Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om sprøjtejournaler og eftersyn af sprøjteudstyr i jordbruget

I medfør af § 1, stk. 1, stk. 2, stk. 4, og stk. 5, § 2, stk. 2, og § 5, stk. 2, i lov om journal over brug af plantebeskyttelsesmidler og eftersyn af udstyr til udbringning af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget, jf. lovbekendtgørelse nr. 19 af 8. januar 2010, og efter bemyndigelse fastsættes:

Sprøjtejournaler

§ 1. Ejere og brugere af gartnerier, planteskoler, frugtplantager m.v. samt ejere og brugere af øvrige jordbrugsvirksomheder med et samlet dyrket areal på 10 ha eller derover skal føre journal over anvendelse af plantebeskyttelsesmidler.

Stk. 2. Plantebeskyttelsesmidler defineres i overensstemmelse med definitionen i lov om kemiske stoffer og produkter, dog således at midler mod muldvarper og mosegrise ikke er omfattet.

§ 2. Journalen skal være påført ejer eller brugers CVR-nr. og indeholde følgende oplysninger:

1) identifikation af marken/arealet,

2) marken/arealet i ha angivet med 1 decimal, for væksthuse angivet i m2,

3) afgrøde/kultur,

4) anvendt plantebeskyttelsesmiddel,

5) dosering pr. ha eller pr m2 og

6) dato for anvendelse.

Stk. 2. Journalen skal føres løbende og senest 7 dage efter anvendelse af plantebeskyttelsesmidler. Journalen skal være tilgængelig i 5 år.

Indberetning af oplysninger

§ 3. De i § 1 nævnte ejere og brugere skal indberette følgende oplysninger:

1) ejer eller brugers CVR-nr. og

2) hvorvidt der er anvendt plantebeskyttelsesmidler på det dyrkede areal.

Stk. 2. Anvendes plantebeskyttelsesmidler skal indberetningen, jf. stk. 1, indeholde oplysninger om det samlede forbrug opgjort på afgrødeniveau for hvert anvendt plantebeskyttelsesmiddel.

Stk. 3. Indberetningen skal omfatte perioden 1. august – 31. juli (planperioden). For ejere og brugere, der dyrker arealer, der skal tilføres plantebeskyttelsesmidler efter den 31. juli, men inden 30. september, og som skal høstes inden den 31. december, forlænges planperioden til den 30. september.

Stk. 4. Gartnerier, planteskoler, frugtplantager m.v. med en årlig momspligtig omsætning på under 50.000 kr. er ikke omfattet af kravet om indberetning af oplysninger.

§ 4. Indberetningen af de i § 3 nævnte oplysninger skal være indgivet digitalt til Plantedirektoratet senest den 31. marts efter planperiodens udløb. Indberetningen skal ske via Plantedirektoratets hjemmeside www.sprojtejournal.fvm.dk eller www.virk.dk.

Stk. 2. Plantedirektoratet kan i særlige tilfælde og efter ansøgning tillade, at indberetningen foretages ved at indsende et skema, som er godkendt af Plantedirektoratet.

Stk. 3. Plantedirektoratet kan efter ansøgning, og på baggrund af oplysninger om dataform og – struktur, godkende anden form for digital overførsel af data.

§ 5. Ejere og brugere af jordbrugsvirksomheder med et samlet dyrket areal på under 25 ha, dog ikke ejere og brugere af gartnerier, planteskoler, frugtplantager m.v., kan til og med planperioden 2014/2015 foretage indberetning af oplysninger, jf. § 3, ved at indsende et skema, som Plantedirektoratet har udarbejdet. Skemaet skal være indsendt til Plantedirektoratet senest den 31. marts efter planperiodens udløb.

Eftersyn af sprøjteudstyr

§ 6. Plantedirektoratet foretager efter retningslinjerne i bilag 1 eftersyn af udstyr, der anvendes til udbringning af plantebeskyttelsesmidler på de i § 1 nævnte virksomheder.

Kontrol- og Straffebestemmelser

§ 7. Plantedirektoratet fører kontrol med overholdelse af bekendtgørelsen.

§ 8. Med bøde straffes den, der overtræder § 1, stk. 1, § 2, § 3, stk. 1, 2 og 3, eller § 4, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens § 5.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2010.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 492 af 7. juni 1994 om sprøjtejournaler og eftersyn af sprøjteudstyr i jordbruget ophæves.

Plantedirektoratet, den 16. juli 2010

Marie Louise Klenow

/ Camilla Riesbeck


Bilag 1

Eftersyn af sprøjteudstyr

Marksprøjter
     
I
Forberedelse til eftersyn af marksprøjter
 
     
Udstyr skal klargøres på følgende måde:
 
     
-
Marksprøjten skal være rengjort,
 
-
Tanken skal være påfyldt rent vand svarende til minimum det halve af dens anførte rumindhold,
 
-
Marksprøjten skal være funktionsklar, og
 
-
Marksprøjten skal være placeret således, at den kan afprøves som anført i afsnit II.
 
     
II
Marksprøjters funktion
 
     
Marksprøjter efterses efter følgende retningslinjer:
 
     
1
Manometer
 
a)
Manometret skal kunne aflæses nemt og nøjagtigt fra førerpladsen, uden at det går ud over arbejdssikkerheden.
 
b)
Ved arbejdstryk på 1,0 – 5,0 bar må fejlvisningen maksimalt være 0,25 bar, og ved et arbejdstryk på over 5 bar må den maksimale fejlvisning være 0,5 bar.
     
2
Dyser
 
a)
Ydelsen fra hver enkelt dyse må ved et arbejdstryk på 3 bar eller derover ikke afvige mere end 15 % fra den af fabrikanten angivne ydelse målt i l/min.
 
b)
Ydelsen fra en enkelt dyse må ikke afvige mere end 8 % fra alle dysernes gennemsnit målt i l/min.
 
c)
Alle dyser skal vise et jævnt spredebillede.
     
3
Rør, slangeforbindelser, tank og pumpe
 
a)
Utætheder ved rør, slangeforbindelser, tank og pumpe må ikke forekomme.
 
b)
Ingen slanger må hænge ned ved bommen således, at spredebilledet ødelægges.
     
4
Bom
 
a)
Ophæng og anordninger til svingningsdæmpning, ud- og indfoldning, højderegulering og afvigeled skal være funktionsduelige.
 
b)
Bomhøjden må intetsteds afvige mere end 10 cm i forhold til indstillet bomhøjde, når sprøjten befinder sig i vandret plan.
     
5
Amatur
 
Amatur (ventiler, trykindstilling m.m.) skal fungere efter hensigten.