Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af
lov om afgift af bekæmpelsesmidler

 

Herved bekendtgøres lov nr. 416 af. 14. juni 1995 om afgift af bekæmpelsesmidler med de ændringer, der følger af § 7 i lov nr. 1098 af 29. december 1997 og lov nr. 417 af 26. juni 1998.

Kapitel 1

Afgift af visse kemiske bekæmpelsesmidler

Afgiftspligtigt vareområde og afgiftssatser

§ 1. Der betales afgift til statskassen af følgende stoffer og produkter, der ved denne lovs ikrafttræden er godkendelsespligtige efter kapitel 7 i lov om kemiske stoffer og produkter:

1) Kemiske midler til bekæmpelse af insekter, mider, snegle, utøj og regnorme og lignende laverestående dyr bortset fra midler til bekæmpelse af skadedyr i træ.

2) Kemiske midler til jorddesinfektion med henblik på plantebeskyttelse.

3) Kemiske midler til bekæmpelse af plantevækst eksklusive algevækst.

4) Kemiske midler til bekæmpelse af plantesygdomme.

5) Kemiske midler til regulering af plantevækst bortset fra egentlige plantenæringsstoffer og grundforbedringsmidler.

6) Kemiske midler til afskrækkelse af insekter m.v. og vildtlevende pattedyr og fugle.

    Stk. 2.3) Afgiften udgør for de i stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte midler 35 pct. af den afgiftspligtige værdi og for de i stk. 1, nr. 3-6, nævnte midler 25 pct. af den afgiftspligtige værdi. Er et middel omfattet af flere kategorier, betales den højeste afgiftssats.

Afgiftspligtig værdi

§ 2. Den afgiftspligtige værdi er varens højeste detailsalgspris uden rabatfradrag af nogen art inklusive afgift efter denne lov, men eksklusive merværdiafgift.

    Stk. 2. For varer, der modtages fra udlandet, og som ikke gøres til genstand for omsætning, fastsættes den afgiftspligtige værdi af de statslige told- og skattemyndigheder på grundlag af indkøbsprisen med tillæg af de omkostninger og den avance, der i almindelighed skønnes at indgå i den afgiftspligtige værdi for sådanne varer.

Registrerede virksomheder

§ 3. Virksomheder, der fremstiller eller med henblik på salg modtager afgiftspligtige varer fra udlandet, skal registreres hos de statslige told- og skattemyndigheder.

    Stk. 2. Til de registrerede virksomheder udstedes et bevis for registreringen.

§ 4. Registrerede virksomheder er berettiget til at modtage afgiftspligtige varer fra andre registrerede virksomheder og fra udlandet, uden at afgiften er berigtiget, såfremt varerne er bestemt til videresalg.

Emballering og prismærkning

§ 5. Afgiftspligtige varer skal, forinden de udleveres fra de registrerede virksomheder, være pakket i fuldstændig lukkede pakninger. Pakningen skal være forsynet med angivelse af navn og adresse på den registrerede virksomhed. Der kan dog gives tilladelse til i stedet at angive navn og adresse på den virksomhed, der har eneforhandling af den pågældende vare her i landet.

§ 6. Afgiftsberigtigede varer skal forsynes med et af de statslige told- og skattemyndigheder fremstillet prismærke, der angiver afgiftskategori samt varens højeste detailpris til den endelige forbruger (prismærkeprisen) inklusive afgift efter denne lov og merværdiafgift.

    Stk. 2. Det er forbudt at afsætte afgiftspligtige varer til højere pris end den, der er angivet på prismærket.

    Stk. 3. Prismærkerne fremstilles ved de statslige told- og skattemyndigheders foranstaltning og udleveres af de statslige told- og skattemyndigheder til de registrerede virksomheder. De registrerede virksomheder må ikke sælge eller udlåne de modtagne prismærker.

