Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Tilførsel af aktiver. Afslag. Tilførselsdatoen ikke sammenfaldende med skæringsdatoen for det modtagende selskabs regnskabsår.

 

 

 

Ligningsrådet meddelte afslag på en ansøgning om at anvende reglerne i FUL om skattefri tilførsel af aktiver. Ligningsrådet henså til, at selskabet anmodede om tilladelse til at foretage tilførsel af aktiver pr. den 1. juli 1997, hvilken dato ikke var sammenfaldende med skæringsdatoen for det modtagende selskabs regnskabsår. Det er skæringsdagen for det modtagende selskabs årsregnskab, der henvises til i § 5 i FUL, ikke skæringsdatoen for skatteregnskabet. Betingelsen i FUL’s § 5 var således ikke opfyldt, og der var derfor ikke hjemmel til at imødekomme det ansøgte.

 

Reference:

 

FUL § 15 c og 15 d, stk. 2, jf. § 5.

LV 1997 S.D.3.2 og 3.3.3, jf. S.D.1.2.6.

 

Sagens omstændigheder var følgende:

 

Selskabet A havde en nom. aktiekapital på 600.000 kr., der var ejet af to ægtefæller, hver med 50%. De to aktionærer havde erhvervet kapitalen i 1983.

 

Selskabets aktivitet bestod i fabrikation og handel samt salg fra egen detailbutik. Endvidere ejede selskabet to ejendomme, en domicilejendom samt den forretningsejendom, hvori detailbutikken er beliggende.

 

Selskabet var endvidere moderselskab for to selskaber, dels et udenlandsk datterselskab, dels et dansk anpartsselskab, B ApS. Sidstnævnte selskab var uden aktivitet.

 

Selskabet A ønskede pr. den 1. juli 1997 at udskille følgende aktiviteter til B ApS:

 

Aktiviteten med handel og fabrikation, samt

forretningsejendommen, samt

aktierne i det udenlandske datterselskab.

 

Udskillelsen skulle ske ved at selskabet A som apportindskud indskød aktiviteterne i B ApS efter reglerne i FUL om skattefri tilførsel af aktiver. Selskabet A skulle vederlægges alene med nyudstedte anparter i det modtagende selskab, nom. 800.000 kr., samt overkurs på de nyudstedte anparter.

 

Tilførslen skulle ske pr. den 1. juli 1997, svarende til skæringsdatoen for koncernens indkomstår. I denne forbindelse bemærkedes, at koncernens regnskabsår, dvs. den periode, der dannede grundlag for det officielle årsregnskab, som indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, var 1. april til 31. marts, og således forskellig fra indkomståret, der dækkede perioden 1. juli til 30. juni.

 

Efter overdragelsen ville selskabet A alene have indtægter fra drift af domicilejendommen samt afkast af datterselskabsaktierne. Overdragelsen omfattede alle de aktiver og passiver, der hørte til handelen og fabrikationen samt forretningsejendommen med de til denne hørende aktiver og passiver. Aktiviteterne udgjorde efter revisionsfirmaets opfattelse udfra et organisatorisk synspunkt en selvstændig bedrift, der kunne fungere ved egne midler.

 

Som bilag var vedlagt udkast til fælles regnskabsopstilling. Der blev ikke overført gældsposter, som var sikret ved kaution fra hovedaktionærerne, til det modtagende selskab. Det modtagende selskab ville efter revisors opfattelse være selvfinansierende. Det var revisionsfirmaets opfattelse, at betingelserne i FUL var opfyldt.

 

Ifølge revisor er det i relation til § 5 i FUL det skattemæssige regnskabsår, der er relevant og ikke det selskabsretlige regnskabsår. Datoen for tilførsel af aktiver skulle derfor være den 1. juli og ikke den 1. april.

 

Ifølge revisor er hensigten med bestemmelsen i fusionsskattelovens § 5 at forhindre, at der kan tilføres en aktivitet med en tilknyttet udskudt skat til et modtagende selskab, som har skattemæssigt underskud i perioden fra regnskabsårets begyndelse til datoen for tilførsel af aktiver. Derved ville den udskudte skat kunne nedbringes af underskuddet i det modtagende selskab. Såfremt det var det selskabsretlige regnskabsår, der var afgørende, ville fusionsskattelovens § 5 ikke opfylde sit formål. Det må derfor efter revisors opfattelse være det skattemæssige regnskabsår, der er afgørende for, hvilken dato tilførsel af aktiver skal ske.

 

Vedrørende koncernens regnskabsår oplyste den kommunale skatteforvaltning, at selskabet oprindeligt efter ansøgning fik tilladelse til at ændre regnskabsår for skatteåret 1989/90 til fremtidig regnskabsperiode 1/7 til 30/6, med overgangsperiode 1/5 1987 til 30/6 1988.

 

Ved ny ansøgning af 9/3 1995 ansøgtes om en tilkendegivelse af, hvorvidt selskabet overfor Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kunne aflægge officielt årsregnskab med regnskabsperiode ¼ til 31/3, og ved opgørelse af den skattepligtige indkomst fortsat anvende regnskabsperioden 1/7 til 30/6.

