Den fulde tekst

Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

(Harmonisering af beskatningen af fordringer i danske kroner og fremmed valuta og nedsættelse af beskatningen af kapitalindkomst m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1002 af 26. oktober 2009, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-7 bliver herefter stk. 2-6.

2. I § 6 udgår »7,«.

3. §§ 7 og 9 ophæves.

4. I § 10, stk. 1, udgår »uanset reglerne i § 9«.

5. I § 10, stk. 5, 1. pkt., ændres »Reglerne i § 9« til: »Lovens almindelige regler«.

6. §§ 14-16 ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 14. Gevinst og tab på fordringer medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. dog stk. 2 og §§ 15, 17 og 18. 1. pkt. finder dog alene anvendelse, hvis årets nettogevinst eller nettotab sammenlagt med nettogevinster og nettotab omfattet af § 23 og gevinst og tab på investeringsforeningsbeviser i udloddende obligationsbaserede investeringsforeninger, jf. aktieavancebeskatningslovens § 22, overstiger 2.000 kr.

Stk. 2. Tab på fordringer på selskaber, hvorover den skattepligtige har eller har haft en indflydelse som omhandlet i aktieavancebeskatningslovens § 4, eller tab på fordringer på den skattepligtiges ægtefælle, forældre og bedsteforældre samt børn og børnebørn og disses ægtefæller eller dødsboer efter de nævnte personer kan ikke fradrages. Stedbarns- og adoptivforhold sidestilles med naturligt slægtskabsforhold. For fordringer i fremmed valuta opgøres det ikkefradragsberettigede tab efter 1. og 2. pkt. på grundlag af valutakurserne på tidspunktet for fordringens erhvervelse.

§ 15. Fradrag for tab efter § 14, stk. 1, på fordringer, der er optaget til handel på et reguleret marked, er betinget af, at told- og skatteforvaltningen inden udløbet af selvangivelsesfristen for det indkomstår, hvor erhvervelsen har fundet sted, har modtaget oplysninger om erhvervelsen af fordringen med angivelse af fordringens identitet, antallet eller pålydende værdi, anskaffelsestidspunktet og anskaffelsessummen.

Stk. 2. Betingelserne i stk. 1 anses for opfyldt, hvis told- og skatteforvaltningen uanset tidsfristen i stk. 1 har modtaget oplysninger om erhvervelsen ved indberetning fra andre indberetningspligtige end den skattepligtige efter skattekontrollovens § 10 B eller § 11 H. Betingelserne i stk. 1 anses uanset tidsfristen ligeledes for opfyldt, hvis den skattepligtige kan påvise, at de indberetninger, der er foretaget på dennes vegne, er ukorrekte.

Stk. 3. For fordringer erhvervet forud for indtræden af skattepligt her til landet anses betingelserne i stk. 1 for opfyldt, hvis den tabsgivende fordring indgår i oplysningerne i erklæringen efter skattekontrollovens § 11 B, stk. 4, eller hvis den tabsgivende fordring indgår i oplysningerne på en oversigt indeholdende de oplysninger, der er nævnt i skattekontrollovens § 11 B, stk. 4, om beholdningen af fordringer ved indtræden af skattepligt her til landet, som den skattepligtige har indsendt til told- og skatteforvaltningen inden udløbet af selvangivelsesfristen for det indkomstår, hvor skattepligt her til landet indtræder. For fordringer, der indgår i en beholdningsoversigt, jf. § 38 A, anses betingelserne i stk. 1 ligeledes for opfyldt.

Stk. 4. For fordringer, som i den skattepligtiges ejertid optages til handel på et reguleret marked uden i forvejen at være optaget til handel, anses betingelserne i stk. 1 for opfyldt, hvis told- og skatteforvaltningen har modtaget oplysninger om erhvervelsen af fordringen inden udløbet af selvangivelsesfristen for det indkomstår, hvor fordringen optages til handel på et reguleret marked. Betingelserne i 1. pkt. anses for opfyldt, hvis told- og skatteforvaltningen har modtaget oplysninger om besiddelsen efter skattekontrollovens § 11 B, stk. 6, eller uanset tidsfristen i 1. pkt. har modtaget oplysninger om besiddelsen ved indberetning efter skattekontrollovens § 10 A eller oplysning efter skattekontrollovens § 11 B, stk. 7. Stk. 2, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.«

7. I § 18 ændres »16 og 17« til: »14 og 17«.

8. I § 19, stk. 1, udgår »stk. 2 og 3 og«.

9. § 19, stk. 2-5, ophæves.

10. § 22, stk. 1, 5. og 6. pkt. ophæves, og i stedet indsættes:

»Reglen i 1. pkt. gælder ikke lån ydet af et selskab, en person eller et dødsbo, der driver næringsvirksomhed ved finansiering, med sikkerhed i fast ejendom eller skibe eller med direkte hæftelse eller garanti fra centralregeringer, centralbanker, offentlige enheder eller regionale eller lokale myndigheder i et land inden for EU eller EØS, hvis lånet enten er baseret på obligationer, der ikke oversteg pari på tidspunktet for lånets udbetaling, eller er ydet på grundlag af et lånetilbud afgivet mindre end 6 måneder før lånets udbetaling og lånet er baseret på obligationer, der ikke oversteg pari på tilbudstidspunktet.«

11. I § 22, stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, 1. pkt., ændres »§ 7, stk. 3, og § 19, stk. 4« til: »stk. 1, 5. pkt.«

12. § 23, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»1. pkt. finder dog alene anvendelse, hvis årets nettogevinst eller nettotab sammenlagt med nettogevinster og nettotab omfattet af § 14 overstiger 2.000 kr. Gæld i danske kroner anses som gæld i fremmed valuta, hvis restgælden reguleres i forhold til en eller flere valutakurser. Gæld i fremmed valuta betragtes som gæld i danske kroner, hvis restgælden reguleres i forhold til danske kroner.«

13. § 25, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 3 og 4.

14. I § 25, stk. 4, der bliver stk. 3, ændres »stk. 7« til: »stk. 5«, »stk. 10-12« til: »stk. 8-10« og to steder »stk. 9« til: »stk. 7«.

15. I § 25, stk. 5, der bliver stk. 4, ændres »stk. 4« til: »stk. 3«, »stk. 7« til: »stk. 5« og »stk. 9-12« til: »stk. 7-10«.

16. § 25, stk. 6, ophæves.

Stk. 7-12 bliver herefter stk. 5-10.

17. I § 25, stk. 7, der bliver stk. 5, ændres »stk. 9« til: »stk. 7«.

18. I § 25, stk. 8, der bliver stk. 6, ændres »4 og 7« til: »3 og 5«.

19. I § 25, stk. 10, der bliver stk. 8, ændres »og 4-6« til: », 3 og 4«, tre steder »stk. 12« til: »stk. 10« og tre steder »stk. 9« til: »stk. 7«.

20. I § 25, stk. 11, der bliver stk. 9, ændres »stk. 6« til: »stk. 7«, tre steder »stk. 9« til: »stk. 7« og tre steder »stk. 12« til: »stk. 10«.

21. I § 25, stk.12, der bliver stk. 10, ændres »stk. 10« til: »stk. 8«.

22. § 26, stk. 2 og 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 2.

23. I § 26 indsættes efter stk. 4, som bliver stk. 2, som nye stykker:

»Stk. 3. Skattepligtige omfattet af §§ 2 eller 13 skal ved afståelse af fordringer, som er registreret i en værdipapircentral inden for samme fondskode, eller fordringer udstedt på samme vilkår af samme udsteder anvende den gennemsnitlige anskaffelsessum for samtlige disse fordringer. Tilsvarende anvendes for gæld omfattet af § 19, der er udstedt på samme vilkår af samme udsteder, den gennemsnitlige anskaffelsessum for samtlige disse gældsforhold.

Stk. 4. Hvis en skattepligtig omfattet af § 12, der ikke driver næringsvirksomhed ved finansiering, jf. § 13, ejer fordringer, som er registreret i en værdipapircentral inden for samme fondskode eller er udstedt på samme vilkår af samme udsteder, anses de først erhvervede fordringer for de først afståede. Tilsvarende anses den gæld, der er optaget først, for først indfriet, hvis gælden er optaget på samme vilkår hos samme långiver.«

24. § 26, stk. 5, ophæves.

