september 2010 omfattet af bestemmelserne:

Pengeinstitutter.

Realkreditinstitutter.

Fondsmæglerselskaber.

Investeringsforvaltningsselskaber.

Forsikringsselskaber.

Udstedere af elektroniske penge.

Investeringsrådgivere.

Finansielle holdingvirksomheder (FiL § 5, stk. 1, nr. 10).

Operatører af et reguleret marked.

Clearingcentraler.

Værdipapircentraler.

Skibsfinansieringsinstitutter.

Betalingsinstitutter.

Pantebrevsselskaber.

Disse virksomheder bliver kaldt målvirksomheder i denne vejledning.

Vejledningen indeholder primært henvisninger til reglerne i lov om finansiel virksomheds §§ 61-62. Reglerne findes tilsvarende i lov om værdipapirhandel m.v. §§ 10-10 d.

3. Godkendelseskravet

Enhver fysisk eller juridisk person eller fysiske eller juridiske personer, som handler i forståelse med hinanden, der påtænker direkte eller indirekte at erhverve en kvalificeret andel i en målvirksomhed, skal på forhånd ansøge Finanstilsynet, som skal godkende den påtænkte erhvervelse, jf. § 61, stk. 1, 1. pkt. Hvis vedkommende påtænker at erhverve en mindre andel, hvorved vedkommendes samlede andel vil udgøre en kvalificeret andel, skal Finanstilsynets godkendelse ligeledes foreligge.

Forudgående godkendelse er et krav. Den pågældende erhverver er derfor først berettiget til at erhverve eller forøge en kvalificeret andel, når Finanstilsynets godkendelse foreligger. Godkendelse skal foreligge, uanset om den finansielle virksomhed er under stiftelse eller allerede er etableret.

En kvalificeret andel er en direkte eller indirekte besiddelse af mindst 10 pct. af kapitalen eller stemmerettighederne eller en andel, som giver mulighed for at udøve en betydelig indflydelse på ledelsen af målvirksomheden. En erhverver kan således også opnå en kvalificeret andel, selvom erhververen ikke overskrider grænsen på 10 pct. Afgørende er, om den påtænkte erhverver kan udøve en betydelig indflydelse på ledelsen. Det kan for eksempel være tilfældet i virksomheder med en meget spredt ejerkreds.

Erhververen skal også ansøge Finanstilsynet om godkendelse af forøgelsen af en kvalificeret andel, hvis forøgelsen medfører, at den kvalificerede andel efter erhvervelsen vil udgøre eller overstige en grænse på henholdsvis 20 pct., 33 pct. eller 50 pct. af selskabskapitalen eller stemmerettighederne, eller medfører, at målvirksomheden bliver en dattervirksomhed, jf. § 61, stk. 1, 2. pkt.2) Forudgående ansøgning skal ske både ved direkte og indirekte erhvervelse. Indirekte erhvervelse er blandt andet erhvervelse af en kontrollerende andel i en juridisk person, der i forvejen ejer en kvalificeret andel i en finansiel virksomhed. Hvis flere led i en koncern opnår indirekte ejerskab gennem det ene leds erhvervelse, skal hver enkelt led ansøge om godkendelse. Såfremt den indirekte erhvervelse omfatter virksomheder i flere EU-medlemsstater, skal myndigheder i hver af disse medlemsstater ansøges om godkendelse. Omfanget af den enkelte ansøgning kan afhænge af det enkelte selskabs placering i kæden af selskaber.

Bekendtgørelse nr. 277 af 2. april 2009 om opgørelse af kvalificerede andele afgrænser nærmere, hvornår en erhverver skal medregne en erhvervelse, for eksempel i tilfælde, hvor en person via aktionæraftale, vedtægtsmæssige rettigheder, pantsætningsaftaler eller lignende råder over stemmerettighederne tilknyttet kapitalandelene.

4. Finanstilsynets behandling af ansøgningen

Finanstilsynet kan kun godkende erhvervelsen eller forøgelsen, hvis dette ikke strider mod hensynet til at sikre en forsvarlig og fornuftig forvaltning af målvirksomheden, jf. § 61 a, stk. 2.

Med henblik på at kunne vurdere, om der er risiko for, at en ansøger vil modvirke en forsvarlig og fornuftig forvaltning af virksomheden, skal ansøgeren udfylde, underskrive og indsende ansøgningsskema med relevante dokumenter, jf. nærmere herom under pkt. 7.

