Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ansøgning om individuel statsgaranti efter lov om finansiel stabilitet

§ 1

I bekendtgørelse nr. 231 af 26. marts 2009 om ansøgning om individuel statsgaranti efter lov om finansiel stabilitet, som ændret ved bekendtgørelse nr. 792 af 17. august 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 5 indsættes som stk. 5-7:

»Stk. 5. Et kreditinstitut, der modtager individuel statsgaranti, skal senest tre måneder efter udstedelsen af en individuel statsgaranti indsende en rentabilitetsplan til Økonomi- og Erhvervsministeriet, hvis den konkrete garantiudstedelse medfører, at

1) de statsgaranterede forpligtelser i forhold til kreditinstituttets samlede forpligtelser udgør 5 % eller derover, og

2) de samlede statsgaranterede forpligtelser overstiger 500 million euro.

Stk. 6. Rentabilitetsplanen skal dokumentere kreditinstituttets langsigtede rentabilitet uden behov for statsstøtte og skal blandt andet bestå af følgende:

1) En redegørelse for instituttets risikostyring, herunder nedskrivninger og hensættelser til tab samt balancestyring.

2) En beskrivelse af instituttets likviditetsbudgetter.

3) En beskrivelse af instituttets forpligtelser udenfor balancen.

4) En redegørelse for instituttets nuværende og fremtidigt kapitalgrundlag.

5) En beskrivelse af instituttets aflønnings- og incitamentsstruktur.

6) Eventuelle særlige forhold, der gør sig gældende for instituttet.

Stk. 7. Stk. 5 og 6 gælder ikke for kreditinstitutter, der ifølge andre bestemmelser er forpligtet til eller har udarbejdet en omstruktureringsplan eller lignende redegørelse til Økonomi- og Erhvervsministeriet.«

2. I § 6, stk. 2, nr. 1 ændres »0,50 pct.« til: »0,70 pct.«

3. I § 6, stk. 2, nr. 2 ændres »0,87 pct.« til: »1,17 pct.«

4. I § 6, stk. 2, nr. 3 ændres »0,95 pct.« til: »1,35 pct.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2010.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 18. juni 2010

Brian Mikkelsen

/ Jens Lundager