25. I § 26 A, stk. 1, udgår »og 3«.

26. I § 26 A, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 16, 3.-5. pkt.« til: »§ 14, stk. 2«.

27. § 26 A, stk. 3, ophæves.

28. I § 27, stk. 3, § 30, stk. 1, nr. 3, og § 30, stk. 3, 4. pkt., ændres »§ 7, stk. 3, og § 19, stk. 4« til: »§ 22, stk. 1, 5. pkt.«

29. I § 29, stk. 1, 1. pkt., § 31, stk. 1, 1. pkt., og § 31 A, stk. 1, udgår », jf. § 9,«.

30. I § 29, stk. 3, 2. pkt., udgår »eventuel gevinst hos personer er omfattet af § 16 eller«.

31. § 29, stk. 3, 5. pkt., ophæves.

32. § 32 affattes således:

»§ 32. Skattepligtige omfattet af § 12 kan fradrage tab på kontrakter, i det omfang det angives i stk. 2-5. Uanset 1. pkt. kan tab fradrages, hvis kontrakten indeholder ret eller pligt til at afstå eller erhverve aktier og den skattepligtige er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 17 eller kontrakten har tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed. 2. pkt. gælder ikke tab på aftaler vedrørende fast ejendom, jf. stk. 5.

Stk. 2. Tab på en kontrakt som nævnt i stk. 1, 1. pkt., kan fradrages, i det omfang tabet ikke overstiger forudgående indkomstårs skattepligtige nettogevinster på kontrakter, dog ikke et tidligere indkomstår end 2002. Yderligere tab kan fradrages i indkomstårets nettogevinst på kontrakter. Tab, der ikke kan fradrages efter 1. eller 2. pkt., kan overføres til fradrag i en eventuel ægtefælles nettogevinster i indkomståret på kontrakter. Det er dog en betingelse, at ægtefællerne er samlevende ved indkomstårets udgang, jf. kildeskattelovens § 4.

Stk. 3. Tab på kontrakter, der ikke kan fradrages efter stk. 2, kan fradrages i nettogevinster på aktier optaget til handel på et reguleret marked, hvis kontrakten indeholder ret eller pligt til at afstå eller erhverve aktier og kontrakten er optaget til handel på et reguleret marked. Tab, der ikke kan fradrages efter 1. pkt., kan overføres til fradrag i en eventuel ægtefælles nettogevinster i indkomståret på aktier optaget til handel på et reguleret marked. Det er dog en betingelse, at ægtefællerne er samlevende ved indkomstårets udgang, jf. kildeskattelovens § 4. Tab i det pågældende indkomstår efter aktieavancebeskatningslovens § 13 A medregnes før tab efter 1.-3. pkt.

Stk. 4. Tab, der ikke er fradraget efter stk. 2 eller 3, kan fradrages i de følgende indkomstårs nettogevinster på kontrakter og derefter i nettogevinster på aktier efter reglerne i stk. 2, 2.-4. pkt., og stk. 3. Tab kan kun fremføres til et senere indkomstår, hvis det ikke kan rummes i skattepligtig nettogevinst på finansielle kontrakter i et tidligere indkomstår.

Stk. 5. Stk. 2 og 4 finder anvendelse på aftaler vedrørende fast ejendom, men tabene kan alene fradrages i gevinster på aftaler vedrørende fast ejendom. Yderligere tab, der ikke er fradraget, fradrages i sælgerens afståelsessum henholdsvis tillægges køberens anskaffelsessum på den faste ejendom, som aftalen vedrører. Tab kan ikke fremføres, hvis det er fradraget henholdsvis tillagt efter 2. pkt.«

33. § 33, stk. 1, 3. pkt., ophæves.

34. § 34, stk. 2-4, ophæves.

35. Efter § 34 indsættes:

»§ 34 A. Hvis en akkumulerende investeringsforening, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5 a, en udloddende investeringsforening, jf. ligningslovens § 16 C, eller et investeringsselskab, jf. aktieavancebeskatningslovens § 19, skifter skattemæssig status, således at medlemmerne beskattes som deltagere i et interessentskab, uden at foreningen eller selskabet opløses, finder reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 33, stk. 7, tilsvarende anvendelse på interessentskabets fordringer, gæld og finansielle kontrakter.

Stk. 2. For skattepligtige, der beskattes som deltagere i et interessentskab og overgår til beskatning som medlemmer af en akkumulerende investeringsforening, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5 a, eller et investeringsselskab, jf. aktieavancebeskatningslovens § 19, finder reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 33, stk. 8, tilsvarende anvendelse på interessentskabets fordringer, gæld og finansielle kontrakter.

Stk. 3. For skattepligtige, der beskattes som deltagere i et interessentskab og overgår til beskatning som medlemmer af en udloddende investeringsforening, jf. ligningslovens § 16 C, eller en kontoførende forening, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, finder reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 33, stk. 9, tilsvarende anvendelse på interessentskabets fordringer, gæld og finansielle kontrakter.«

36. §§ 37 og 38 ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 37. For skattepligtige omfattet af § 12 betragtes gevinst og tab på fordringer og kontrakter omfattet af denne lov som realiseret, hvis gevinsten eller tabet vedrører en fordring eller kontrakt, der omfattes af skattepligt her i landet, og denne skattepligt ophører af anden grund end den skattepligtiges død, jf. dog stk. 2 og 3. Når en person efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og en fremmed stat, Færøerne eller Grønland bliver hjemmehørende uden for Danmark, sidestilles dette ved anvendelse af reglen i 1. pkt., stk. 2-7 og §§ 38-38 B med ophør af skattepligt.

Stk. 2. Reglerne i stk. 1 gælder kun for personer, der på tidspunktet for skattepligtens ophør har en beholdning af fordringer og kontrakter med en samlet kursværdi på 100.000 kr. eller mere.

Stk. 3. Reglerne i stk. 1 gælder kun for personer, der har været skattepligtige efter kildeskattelovens §§ 1 eller 2 af gevinst på fordringer og kontrakter i en eller flere perioder på i alt mindst 7 år inden for de seneste 10 år før skattepligtsophøret eller flytningen af skattemæssigt hjemsted. Reglerne i stk. 1 gælder dog også, hvis fordringen eller kontrakten er erhvervet fra den skattepligtiges ægtefælle og denne opfylder betingelserne i 1. pkt. Reglerne i stk. 1 gælder ligeledes for skattepligtige, der er indtrådt i overdragerens skattemæssige stilling efter kildeskattelovens § 33 C. Betingelserne i 1. pkt. gælder ikke for personer, der efter § 38 B har fået nedsat handelsværdien af fordringer og kontrakter, der på tilflytningstidspunktet fortsat indgik på den i § 38 A, stk. 1, nævnte beholdningsoversigt.

Stk. 4. Gevinst og tab, der anses for realiseret efter stk. 1, opgøres efter reglerne i §§ 25-26 A og §§ 32-34 A, dog således at værdien ved realisationen træder i stedet for afståelses- eller indfrielsessummen. Hvis den skattepligtige anvender lagerprincippet og værdien ved udløbet af det indkomstår, hvor skattepligten ophører, er lavere end værdien på tidspunktet for skattepligtsophøret, træder værdien ved indkomstårets udløb i stedet for værdien ved realisationen (skattepligtsophøret) ved opgørelsen af gevinst og tab efter stk. 1. Hvis den skattepligtige anvender lagerprincippet og fordringen eller kontrakten afstås eller indfries efter skattepligtsophøret, men inden udløbet af det indkomstår, hvor skattepligten ophører, til et beløb, der er lavere end værdien på tidspunktet for skattepligtsophøret, træder afståelses- eller indfrielsessummen i stedet for værdien ved realisationen (skattepligtsophøret) ved opgørelsen af gevinst og tab efter stk. 1. For køberetter til aktier, der er omfattet af § 30, stk. 1, nr. 5, kan den skattepligtige vælge at opgøre den skattepligtige gevinst efter stk. 1, jf. stk. 6, som forskellen mellem udnyttelseskursen og kursen på den pågældende aktie på tidspunktet for skattepligtsophøret i stedet for efter reglen i 1. pkt.

Stk. 5. Der beregnes skat af den samlede nettogevinst opgjort efter stk. 4, der anses for realiseret efter stk. 1. Der gives henstand med betaling af den beregnede skat efter reglerne i § 38 og § 38 A, i det omfang gevinst og tab ved skattepligtsophøret skal opgøres efter realisationsprincippet.