Påtænker en fysisk eller juridisk person at erhverve en kvalificeret andel i en finansiel holdingvirksomhed, og indebærer dette, at vedkommende samtidig indirekte erhverver en kvalificeret andel i en finansiel virksomhed, skal der alene udfyldes et skema vedrørende den finansielle holdingvirksomhed, såfremt begge virksomheder er under tilsyn i Danmark.

Hvis et andet EU- eller EØS-land har godkendt en fysisk eller juridisk person til at erhverve eller forøge en kvalificeret andel, skal vedkommende sende dokumentation herfor i form af en underskrift/godkendelse fra den relevante myndighed sammen med ansøgningsskemaet. Finanstilsynet vil inddrage den indsendte dokumentation i tilsynets vurdering af, hvorvidt tilsynet kan godkende den påtænkte erhvervelse eller forøgelse af en kvalificeret andel.

Finanstilsynets har fra tidspunktet for den skriftlige bekræftelse af modtagelsen af ansøgningen, jf. § 61, stk. 2, og modtagelsen af alle de dokumenter, som skal være vedlagt ansøgningen, som udgangspunkt en vurderingsperiode på 60 arbejdsdage til at foretage den i § 61 a nævnte vurdering. Samtidig med bekræftelsen af modtagelsen af ansøgningen, jf. stk. 2, underretter Finanstilsynet den påtænkte erhverver om den dato, hvor vurderingsperioden udløber.

Finanstilsynet kan ved godkendelse af en erhvervelse eller forøgelse fastsætte en frist for, hvornår erhvervelsen eller forøgelsen skal være gennemført, jf. § 61, stk. 8. Overholder erhververen ikke fristen, bortfalder godkendelsen.

5. Kapitalejeres pligt til at underrette Finanstilsynet ved formindskelse

Besiddere af en kvalificeret andel skal ligeledes underrette Finanstilsynet skriftligt, hvis vedkommende påtænker at afhænde andelen. På samme måde skal der ske underretning, hvis vedkommende påtænker at reducere sin andel så meget, at afhændelsen bevirker, at grænsen på henholdsvis 20 pct., 33 pct., eller 50 pct. af stemmerettigheder eller kapitalandele ikke længere er nået, eller at virksomheden ophører med at være vedkommendes datterselskab.

Der skal ske en forudgående underretning til Finanstilsynet med oplysning om størrelsen af den kapitalandel, vedkommende besidder efter afhændelsen. Finanstilsynet skal ikke godkende afhændelsen.

6. Sanktionsmuligheder

Hvis kapitalejere, som omtalt i § 61, stk. 1, ikke opfylder kravene i § 61 a, stk. 1, kan Finanstilsynet i medfør af § 62, stk. 1, ophæve den stemmeret, der er knyttet til de pågældende ejeres kapitalandele, eller påbyde virksomheden at følge bestemte retningslinjer.

Finanstilsynet kan ophæve den stemmeret, der er knyttet til kapitalandele ejet af fysiske eller juridiske personer, som ikke overholder forpligtelsen i § 61, stk. 1, til forudgående at ansøge Finanstilsynet om godkendelse. Finanstilsynet tildeler igen kapitalandelene fuld stemmeret, hvis tilsynet på et senere tidspunkt kan godkende erhvervelsen.

Såfremt en fysisk eller juridisk person har erhvervet kapitalandele som omhandlet i § 61, stk. 1, uanset at Finanstilsynet har afslået at godkende denne erhvervelse af kapitalandele, skal Finanstilsynet ophæve stemmeretten tilknyttet disse kapitalandele, jf. § 62, stk. 3.

Har Finanstilsynet ophævet stemmeretten, kan kapitalandelen ikke indgå i opgørelsen af den på en generalforsamling repræsenterede stemmeberettigede kapital.

7. Hvilke dokumenter og oplysninger skal erhverver sende til Finanstilsynet?

Finanstilsynet har til behandlingen af en ansøgning om godkendelse af en erhvervelse eller forøgelse af en kvalificeret andel behov for en række dokumenter og oplysninger fra ansøger. De nødvendige oplysninger fremgår af de ansøgningsskemaer, der findes på Finanstilsynets hjemmeside. Det fremgår endvidere heraf, hvilke yderligere dokumenter, der skal medsendes.

