Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32007L0033
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Bilag 2

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om planter1)

 (Krav om obligatorisk jordprøvetagning til undersøgelse for kartoffelcystenematoder)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 32 af 23. januar 2009 om planter, som ændret ved bekendtgørelse nr. 244 af 27. marts 2009 og bekendtgørelse nr. 313 af 26. marts 2010, foretages følgende ændring:

1. Efter § 9 indsættes:

»§ 9a. Jord der skal anvendes til dyrkning af rodede planter til plantning, skal være fri for kartoffelcystenematoder, jf. bilag 4, nr. 24.

Stk. 2. Producenter af planter til plantning dyrket i jord skal forud for inddragelse af nye dyrkningsarealer, med henblik på Plantedirektoratets udtagning af jordprøver til undersøgelse for kartoffelcystenematoder, anmelde hvilke arealer, der påtænkes anvendt til produktionen. Arealerne skal anmeldes til Plantedirektoratet. Anmeldelsen skal indeholde en skitse for hvert anmeldt areal.

Stk. 3. Jordprøver til brug for undersøgelsen skal udtages i perioden mellem høst af den sidste afgrøde på marken og plantning af de i stk. 2 nævnte planter. Arealer, der skal anvendes til dyrkning af de i bilag 8 nævnte arter, skal undersøges før hver kultur.«

2. Bilagsfortegnelsen affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

3. Som bilag 8 indsættes bilag 2 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. juni 2010.

Plantedirektoratet, den 24. juni 2010

Ole P. Kristensen

/ Birthe Schubart


Bilag 1

»Fortegnelse over bilag

Bilag 1
Planteskadegørere, der ikke må forekomme
 
I
Planteskadegørere, der ikke vides at forekomme i Den Europæiske Union
 
II
Planteskadegørere, der vides at forekomme i Den Europæiske Union
   
Bilag 2
Planteskadegørere, der ikke må forekomme på visse planter
 
I
Planteskadegørere, der ikke vides at forekomme i Den Europæiske Union
 
II
Planteskadegørere, der vides at forekomme i Den Europæiske Union
   
Bilag 3
Krav til produktion og salg af planter
   
Bilag 4
Særlige krav til frihed for planteskadegørere på produktionsstedet m.m.
   
Bilag 5
Opbevaring af præ-kerneplanter, produktion og opbevaring af kerneplanter, eliteplanter og certificerede planter
 
I
Generelle krav
 
II
Særlige bestemmelser for produktion af certificerede planter af visse plantegrupper
 
III
Særlige krav til kerneplanter om frihed for planteskadegørere
   
Bilag 6
Mærkning og pakning
 
I
Mærkning
 
II
Pakning
   
Bilag 7
Forpligtelser for registrerede leverandører
Bilag 8
Arter, der skal dyrkes på arealer, hvor der skal foretages en undersøgelse for kartoffelcystenematoder efter § 9a, før hver kultur.


Bilag 2

»Bilag 8

Arter, der skal dyrkes på arealer, hvor der skal foretages en undersøgelse for kartoffelcystenematoder efter § 9a, før hver kultur.

   
1.
Værtsplanter med rod:
 
Capsicum spp.
 
Solanum lycopersicum L.
 
Solanum melongena L.
   
2.
A.
Andre planter med rod:
   
Allium porrum L.
   
Beta vulgaris L.
   
Brassica spp.
   
Fragaria spp.
   
Asparagus officinalis L.
     
 
B.
Løg, rodknolde og jordstængler, dyrket i jord og bestemt til plantning, af:
   
Allium ascalonicum L.
   
Allium cepa L.
   
Dahlia spp.
   
Gladiolus spp.
   
Hyacinthus spp.
   
Iris spp.
   
Lilium spp.
   
Narcissus L.
   
Tulipa spp.
     
   
dog ikke løg, rodknolde og jordstængler, for hvilke det ved deres emballering eller på anden måde er godtgjort, at de er bestemt til direkte salg til endelige forbrugere, som ikke beskæftiger sig med erhvervsproduktion af planter eller afskårne blomster.

«

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 2007/33/EF af 11. juni 2007 om bekæmpelse af kartoffelcystenematoder og om ophævelse af direktiv 69/465/EØF, (EUT 2007, L 156, s. 12).