Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31996L0022
 
31996L0023
 
32001L0082
 
Links til øvrige EU dokumenter
32008R0504
 
32009R0470
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 2   Opbevaring og mærkning af lægemidler til dyr

Kapitel 3   Indgivelse af lægemidler til dyr

Kapitel 4   Anvendelse af lægemidler m.v. til dyr

Kapitel 5   Den besætningsansvarliges optegnelser og dokumentation

Kapitel 6   Omsætning og tilbageholdelsestider

Kapitel 7   Produkter af behandlede dyr

Kapitel 8   Kontrol

Kapitel 9   Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer1)

I medfør af § 47, stk. 1, § 48, §§ 50 og 51, § 52, stk. 1, § 53, stk. 1, § 56, stk. 2-3 og 5, § 61, § 67 og § 70, stk. 3, i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr, som ændret ved lov nr. 401 og 402 af 21. april 2010, og til dels efter bemyndigelse af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen omhandler dyreejeres anvendelse og opbevaring af lægemidler til dyr. Bekendtgørelsen indeholder endvidere bestemmelser om ulovlig behandling og om restkoncentrationer i animalske produkter, kontrollen hermed samt fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer i produkter af animalsk oprindelse.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) »Besætning«: Et enkelt eller en samling af fødevareproducerende dyr eller pelsdyr af samme dyreart, der anvendes til et bestemt formål, der er knyttet til en bestemt geografisk beliggenhed, og som har en ejer i form af en juridisk eller fysisk person. Ved besætning forstås endvidere den eller de besætninger af samme dyreart, der er registreret på et CHR-nummer.

2) »Dyr«: Dyr, der er i menneskelig varetægt.

3) »Dyreejer«: Enhver, som har dyr i sin varetægt.

4) »Fødevareproducerende dyr«: Kvæg, svin, får, geder, dyr af hesteslægten (herefter benævnt heste), bortset fra heste, der er udelukket fra konsum, jf. § 20, opdrættede hjortedyr og fjervildt, strudsefugle, kaniner, fjerkræ, herunder duer, akvakulturdyr, honningbier og andre dyr, hvis kød eller produkter er bestemt til konsum.

5) »Pelsdyr«: Ræve opdrættet i henhold til bekendtgørelse om opdræt af ræve samt mink, ilder (fritte), mårhund, nutria, chinchilla og andre dyr, der må opdrættes landbrugsmæssigt med henblik på at udnytte pelsen.

6) »Produktionsdyr«: Fødevareproducerende dyr og pelsdyr.

7) »Fødevarevirksomheder«: Besætninger med fødevareproducerende dyr og virksomheder, der modtager dyr eller produkter heraf fra besætninger med fødevareproducerende dyr.

8) »Lægemiddel til dyr«: En vare, der præsenteres som et egnet middel til behandling eller forebyggelse af sygdomme hos dyr, eller som kan anvendes i eller gives til dyr, enten for at genoprette, ændre eller påvirke fysiologiske funktioner ved at udøve en farmakologisk, immunologisk eller metabolisk virkning, eller for at stille en medicinsk diagnose.

9) »Ordineringsperiode«: Det antal dage, hvori den besætningsansvarlige må opbevare medicin.

10) »Behandlingsperiode«: Det nøjagtige antal dage indenfor ordineringsperioden, som dyrene skal behandles for den diagnosticerede sygdom.

11) »Forskrift«: En af dyrlægen udfærdiget entydig skriftlig instruktion for lægemiddelanvendelsen i forbindelse med en besætningsdiagnose.

12) »Besætningsdiagnose«: Diagnosen for en sygdom, som optræder regelmæssigt i besætningen, og som er karakteriseret ved de af dyrlægen specifikt beskrevne symptomer.

13) »Ulovlig behandling«: Anvendelse af ikke tilladte stoffer samt anvendelse af lægemidler til andre formål eller på andre betingelser end fastsat efter gældende regler.

14) »Ikke tilladte stoffer«: Stoffer, hvis indgift i dyr er forbudt efter gældende regler.

