Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 15, nr. 16 og nr. 20, i lov nr. 431 af 28. april 2010 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Aktiv beskæftigelsesindsats over for unge, lovfæstelse af voksenlærlingeordningen, forenkling af opgørelse af sammenlagt ledighed m.v.)

I medfør af § 7, stk. 3, i lov nr. 431 af 28. april 2010 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love bestemmes, at lovens § 1, nr. 15, nr. 16 og nr. 20, træder i kraft den 1. august 2010.

Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 21. juni 2010

Marie Hansen

/ Kim Svendsen-Tune