Stk. 6. Reglerne i stk. 1-5, jf. § 29, finder tilsvarende anvendelse for aftaler om køb og salg af aktier, uanset at de pågældende aftaler er omfattet af § 30, stk. 1, nr. 5, og dermed ellers skal behandles efter skattelovgivningens almindelige regler, jf. § 30, stk. 6. Dog finder 1. pkt. ikke anvendelse for køberetter til aktier omfattet af ligningslovens § 28, stk. 4 eller 5.

§ 38. Personer kan få henstand med betaling af den beregnede skat, jf. § 37, stk. 5 og 6, når betalingen skyldes ophør af skattepligt efter kildeskattelovens § 1, eller at personen efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst er blevet hjemmehørende uden for Danmark, jf. § 37, stk. 1, 2. pkt.

Stk. 2. Henstand efter stk. 1 er betinget af, at der ved fraflytning m.v. indgives selvangivelse til told- og skatteforvaltningen. Der skal indgives en beholdningsoversigt, jf. § 38 A, stk. 1, sammen med selvangivelsen. Gives der udsættelse med indgivelse af selvangivelsen efter skattekontrollovens § 4, stk. 4, skal selvangivelse og beholdningsoversigt være indgivet inden denne frist.

Stk. 3. Sker personens fraflytning m.v. til et land, der ikke er omfattet af overenskomst af 7. december 1989 mellem de nordiske lande om bistand i skattesager eller Rådets direktiv 76/308/EØF af 15. marts 1976, som ændret ved Rådets direktiv 79/1071/EØF af 6. december 1979, Rådets direktiv 92/108/EØF af 14. december 1992 og Rådets direktiv 2001/44/EF af 15. juni 2001, er henstand efter stk. 1 endvidere betinget af, at der stilles betryggende sikkerhed. Sikkerheden skal stå i passende forhold til henstandsbeløbet og kan stilles i form af aktier, obligationer, der er optaget til handel på et reguleret marked, bankgaranti eller anden betryggende sikkerhed.

Stk. 4. Indgives selvangivelse og beholdningsoversigt, jf. stk. 2, ikke rettidigt, bortfalder retten til henstand, og skatten anses for forfalden på det tidspunkt, hvor skatten ville være forfalden, hvis der ikke var givet henstand. Skatten forrentes med renten efter § 7, stk. 2, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. med tillæg af 0,4 procentpoint pr. påbegyndt måned fra dette tidspunkt.

Stk. 5. Told- og skatteforvaltningen kan se bort fra overskridelse af fristen for indgivelse af selvangivelse og beholdningsoversigt som nævnt i stk. 2, jf. stk. 4.

§ 38 A. Ved henstand efter § 38 skal der udarbejdes en beholdningsoversigt over de fordringer og kontrakter med opgørelse efter realisationsprincippet, som personen er ejer af på fraflytningstidspunktet. Fordringer i danske kroner, der er erhvervet før den 27. januar 2010, og som på erhvervelsestidspunktet opfyldte mindsterentekravet efter kursgevinstlovens § 38, jf. lovbekendtgørelse nr. 1002 af 16. oktober 2009, skal ikke medtages på beholdningsoversigten. Fordringer og kontrakter, hvor den beregnede skat, jf. § 37, stk. 5 og 6, er betalt, skal heller ikke medtages i beholdningsoversigten. Endvidere etableres der en henstandssaldo, der udgøres af den beregnede skat (henstandsbeløbet). Henstandsbeløbet forfalder til betaling efter reglerne i stk. 2-7.

Stk. 2. Ved afståelse eller indfrielse m.v. af fordringer, der indgår på beholdningsoversigten, foretages der en opgørelse af gevinst eller tab. Opgørelsen sker pr. fordring, der er afstået eller indfriet m.v., og foretages på grundlag af fordringens anskaffelsessum og afståelses- eller indfrielsessummen m.v. Ved fordringens anskaffelsessum forstås den anskaffelsessum, der indgik ved beregningen efter § 37, stk. 4, idet tab dog højst kan opgøres til forskellen mellem fordringens værdi på fraflytningstidspunktet og afståelses- eller indfrielsessummen m.v. Ved afståelse eller indfrielse m.v. af fordringer, som er registreret i en værdipapircentral inden for samme fondskode eller er udstedt på samme vilkår af samme udsteder, anses de først erhvervede fordringer for de først afståede eller indfriede m.v. Ved afståelse eller indfrielse m.v. med gevinst finder reglen i stk. 3 anvendelse, og ved afståelse eller indfrielse m.v. med tab finder reglen i stk. 4 anvendelse. 1.-5. pkt. finder tilsvarende anvendelse for kontrakter, der indgår på beholdningsoversigten.

Stk. 3. Der beregnes skat af den opgjorte gevinst efter reglerne i personskattelovens § 8 a. I den beregnede skat gives der fradrag for skat, der er betalt til fremmed stat, Færøerne eller Grønland efter reglerne i ligningslovens § 33, stk. 1. Overstiger den beregnede skat den skat, der er betalt i udlandet, forfalder det overskydende beløb til betaling. Henstandssaldoen nedskrives med beløbet, når det er betalt.

Stk. 4. Der beregnes en negativ skatteværdi af det opgjorte tab på grundlag af reglerne i personskattelovens § 8 a. Henstandssaldoen nedskrives med et beløb svarende til den beregnede negative skatteværdi. Kan der efter de udenlandske regler, som personen er omfattet af, opgøres et tab, som personen har fradrag for i det pågældende land, beregnes der en negativ skatteværdi heraf. Et beløb svarende til den beregnede negative skatteværdi forfalder til betaling.

Stk. 5. Ved nedskrivning af henstandssaldoen efter stk. 3 og 4 kan saldoen ikke nedskrives til mindre end 0 kr.

Stk. 6. Personens død sidestilles med en afståelse m.v. af alle de fordringer og kontrakter, der indgår på beholdningsoversigten. Reglerne i stk. 2-4 og 7-9 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 7. Når alle de fordringer og kontrakter, der indgår på beholdningsoversigten, er afstået eller indfriet m.v., bortfalder den eventuelt resterende henstandssaldo. Henstandssaldoen bortfalder dog ikke, hvis personen har uudnyttede realiserede tab, som kan fremføres til fradrag i senere indkomstår.

Stk. 8. Der skal indgives selvangivelse for hvert indkomstår, hvor der er en positiv henstandssaldo. Selvangivelsesfristen er den 1. juli i året efter indkomstårets udløb. Udløber selvangivelsesfristen en fredag eller en lørdag, kan selvangivelse rettidigt foretages den følgende søndag. Indgives selvangivelse ikke rettidigt, bortfalder henstanden, og det beløb, der står på henstandssaldoen, forfalder til betaling. Told- og skatteforvaltningen kan se bort fra overskridelse af fristen for indgivelse af selvangivelse.

Stk. 9. Fristen for betaling af beløb omfattet af stk. 3, 4, 6 og 8 er den 1. oktober i året efter indkomståret henholdsvis dødsåret med sidste rettidige betalingsdag den 20. i forfaldsmåneden. Falder den sidste rettidige indbetalingsdag på en helligdag eller en lørdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Betales beløbet ikke rettidigt, forrentes det forfaldne beløb med renten efter § 7, stk. 2, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. med tillæg af 0,4 procentpoint pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne.

§ 38 B. Får personen på ny skattemæssigt hjemsted i Danmark, finder reglen i § 36 anvendelse for fordringer og kontrakter, der indgik på beholdningsoversigten, og som personen fortsat ejer. Er der på dette tidspunkt fortsat en henstandssaldo, skal der dog ske en nedsættelse af handelsværdien for de fordringer og kontrakter, der på tilflytningstidspunktet fortsat indgår på beholdningsoversigten. Handelsværdien nedsættes med det laveste af følgende beløb:

1) Det resterende skattebeløb, der indgår på henstandssaldoen på tilflytningstidspunktet, omregnet til indkomstgrundlag baseret på reglerne i personskattelovens § 8 a.

2) Den samlede nettogevinst på de fordringer og kontrakter, som personen ejer på tilflytningstidspunktet, opgjort på grundlag af handelsværdien på tilflytningstidspunktet og den anskaffelsessum, der indgik ved beregningen efter § 37, stk. 4.