15) »Maksimalgrænseværdi for restkoncentration (MRL)«: Den maksimale restkoncentration af et farmakologisk virksomt stof (udtrykt som mg/kg eller µg/kg vådvægt), som kan tillades i animalske fødevarer, jf. artikel 1, stk. 1, litra a, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 470/2009 af 6. maj 2009 om fællesskabsprocedurer for fastsættelse af grænseværdier for restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer i animalske fødevarer, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004.

16) »Restkoncentrationer«: Rester af stoffer med farmakologisk virkning og disses omdannelsesprodukter samt andre stoffer, der overføres til animalske produkter, og som kan skade menneskers sundhed.

17) »Anvisning«: Dyrlægens skriftlige optegnelser af:

a) Dyrlægens navn og autorisationsnummer,

b) den besætningsansvarliges navn og adresse,

c) det CHR-nummer, hvor dyrene befinder sig,

d) hvilke og hvor mange dyr, der er behandlet/skal behandles (entydig identifikation eller, hvis dette ikke er muligt, antal, anslået vægt og staldafsnit eller tilsvarende opdeling),

e) anvendte, udleverede eller ordinerede receptpligtige lægemidler og mængden heraf,

f) dato for anvendelse, udlevering eller ordinering,

g) nøjagtig angivelse af lægemidlernes dosering, administrationsvej og behandlingsperiode,

h) den stillede diagnose, samt

i) de meddelte tilbageholdelsestider.

Kapitel 2

Opbevaring og mærkning af lægemidler til dyr

§ 3. Dyreejeren må kun opbevare receptpligtige lægemidler, som dyreejeren har erhvervet gennem dyrlæge, apotek eller anden virksomhed, der er godkendt af Lægemiddelstyrelsen til forhandling af lægemidler.

Stk. 2. Lægemidler til dyr skal opbevares under rene og ordentlige forhold og utilgængeligt for uvedkommende.

§ 4. Den ansvarlige for besætningen må kun opbevare receptpligtige lægemidler til produktionsdyr, for hvilke dyrlægen har udleveret en skriftlig anvisning.

Stk. 2. For lægemidler, som dyrlægen har ordineret på baggrund af en telefonkonsultation imellem to rådgivningsbesøg, gælder anvisningen fra det seneste rådgivningsbesøg.

§ 5. Den ansvarlige for besætningen må kun opbevare receptpligtige lægemidler til produktionsdyr indenfor ordineringsperioden, medmindre lægemidlerne er genordineret inden ordineringsperiodens udløb.

Stk. 2. Receptpligtige lægemidler til produktionsdyr skal opbevares på det CHR-nummer, som de er udleveret eller ordineret til.

§ 6. Hvis et lægemiddels etiket er placeret på en yderemballage, skal lægemidlet og yderemballagen opbevares samlet. Etiketten må ikke ødelægges eller fjernes.

Stk. 2. Lægemidler uden tilhørende etiket må ikke opbevares i besætningen.

Kapitel 3

Indgivelse af lægemidler til dyr

§ 7. Den ansvarlige for besætningen må kun indgive lægemidler til sine produktionsdyr, hvis den pågældende har gennemgået et kursus i anvendelse af lægemidler til produktionsdyr, der er godkendt af fødevareregionen, og kan dokumentere dette.

Stk. 2. Undtaget fra kravet i stk. 1 om kursusdeltagelse er besætningsansvarlige, der pr. 1. februar 2007:

1) har mere end 6 måneders sammenhængende praktisk erfaring med hold af produktionsdyr, herunder indgivelse af lægemidler til dyr, og

2) har opnået den i nr. 1 nævnte erfaring ved fuldtidsbeskæftigelse i en besætning.

Stk. 3. Endvidere er personer, der behandler heste, som lever i zoologiske haver, dyreparker og lignende, undtaget fra kravet om kursusdeltagelse, jf. stk. 1.

Stk. 4. Fødevareregionen kan påbyde den ansvarlige for besætningen at deltage i det kursus, der er nævnt i stk. 1, hvis fødevareregionen i forbindelse med kontrolaktiviteter finder, at den besætningsansvarlige ikke lever op til kravene vedrørende indgivelse af lægemidler til dyr. Fødevareregionen kan endvidere påbyde en besætningsansvarlig at lade de personer, der er nævnt i § 9, stk. 1, deltage i et kursus.

