Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-0998

Resumé

Klager – en person – klagede over, at Information havde undladt at omtale forhold vedr. Danmarks deltagelse i krigen i Afghanistan.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at under brud på god presseskik henhører også hindring af berettiget offentliggørelse af informationer af væsentlig betydning for offentligheden, samt eftergivenhed over for udenforståendes krav om indflydelse på massemediernes indhold, hvis eftergivenheden kan medføre tvivl om massemediernes frie og uafhængige stilling.

Af de grunde som Dagbladet Information har fremført, finder Pressenævnet, at avisen ikke har tilsidesat god presseskik.

[K] har klaget til Pressenævnet over, at Dagbladet Information har afvist at bringe hans kronik ”HVORFOR ER DANSKE SOLDATER I AFGHANISTAN?” eller oplysningerne deri.

1 Sagsfremstilling

[K] anmodede Dagbladet Information bringe kronikken ”HVORFOR ER DANSKE SOLDATER I AFGHANISTAN?”, der navnlig stillede spørgsmålstegn ved hjemmelsgrundlaget for Danmarks deltagelse i krigen i Afghanistan.

Dagbladet Information afviste den 6. maj 2010 at bringe klagers kronik.

2 Parternes synspunkter

2.1 [K]s synspunkter

[K] har anført, at klagen vedrører mangelfuld offentliggørelse af ”information af væsentlig betydning for offentligheden”, jf. de vejledende regler for god presseskik.

Klager har videre anført, at kronikken er baseret på åbne, offentlige kilder. Kronikken munder ud i de implicitte konklusioner, at 1) Danmarks militære indsats som deltager i ”Operation Enduring Freedom” er ulovlig, 2) at Danmarks deltagelse i ISAF-styrken er politisk uholdbar, idet grundlaget for aktiveringen af artikel 5 i NATO-traktaten aldrig er offentliggjort, og 3) at det er umoralsk, at Danmarks befolkning endnu ikke er orienteret om dette. Pressen er forpligtet til at gøre offentligheden bekendt med vigtige forhold, også når kilderne er tilgængelige. I dette tilfælde er kilderne på engelsk, og man skal have kendskab til deres eksistens for at opsøge dem.

Klager har bedt Pressenævnet tage stilling til, hvorvidt den afviste kronik indeholder ”information af væsentlig betydning for offentligheden”.

2.2 Dagbladet Informations synspunkter

Dagbladet Information har anført, at kronikken blev afvist med henvisning til pladsmangel i avisen. Kronikken er et partsindlæg i debatten om Danmarks deltagelse i krigen i Afghanistan, og ingen af de oplysninger, som kronikken indeholder, er af en karakter, som betyder, at en afvisning af den kan betegnes som stridende mod den nævnte passage om god presseskik. Som klager selv skriver, bygger kronikken på offentlige kilder, hvilket betyder, at oplysningerne er tilgængelige andetsteds.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Axel Kierkegaard, Jan Kristensen, Lene Sarup og Otto Juhl Nielsen.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at under brud på god presseskik henhører også hindring af berettiget offentliggørelse af informationer af væsentlig betydning for offentligheden, samt eftergivenhed over for udenforståendes krav om indflydelse på massemediernes indhold, hvis eftergivenheden kan medføre tvivl om massemediernes frie og uafhængige stilling.

Af de grunde som Dagbladet Information har fremført, finder Pressenævnet, at avisen ikke har tilsidesat god presseskik.

Afgjort den 21. juni 2010