Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning

(Ændring af perioden for individuelle nedsættelser af bloktilskuddet og justering af undtagelsesbestemmelserne for kommuner, der tidligere har nedsat skatten)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 477 af 17. juni 2008 om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »Velfærdsministeren« til: »Indenrigs- og sundhedsministeren« og »velfærdsministeren« til: »indenrigs- og sundhedsministeren«.

2. I § 2, stk. 1, ændres »det følgende år« til: »de følgende 3 år«.

3. § 2, stk. 2 og 3, affattes således:

»Stk. 2. I budgetåret og de 3 følgende år nedsættes tilskuddet til kommuner omfattet af stk. 1 med en andel af det beløb, der udgør forhøjelsen af den samlede kommunale skatteudskrivning. Andelen udgør i budgetåret 75 pct., i det første og andet år efter budgetåret 50 pct. og i det tredje år efter budgetåret 25 pct.

Stk. 3. Nedsættelsen efter stk. 2 fordeles på de enkelte kommuner i forhold til deres andel af den samlede kommunale skatteforhøjelse opgjort for de kommuner, som har forhøjet skatten. For den enkelte kommune kan nedsættelsen af tilskuddet til kommunen højst udgøre de i stk. 2 nævnte andele af den pågældende kommunes skatteforhøjelse. Hvis en kommune omfattet af stk. 1 inden for perioden nævnt i stk. 2 nedsætter skatteudskrivningen, opgøres nedsættelsen af tilskuddet herefter ud fra årets skatteudskrivning.«

4. I § 7, stk. 1, ændres »det følgende år« til: »de følgende 3 år«.

5. § 8, stk. 1, affattes således:

»For kommuner, der ikke pr. 1. januar 2007 indgik i en kommunesammenlægning, reduceres en beregnet skattestigning efter § 3, hvis kommunens samlede beskatning er nedsat i en periode, der løber fra og med budgetåret 2003 til og med budgetåret 2006 og fra og med budgetåret 2008 og til og med budgetåret 2010. Herudover reduceres en beregnet skattestigning efter § 3, hvis kommunens samlede beskatning er nedsat i perioden fra og med budgetåret 2011. Nedsættelsen af beskatningen opgøres af indenrigs- og sundhedsministeren.«

6. § 9, stk. 1, affattes således:

»For kommuner, der pr. 1. januar 2007 indgik i en kommunesammenlægning, reduceres en beregnet skattestigning efter § 3, hvis kommunens samlede beskatning er nedsat i perioden fra og med budgetåret 2008 og til og med budgetåret 2010. Herudover reduceres en beregnet skattestigning efter § 3, hvis kommunens samlede beskatning er nedsat i perioden fra og med budgetåret 2011. Nedsættelsen af beskatningen opgøres af indenrigs- og sundhedsministeren.«

7. I § 13 ændres »2011-12« til: »2013-14«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2011 og har virkning fra og med tilskudsåret 2011.

Givet på Christiansborg Slot, den 25. juni 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Bertel Haarder