Stk. 5. Fødevarestyrelsen kan efter ansøgning meddele dispensation fra kravet i stk. 1, navnlig hvis ansøgeren kan dokumentere at have erhvervet tilsvarende kvalifikationer på anden måde end nævnt i stk. 1 og 2.

§ 8. Injektion under huden (subkutant) og injektion i muskulaturen (intramuskulært) skal på svin foretages så tæt bag ørerne som muligt, på får og geder midt på halsen, på kvæg midt på halsen eller umiddelbart foran boven og på heste midt på halsen eller i bringen. På svin kan vaccination ved hjælp af særligt udstyr, som ikke indebærer anvendelse af kanyle, endvidere foretages ved haleroden. Injektion under huden af jern- og vitaminpræparater kan foretages i lyskefolden på pattegrise.

Stk. 2. Den besætningsansvarlige må ikke foretage injektion i blodårer, i bughulen, i led, i seneskeder og ved rygmarv/rygmarvskanal eller anbringe lægemidler i livmoderen (børen), jf. dog stk. 3-4 og stk. 6.

Stk. 3. En besætningsansvarlig, som har indgået aftale om sundhedsrådgivning i kvægbesætninger med tilvalgsmodul 2, og som har modtaget autorisation fra Fødevarestyrelsen til at behandle køer, der lider af kælvningsfeber, må indgive calciumholdige lægemidler uden indhold af magnesium, som er godkendt til intravenøs indgift, i blodårer, hvis der foreligger en besætningsdiagnose for kælvningsfeber.

Stk. 4. En besætningsansvarlig, som har indgået aftale om sundhedsrådgivning i kvægbesætninger med tilvalgsmodul 2, og som har gennemgået et af Fødevarestyrelsen godkendt kursus i ejerinseminering af kvæg, jf. de til enhver tid gældende regler om tyresæd og inseminering af kvæg, eller et tilsvarende af Fødevarestyrelsen godkendt kursus, må anbringe børstave (uteritorier) i børen, hvis der foreligger en besætningsdiagnose for børbetændelse.

Stk. 5. En besætningsansvarlig, som har behandlet køer, jf. stk. 3 eller stk. 4, skal inden næste rådgivningsbesøg indberette CKR-nummer for de behandlede køer samt oplysninger om de anvendte lægemidler til Dyreregistrering.

Stk. 6. En besætningsansvarlig med en besætning af akvakulturdyr må efter anvisning fra en dyrlæge foretage vaccination af fisk ved injektion i bughulen.

§ 9. Den besætningsansvarlige må kun lade andre ansatte indgive lægemidler til sine produktionsdyr, hvis de pågældende personer

1) er over 18 år,

2) opfylder betingelserne i § 7, stk. 1 og 2, og

3) er gjort bekendt med indholdet af dyrlægens anvisning.

Stk. 2. Den besætningsansvarlige må kun lade andre ansatte behandle køer, der lider af kælvningsfeber, med calciumholdige lægemidler i blodårer, hvis de har modtaget autorisation dertil og betingelserne i øvrigt er opfyldt, jf. § 8, stk. 3.

Stk. 3. Den besætningsansvarlige må kun lade andre ansatte anbringe børstave i børen på køer, hvis de har gennemgået et kursus og betingelserne i øvrigt er opfyldt, jf. § 8, stk. 4.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen kan efter ansøgning meddele dispensation fra kravet i stk. 1, navnlig hvis ansøgeren kan dokumentere at have erhvervet tilsvarende kvalifikationer på anden måde end nævnt i stk. 1, nr. 2.

Kapitel 4

Anvendelse af lægemidler m.v. til dyr

§ 10. Dyreejeren må kun anvende lægemidler til behandling af dyr, hvis opbevaring er tilladt efter §§ 3-6.

§ 11. Receptpligtige lægemidler skal anvendes i overensstemmelse med dyrlægens anvisning.

Stk. 2. I kvægbesætninger, for hvilke der er indgået en aftale om sundhedsrådgivning med tilvalgsmodul 2, skal den besætningsansvarlige anvende lægemidlerne i overensstemmelse med dyrlægens forskrift for de stillede besætningsdiagnoser.

