Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32007L0033
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Indledende bestemmelser

Kapitel 2   Marker hvor der er konstateret forekomst af kartoffelcystenematoder

Kapitel 3   Bekæmpelse af kartoffelcystenematoder

Kapitel 4   Ophævelse af restriktioner

Kapitel 5   Forskning og forsøg

Kapitel 6   Kontrol m.v.

Kapitel 7   Straffebestemmelser og ikrafttræden

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bekæmpelse af kartoffelcystenematoder1)

I medfør af §§ 1-2, § 6, § 8, § 10 og § 13 i lov om planteskadegørere, jf. lovbekendtgørelse nr. 198 af 12. marts 2009 og efter bemyndigelse fastsættes:

Kapitel 1

Indledende bestemmelser

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på arealer der anvendes til dyrkning af kartofler, samt planter opført i bilag 1, der er bestemt til produktion af planter til plantning.

Formål

§ 2. Bekendtgørelses formål er at beskytte mod udbredelse af og bekæmpelse af Globodera pallida (Stone) Behrens (europæiske populationer) og Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens (europæiske populationer), i det følgende benævnt »kartoffelcystenematoder«.

Definitioner

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Resistent kartoffelsort: En sort som under dyrkning i væsentlig grad hæmmer udviklingen af en bestemt population af kartoffelcystenematoder.

2) Mark: Et areal på 1 ha (prøveenhed), hvor analyser har vist forekomst af kartoffelcystenematoder med tillæg af en sikkerhedszone på op til 20 meter. Sikkerhedszonen kan reduceres, hvis arealet er naturligt afgrænset i forhold til omgivelserne.

Kapitel 2

Marker hvor der er konstateret forekomst af kartoffelcystenematoder

§ 4. Marker, hvor der er konstateret kartoffelcystenematoder, skal afgrænses til omgivne arealer ved etablering af en effektiv barriere.

Stk. 2. Marken må ikke anvendes til

1) produktion af kartofler, eller

2) plantning eller oplagring af planter nævnt i bilag 1 til genudplantning, dog må planter opført i bilag 1, nr. 2, plantes i den pågældende mark, hvis bestemmelserne i § 12 opfyldes.

§ 5. Plantedirektoratet underretter ejer og bruger af den mark, hvor der er konstateret forekomst af kartoffelcystenematoder, om hvilke foranstaltninger der skal iagttages som led i bekæmpelsen og for at hindre udbredelsen.

Stk. 2. Plantedirektoratet underretter endvidere ejer om, at den mark, hvor der er konstateret forekomst af kartoffelcystenematoder, vil blive optaget i direktoratets register herom.

§ 6. Ejer og bruger af marker, hvor der er konstateret forekomst af kartoffelcystenematoder, har ved salg, forpagtning, udleje eller anden form for overdragelse af marken pligt til at oplyse om forekomsten og om hvilke foranstaltninger der skal iagttages.

Kapitel 3

Bekæmpelse af kartoffelcystenematoder

§ 7. For at marker, hvor der er konstateret forekomst af kartoffelcystenematoder, må anvendes til dyrkning af kartofler og planter som nævnt i bilag 1, 1, skal der gennemføres en bekæmpelse, hvorved marken ikke anvendes til dyrkning af kartofler i mindst 6 vækstår.

Stk. 2. Plantedirektoratet udtager tidligst 6 vækstår efter forekomst af kartoffelcystenematoder er endeligt bekræftet, eller 6 vækstår fra det tidspunkt hvor der sidst er dyrket kartofler eller planter nævnt i bilag 1,1, på marken, prøver fra den angrebne mark med henblik på undersøgelse af, om marken er fri for kartoffelcystenematoder.

§ 8. Plantedirektoratet kan uanset bestemmelserne i § 7, udtage prøver efter 3 år, hvis den angrebne mark

1) har været dyrket med godkendte læggekartofler af sorter, der er resistente overfor den eller de typer af kartoffelcystenematoder, der er konstateret i marken i 2 på hinanden følgende år, og

2) i et vækstår ikke har været dyrket med kartofler.

Stk. 2. Der må ikke anvendes samme sort af læggekartofler i begge dyrkningsår, jf. stk. 1, nr. 1. Indkøb af læggemateriale skal kunne dokumenteres.

Særligt for autoriserede læggekartoffelavlere

§ 9. Autoriserede læggekartoffelavlere skal gennemføre bekæmpelse af kartofelcystenematoder som angivet i § 8. Herudover skal følgende betingelser opfyldes:

1) Der må i det enkelte år ikke dyrkes samme sort i læggekartoffelavlen som i den angrebne mark.

2) Optagning af kartofler fra den angrebne mark, skal

a) være afsluttet inden påbegyndelse af optagning af læggekartoffelavlen, eller

b) først påbegyndes efter afslutning af optagning af læggekartoffelavlen.

Nedbrydning af resistens

§ 10. Den, der er bekendt med eller har formodning om at en kartoffelsort ikke længere er resistent skal meddele dette til Plantedirektoratet.

Materiale fra en mark med angreb

§ 11. Kartofler og planter som nævnt i bilag 1, der er avlet på en mark, hvor der er konstateret kartoffelcystenematoder, skal tilintetgøres efter Plantedirektoratets anvisning. Materialet må ikke uden forudgående tilladelse fra Plantedirektoratet fjernes fra avlsstedet eller det sted, hvor materialet befinder sig. Tilsvarende gælder for jord fra den pågældende mark.

