Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

(Forhøjelse af det betingede bloktilskud og nedsættelse af bloktilskud ved budgetoverskridelser)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 561 af 19. juni 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 14, stk. 3, 2. pkt., ændres »1 mia. kr.« til: »3 mia. kr.«

2. Efter § 14 indsættes:

»§ 14 a. Tilskuddet efter § 14 nedsættes efter reglerne i denne paragraf med et beløb, som udgør forskellen mellem de budgetterede og de regnskabsførte serviceudgifter for året før tilskudsåret, dog højst 3 mia. kr. Ved opgørelsen af nedsættelsen foretages de nødvendige korrektioner.

Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren foretager en foreløbig opgørelse og afregning af nedsættelsen på grundlag af Danmarks Statistiks opgørelse af de kommunale regnskaber. Nedsættelsen afregnes i månederne oktober, november og december i tilskudsåret.

Stk. 3. Indenrigs- og sundhedsministeren foretager en endelig opgørelse og afregning af nedsættelsen på grundlag af kommunernes revisionspåtegnede regnskaber.

Stk. 4. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler for opgørelse og afregning af nedsættelsen, herunder om indhentelse af særlige revisionserklæringer vedrørende regnskabsaflæggelsen og om de nødvendige korrektioner ved sammenligning af budget og regnskab.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2011.

Stk. 2. § 14 a i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, har virkning fra og med tilskudsåret 2012.

§ 3

Forslag til revision af § 14 a i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, fremsættes for Folketinget i folketingsåret 2013-14.

Givet på Christiansborg Slot, den 25. juni 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Bertel Haarder