§ 12. Når dyrlægen udleverer eller ordinerer andre antibiotika end simple penicilliner til behandling af yverbetændelse i kvægbesætninger, for hvilke der er indgået en aftale om sundhedsrådgivning med tilvalgsmodul 2, skal den ansvarlige for besætningen udtage mælkeprøve til bakteriologisk undersøgelse og resistensundersøgelse, før behandling indledes. Mælkeprøven skal analyseres af dyrlægen eller et laboratorium med en akkrediteret metode.

§ 13. Den besætningsansvarlige skal underskrive den af dyrlægen udleverede anvisning ved dyrlægens besøg.

§ 14. Den besætningsansvarlige skal opbevare de af dyrlægen udleverede anvisninger i besætningen i mindst 5 år efter datoen for dyrlægens besøg. Anvisningerne skal opbevares i datoorden og på forlangende forevises for eller udleveres til kontrolmyndigheden.

Kapitel 5

Den besætningsansvarliges optegnelser og dokumentation

§ 15. Når den besætningsansvarlige anvender receptpligtige lægemidler, skal denne ved behandlingens indledning foretage læselige optegnelser over følgende:

1) dato for behandlingens indledning og afslutning,

2) hvilke og hvor mange dyr, der er behandlet (entydig identifikation eller, hvis dette ikke er muligt, antal, anslået vægt og stinummer eller staldafsnit eller tilsvarende opdeling),

3) årsag til behandlingen,

4) hvilket lægemiddel, der er anvendt, og

5) dosering af lægemidlet (anvendt mængde pr. indgift og antal behandlinger pr. dag), og hvordan dette er indgivet.

Stk. 2. Optegnelserne skal opbevares i besætningen i mindst 5 år efter indledning af behandlingen. Optegnelserne skal opbevares samlet, overskueligt og i datoorden og på forlangende forevises for eller udleveres til kontrolmyndigheden.

Stk. 3. Kravet om optegnelser, jf. stk. 1, gælder dog ikke for sera, vacciner og V-mærkede jern- og vitaminpræparater.

Kapitel 6

Omsætning og tilbageholdelsestider

§ 16. Enhver, der markedsfører, sælger eller overdrager fødevareproducerende dyr, er forpligtet til kun at levere dyr eller produkter fra dyr:

1) som ikke har fået indgivet ikke-tilladte stoffer,

2) som ikke har været underkastet ulovlig behandling, og

3) for hvilke den fastsatte tilbageholdelsestid er overholdt.

Stk. 2. Fødevareproducerende dyr, der indeholder restkoncentrationer af et tilladt lægemiddel, som overstiger den fastsatte maksimalgrænseværdi, må ikke leveres til slagtning eller til marked for slagtedyr.

Stk. 3. Fødevareproducerende dyr, der er omfattet af en tilbageholdelsestid, må ikke nødslagtes.

Stk. 4. Uanset stk. 1 kan overdragelse af væddeløbs-, konkurrence- eller cirkusheste og heste bestemt til avl eller udstilling finde sted inden udløbet af tilbageholdelsestiden, hvis dyret ledsages af en dyrlægeattest, hvoraf arten af og dato for behandlingen fremgår.

§ 17. Fødevareproducerende dyr, der er indgivet ikke-tilladte stoffer, som anført i bilag II og III til Rådets direktiv 96/22/EF af 29. april 1996 om forbud mod anvendelse af visse stoffer med hormonal og thyreostatisk virkning og af beta-agonister i husdyrbrug og om ophævelse af direktiv 81/602/EØF, 88/146/EØF og 88/299/EØF, må ikke have ophold i en besætning, medmindre dyrene er under offentlig kontrol, og dyrene må ikke markedsføres, sælges eller overdrages til andre.

Stk. 2. Undtaget fra stk. 1 er dog fødevareproducerende dyr, som er behandlet med de stoffer, der er nævnt i stk. 1, under dyrlægens direkte personlige ansvar og i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen.

Stk. 3. Akvakulturdyr, der er behandlet med lægemidler med androgen virkning med henblik på kønskonvertering, må ikke sælges til konsum. Efter tilladelse fra Fødevarestyrelsen kan dyrene flyttes eller forhandles med henblik på udtagning af sæd et andet sted.