Kapitel 2

Afgift af andre bekæmpelsesmidler
Afgiftspligtigt vareområde og afgiftssats

§ 7. Der betales 3 pct. i afgift til statskassen af den afgiftspligtige værdi af følgende bekæmpelsesmidler, der ved denne lovs ikrafttræden er godkendelsespligtige efter kapitel 7 i lov om kemiske stoffer og produkter:

1) Kemiske midler til bekæmpelse af træødelæggende svamp og skadedyr i træ.

2) Kemiske midler til bekæmpelse af algevækst.

3) Kemiske midler til bekæmpelse af slimdannende organismer i papirmasse.

4) Kemiske midler til bekæmpelse af rotter, mus, mosegrise, muldvarpe, kaniner.

5) Mikrobiologiske plantebeskyttelsesmidler.

Afgiftspligtig værdi

§ 8. Den afgiftspligtige værdi er det vederlag, som modtageren skal yde for varerne inklusive afgift efter denne lov, men eksklusive merværdiafgift. Kasserabatter og andre rabatter, der er betinget af vilkår, som ikke er opfyldt ved leveringen, skal medregnes i den afgiftspligtige værdi. Til den afgiftspligtige værdi medregnes endvidere i alle tilfælde agentprovision og lignende. I tilfælde, hvor der ikke finder modydelse sted, er den afgiftspligtige værdi virksomhedens almindelige pris ved udleveringen af sådanne varer mod vederlag. Kan en sådan pris ikke konstateres, fastsættes den afgiftspligtige værdi af de statslige told- og skattemyndigheder på grundlag af virksomhedens indkøbspris med tillæg af de omkostninger og den avance, der i almindelighed skønnes at indgå i den afgiftspligtige værdi for sådanne varer.

Registrerede virksomheder

§ 9. Virksomheder, der fremstiller eller med henblik på salg modtager afgiftspligtige varer fra udlandet, skal registreres hos de statslige told- og skattemyndigheder.

    Stk. 2. Til de registrerede virksomheder udstedes et bevis for registreringen.

§ 10. Registrerede virksomheder er berettiget til at modtage afgiftspligtige varer fra andre registrerede virksomheder og fra udlandet, uden at afgiften er berigtiget, såfremt varerne er bestemt til videresalg.

Kapitel 3

Fællesbestemmelser
Afgiftsperiode og opgørelse af den
afgiftspligtige omsætning

§ 11. Afgiftsperioden er måneden.

§ 12. De registrerede virksomheder skal for hver afgiftsperiode opgøre den afgiftspligtige omsætning som den afgiftspligtige værdi af udleveringen af afgiftspligtige varer i perioden.

    Stk. 2. Overførsel af afgiftspligtige varer fra en registreret virksomhed til eget detailudsalg skal indgå i den afgiftspligtige omsætning.

    Stk. 3. De udleverede varer medregnes i opgørelsen efter stk. 1, uanset om varerne er endeligt solgt eller leveret i konsignation eller på anden måde. Til udleveringen efter stk. 1 medregnes også varer, der er forbrugt af virksomheden eller udleveret uden modydelse.

§ 13. Til den afgiftspligtige omsætning medregnes ikke værdien af

1) varer, der uden prismærker tilføres en anden registreret virksomhed,

2) varer, der uden prismærker leveres til udlandet,

3) varer, der i den registrerede virksomhed eller under transport til eller fra denne er gået tabt ved brand eller forlis.

    Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder kan fastsætte kontrolforskrifter for fradrag efter stk. 1.

Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse

§ 14. Varer, der uden prismærker leveres til de i toldlovens § 4 omhandlede diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner m.v. samt de hertil knyttede personer med diplomatiske rettigheder, er fritaget for afgift. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for afgiftsfritagelsen.

