Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre

(Midlertidig nedsættelse af grundvederlag til ministre)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om vederlag og pension m.v. for ministre, jf. lovbekendtgørelse nr. 273 af 20. april 2004, som ændret ved § 16 i lov nr. 1587 af 20. december 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »grundbeløb«: », jf. dog stk. 2«.

2. I § 1, stk. 1, 2. pkt., ændres »Dog udgør vederlaget til statsministeren« til: »Vederlaget til statsministeren udgør«.

3. I § 1 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. I årene 2011 og 2012 udgør grundvederlaget 878.607 kr. i årligt grundbeløb.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

4. I § 1, stk. 2, der bliver stk. 3, ændres »stk. 1« til: »stk. 1 og 2«.

5. I § 2, stk. 1, 1. pkt., ændres »stk. 1 og 2« til: »stk. 1-3«.

6. I § 2, stk. 2, ændres »stk. 3« til: »stk. 4«.

7. I § 3, stk. 2, ændres »stk. 1 og 2« til: »stk. 1-3«.

8. I § 5, stk. 4, ændres »stk. 1 og 2« til: »stk. 1-3«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2010.

Givet på Christiansborg Slot, den 25. juni 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Claus Hjort Frederiksen