Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af retsplejeloven

(Udeblivelsesdomme i straffesager, pressens adgang til domsudskrifter m.v. og politiklagenævnsmedlemmers sagsbehandling)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 809 af 14. september 2001, som ændret senest ved § 23 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 15, stk. 1, ændres »42« til: »49«.

2. I § 41 a, stk. 2, ændres »§ 925« til: »§ 922«.

3. I § 41 a, stk. 4, 1. pkt., udgår »og sagen er endt«.

4. I § 60, stk. 3, 2. pkt., ændres »§ 925 eller § 925 a« til: »§ 922 eller § 923«.

5. § 163, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

6. I § 219 a, stk. 5, indsættes som 3. pkt.:

»Er sagen fremmet i tiltaltes fravær i medfør af § 847, stk. 3, nr. 4, skal forkyndelse af udskriften ske for tiltalte personlig, medmindre tilsigelsen har været forkyndt for denne personlig.«

7. I § 780, stk. 1, nr. 6, ændres »nr. 4« til: »nr. 5«.

8. I § 791 a, stk. 1, nr. 2, ændres »frihedsstraf« til: »fængselsstraf«.

9. § 847, stk. 3, nr. 4, affattes således:

»4) når tiltalte ikke idømmes højere straf end ubetinget fængsel i 3 måneder eller andre retsfølger end konfiskation, førerretsfrakendelse eller erstatning, eller«.

10. § 847, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Medmindre tiltalte har samtykket heri, kan domsforhandlingen alene fremmes i medfør af stk. 3, nr. 4, såfremt tiltalte har været lovligt tilsagt og det fremgår af tilsigelsen, at udeblivelse uden oplyst lovligt forfald kan bevirke, at tiltalte dømmes i overensstemmelse med den rejste tiltale.«

11. I § 877, stk. 2, indsættes efter nr. 5 som nyt nummer:

»6) tilførsler til politiets rapporter om de af tiltalte under politiets afhøring om sigtelsen afgivne forklaringer, når forsvareren begærer det, i sager, der fremmes i tiltaltes fravær i medfør af § 847, stk. 3, nr. 4.«

12. I § 962, stk. 2, indsættes efter 2. pkt.:

»Hvis sagen er fremmet i medfør af § 847, stk. 3, nr. 4, kan tiltalte dog anke, selv om den pågældende ikke har givet møde i sagen, hvis anken ikke omfatter bedømmelsen af beviserne for tiltaltes skyld og betingelserne i 2. pkt. i øvrigt er opfyldt.«

13. I § 987 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Hvis sagen i medfør af § 847, stk. 3, nr. 4, er fremmet i tiltaltes fravær, kan domfældte uanset betingelserne i stk. 1, 1. pkt., begære sagen genoptaget til ny forhandling. Begæringen må fremsættes over for den ret, som har afsagt dom i sagen, inden 4 uger fra dommens forkyndelse efter § 219 a, stk. 5. Retten kan undtagelsesvis genoptage sagen, hvis begæring indgives senere, men inden 1 år efter dommens forkyndelse. Reglerne i stk. 1, 3. og 4. pkt., finder tilsvarende anvendelse.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

14. Efter § 987 indsættes:

»§ 988. Hvis en straffesag genoptages i medfør af § 987, stk. 2, kan tilførsler til retsbogen om forklaringer afgivet af vidner og syns- og skønsmænd under den forudgående behandling foruden i de i § 877 nævnte tilfælde anvendes som bevismiddel, hvis ingen af parterne inden domsforhandlingen har anmodet om fornyet afhøring.«

15. I § 991, stk. 1, 1. pkt., udgår »80 og«.

16. I § 999, stk. 4, 3. pkt., ændres »stk. 2« til: »stk. 3«.

17. I § 1021 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Medlemmer af politiklagenævn kan fortsætte behandlingen af en verserende sag efter udløbet af det tidsrum, for hvilket de pågældende medlemmer er udpeget, hvis hensynet til en hensigtsmæssig ressourceudnyttelse i nævnet taler for det og sagen forventes afgjort inden for kortere tid.«

Stk. 2-8 bliver herefter stk. 3-9.

18. I § 1021, stk. 7, ændres »stk. 2 og 3« til: »stk. 3 og 4«.

§ 2

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2002

    Stk. 2. Lovens § 1, nr. 5, 6 og 9-14, finder anvendelse på sager, hvor der rejses tiltale ved 1. instans efter lovens ikrafttræden.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. maj 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Lene Espersen