§ 15. Ved returnering af afgiftsberigtigede varer til den registrerede virksomhed, der har leveret varen, ydes der godtgørelse af den erlagte afgift, såfremt køberen godtgøres varens pris indbefattet afgiften og returneringen finder sted inden 1 år. Afgiftsgodtgørelse kan kun ske med et beløb svarende til afgiften beregnet efter den på returneringstidspunktet gældende afgiftssats. Afgiftsbeløb på under 50 kr. udbetales ikke.

    Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder kan meddele bevilling til godtgørelse af afgiften af afgiftsberigtigede varer, der leveres til udlandet.

    Stk. 3. De statslige told- og skattemyndigheder kan fastsætte regnskabs- og kontrolforskrifter for afgiftsgodtgørelse efter stk. 1 og 2.

§ 16. Der er afgiftsfrihed for varer, der indføres eller modtages fra udlandet, i samme omfang og under tilsvarende betingelser som fastsat for afgiftsfrihed efter merværdiafgiftslovens § 35 , stk. 1, nr. 1-3.

Regnskabsbestemmelser

§ 17. Registrerede virksomheder skal føre regnskab over modtagne prismærker, fremstilling, tilgang af uberigtigede varer og udlevering af afgiftspligtige varer. Virksomhederne skal holde lageret af afgiftsberigtigede varer adskilt fra lageret af uberigtigede varer.

    Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder fastsætter nærmere regler om de registrerede virksomheders

1) udlevering af varer, hvoraf afgiften ikke berigtiges,

2) fakturaudstedelse og

3) regnskabsførelse.

    Stk. 3. De registrerede virksomheder skal opbevare regnskabsmateriale, herunder fakturaer, fakturakopier og opgørelser, i 5 år efter regnskabsårets udløb.

Afregning af afgiften

§ 18. Registrerede virksomheder skal efter udløbet af hver måned og senest den 15. i den følgende måned til de statslige told- og skattemyndigheder angive den afgiftspligtige omsætning fordelt efter varernes afgiftskategori opgjort efter reglerne i §§ 12 og 13. Angivelsen skal være underskrevet af virksomhedens ansvarlige ledelse.

    Stk. 2. Afgives angivelse ikke inden udgangen af den i stk. 1 nævnte frist, kan de statslige told- og skattemyndigheder inddrage registreringen af virksomheden, indtil den manglende angivelse er de statslige told- og skattemyndigheder i hænde.

    Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser vedrørende angivelsen.

§ 19. Registrerede virksomheder skal indbetale afgiften for en afgiftsperiode til de statslige told- og skattemyndigheder senest den 15. i den måned, der følger efter afgiftsperioden. Udgør afgiften under 50 kr., kan indbetaling af beløbet undlades.

    Stk. 2. Betales afgiften ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales af virksomheden, dog mindst 50 kr.

    Stk. 3. Skatteministeren fastsætter regler for afgiftens indbetaling.

§ 20. De statslige told- og skattemyndigheder kan pålægge en virksomhed, der ikke betaler afgift rettidigt, at afgive angivelsen for kortere perioder end en måned.

    Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder kan endvidere pålægge en virksomhed, der ikke betaler afgift rettidigt, en kortere betalingsfrist end den i § 19, stk. 1, angivne og kræve, at der stilles sikkerhed for afgiftens betaling.

§ 21. Betales forfalden afgift ikke senest den 14. dag efter betalingsfristens udløb kan de statslige told- og skattemyndigheder inddrage registreringen af virksomheden, indtil de forfaldne afgifter er betalt.

    Stk. 2. Er der i henhold til § 20 sket forkortelse af afgiftsperioden eller betalingsfristen, kan registreringen inddrages straks efter betalingsfristens udløb.

§ 22. Såfremt det konstateres, at en virksomhed har afgivet urigtig angivelse af afgiftstilsvaret, således at virksomheden har betalt for lidt i afgift, afkræves virksomheden det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav.

    Stk. 2.2) Kan størrelsen af det afgiftsbeløb, som påhviler virksomheden, ikke opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber, kan de statslige told- og skattemyndigheder foretage en skønsmæssig ansættelse af afgiftstilsvaret.