Stk. 2. Den i stk. 1, nr. 2, nævnte samlede nettogevinst opgøres, ved at der for hver fordring og kontrakt, som fortsat indgår på beholdningsoversigten, foretages en opgørelse af gevinst eller tab, idet opgjorte tab fragår i opgjorte gevinster. Hvis nettoopgørelsen efter 1. pkt. fører til en samlet gevinst på 0 kr. eller et samlet nettotab, skal der ikke ske en regulering af handelsværdien.

Stk. 3. Det beløb, som handelsværdien efter stk. 1 og 2 skal nedsættes med, fradrages forholdsmæssigt på de pågældende fordringer og kontrakter på grundlag af deres handelsværdi.

Stk. 4. Når der er foretaget en regulering af handelsværdien efter stk. 1-3, bortfalder den resterende henstandssaldo.«

37. I § 41, stk. 11 og 12, ændres »§ 25, stk. 4« til: »§ 25, stk. 5«.

38. I § 41, stk. 14, 15, 16 og 17, og § 42, stk. 11, 13 og 15, ændres »§ 26, stk. 1 og 4« til: »§ 26, stk. 1 og 2«.

39. I § 42, stk. 12, indsættes efter »midler, jf. § 15,« og »§ 15, stk. 2,«: » jf. lovbekendtgørelse nr. 1002 af 26. oktober 2009,«.

§ 2

I lov om skattemæssige afskrivninger (afskrivningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1191 af 11. oktober 2007, som ændret senest ved § 5 i lov nr. 462 af 12. juni 2009, § 4 i lov nr. 521 af 12. juni 2009 og § 2 i lov nr. 525 af 12. juni 2009, foretages følgende ændring:

1. § 40, stk. 8, ophæves.

Stk. 9 bliver herefter stk. 8.

§ 3

I lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 89 af 25. januar 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, ændres »har valgt beskatning efter § 21, stk. 1« til: »er omfattet af § 21«.

2. I § 7 udgår », 41«.

3. I § 14, stk. 1, udgår »og § 22, stk. 2,«.

4. I § 14, stk. 2, indsættes efter »ved indberetning«: »fra andre indberetningspligtige end den skattepligtige«.

5. § 14, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. For aktier, som i den skattepligtiges ejertid optages til handel på et reguleret marked uden i forvejen at være optaget til handel, anses betingelsen i stk. 1 for opfyldt, hvis told- og skatteforvaltningen har modtaget oplysninger om erhvervelsen af aktien inden udløbet af selvangivelsesfristen for det indkomstår, hvor aktien optages til handel på et reguleret marked. Betingelsen i 1. pkt. anses for opfyldt, hvis told- og skatteforvaltningen har modtaget oplysninger om besiddelsen efter skattekontrollovens § 11 B, stk. 6, eller uanset tidsfristen i 1. pkt. har modtaget oplysninger om besiddelsen ved indberetning efter skattekontrollovens § 10, stk. 1 og 2, eller oplysning efter skattekontrollovens § 11 B, stk. 7. Stk. 2, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.«

6. I § 17, stk. 4, ændres »og 17 A og § 21, stk. 2, og §§« til: », 17 A,«.

7. I § 17 A, stk. 5, udgår »§ 21, stk. 2, og §§«.

8. § 19, stk. 2, nr. 2, 5. og 6. pkt., affattes således:

»Ved kollektiv investering forstås, at selskabet har mindst 8 deltagere. Koncernforbundne og nærtstående deltagere, jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2, og denne lovs § 4, stk. 2, regnes i denne sammenhæng for én deltager.«

9. § 21 affattes således:

»§ 21. Gevinst og tab ved afståelse af omsættelige beviser for indskud i udloddende investeringsforeninger, jf. ligningslovens § 16 C, stk. 1, der er aktiebaserede, jf. stk. 2-5, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter de regler, der er angivet i kapitel 1 og 2, §§ 12-14, 17 og 17 A og kapitel 6-9.

Stk. 2. En udloddende investeringsforening er aktiebaseret, hvis 50 pct. eller mere af foreningens aktivmasse i løbet af foreningens indkomstår gennemsnitligt er placeret i værdipapirer m.v. omfattet af denne lov, bortset fra aktier omfattet af § 19 og investeringsforeningsbeviser omfattet af § 22. Det er endvidere en betingelse, at den resterende del af aktivmassen udelukkende er placeret i værdipapirer m.v. og i foreningens administrationsbygning.

Stk. 3. Ved opgørelse af, om anbringelserne overholder betingelsen i stk. 2, medregnes aktiver som nævnt i kurs­ge­vinst­lovens §§ 29-33 med værdien af det underliggende aktiv.

Stk. 4. Hvis investeringsforeningens anbringelser ikke overholder betingelsen i stk. 2, anses foreningen for at have skiftet skattemæssig status til en udloddende obligationsbaseret investeringsforening, jf. § 33 og selskabsskattelovens § 5 F, og reglerne i § 22 finder anvendelse.

Stk. 5. Investeringsforeningen skal indsende oplysninger til told- og skatteforvaltningen til vurdering af, om anbringelsesgrænsen i stk. 2 er overholdt. Oplysningerne skal indsendes senest samtidig med oplysninger til bedømmelse af, om investeringsforeningen overholder betingelserne for at være udloddende forening. Hvis anbringelsesgrænsen ikke er overholdt, skal investeringsforeningen offentliggøre dette.«

10. Overskriften til § 22 affattes således:

»Investeringsforeningsbeviser i udloddende obligationsbaserede investeringsforeninger

Personer«

11. § 22 affattes således:

»§ 22. Gevinst og tab ved afståelse af omsættelige beviser for indskud i udloddende investeringsforeninger, jf. ligningslovens § 16 C, stk. 1, der er obligationsbaserede, jf. stk. 2-5, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. For omsættelige investeringsforeningsbeviser finder reglen i § 14 tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. En udloddende investeringsforening er obligationsbaseret, hvis mindre end 50 pct. af foreningens aktivmasse i løbet af foreningens indkomstår gennemsnitligt er placeret i værdipapirer m.v. omfattet af denne lov, bortset fra aktier omfattet af § 19 og investeringsforeningsbeviser omfattet af nærværende bestemmelse. Det er endvidere en betingelse, at den resterende del af aktivmassen udelukkende er placeret i værdipapirer m.v. og i foreningens administrationsbygning.

Stk. 3. Ved opgørelse af, om anbringelserne overholder betingelsen i stk. 2, medregnes aktiver som nævnt i kurs­ge­vinst­lovens §§ 29-33 med værdien af det underliggende aktiv.

Stk. 4. Hvis investeringsforeningens anbringelser ikke overholder betingelsen i stk. 2, anses foreningen for at have skiftet skattemæssig status til en udloddende aktiebaseret investeringsforening, jf. § 33 og selskabsskattelovens § 5 F, og reglerne i § 21 finder anvendelse.

Stk. 5. Investeringsforeningen skal indsende oplysninger til told- og skatteforvaltningen til vurdering af, om anbringelsesgrænsen i stk. 2 er overholdt. Oplysningerne skal indsendes senest samtidig med oplysninger til bedømmelse af, om investeringsforeningen overholder betingelserne for at være udloddende forening. Hvis anbringelsesgrænsen ikke er overholdt, skal investeringsforeningen offentliggøre dette.

Stk. 6. I tilfælde, der er omfattet af stk. 1, finder reglerne i §§ 12-13 A og 44 ikke anvendelse. Stk. 1 finder ikke anvendelse i de i §§ 17, 17 A og 19 nævnte tilfælde.«

12. § 33 affattes således:

»§ 33. Hvis en akkumulerende investeringsforening, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5 a, en udloddende investeringsforening, jf. ligningslovens § 16 C, eller et investeringsselskab, jf. § 19, skifter skattemæssig status, uden at foreningen eller selskabet opløses, skal medlemmernes andele af foreningen eller selskabet anses for afstået og anskaffet igen til handelsværdien på det tidspunkt, som ændringen har virkning fra, jf. dog § 23, stk. 8. Ved skift af skattemæssig status forstås, at gevinst og tab på den skattepligtiges aktier og andele m.v. i selskabet eller foreningen efter det tidspunkt, hvor skiftet har virkning fra, beskattes efter andre regler end de regler, der fandt anvendelse indtil dette tidspunkt, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Stk. 1 finder ligeledes anvendelse, når et selskab omfattet af selskabsskattelovens øvrige skattepligtsbestemmelser skifter skattemæssig status til et investeringsselskab omfattet af selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 19.