De indsendte dokumenter skal være affattet på et skandinavisk sprog (dansk, svensk eller norsk) eller på engelsk. Dokumenter på andre sprog skal være vedlagt en autoriseret oversættelse til et af de nævnte sprog.

Det vil fremgå af Finanstilsynets bekræftelse af at have modtaget ansøgningen, om ansøger har sendt de nødvendige dokumenter til brug for Finanstilsynets behandling af ansøgningen. Det vil sige de(t) relevante ansøgningsskema samt de dokumenter, der fremgår af tjeklisten hertil. Dette er alene en bekræftelse af modtagelsen af ansøgningen og dokumenterne, og ikke en bekræftelse af ansøgningen og dokumenternes fuldstændighed. Finanstilsynet kan således efterfølgende anmode om uddybning af oplysningerne i dokumenterne.

Hvilket ansøgningsskema skal erhververen anvende?

Hvis erhverver er en fysisk person skal erhververen udfylde og sende ansøgningsskemaet for fysiske personer.

Hvis erhververen er en juridisk person skal erhververen udfylde og sende ansøgningsskemaet for juridiske personer. Derudover skal hvert medlem af direktionen og bestyrelsen udfylde skemaet for ledelsesmedlemmer, der indsendes sammen med ansøgningsskemaet.

Skal alle oplysninger gives i alle tilfælde?

Er der tale om oplysninger, som Finanstilsynet allerede har modtaget i anden sammenhæng, kan den påtænkte erhverver undlade at sende disse. Det er f.eks. tilfældet, hvor den påtænkte erhverver er en juridisk person under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor den påtænkte erhverver tidligere er blevet vurderet som erhverver af en kvalificeret andel.

Hvis den påtænkte erhverver er en juridisk person under tilsyn af Finanstilsynet, kan oplysningerne i skemaets pkt. 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.11 og 1.12 undlades.

Hvis den påtænkte erhverver er en fysisk eller juridisk person, der tidligere er blevet godkendt som ejer af en kvalificeret andel, eller en fysisk person, som tidligere er blevet vurderet egnet og hæderlig til at varetage hvervet som medlem af bestyrelsen eller direktionen i en finansiel virksomhed m.v., kan oplysningerne i skemaet for fysiske personer 1, pkt. 1.2, 1.3, 1.11, 1.12 og 1.13, hhv. skemaet for juridiske personer, pkt. 1.6, 1.7, 1.11 og 1.12 undlades.

Hvis der i den mellemliggende periode er sket ændringer i de angivne oplysninger, skal den påtænkte erhverver oplyse om disse ændringer.

Den påtænkte erhverver skal på side 1 i ansøgningsskemaet angive, om der er oplysninger, som er udeladt.

Finanstilsynet kan herudover konkret undtage den påtænkte erhverver fra at skulle give oplysninger nævnt i skemaerne, hvis Finanstilsynet vurderer, at der ikke er behov for oplysningerne til at foretage vurderingen.

Endelig fremgår det af pkt. 4 i skemaerne for fysiske og juridiske personer, at mængden af supplerende oplysninger der skal sendes afhænger af størrelsen af den påtænkte erhvervelse.

8. Finanstilsynets tavshedspligt

De oplysninger, som personer, der påtænker at erhverve/forøge en kvalificeret andel, skal afgive til brug ved Finanstilsynets vurdering af, om Finanstilsynet kan godkende erhvervelsen/forøgelsen, er omfattet af Finanstilsynets tavshedspligt i medfør af § 354, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Det følger af bestemmelsen, at Finanstilsynets ansatte under ansvar efter straffelovens §§ 152-152 e er forpligtede til at hemmeligholde oplysninger, som de gennem deres arbejde bliver vidende om.

Finanstilsynet, den 20. september 2010

Mark Andrew Rønnenfelt

/ Laura Østerborg

Officielle noter

1) Vejledningen findes på finanstilsynets hjemmeside www.finanstilsyn.dk under »Indberetning« - »Vejledning og Informationer« - »Fit & proper vejledning«.

2) Moder- og datterselskaber samt koncern begrebet defineres i §§ 5a og 5b i lov om finansiel virksomhed.