Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EU-advokaters etablering her i landet m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1431 af 11. december 2007 om EU-advokaters etablering her i landet m.v. foretages følgende ændringer:

1. I § 13, stk. 2, ændres »§ 124, stk. 5 og 8,« til: »§ 124 d, stk. 1, og § 124 f«

2. I § 15, stk. 3, 2. pkt., ændres »§ 124« til: »§ 124 c«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. juli 2010.

Justitsministeriet, den 11. juni 2010

Lars Barfoed

/ Birgit Thostrup Christensen