Stk. 3. Følgende skattemæssige statusskift medfører ikke, at medlemmernes andele af foreningen m.v. anses for afstået og anskaffet igen:

1) Hvis en udloddende obligationsbaseret investeringsforening skifter skattemæssig status til et investeringsselskab eller en udloddende aktiebaseret investeringsforening.

2) Hvis et investeringsselskab skifter skattemæssig status til en udloddende obligationsbaseret investeringsforening.

Stk. 4. Hvis en udloddende investeringsforening, der foretager udlodning efter ligningslovens § 16 C, stk. 13, ophører med at være omfattet af denne bestemmelse, anses dette for et skift af skattemæssig status, jf. stk. 1.

Stk. 5. Handelsværdien af investeringsforeningsbeviser som nævnt i stk. 1 opgøres efter fradrag af udlodninger, der efter begyndelsen af første år med ny status betales af indkomsten i sidste år med gammel status. I udloddende investeringsforeninger som nævnt i stk. 1 udgør fradrag for udlodningen dog altid mindst minimumsudlodningen, jf. ligningslovens § 16 C.

Stk. 6. I det første år, hvor årets gevinst eller tab på aktier, der er udstedt af et investeringsselskab, omfattes af § 19, jf. stk. 2, nedsættes værdien af andele i investeringsselskabet ved indkomstårets begyndelse med den faktiske udlodning foretaget efter statusskifte, i det omfang den vedrører tiden før statusskiftet. På tilsvarende måde nedsættes anskaffelsessummen af andele, når et investeringsselskab, jf. § 19, skifter skattemæssig status. Ved statusskifte fra udloddende investeringsforening, jf. ligningslovens § 16 C, til investeringsselskab nedsættes værdien af andelene mindst med minimumsudlodningen.

Stk. 7. Aktier, der tilhører en forening, der skifter skattemæssig status efter stk. 1, således at medlemmerne beskattes som deltagere i et interessentskab, anses for afstået og anskaffet igen til handelsværdien på det tidspunkt, som statusskiftet har virkning fra.

Stk. 8. For skattepligtige, der beskattes som deltagere i et interessentskab og overgår til beskatning som medlemmer af en akkumulerende investeringsforening, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5 a, eller et investeringsselskab, jf. § 19, anses overgangen som afståelse af interessentskabets aktier til handelsværdien på det pågældende tidspunkt.

Stk. 9. For skattepligtige, der beskattes som deltagere i et interessentskab og overgår til beskatning som medlemmer af en udloddende investeringsforening, jf. ligningslovens § 16 C, eller en kontoførende investeringsforening, jf. sel­skabs­skattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, anses overgangen ikke som en afståelse af interessentskabets aktier.«

13. I § 36, stk. 3, ændres »og 17-19, § 21, stk. 2, og §« til: », 17-19 og«.

14. § 36, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Hvis det erhvervede selskab er omfattet af § 19, finder stk. 3 kun anvendelse, hvis det erhvervende selskab tillige er omfattet af § 19. Hvis det erhvervede selskab er omfattet af § 22, finder stk. 3 kun anvendelse, hvis det erhvervende selskab tillige er omfattet af § 22. Hvis det erhvervede selskab er omfattet af § 21, finder stk. 3 kun anvendelse, hvis det erhvervende selskab tillige er omfattet af § 21.«

15. I § 38, stk. 5, 2. pkt, udgår »samlede«.

16. I § 38, stk. 5, 2. pkt, ændres »når« til: »i det omfang«.

17. I § 39, stk. 1, og § 39 A, stk. 1, 4. pkt., udgår »samlede«.

18. § 39 A, stk. 4., 5. pkt., ophæves.

19. Overskriften før § 41 ophæves.

20. § 41 ophæves.

§ 4

I lov om beskatning ved dødsfald (dødsboskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 908 af 28. august 2006, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 1580 af 20. december 2006, § 2 i lov nr. 906 af 12. september 2008 og § 4 i lov nr. 525 af 12. juni 2009 og senest ved § 4 i lov nr. 1278 af 16. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 29, stk. 3, 1. pkt., udgår », § 21, stk. 2,«.

2. § 51 affattes således:

»§ 51. I tilfælde, hvor der efter aktieavancebeskatningslovens § 39 er ydet henstand med betaling af skatter beregnet efter aktieavancebeskatningslovens § 38, i tilfælde, hvor der efter kursgevinstlovens § 38 er ydet henstand med betaling af skatter beregnet efter kursgevinstlovens § 37, og i tilfælde, hvor der efter kildeskattelovens § 73 E er ydet henstand med betaling af skatter efter ejendomsavancebeskatningslovens § 6 B, kan den efterlevende ægtefælle indtræde i henstandsordningen på de vilkår, der gjaldt for afdøde.«

3. I § 63, stk. 4, ændres »§ 7, stk. 3« til: »§ 7, stk. 5«.

4. § 65 affattes således:

»§ 65. I tilfælde, hvor der efter aktieavancebeskatningslovens § 39 er ydet henstand med betaling af skatter beregnet efter aktieavancebeskatningslovens § 38, i tilfælde, hvor der efter kursgevinstlovens § 38 er ydet henstand med betaling af skatter beregnet efter kursgevinstlovens § 37, og i tilfælde, hvor der efter kildeskattelovens § 73 E er ydet henstand med betaling af skatter efter ejendomsavancebeskatningslovens § 6 B, kan den efterlevende ægtefælle indtræde i henstandsordningen på de vilkår, der gjaldt for afdøde.«

§ 5

I lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, jf. lovbekendtgørelse nr. 1012 af 5. oktober 2006, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 1343 af 19. december 2008 og § 7 i lov nr. 462 af 12. juni 2009 og senest ved § 6 i lov nr. 1278 af 16. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. § 4, stk. 1, affattes således:

»Indskuddet skal foretages kontant på en særlig indlånskonto, der forrentes med en forud for renteperioden fastsat procentdel af indeståendet. Indskud på etableringskonto og iværksætterkonto sker på særskilte konti. Det skal ske i et pengeinstitut, der af Finanstilsynet er meddelt tilladelse til at drive virksomhed her i landet, eller i et udenlandsk kreditinstitut, der efter tilladelse i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Den Europæiske Union har indgået aftale med på det finansielle område, udøver virksomhed her i landet gennem en filial, jf. § 30, stk. 1, 4, 5, 9 og 10, i lov om finansiel virksomhed. Kontoen skal betegnes etableringskonto eller iværksætterkonto og skal bære påtegning om den skattepligtiges navn, adresse og personnummer.«

2. § 14 affattes således:

»§ 14. Renter i forbindelse med en etableringskonto eller iværksætterkonto beskattes, i det omfang det følger af skattelovgivningens almindelige regler. Renter påvirker ikke størrelsen af et foretaget indskud. Renter, der ikke indskydes på ny efter de almindelige regler herfor, medregnes ikke til etableringskontoens eller iværksætterkontoens indestående, og de kan hæves i overensstemmelse med de af pengeinstituttet fastsatte regler.«

§ 6

I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af 14. november 2005, som ændret bl.a. ved § 7 i lov nr. 1414 af 21. december 2005, § 6 i lov nr. 406 af 8. maj 2006, § 9 i lov nr. 515 af 7. juni 2006, § 7 i lov nr. 335 af 7. maj 2008, § 3 i lov nr. 532 af 17. juni 2008, § 3 i lov nr. 906 af 12. september 2008 og § 9 i lov nr. 525 af 12. juni 2009 og senest ved § 7 i lov nr. 1278 af 16. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. § 26 B affattes således:

»§ 26 B. Overdrager en ægtefælle andre aktiver end de i § 26 A nævnte eller passiver til sin samlevende ægtefælle, skal fortjeneste eller tab, som derved fremkommer, ikke medregnes ved opgørelsen af overdragerens skattepligtige indkomst. Aktiverne og passiverne anses for anskaffet henholdsvis påtaget af erhververen på samme tidspunkter, for samme beløb og med samme formål som de oprindelige anskaffelser m.m.«

2. Efter § 26 B indsættes:

»§ 27. Reglerne i §§ 26 A og 26 B gælder ikke for overdragelse af aktiver og passiver mellem ægtefæller, der efter reglerne i § 4 anses for samlevende, hvis en af ægtefællerne skattemæssigt er hjemmehørende i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland. Endvidere gælder reglerne om indtræden i overdragerens skattemæssige stilling ved overdragelse som led i en bodeling i forbindelse med separation og skilsmisse ikke ved overdragelse af aktiver og passiver, hvis en af ægtefællerne skattemæssigt er hjemmehørende i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland.«

3. § 33 C, stk. 1, 8. pkt., affattes således:

»Stk. 2-11 og 14 gælder heller ikke for fortjeneste på gæld, der skal beskattes efter reglerne i kursgevinstloven, medmindre det sker efter reglerne i kursgevinstlovens § 23.«

4. I § 65, stk. 1, 4. pkt., og stk. 3, 2. pkt., ændres »§ 16 C, stk. 2 eller 14« til: »§ 16 C, stk. 2 eller 13«.

5. I § 73 E, stk. 1, ændres », afskrivningslovens § 40 D eller kursgevinstlovens § 37« til: »eller afskrivningslovens § 40 D«.