Kapitel 7

Produkter af behandlede dyr

§ 18. Produkter, som stammer fra fødevareproducerende dyr, herunder kød, mælk, æg, fisk og honning, må ikke markedsføres, sælges, overdrages, forarbejdes eller anvendes til konsum, hvis de indeholder restkoncentrationer af et tilladt lægemiddel til dyr over den fastsatte maksimalgrænseværdi, eller hvis de indeholder rester af stoffer, der stammer fra ulovlig behandling.

§ 19. Produkter, som stammer fra fødevareproducerende dyr, der har været behandlet i strid med § 16, stk. 1, nr. 1, må ikke markedsføres, sælges, overdrages eller forarbejdes med henblik på konsum.

§ 20. Heste, der er behandlet med lægemidler, der udelukker dyret fra konsum, må ikke leveres til slagtning.

Stk. 2. Dyreejeren skal i overensstemmelse med “Dyrlæge- og ejererklæring for dyr af hestefamilien, der er behandlet med lægemidler, der udelukker dyret fra konsum” lade erklæringen følge hesten ved enhver flytning og informere den nye ejer om, at hesten ikke må anvendes til konsum, med mindre hesten er ledsaget af et pas, der indeholder afsnit IX og hvori oplysning om hestens udelukkelse fra konsum er indeholdt, jf. artikel 5 i Kommissionens forordning (EF) nr. 504/2008 af 6. juni 2008 om gennemførelse af Rådets direktiv 90/426/EØF og 90/427/EØF for så vidt angår metoder til identifikation af enhovede dyr.

Stk. 3. Ved dyrets død skal det destrueres på en af Fødevarevarestyrelsen godkendt forarbejdningsvirksomhed for kategori 1 materiale eller bortskaffes på anden lovlig vis.

Kapitel 8

Kontrol

Egenkontrol

§ 21. Fødevarevirksomheder, som leverer, sælger eller forarbejder animalske produkter, skal udføre egenkontrol, der sikrer, at der kun modtages:

1) Dyr ved direkte leverance eller via mellemmand, for hvilke producenten kan garantere, at tilbageholdelsestiden er overholdt,

2) dyr eller produkter, som overholder de tilladte grænser for restkoncentrationer, og

3) dyr eller produkter uden indhold af forbudte stoffer eller omdannelsesprodukter heraf.

Stk. 2. Fødevarevirksomheder skal endvidere sikre sig, at der kun markedsføres produkter, der stammer fra dyr, som opfylder kravene i stk. 1, nr. 1-3.

Stk. 3. Fødevarevirksomheder skal underrette fødevareregionen ved overskridelse af de tilladte grænseværdier for restkoncentrationer og ved indhold af forbudte stoffer eller omdannelsesprodukter heraf.

Offentlig kontrol vedrørende ulovlig behandling

§ 22. Hvis analysen af en offentligt udtaget prøve viser et positivt resultat, kan fødevareregionen foretage:

1) Kontrol i oprindelsesbesætningen eller den besætning, som dyret eller produktet kommer fra, for at fastslå årsagen til forekomsten af restkoncentrationer.

2) En undersøgelse vedrørende kilden eller kilderne til de pågældende restkoncentrationer.

3) Alle andre undersøgelser, der skønnes nødvendige.

§ 23. I tilfælde af mistanke om ulovlig behandling foretager fødevareregionen en undersøgelse af den besætningsansvarliges og/eller dyrlægens dokumentation for behandlingen.

Stk. 2. Hvis den dokumentation, der er nævnt i stk. 1, begrunder mistanken om eller bekræfter ulovlig behandling eller indgivelse af ikke-tilladte stoffer, foretager fødevareregionen kontrol, der kan omfatte følgende:

1) Stikprøvekontrol af dyrene i oprindelsesbesætningen eller den besætning, som dyrene kommer fra, for at fastslå ulovlig behandling eller anvendelse af ikke-tilladte stoffer, herunder om der er foretaget implantation.

2) Kontrol med henblik på at fastslå, om der opbevares ikke-tilladte stoffer i oprindelsesbesætningen, den besætning, som dyrene kommer fra, eller besætninger, der tilhører samme ejer, og hvor der opdrættes, holdes eller opfedes dyr.

3) Stikprøvekontrol af foder og drikkevand i oprindelsesbesætningen eller den besætning, som dyrene kommer fra, eller for akvakulturdyr af det vand, hvori de opholder sig.