    Stk. 3. Betales afgiften efter stk. 1 og 2 ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales af virksomheden, dog mindst 50 kr.

Afgift af varer, der erhverves i udlandet

§ 23. Der betales afgift af afgiftspligtige varer, der indføres fra steder uden for EU eller indføres fra visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EU-landes afgiftsområde, medmindre varerne tilføres en registreret virksomhed. Afgiften afregnes efter reglerne i toldlovens kapitel 4.

    Stk. 2. For varer, der indføres af en virksomhed registreret efter § 29 i toldloven, finder reglerne i § 24 tilsvarende anvendelse.

§ 24. I andre tilfælde svares afgiften i forbindelse med varemodtagelsen her i landet, medmindre varerne tilføres en registreret virksomhed eller er fritaget efter § 14. Erhvervsdrivende varemodtagere skal, inden varerne afsendes fra udlandet, anmelde sig hos de statslige told- og skattemyndigheder. Anmeldelsen er gældende for 5 år.

    Stk. 2. De i stk. 1 nævnte erhvervsdrivende varemodtagere skal efter udløbet af hver måned og senest den 15. i den følgende måned til de statslige told- og skattemyndigheder angive værdien af de varer, virksomheden har modtaget i måneden. Andre varemodtagere skal angive ved modtagelsen. Angivelsen skal være underskrevet af varemodtageren.

    Stk. 3. Afgiften skal indbetales til de statslige told- og skattemyndigheder senest samtidig med indsendelse af den i stk. 2 nævnte angivelse. Udgør afgiften under 50 kr., kan erhvervsdrivende undlade at indbetale beløbet.

    Stk. 4. Betales afgiften ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales af virksomheden, dog mindst 50 kr.

Stk. 5. De statslige told- og skattemyndigheder kan pålægge erhvervsdrivende varemodtagere, der gentagne gange ikke betaler afgiften rettidigt, at afgive angivelse ved varernes modtagelse. De statslige told- og skattemyndigheder kan endvidere pålægge virksomheden at betale afgiften ved varernes modtagelse.

    Stk. 6. Bestemmelserne i § 17, stk. 1, 1. pkt., og § 22 finder tilsvarende anvendelse.

    Stk. 7. Skatteministeren kan fastsætte regler for angivelse og indbetaling af afgiften.

§ 25. Bestemmelserne i § 24, stk. 2, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse på erhvervsdrivende, der medbringer varer fra andre EU-lande til brug i egen bedrift.

§ 26. 3) Hvor afgift skal betales i forbindelse med erhvervelsen i udlandet, udgør afgiften for de i § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte varer 35/65, for de i § 1, stk. 1, nr. 3-6, nævnte varer 25/75 og for de i § 7, stk. 1, nævnte varer 3/97 af en i overensstemmelse med reglerne om toldværdien for værditoldpligtige varer fastsat værdi tillagt eventuel told. For beregningen af den nævnte værdi gælder de i § 31, stk. 1, 2. pkt., i merværdiafgiftsloven fastsatte bestemmelser.

Kontrolbestemmelser

§ 27. De statslige told- og skattemyndigheder er berettiget til at foretage eftersyn i de virksomheder, der omfattes af loven, og til at efterse virksomhedernes varebeholdninger, forretningsbøger og øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v.

    Stk. 2. Virksomhedernes indehavere og de i virksomhederne beskæftigede personer skal yde de statslige told- og skattemyndigheder fornøden vejledning og hjælp ved foretagelsen af de i stk. 1 omhandlede eftersyn.

    Stk. 3. Det i stk. 1 nævnte materiale skal på de statslige told- og skattemyndigheders begæring udleveres eller indsendes til de statslige told- og skattemyndigheder.