6. I § 73 E, stk. 2, 3. pkt., udgår »og ved hel eller delvis indfrielse af gælden«.

7. I § 73 E, stk. 2, 4. pkt., udgår »kursgevinstlovens § 37, stk. 5, eller« og », indfrielsen«.

8. I § 73 E, stk. 4, 1. pkt., udgår », gælden indfries«.

9. I § 73 E, stk. 6, 3. pkt., udgår »kursgevinstlovens § 37, stk. 5, og«.

§ 7

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 176 af 11. marts 2009, som ændret bl.a. ved § 6 i lov nr. 392 af 25. maj 2009 og § 12 i lov nr. 525 af 12. juni 2009 og senest ved § 2 i lov nr. 474 af 7. maj 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 7 O, stk. 1, nr. 3, ændres »§ 40, stk. 9« til: »§ 40, stk. 8«.

2. I § 16 A, stk. 2, nr. 2, ændres »der har valgt beskatning efter aktieavancebeskatningslovens § 21, stk. 1« til: »der er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 21«.

3. I § 16 A, stk. 2, nr. 2 og 3, ændres »14« til: »13«.

4. I § 16 A, stk. 5, ændres to steder »stk. 4, 1.-5. pkt.« til: »stk. 4, 1.-4. pkt.«

5. I § 16 C, stk. 1, 1. pkt., ændres »jf. stk. 15« til: »jf. stk. 14«.

6. § 16 C, stk. 3, nr. 3, affattes således:

»3) Gevinst på fordringer, jf. kursgevinstlovens § 14, stk. 1, i det omfang gevinsten ikke er omfattet af nr. 10. Gevinsten opgøres efter kursgevinstlovens § 26, stk. 4.«

7. § 16 C, stk. 3, nr. 4, affattes således:

»4) Gevinst på gæld omfattet af kursgevinstlovens § 6.«

8. § 16 C, stk. 3, nr. 8, affattes således:

»8) Gevinst på investeringsforeningsbeviser i udloddende obligationsbaserede investeringsforeninger, jf. aktieavancebeskatningslovens § 22.«

9. § 16 C, stk. 3, nr. 10, affattes således:

»10) Gevinst på fordringer i danske kroner, der er erhvervet før den 27. januar 2010, og som på erhvervelsestidspunktet opfyldte mindsterentekravet efter kurs­ge­vinst­lovens § 38, jf. lovbekendtgørelse nr. 1002 af 16. oktober 2009, fratrukket tab på sådanne fordringer. Dog kan tab alene fratrækkes, i det omfang tabene ikke overstiger gevinsterne.«

10. § 16 C, stk. 4, 1. pkt., affattes således:

»I det samlede nettobeløb efter stk. 3, nr. 1-5, 7 og 8, fradrages tab på aktier omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19, tab på investeringsforeningsbeviser omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 22, tab på fordringer omfattet af kursgevinstlovens § 14, stk. 1, bortset fra tab omfattet af stk. 3, nr. 10, og tab på fordringer i danske kroner, der er erhvervet før den 27. januar 2010 og som på erhvervelsestidspunktet ikke opfyldte mindsterentekravet efter kursgevinstlovens § 38, jf. lovbekendtgørelse nr. 1002 af 16. oktober 2009.«

11. § 16 C, stk. 4, 3. pkt., ophæves.

12. § 16 C, stk. 5, 2. pkt., affattes således:

»Fradraget efter 1. pkt. fordeles forholdsmæssigt mellem positive nettobeløb opgjort efter

1) stk. 3, nr. 1-5, 7 og 8, nedsat efter stk. 4, 1. og 2. pkt.,

2) stk. 3, nr. 6, nedsat efter stk. 4, 3. pkt.,

3) stk. 3, nr. 9, nedsat efter stk. 4, 4. pkt., og

4) stk. 3, nr. 10, nedsat efter stk. 4, 5. pkt.«

13. § 16 C, stk. 7, ophæves.

Stk. 8-15 bliver herefter stk. 7-14.

14. I § 16 C, stk. 10, der bliver stk. 9, ændres »stk. 8 og 9« til: »stk. 7 og 8«.

15. I § 16 C, stk. 12, der bliver stk. 11, ændres »stk. 11« til: »stk. 10«.

16. I § 16 C, stk. 13, der bliver stk. 12, ændres »stk. 12« til »stk. 11«.

§ 8

I pensionsafkastbeskatningsloven, lov nr. 1535 af 19. december 2007, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 1278 af 16. december 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 6, stk. 2, og § 7, stk. 3, udgår », 7«.

§ 9

I lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af 19. september 2006, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 459 af 12. juni 2009 og § 13 i lov nr. 525 af 12. juni 2009 og senest ved lov nr. 1389 af 21. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, nr. 5, udgår », § 21, stk. 2,«.

2. I § 4, stk. 1, nr. 18, ændres »stk. 14« til: »stk. 13«.

3. I § 7 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3. For personer, der ikke er omfattet af stk. 7, beregnes skat med 15 pct. af vedkommendes personlige indkomst med tillæg af heri fradragne og ikke medregnede beløb omfattet af beløbsgrænsen i pensionsbeskatningslovens § 16, stk. 1, i det omfang dette beregningsgrundlag overstiger bundfradraget i stk. 2.

Stk. 4. Der beregnes tillige skat af personens positive nettokapitalindkomst, der overstiger bundfradraget i stk. 1. Skatten beregnes med 15 pct. af beregningsgrundlaget efter stk. 3 med tillæg af den del af den positive nettokapitalindkomst, der overstiger grundbeløbet i stk. 1. Skatten beregnes dog kun, i det omfang det samlede beløb overstiger bundfradraget i stk. 2. Forskellen mellem skatten efter 2. og 3. pkt. og skatten efter stk. 3 udgør skatten af personens positive nettokapitalindkomst, jf. dog § 19, stk. 2.«

Stk. 3-11 bliver herefter stk. 5-13.

4. I § 7, stk. 4, der bliver stk. 6, ændres »stk. 5-10« til: »stk. 7-12«.

5. I § 7, stk. 6, der bliver stk. 8, ændres to steder »stk. 5« til: »stk. 7«.

6. § 7, stk. 7, der bliver stk. 9, affattes således:

»Stk. 9. Forskellen mellem skatten efter stk. 8 og skatten efter stk. 7 for den ægtefælle, der har det højeste beregningsgrundlag efter stk. 7, udgør skatten af ægtefællernes samlede positive nettokapitalindkomst, jf. dog § 19, stk. 2.«

7. I § 7, stk. 8, der bliver stk. 10, ændres »stk. 7« til: »stk. 9«.

8. I § 7, stk. 10, der bliver stk. 12, ændres to steder »stk. 5« til: »stk. 7«.

9. I § 19, stk. 1, ændres »efter § 7« til: »ved beregningen af skatten efter § 7, stk. 3 og 7,«.

10. I § 19 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Hvis summen af skatteprocenterne efter §§ 6, 7 og 8 tillagt den skattepligtiges kommunale indkomstskatteprocent henholdsvis skatteprocenten efter § 8 c overstiger 49,5 pct. for indkomståret 2010, 47,5 pct. for indkomståret 2011, 45,5 pct. for indkomståret 2012, 43,5 pct. for indkomståret 2013 og 42,0 pct. for indkomståret 2014 og senere indkomstår, beregnes et nedslag i statsskatten svarende til, at skatteprocenten ved beregningen af skatten efter § 7, stk. 4, 8 og 9, blev nedsat med de overskydende procenter.«

§ 10

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1001 af 26. oktober 2009, som ændret ved § 10 i lov nr. 1273 af. 16. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. § 5, stk. 4, 2. pkt., ophæves.