4) Enhver kontrol, der er nødvendig for at klarlægge oprindelsen af ikke-tilladte stoffer, og af de behandlede dyr.

§ 24. De dyr, hvorfra der udtages prøver, jf. §§ 22-23, skal entydigt identificeres og må ikke forlade besætningen, før analyseresultaterne af prøverne foreligger.

§ 25. Hvis der ud fra de prøver, der er nævnte i §§ 22-23, konstateres ulovlig behandling, skal besætningen undergives offentlig kontrol, som medfører, at alle dyrene forsynes med et mærke eller en officiel identifikation og ikke må forlade besætningen, medmindre det sker under offentlig kontrol.

Stk. 2. Fødevareregionen påser, at der udtages yderligere prøver på et statistisk repræsentativt grundlag, som bygger på internationalt anerkendte videnskabelige oplysninger.

§ 26. Hvis resultaterne af de prøver, som udtages efter § 25, stk. 2, påviser ulovlig behandling, skal der ske aflivning af de dyr, for hvilke resultatet er positivt.

Stk. 2. De aflivede dyr skal sendes til destruktion på en forarbejdningsvirksomhed for kategori 1 materiale, der er godkendt af Fødevarestyrelsen.

§ 27. Fødevareregionen udtager endvidere prøver af hele det parti dyr, der tilhører den kontrollerede besætning, og som er under mistanke.

Stk. 2. Hvis halvdelen eller flere af de prøver, der er udtaget efter § 25, stk. 2, er positive, kan den ansvarlige for besætningen, uanset bestemmelsen i stk. 1, dog vælge mellem kontrol af samtlige dyr i besætningen, som er under mistanke, eller aflivning af de pågældende dyr.

Stk. 3. Fødevareregionen undergiver øvrige besætninger, der tilhører den ansvarlige for besætningen, øget kontrol i en periode på mindst 12 måneder.

Stk. 4. Fødevareregionen undergiver besætninger, der forsyner den berørte besætning, den fornødne ekstra kontrol for at identificere oprindelsen af ikke-tilladte stoffer. Den ekstra kontrol omfatter også besætninger, hvis forsyninger af dyr og foder stammer fra samme kilde som oprindelsesbesætningen eller besætningen, som dyrene kommer fra.

Offentlig kontrol vedrørende restkoncentrationer af tilladte lægemidler i fødevareproducerende dyr

§ 28. Ved påvisning af restkoncentrationer af et lægemiddel over maksimalgrænseværdien i en offentlig prøve udtaget fra et fødevareproducerende dyr eller produkter heraf foretager fødevareregionen kontrol i oprindelsesbesætningen eller den besætning, som dyrene eller produkterne kommer fra.

Stk. 2. Fødevareregionen kan træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre folkesundheden, herunder nedlægge forbud mod, at dyrene fjernes fra besætningen, eller at produkterne fjernes fra den berørte fødevarevirksomhed i en nærmere fastsat periode.

Stk. 3. I tilfælde af, at en fødevarevirksomhed gentagne gange overskrider maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer ved markedsføring, salg eller overdragelse af dyr eller produkter af dyr, underkaster fødevareregionen dyrene eller produkterne i den pågældende fødevarevirksomhed øget kontrol i en periode på mindst 6 måneder. I denne periode tilbageholdes dyr eller produkter fra fødevarevirksomheden, indtil resultaterne af de udtagne prøver foreligger.

Stk. 4. Hvis resultaterne af de prøver, som udtages i henhold til stk. 1 og 3, påviser restkoncentrationer over den fastsatte maksimalgrænseværdi, må de pågældende dyr eller produkter ikke anvendes til konsum.

Offentlig kontrol på slagterier

§ 29. I tilfælde af mistanke om ulovlig behandling skal der ske særskilt slagtning, tilbageholdelse af alle dele af dyret samt udtagning af nødvendige prøver.

Stk. 2. Hvis resultaterne af de prøver, som udtages i henhold til stk. 1, påviser ulovlig behandling med ikke tilladte stoffer, skal alle dele af dyret sendes til destruktion på en forarbejdningsvirksomhed for kategori 1 materiale, der er godkendt af Fødevarestyrelsen.

Stk. 3. Hvis resultaterne af de prøver, som udtages i henhold til stk. 1, påviser ulovlig behandling med i øvrigt tilladte stoffer, kan fødevareregionen træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre folkesundheden.