    Stk. 4. Registrerede virksomheder skal på begæring meddele de statslige told- og skattemyndigheder oplysninger om deres leverancer af varer til afgiftsfrie formål.

    Stk. 5. Leverandører af råvarer og emballage til fremstilling af afgiftspligtige varer skal på begæring meddele de statslige told- og skattemyndigheder oplysning om deres leverancer af varer til virksomheder, der fremstiller afgiftspligtige varer.

    Stk. 6. Erhvervsdrivende skal på begæring meddele de statslige told- og skattemyndigheder oplysninger om deres indkøb af afgiftspligtige varer til virksomheden.

    Stk. 7. De statslige told- og skattemyndigheder er berettiget til at foretage eftersyn af varer under transport, når disse varer erhvervsmæssigt sælges fra udlandet eller erhvervsmæssigt transporteres til andre end registrerede virksomheder.

    Stk. 8. De statslige told- og skattemyndigheder er berettiget til at foretage eftersyn af varebeholdninger og regnskaber m.v. hos de i stk. 5-7 omhandlede virksomheder.

§ 28. Offentlige myndigheder skal på begæring meddele de statslige told- og skattemyndigheder enhver oplysning til brug ved registrering af og kontrol med virksomheder, der omfattes af loven.

    Stk. 2. Politiet yder de statslige told- og skattemyndigheder bistand efter regler, der fastsættes efter forhandling mellem skatteministeren og justitsministeren.

§ 29. Skatteministeren kan fastsætte de bestemmelser om kontrolforanstaltninger, der er nødvendige til lovens gennemførelse.

Andre bestemmelser

§ 30. Virksomheder, der er registreret efter merværdiafgiftslovens § 47, stk. 2, og som her til landet ved fjernsalg sælger afgiftspligtige varer, skal anmeldes til registrering hos de statslige told- og skattemyndigheder. For disse virksomheder opgøres den afgiftspligtige omsætning som den afgiftspligtige værdi af varer, virksomheden i perioden har solgt her til landet ved fjernsalg.

§ 31. Den, der overdrager, erhverver eller tilegner sig varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle være betalt efter denne lov, skal betale afgift af varerne.

    Stk. 2. Afgiften af de nævnte varer kan afkræves til betaling senest 14 dage efter påkrav.

§ 32. Der skal betales et gebyr på 65 kr. for erindringsskrivelser vedrørende betaling af afgift.

§ 33. 2) Skatteministeren kan bemyndige de statslige told- og skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 34. 2) Landsskatteretten påkender klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser i 1. instans af:

1) Spørgsmål om varers afgiftspligt.

2) Spørgsmål om den afgiftspligtige værdi, herunder den af de statslige told- og skattemyndigheder fastsatte værdi efter § 8, stk. 1.

3) Spørgsmål om opgørelsen af den afgiftspligtige omsætning.

4) Spørgsmål om omfanget af afgiftsfritagelser og afgiftsgodtgørelser after §§ 14 - 16.

5) Spørgsmål om skønsmæssig ansættelse efter § 22, stk. 2.

Stk. 2. Reglerne i skattestyrelseslovens kapitler 3 og 3 A finder anvendelse ved klage til Landsskatteretten efter stk. 1.

§ 35. Reglerne om eftergivelse og henstand i merværdiafgiftslovens § 83 finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov. Reglerne finder ligeledes anvendelse på beløb, som personer er pligtige at betale som erstatning for selskabers manglende betaling af afgiften.

§ 36. 1) (Ophævet).

§ 37. For betaling af afgift efter bestemmelserne i denne lov hæfter den, der som ejer, forpagter eller lignende driver virksomheden for egen regning.

§ 38. Det er forbudt virksomheder, der ikke er registreret, at modtage afgiftspligtige varer, der ikke er forsynet med prismærke efter reglerne i denne lov. Virksomheden er forpligtet til, såfremt varerne er leveret, uden at disse forskrifter er overholdt, omgående at give de statslige told- og skattemyndigheder meddelelse herom.