2. I § 5, stk. 9, indsættes som 2. pkt.:

»Stk. 1, 2 og 4-8 finder ikke anvendelse for tilfælde omfattet af § 5 F.«

3. I § 5 C, stk. 1, ændres »5 A og B« til: »5 A, 5 B og 5 F«.

4. § 5 F affattes således:

»§ 5 F. Overgangen får først virkning for selskabets eller foreningens m.v. skattepligt m.m. fra udløbet af det pågældende indkomstår i følgende situationer:

1) Hvis et selskab eller en forening m.v. omfattet af § 1 overgår til at være en udloddende investeringsforening, jf. ligningslovens § 16 C, eller et investeringsselskab omfattet af § 3, stk. 1, nr. 19.

2) Hvis en udloddende investeringsforening, jf. ligningslovens § 16 C, overgår til at være omfattet af en anden bestemmelse i § 1 eller til at være et investeringsselskab omfattet af § 3, stk. 1, nr. 19.

3) Hvis en udloddende aktiebaseret investeringsforening, jf. ligningslovens § 16 C og aktieavancebeskatningslovens § 21, overgår til at være en udloddende ob­li­ga­tions­baseret investeringsforening, jf. ligningslovens § 16 C og aktieavancebeskatningslovens § 22.

4) Hvis et investeringsselskab omfattet af § 3, stk. 1, nr. 19, overgår til at være en udloddende investeringsforening, jf. ligningslovens § 16 C.

5) Hvis et investeringsselskab omfattet af § 3, stk. 1, nr. 19, overgår til at være omfattet af § 1.

Stk. 2. Overgangen som nævnt i stk. 1, nr. 1-3, sidestilles med ophør af virksomhed og salg til handelsværdi af de aktiver og passiver, der er i behold hos selskabet eller foreningen m.v. på tidspunktet for overgangen.

Stk. 3. Ved overgang som nævnt i stk. 1, nr. 4 og 5, anses aktiver og passiver for anskaffet til handelsværdien på tidspunktet for overgangen.

Stk. 4. Ved overgang som nævnt i stk. 1 finder § 5, stk. 3, anvendelse.

Stk. 5. Ved overgang fra en udloddende obligationsbaseret investeringsforening, jf. ligningslovens § 16 C og aktieavancebeskatningslovens § 22, til en udloddende aktiebaseret investeringsforening, jf. ligningslovens § 16 C og aktieavancebeskatningslovens § 21, får overgangen først virkning for foreningen fra udløbet af det pågældende indkomstår. Foreningens aktiver og passiver anses for anskaffet på det oprindelige anskaffelsestidspunkt og til den oprindelige anskaffelsessum.

Stk. 6. Ved overgang som nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 33, stk. 9, anses aktierne for anskaffet på det oprindelige anskaffelsestidspunkt og til den oprindelige anskaffelsessum.«

§ 11

I lov nr. 472 af 12. juni 2009 om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter, som ændret ved § 14 i lov nr. 1278 af 16. december 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 2, stk. 3, ændres »§ 7, stk. 5-7« til: »§ 7, stk. 7-9«.

§ 12

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1126 af 24. november 2005, som ændret bl.a. ved § 17 i lov nr. 404 af 8. maj 2006, § 5 i lov nr. 1344 af 19. december 2008, § 2 i lov nr. 462 af 12. juni 2009 og § 16 i lov nr. 525 af 12. juni 2009 og senest ved § 3 i lov nr. 474 af 7. maj 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 6 D ændres fem steder »§ 25, stk. 9« til: »§ 25, stk. 7«, to steder »§ 25, stk. 10« til: »§ 25, stk. 8« og »§ 25, stk. 12« til: »§ 25, stk. 10«.

2. I § 9, stk. 1, og § 14, stk. 2, ændres »§ 10 B, stk. 1-3« til: »§ 10 B, stk. 1 og 2«.

3. § 10 A, stk. 1, affattes således:

»De indberetningspligtige, som er nævnt i stk. 3, skal mindst en gang årligt indberette oplysninger til told- og skatteforvaltningen om beløbsstørrelsen af den enkelte ejers indløste rentekuponer eller tilskrevne renter vedrørende obligationer i det forudgående kalenderår og oplysning om obligationernes identitet. Desuden skal der indberettes de oplysninger, som er nævnt i stk. 5 og 6, og oplysning om beholdningen af obligationer ved kalenderårets udløb med angivelse af

1) obligationernes identitet,

2) kursværdi ved kalenderårets udløb og

3) arten og antallet eller pålydende værdi af obligationerne i beholdningen ved kalenderårets udløb.«

4. § 10 B, stk. 1-3, ophæves, og i stedet indsættes:

»Efter nærmere regler fastsat af skatteministeren skal de indberetningspligtige efter stk. 2 indberette oplysninger til told- og skatteforvaltningen om erhvervelser og afståelser af obligationer, herunder konvertible obligationer, aktier m.v. omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19 og investeringsforeningsbeviser. Indberetningspligten omfatter endvidere hævninger i kontoførende investeringsforeninger og indfrielser af obligationer. Herunder kan skatteministeren fastsætte regler om indberetning af oplysninger om

1) identiteten, antallet eller den pålydende værdi og arten af værdipapirerne samt anskaffelsestidspunktet, afståelsestidspunktet eller indfrielsestidspunktet og anskaffelsessummen, afståelsessummen eller indfrielsesbeløbet og

2) tidspunktet for den enkelte hævning af indestående i en kontoførende investeringsforening samt den del af urealiseret fortjeneste eller tab på den kontoførende investeringsforenings værdipapirer på tidspunktet for hævningen, der svarer til den enkelte hævning.

Stk. 2. Skatteministeren fastsætter nærmere regler om, hvem der er indberetningspligtige efter stk. 1. Indberetningspligten vedrørende erhvervelser og afståelser kan pålægges erhververen, overdrageren eller den, der formidler overdragelsen. Indberetningspligten vedrørende indfrielser af obligationer kan pålægges den, som har haft modtaget de indfriede obligationer i depot til forvaltning, eller den, der indløser obligationerne.«

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 3-5.

5. I § 10 B, stk. 5, som bliver stk. 4, ændres »Stk. 1, 3 og 4« til: »Stk. 1-3«.

§ 13

I lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1075 af 10. september 2007, som ændret senest ved § 19 i lov nr. 525 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, 1. pkt., udgår »indeksobligationer,«.

2. I § 1, stk. 2, 2. pkt., ændres »indeksobligationer« til: »obligationer«.

Indenrigs- og Socialministeriet

§ 14

I lov nr. 498 af 7. juni 2006 om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 2, ændres »§ 19,« til: »§ 19, stk. 1,«.

2. I §§ 3 og 4 ændres i alt tre steder »nr. 3« til: »nr. 2«.

§ 15

I lov om midlertidig regulering af boligforholdene, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 21. oktober 2009, som ændret ved § 149 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, foretages følgende ændring:

1. I § 59, stk. 2, ændres »mindsterentekravet i kursgevinstlovens § 7« til: »den rente, der beregnes i henhold til § 213, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed«.

Økonomi- og Erhvervsministeriet

§ 16

I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 29. april 2010, foretages følgende ændringer:

1. § 213, 2. pkt., affattes således:

»Hvis henlæggelsen vil overstige en forrentning af sparekassereserven, der svarer til den efter stk. 2 fastsatte rente med fradrag af en forholdsmæssig andel af årets selskabsskat, henlægges dog alene et beløb svarende til denne forrentning.«

2. I § 213 indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. Renten, der finder anvendelse efter stk. 1, beregnes for halvårene januar-juni og juli-december, jf. dog stk. 3. Renten for det følgende halvår beregnes på grundlag af et simpelt gennemsnit opgjort med to decimaler af en af Nasdaq OMX Copenhagen A/S dagligt udregnet effektiv obligationsrente for de seneste 20 børsdage forud for den 15. december og den 15. juni. Den effektive obligationsrente opgøres med to decimaler for fastforrentede kroneobligationer i åbne serier, der optages til handel på Nasdaq OMX Copenhagen A/S, bortset fra konverterbare obligationer, hvor kursen er over pari, og indeksregulerede obligationer. Renten udgør den efter 2. pkt. beregnede gennemsnitsrente ganget med 7/8 og nedrundet til nærmeste hele antal procentpoint.