§ 30. Hvis et dyr, der er omfattet af en tilbageholdelsestid, er leveret til slagtning, må dyret ikke slagtes med henblik på konsum, før tilbageholdelsestiden er udløbet.

Stk. 2. Hvis dyret slagtes, før tilbageholdelsestiden er udløbet, f.eks. i tilfælde hvor dyrets velfærd kræver det, eller hvor slagteriet ikke har infrastruktur eller udstyr, der gør det muligt at udsætte slagtningen af dyret, skal alle dele af dyret sendes til destruktion på en forarbejdningsvirksomhed for kategori 2 materiale, der er godkendt af Fødevarestyrelsen.

§ 31. Hvis der i et slagtedyr påvises restkoncentrationer over de tilladte maksimalgrænseværdier, skal alle dele af dyret sendes til destruktion på en forarbejdningsvirksomhed for kategori 2 materiale, der er godkendt af Fødevarestyrelsen.

§ 32. Hvis det bevises, at ejeren af eller den ansvarlige for et slagteri medvirker til at skjule anvendelse af ikke-tilladte stoffer, skal den skyldige udelukkes fra at modtage og ansøge om fællesskabsstøtte i en tolvmåneders periode.

Omkostninger

§ 33. Omkostninger som følge af foranstaltninger, der iværksættes i forbindelse med mistanke om ulovlig behandling eller om manglende overholdelse af reglerne om anvendelse af lægemidler til dyr, og som fører til påvisning af utilladelige restkoncentrationer eller ikke tilladte stoffer, afholdes af dyrets ejer.

Stk. 2. Udgifterne til destruktion af fødevareproducerende dyr, der ved kontrollen findes at være behandlet med ikke-tilladte eller forbudte stoffer, er det offentlige uvedkommende.

Kapitel 9

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 34. Med bøde straffes den, der:

1) overtræder § 3, § 4, stk. 1, §§ 5 og 6, § 7, stk. 1, § 8, § 9, stk. 1-3, §§ 10-14, § 15, stk. 1 og 2, § 16, stk. 1-3, § 17, stk. 1 og 3, §§ 18-21, § 24, § 25, stk. 1, § 26, § 28, stk. 4, § 29, stk. 1 og 2, samt §§ 30 og 31,

2) overtræder artikel 16 i forordning (EF) nr. 470/2009 om fællesskabsprocedurer for fastsættelse af grænseværdier for restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer i animalske fødevarer, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004,

3) undlader at efterkomme påbud og forbud udstedt i medfør af § 7, stk. 4, og § 28, stk. 2, og § 29, stk. 3 eller

4) ikke overholder vilkår fastsat i medfør af § 7, stk. 5, § 9, stk. 4, eller § 17, stk. 3, 2. pkt.

Stk. 2. Ved overtrædelse af bestemmelserne, der er nævnt i stk. 1, kan straffen efter § 70, stk. 3, i lov om hold af dyr stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed og der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 35. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2010.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 481 af 29. maj 2007 om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer.

Fødevarestyrelsen, den 24. juni 2010

Jan Mousing

/ Anne Rath Petersen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 96/22/EØF af 29. april 1996 om forbud mod anvendelse af visse stoffer med hormonal og thyreostatisk virkning og af beta-agonister i husdyrbrug og om ophævelse af direktiv 81/602/EØF, 88/146/EØF, og 88/299/EØF (EFT 1996 L125 s. 3), som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/97/EF af 19. november 2008 (EUT 2008, L318, s. 9). Desuden gennemføres dele af Rådets direktiv 96/23/EF af 29. april 1996 om de kontrolforanstaltninger, der skal iværksættes for visse stoffer og restkoncentrationer heraf i levende dyr og produkter heraf og om ophævelse af direktiv 85/358/EØF og 86/469/EØF og beslutning 89/187/EØF og 91/664/EØF (EFT 1996 L 125 s. 10), som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 596/2009 af 18. juni 2009 (EUT 2006, L188, s. 14) og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fælleskabskodeks for veterinærlægemidler (EFT 2001 L311 s. 1) som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 596/2009 af 18. juni 2009 (EUT 2006, L188, s.14).