    Stk. 2. Det er forbudt andre end de statslige told- og skattemyndigheder her i landet at fremstille eller lade fremstille eller fra udlandet modtage mærker af samme slags eller lignende dem, der i nærværende lov foreskrives som prismærker. Ligeledes er det forbudt her i landet at fremstille eller lade fremstille eller fra udlandet modtage de til sådanne mærkers fremstilling og mangfoldiggørelse nødvendige stempler, klicheer og lign.

    Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler om prismærker, herunder om betaling for prismærkerne.

§ 39. Med steder uden for EU sidestilles med hensyn til bestemmelserne i denne lov Færøerne og Grønland samt Københavns Frihavn.

Straffebestemmelser

§ 40. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt

1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen,

2) overtræder § 3, stk. 1, § 5, 1. og 2. pkt., § 6, stk. 1 og 2, § 9, stk. 1, § 17, stk. 1 og 3, § 18, stk. 1, § 24, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, § 27 , stk. 2-6, § 30, 1. pkt., § 38, stk. 1 og 2, og § 42, stk. 3-7,

3) tilsidesætter vilkår, der er fastsat i medfør af § 14, 2. pkt.,

4) undlader at efterkomme et i medfør af § 20, stk. 1, og § 24, stk. 5, meddelt påbud,

5) fortsætter driften af en afgiftspligtig virksomhed, hvis registrering de statslige told- og skattemyndigheder har inddraget efter § 18, stk. 2, eller § 21, stk. 1,

6) overdrager, erhverver eller tilegner sig varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle have været betalt efter loven, eller forsøger herpå.

    Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

    Stk. 3. Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år.

    Stk. 4. 2) Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 41. Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan skatteministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt den pågældende erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

    Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 930, jf. § 926, tilsvarende anvendelse.

    Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelsen inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

    Stk. 4. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelser i denne lov sker i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 42. 1) Skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Skatteministeren kan herved bestemme, at bestemmelserne i § 3, stk. 1, og § 9, stk. 1, skal træde i kraft forud for lovens øvrige bestemmelser.

    Stk. 2. Loven finder anvendelse på varer, der fra og med lovens ikrafttræden udleveres fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning, modtages eller medbringes fra udlandet.

    Stk. 3. Virksomheder, der registreres fra lovens ikrafttræden, skal opgøre lagerbeholdningen af afgiftspligtige varer ved lovens ikrafttræden. Virksomhederne skal indsende opgørelsen over lagerbeholdningen af afgiftspligtige varer til de statslige told- og skattemyndigheder senest 15 dage efter lovens ikrafttræden. De statslige told- og skattemyndigheder fastsætter de nærmere regler for opgørelsen.

    Stk. 4. Virksomheder, der med henblik på videresalg ved lovens ikrafttræden har en lagerbeholdning, hvis samlede indkøbspris udgør 1.000 kr. eksklusive moms eller derover, skal senest 15 dage efter lovens ikrafttræden til de statslige told- og skattemyndigheder fremsende en opgørelse over deres samlede lagerbeholdning ved lovens ikrafttræden.

    Stk. 5. Andre virksomheder, der ved lovens ikrafttræden har en lagerbeholdning, hvis samlede indkøbspris udgør 1.000 kr. eksklusive moms eller derover, og som er indkøbt efter lovforslagets fremsættelse, skal senest 15 dage efter lovens ikrafttræden til de statslige told- og skattemyndigheder fremsende en opgørelse over deres samlede lagerbeholdning ved lovens ikrafttræden.

    Stk. 6. Virksomheder, der er omfattet af stk. 3-5, skal give de statslige told- og skattemyndigheder adgang til at kontrollere de indsendte opgørelser ved eftersyn af lagre, forretningsbøger m.v. Virksomhedernes indehavere og de i virksomhederne beskæftigede personer skal yde de statslige told- og skattemyndigheder al fornøden vejledning og hjælp.