Stk. 2. Plantedirektoratet kan, uanset bestemmelserne i stk. 1, tillade at kartofler dyrket på en mark med angreb af kartoffelcystenematoder anvendes som konsumkartofler på betingelse af at der ikke er risiko for spredning af kartoffelcystenematoder.

§ 12. Planter nævnt i bilag 1, nr. 2, kan uanset bestemmelserne i 11, stk. 1, anvendes til plantning under forudsætning af, at der ved afvaskning eller afbørstning er fjernet så meget jord som muligt, således at der ikke længere er nogen påviselig risiko for spredning af kartoffelcystenematoder.

Rengøring

§ 13. Maskiner, redskaber, lagerrum, transportmidler og andet der har været i kontakt med materiale fra et areal med angreb, skal rengøres for jord før anden anvendelse.

Kapitel 4

Ophævelse af restriktioner

§ 14. Plantedirektoratet ophæver restriktionerne fastsat efter kapitel 3, når kartoffelcystenematoder ikke længere kan påvises på den angrebne mark.

Kapitel 5

Forskning og forsøg

§ 15. Plantedirektoratet kan med henblik på forsøg, forskning eller planteforædling efter ansøgning tillade, at bestemmelserne i kapitel 2 og 3 fraviges, hvis fravigelsen ikke skaber risiko for spredning af kartoffelcystenematoder. Tilladelsen kan tidsbegrænses.

Kapitel 6

Kontrol m.v.

§ 16. Plantedirektoratet fører kontrol med overholdelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Plantedirektoratet har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid, mod behørig legitimation uden retskendelse, adgang til offentlig og privat ejendom og transportmidler med henblik på at kontrollere at bestemmelserne i bekendtgørelsen overholdes.

§ 17. Plantedirektoratet kan i medfør af § 5 i lov om planteskadegørere vederlagsfrit udtage prøver af kartofler, planter, m.v., samt jord til undersøgelse af, om materialet er angrebet af kartoffelcystenematoder.

Stk. 2. Kartofler, planter m.v. omfattet af en undersøgelse i medfør af stk. 1, hvor der er en begrundet formodning om, at materialet er angrebet af kartoffelcystenematoder, må ikke fjernes uden direktoratets tilladelse.

§ 18. Konstaterer Plantedirektoratet på baggrund af udtagne prøver, at en mark er angrebet af kartoffelcystenematoder, finder bestemmelserne i kapitel 2 og 3 anvendelse.

Stk. 2. Er der begrundet mistanke om, at et areal er angrebet af kartoffelcystenematoder, kan direktoratet påbyde foranstaltninger, jf. kapitel 2 og 3, på hele arealet.

§ 19. Plantedirektoratet kan meddele de forbud og påbud, der er nødvendige for at sikre overholdelse af bekendtgørelsen. Planterdirektoratet kan fastsætte en frist for gennemførelse af påbudte foranstaltninger.

Stk. 2. Udgifter til efterkommelse af påbud meddelt i medfør af stk. 1 påhviler den påbuddet er rettet til, jf. § 8, stk. 1, i lov om planteskadegørere.

Stk. 3. Gennemføres påbudte foranstaltninger ikke inden for den fastsatte frist, kan Plantedirektoratet lade foranstaltningerne udføre for den pågældende ejers eller brugers regning.

Kapitel 7

Straffebestemmelser og ikrafttræden

§ 20. Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) overtræder § 4, § 6, § 9, § 10§ 11, stk. 1, § 12, § 13, § 17, stk. 2,

2) undlader at efterkomme forbud eller påbud efter § 18 og 19, eller

3) tilsidesætter vilkår for tilladelse efter § 11, stk. 2, eller § 15.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter straffelovens 5. kapitel.

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. juni 2010.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 796 af 11. december 1987 om bekæmpelse af kartoffelnematoder ophæves.

Plantedirektoratet, den 24. juni 2010

Ole P. Kristensen

/ Birthe Schubart


Bilag 1

Planter omfattet af bekendtgørelsen

   
1.
Værtsplanter med rod:
 
Capsicum spp.,
 
Solanum lycopersicum L.
 
Solanum melongena L.
   
2.
A.
Andre planter med rod:
   
Allium porrum L.
   
Beta vulgaris L.
   
Brassica spp.
   
Fragaria spp.
   
Asparagus officinalis L.
     
 
B.
Løg, rodknolde og jordstængler, dyrket i jord og bestemt til plantning, af:
   
Allium ascalonicum L.
   
Allium cepa L.
   
Dahlia spp.
   
Gladiolus spp.
   
Hyacinthus spp.
   
Iris spp.
   
Lilium spp.
   
Narcissus spp.
   
Tulipa spp.
     
   
dog ikke løg, rodknolde og jordstængler, for hvilke det ved deres emballering eller på anden måde er godtgjort, at de er bestemt til direkte salg til endelige forbrugere, som ikke beskæftiger sig med erhvervsproduktion af planter eller afskårne blomster.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 2007/33/EF af 11. juni 2007 om bekæmpelse af kartoffelcystenematoder og om ophævelse af direktiv 69/465/EØF, (EUT 2007, L 156, s. 12).