Stk. 3. Er den effektive obligationsrente, jf. stk. 2, 3. pkt., i 10 på hinanden følgende børsdage i perioden fra den 1. januar henholdsvis den 1. juli og indtil påbegyndelsen af en ordinær beregningsperiode efter stk. 2 mere end 2 procentpoint højere eller mere end 1 procentpoint lavere end det gennemsnit, der danner grundlag for halvårets eller resten af halvårets rente efter stk. 2, 2. pkt., beregnes renten efter stk. 2, 4. pkt., på grundlag af et simpelt gennemsnit af den effektive ob­li­ga­tions­ren­te i disse 10 børsdage i stedet for gennemsnitsrenten efter stk. 2, 2. pkt. Den således beregnede rente er gældende for perioden fra den 10. børsdag efter den sidste af de nævnte 10 børsdage. Forhøjelse af renten efter 1. og 2. pkt. får tidligst virkning den 20. børsdag efter den senest forudgående ændring af mindsterenten. Denne forhøjelse finder dog ikke sted, hvis restperioden er mindre end 20 børsdage.«

3. I § 221, 2. pkt., ændres »den af skatteministeren fastsatte mindsterente« til: »renten beregnet i henhold til § 213, stk. 2,«.

§ 17

I lov om et skibsfinansieringsinstitut, jf. lovbekendtgørelse nr. 1376 af 10. december 2007, som ændret ved § 12 i lov nr. 516 af 12. juni 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 9, stk. 2, 2. pkt., ændres »den af skatteministeren fastsatte mindsterente« til: »renten beregnet i henhold til § 213, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed«.

§ 18

I lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 795 af 20. august 2009, som ændret ved § 9 i lov nr. 516 af 12. juni 2009 og § 2 i lov nr. 1273 af 16. december 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 103, 2. pkt., ændres »den af skatteministeren fastsatte mindsterente« til: »renten beregnet i henhold til § 213, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed«.

§ 19

Stk. 1. §§ 16-18 gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

§ 20

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 1, nr. 1-5, kursgevinstlovens § 14, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 6, § 1, nr. 7-11, kursgevinstlovens § 23, 3. og 4. pkt., som affattet ved denne lovs § 1, nr. 12, § 1, nr. 13-22, 24-31, 33 og 34, § 6, nr. 3, og §§ 8 og 13 har virkning for fordringer, gæld og finansielle kontrakter, der erhverves henholdsvis påtages den 27. januar 2010 eller senere. De hidtil gældende regler i kursgevinstlovens §§ 15 og 16 ophæves med virkning for fordringer, der erhverves den 27. januar 2010 eller senere.

Stk. 3. Kursgevinstlovens § 14, stk. 1, 2. pkt., som affattet ved denne lovs § 1, nr. 6, kursgevinstlovens § 23, 2. pkt., som affattet ved denne lovs § 1, nr. 12, og §§ 9, 11 og 14 har virkning fra indkomståret 2010. Den skattepligtige kan dog for indkomståret 2010 vælge at opgøre gevinst og tab efter de hidtil gældende regler i kursgevinstlovens §§ 16 og 23. Opgøres gevinst og tab efter 2. pkt., medregnes gevinst og tab på fordringer i danske kroner ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst uden hensyntagen til reglen i kursgevinstlovens § 14, stk. 1, 2. pkt., som affattet ved denne lovs § 1, nr. 6.

Stk. 4. Kursgevinstlovens § 15 som affattet ved denne lovs § 1, nr. 6, har virkning for fordringer, der erhverves den 1. januar 2011 eller senere.

Stk. 5. § 1, nr. 23, har virkning for opgørelsen af gevinst og tab på fordringer og gæld, hvor afståelsen henholdsvis frigørelsen eller indfrielsen sker den 27. januar 2010 eller senere. Hvis en skattepligtig omfattet af kursgevinstlovens § 26, stk. 4, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 23, den 26. januar 2010 ejer obligationer registreret i en værdipapircentral inden for samme fondskode, jf. den hidtil gældende § 26, stk. 2, i kursgevinstloven, eller fordringer i fremmed valuta, som er udstedt på samme vilkår og af samme udsteder, jf. den hidtil gældende § 26, stk. 3, i kursgevinstloven, anses fordringerne for erhvervet den 26. januar 2010 til den gennemsnitlige anskaffelsessum for samtlige fordringer inden for hver fondskode henholdsvis fordringer udstedt på samme vilkår af samme udsteder. 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse for gæld.

Stk. 6. Kursgevinstlovens § 32 som affattet ved denne lovs § 1, nr. 32, har virkning for tab, der er konstateret i indkomståret 2010 eller senere.

Stk. 7. § 1, nr. 34 og 35, og § 3, nr. 12, har virkning fra den 1. januar 2011.

Stk. 8. § 1, nr. 36, § 2, nr. 1, § 3, nr. 19 og 20, § 6, nr. 1, 2 og 5-9, og § 7, nr. 2, har virkning fra den 1. juli 2010.

Stk. 9. § 3, nr. 4 og 5, har virkning for tab, der konstateres den 1. januar 2010 eller senere.

Stk. 10. § 3, nr. 9-11, har virkning for investeringsforeningsbeviser i udloddende investeringsforeninger, der afstås den 1. januar 2011 eller senere.

Stk. 11. § 4, stk. 1, og § 14 i lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto som affattet ved denne lovs § 5 har virkning fra den 27. januar 2010. Fordringer erhvervet før den 27. januar 2010 kan fortsat anbringes i et særskilt depot af obligationer optaget til handel på et reguleret marked. For fordringer omfattet af 2. pkt. gælder § 4, stk. 1, og § 14 i lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto som affattet ved lovbekendtgørelse nr. 1012 af 5. oktober 2006 som ændret senest ved lov nr. 1278 af 16. december 2009.

Stk. 12. § 7, nr. 6-12, har virkning for udlodninger fra investeringsforeninger, der foretages i investeringsforeningens indkomstår 2011 og senere.

Stk. 13. § 7, nr. 13, har virkning fra den 1. januar 2011.

Stk. 14. § 12, nr. 2, 4 og 5, har virkning for indberetninger vedrørende kalenderåret 2011.

Stk. 15. § 12, nr. 3, har virkning for indberetninger vedrørende kalenderåret 2010. Indberetning vedrørende indfrielse af obligationer for kalenderåret 2010 skal dog fortsat ske efter skattekontrollovens § 10 A, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 1126 af 24. november 2005 som ændret ved § 2 i lov nr. 462 af 12. juni 2009.

Stk. 16. For personer, hvis skattepligt er ophørt, eller hvis skattemæssige hjemsted er flyttet før den 1. juli 2010, og som efter den hidtil gældende § 73 E i kildeskatteloven har eller vil få henstand med den skat, der blev beregnet efter den hidtil gældende § 37 i kursgevinstloven ved skattepligtens ophør henholdsvis flytning af det skattemæssige hjemsted, forfalder henstandsbeløbet til betaling, når aktiverne afstås, gælden indfries eller den skattepligtige dør. Der skal indgives en meddelelse til told- og skatteforvaltningen om afståelsen eller indfrielsen senest den 1. juli i året efter afståelses- eller indfrielsesåret henholdsvis dødsåret. Indgives meddelelse ikke rettidigt, bortfalder henstanden, og skatten anses for forfalden. Fristen for betaling af forfaldne beløb er den 1. oktober i året efter afståelses- eller indfrielsesåret henholdsvis dødsåret med sidste rettidige betalingsdag den 20. i forfaldsmåneden. Betales henstandsbeløbet ikke rettidigt, forrentes det forfaldne beløb med renten efter § 7, stk. 2, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. med tillæg af 0,4 procentpoint pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne.

Givet på Christiansborg Slot, den 25. juni 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Troels Lund Poulsen