Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anvendelse af økologikontrolmærket (Ø-mærket) på økologiske jordbrugsprodukter, der skal anvendes til nonfood1)

I medfør af § 13, stk. 1, § 18, stk. 1, § 24, stk. 2 og 3, i økologiloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 196 af 12. marts 2009, og efter bemyndigelse fastsættes:

Mærkning

§ 1. Jordbrugsprodukter, der skal anvendes til nonfood, kan mærkes med økologikontrolmærket (Ø-mærket), forudsat, at

1) mindst 95 vægtpct. af samtlige bestanddele af produktet er fremstillet efter produktionsbestemmelserne i Rådets forordning (EF) Nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 (rådsforordningen) og i bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v. (økologibekendtgørelsen),

2) alle bestanddele af anden oprindelse er tilladt anvendt efter rådsforordningen og økologibekendtgørelsen,

3) der til forarbejdning af produkterne ikke anvendes hjælpestoffer eller andet, der ikke må anvendes efter rådsforordningen og økologibekendtgørelsen, og

4) produkterne er fremstillet, forarbejdet, indført eller importeret af indehavere af en autorisation efter økologibekendtgørelsen.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter dog ikke foder med animalsk indhold, beregnet til hunde, katte og andre selskabsdyr.

§ 2. Produkter må kun mærkes med Ø-mærket af indehavere af en autorisation efter økologibekendtgørelsen.

Stk. 2. Ø-mærket skal udformes og gengives i overensstemmelse med retningslinjerne herfor fastsat i bekendtgørelse om økologiske fødevarer m.v.

§ 3. Mærkningen skal angive Plantedirektoratets økologikontrolkode:”DK-ØKO-050”, jf. bekendtgørelse om økologiske fødevarer m.v.

Stk. 2. For forarbejdede produkter skal mærkningen være ledsaget af oplysninger om, hvilke hovedbestanddele af jordbrugsoprindelse, der indgår i produkterne, og deres vægtandel heraf.

Stk. 3. Lagre af produkter, der er produceret, emballeret og mærket inden den 1. juli 2010 i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 2092/91 eller forordning (EF) nr. 834/2007, hvor produkterne er påført Plantedirektoratets tidligere kontrolkode ”DK-Ø-50,” kan fortsat bringes på markedet indtil lagrene er udtømte.

Stk. 4. Emballager og etiketter, der er i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 2092/91 eller forordning (EF) nr. 834/2007, hvor emballagerne og etiketterne er påført Plantedirektoratets tidligere kontrolkontrol ”DK-Ø-50,” kan fortsat anvendes til produkter, der bringes på markedet indtil den 1. juli 2012, forudsat at produkterne i øvrigt opfylder kravene i forordning (EF) nr. 834/2007.

Kontrol

§ 4. Plantedirektoratet kontrollerer, at bestemmelserne i bekendtgørelsen overholdes.

§ 5. Efter lovens § 23, stk. 1, kan Plantedirektoratet forbyde, at et produkt sælges med henvisning til den økologiske produktionsmetode, hvis produktet ikke overholder bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

§ 6. Efter lovens § 19 har Plantedirektoratet til enhver tid, hvis det skønnes nødvendigt, mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til privat ejendom, lokaliteter, forretningsbøger, parpirer m.v., herunder også materiale, der opbevares i elektronisk form, for at tilvejebringe oplysninger, der er nødvendige til brug for løsning af opgaver efter bekendtgørelsen. Politiet yder om nødvendigt bistand hertil.Direktoratet kan udtage prøver m.v. til undersøgelse uden at skulle erlægge betaling herfor.

Stk. 2. Efter lovens § 20 skal den er omfattet af denne bekendtgørelse efter anmodning give alle oplysninger, herunder om økonomiske og regnskabsmæssige forhold, som er påkrævet af hensyn til gennemførelse af kontrollen, samt vederlagsfrit yde direktoratet fornøden bistand ved kontrol, prøvetagning, kopiering og udlevering af skriftligt materiale og udskrifter af oplysninger, der opbevares i elektronisk form.

Klage

§ 7. Klage over Plantedirektoratets afgørelser efter denne bekendtgørelse skal indgives inden fire uger fra datoen for modtagelsen af afgørelsen. Klagen skal stiles til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og skal indsendes til Plantedirektoratet.

Straf

§ 8. Med bøde straffes den, der overtræder §§ 1-3, eller et forbud nedlagt efter § 5.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m. v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. september 2010.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 409 af 21. maj 2001 om anvendelse af økologikontrolmærket (Ø-mærket) på økologiske jordbrugsprodukter, der skal anvendes til nonfood ophæves.

Plantedirektoratet, den 6. september 2010

Ole P. Kristensen

/ Dorthe Nielsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret over for Europa-Kommissionen i overensstemmelse med reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret ved direktiv 89/48/EF.