Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32001L0080
 
32009L0031
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om betingelser og procedurer for meddelelse af tilladelse til etablering af nye elproduktionsanlæg samt væsentlige ændringer i bestående anlæg1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 493 af 12. juni 2003 om betingelser og procedurer for meddelelse af tilladelse til etablering af nye elproduktionsanlæg samt væsentlige ændringer i bestående anlæg foretages følgende ændringer:

1. I fodnoten til bekendtgørelsens titel indsættes som 2. punktum:

»Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører artikel 9 a i direktiv 2001/80/EF som affattet ved artikel 33 i direktiv 2009/31/EF om geologisk lagring af kuldioxid og om ændring af direktiv 85/337/EØF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF, 2001/80/EF, 2004/35/EF, 2006/12/EF, 2008/1/EF og forordning (EF) nr. 1013/2006, (EU-Tidende 2009 nr. L 140, s. 114.)«

2. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 2, stk. 4, § 2 a, § 10, stk. 6, § 11, stk. 3, § 26, stk. 3, § 27 d, § 84, stk. 2, § 88, § 90 og § 92 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 516 af 20. maj 2010, fastsættes:«

3. Efter § 5 indsættes:

»5 a. Ved ansøgning om tilladelse til etablering af nye anlæg med en installeret elkapacitet på 300 MW eller derover, skal der ud over de oplysninger, der er nævnt i § 5, stk. 1, tillige oplyses om følgende forhold:

1) Om der er lagringslokalitet til rådighed, der muliggør oplagring af CO2 fra elproduktionsanlægget.

2) En vurdering af, hvorvidt det er teknisk og økonomisk muligt at anlægge transportnet fra elproduktionsanlægget til lagerlokaliteten.

3) En vurdering af, hvorvidt det er teknisk og økonomisk muligt at eftermontere udstyr til CO2-opsamling fra elproduktionsanlægget.

Stk. 2. Hvis Energistyrelsenpå baggrund af oplysninger, som er nævnt i stk. 1 og øvrige tilgængelige oplysninger, herunder vedrørende beskyttelsen af miljøet og menneskers sundhed finder, at betingelserne for at kunne etablere udstyr til opsamling og komprimering af CO2 fra det ansøgte anlæg er opfyldt, er det en betingelse for meddelelse af tilladelse til etablering af anlægget, at der afsættes tilstrækkelig plads hertil på eller ved anlægget.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2010.

Energistyrelsen, den 18. juni 2010

Ib Larsen

/ Hanne Windemuller

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører artikel 9 a i direktiv 2001/80/EF som affattet ved artikel 33 i direktiv 2009/31/EF om geologisk lagring af kuldioxid og om ændring af direktiv 85/337/EØF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF, 2001/80/EF, 2004/35/EF, 2006/12/EF, 2008/1/EF og forordning (EF) nr. 1013/2006, (EU-Tidende 2009 nr. L 140, s. 114.)