Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pligtmæssig deltagelse for ejere af et advokatselskab, der ikke er advokater, i en prøve i de regler, der er af særlig betydning for advokaterhvervet (partnerprøven)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1426 af 11. december 2007 om pligtmæssig deltagelse for ejere af et advokatselskab, der ikke er advokater, i en prøve i de regler, der er af særlig betydning for advokaterhvervet (partnerprøven) foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 124 d, stk. 1, og § 124 f i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1053 af 29. oktober 2009, fastsættes:«

2. I § 1 ændres »§ 124, stk. 3, nr. 2« til: »§ 124 c, stk. 1, nr. 2«

3. I § 1 ændres »§ 124, stk. 5« til: »§ 124 d, stk. 1«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. juli 2010.

Justitsministeriet, den 11. juni 2010

Lars Barfoed

/ Birgit Thostrup Christensen