 

I brev af 17/3 1995 svarende den kommunale skattemyndighed, at der umiddelbart intet er til hinder for, at et selskab kan have én regnskabsperiode, der danner grundlag for det officielle årsregnskab, og en anden periode, der danner grundlag for indkomstopgørelsen. Det årsregnskab, der vedlægges selvangivelsen og danner grundlag for indkomstopgørelsen, skal omfatte samme periode og være generalforsamlingsgodkendt, jf. dagældende selskabsskattelovs § 29, stk. 1 (nu skattekontrollovens § 3, stk. 2.).

 

Det modtagende selskab har siden skatteåret 1996/97 haft indkomstårsperioden 1/7 til 30/6.

 

Told- og Skattestyrelsen bemærkede følgende:

 

"Det fremgår af anmodningen, at selskabet A med tilhørende datterselskaber har regnskabsår fra 1. april til 31. marts. Koncernens indkomstår er 1. juli til 30. juni, således at koncernens indkomstår ikke er sammenfaldende med koncernens regnskabsår. Der anmodes om tilladelse til at foretage tilførsel af aktiver pr. den 1. juli 1997, således at tilførselsdagen er sammenfaldende med skæringsdatoen for det modtagende selskabs indkomstår.

 

FUL’s § 5 har følgende indhold:

 

"Datoen for den i forbindelse med fusionen udarbejde åbningsstatus for det modtagende selskab anses i skattemæssig henseende for fusionsdato. Det er en betingelse for anvendelsen af reglerne i denne lov, at fusionsdatoen er sammenfaldende med skæringsdatoen for det modtagende selskabs regnskabsår."

 

Ifølge FUL’s § 15 d, stk. 2, finder bl.a. reglerne i § 5 tilsvarende anvendelse ved tilførsel af aktiver.

 

Tilførslen påtænkes foretaget til de regnskabsmæssigt bogførte værdier. Ifølge årsregnskabet udgør det indskydende selskabs egenkapital pr. 31. marts 1997 12.124.984 kr. Den regnskabsmæssige egenkapital er imidlertid pr. 30. juni 1997 opgjort til 7.967.083 kr.

 

Skæringsdatoen for det modtagende selskabs regnskabsår er den 1. april 1997, og der ansøges om tilladelse til at foretage tilførsel af aktiver pr. den 1. juli 1997. Det fremgår af FUL’s § 5, sidste pkt., at det er en betingelse for anvendelse af lovens regler, at fusionsdatoen er sammenfaldende med skæringsdatoen for det modtagende selskabs regnskabsår. Efter Styrelsens opfattelse er det skæringsdagen for det modtagende selskabs årsregnskab, der hentydes til i FUL’s § 5. Sammenholdes bestemmelsen med lovens § 6 bestyrkes denne antagelse, idet de endelige dokumenter, der skal indsendes til Told- og Skattestyrelsen, er de dokumenter, der udfærdiges efter de selskabsretlige regler. Den fælles regnskabsopstilling m.m. udarbejdes med udgangspunkt i årsregnskabet ikke med udgangspunkt i skatteregnskabet.

 

Det kan tilføjes, at i bemærkningerne til FUL’s § 5 som omtalt i "Betænkning om Selskabsbeskatning ved Fusion", betænkning nr. 723 fra 1974, anføres følgende:

 

"Ifølge de regler, der efter lov om aktieselskaber gælder for fusion af selskaber, skal der i forbindelse med generalforsamlingens beslutning om overdragelse af det ophørende selskab forelægges denne forskellige dokumenter, herunder udkast til en åbningsstatus for det fortsættende selskab efter overtagelsen. Tilsvarende regler gælder i anpartsselskabsloven.

 

Efter bestemmelsen i § 5 er fusionsdatoen i skattemæssig henseende datoen for den i medfør heraf udarbejdede åbningsstatus.

 

Endvidere gør bestemmelsen det til en betingelse for anvendelsen af forslagets regler, at den således fastsatte fusionsdato er sammenfaldende med skæringsdatoen for det fortsættende selskabs regnskabsår.

 

Efter den hidtidige fusionslov har selskaberne været frit stillet med hensyn til valg af fusionsdato, hvilket også har indebåret mulighed for, at give fusionen en vis tilbagevirkende gyldighed. I forbindelse med opgivelse af kravet om, at der i hvert enkelt tilfælde skal indhentes tilladelse til fusion, må det anses for hensigtsmæssigt, at den i forbindelse med fusionen udarbejdede åbningsstatus for det fortsættende selskab anses for fusionsdato i skattemæssig henseende."

 

Det er således Told- og skattestyrelsens opfattelse, at betingelsen i fusionsskattelovens § 5 ikke er opfyldt, da der anmodes om tilladelse til at foretage tilførsel af aktiver pr. den 1. juli 1997, hvilken dato ikke er sammenfaldende med skæringsdatoen for det modtagende selskabs regnskabsår. Der er således ikke hjemmel til at imødekomme det ansøgte."

 

Tiltrådt af Ligningsrådet.