    Stk. 7. Virksomheder, der er omfattet af stk. 4 og 5, skal senest 15 dage efter indsendelsen af lageropgørelsen indbetale afgift af lagerbeholdningen af afgiftspligtige varer til de statslige told- og skattemyndigheder, bortset fra varer, hvor afgiften er uændret. Betales afgiften ikke rettidigt, finder § 19, stk. 2, tilsvarende anvendelse.

§ 43. Virksomheder, der ved lovens ikrafttræden har et lager af bekæmpelsesmidler, som er afgiftsberigtiget efter lov om visse miljøafgifter, kan få afgiftsgodtgørelse af den nævnte lagerbeholdning, såfremt lagerbeholdningen afgiftsberigtiges efter § 42.

Stk. 2. Det er en betingelse for at opnå afgiftsgodtgørelse efter stk. 1, at en specificeret opgørelse over den godtgørelse, som kræves, er de statslige told- og skattemyndigheder i hænde senest 15 dage efter lovens ikrafttræden. De statslige told- og skattemyndigheder kan gøre godtgørelsen betinget af, at virksomheden fremlægger dokumentation for, at den afgift, der kræves godtgjort, er betalt af virksomheden.

Stk. 3. Virksomheder, der ansøger om afgiftsgodtgørelse, skal give de statslige told- og skattemyndigheder adgang til at kontrollere de indsendte opgørelser ved eftersyn af lagre, forretningsbøger m.v. Virksomhedernes indehavere og de i virksomhederne beskæftigede personer skal yde de statslige told- og skattemyndigheder al fornøden vejledning og hjælp.

Stk. 4. Den, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug ved beregning af afgiftsgodtgørelsen, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 5. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber, anpartsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

§ 44. (Udeladt).

§ 45. (Udeladt).

§ 46. (Udeladt).

§ 47. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

 

Lov nr. 417 af 26. juni 1998 indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 3

Stk. 1. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Stk. 2. Loven finder anvendelse på varer, der fra og med lovens ikrafttræden udleveres fra virksomheder, der er registreret efter § 3, stk. 1, i lov nr. 416 af 14. juni 1995 om afgift af bekæmpelsesmidler, angives til fortoldning eller modtages eller medbringes fra udlandet.

§ 4

Stk. 1. Bekæmpelsesmidler, som er prismærket før lovens ikrafttræden, og hvoraf der er betalt afgiftsforhøjelse, kan uanset bestemmelsen i § 6, stk. 2, i lov nr. 416 af 14. juni 1995 om afgift af bekæmpelsesmidler afsættes til priser, der overstiger prismærkeværdien. For varer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, i den nævnte lov må prisen højst udgøre prismærkeværdien forøget med 8/65, og for varer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 3-6, i den nævnte lov må prisen højst udgøre prismærkeværdien forøget med 12/75.

Stk. 2. Fra lovens ikrafttræden er det ikke tilladt virksomheder, der er registreret efter § 3, stk. 1, i lov nr. 416 af 14. juni 1995 om afgift af bekæmpelsesmidler, at mærke afgiftspligtige varer med de hidtil benyttede prismærker. Det er tilladt de nævnte virksomheder i 3 måneder fra lovens ikrafttræden at udlevere bekæmpelsesmidler, som er prismærket før lovens ikrafttræden.

Stk. 3. De i stk. 2 nævnte virksomheder skal opgøre lagerbeholdningen af prismærkede og ikke prismærkede afgiftspligtige varer omfattet af afgiftsforhøjelsen samt beholdningen af ikke påklæbede prismærker ved lovens ikrafttræden. Virksomhederne skal indsende opgørelsen over den samlede lagerbeholdning af de nævnte afgiftspligtige varer og beholdningen af ikke påklæbede prismærker til de statslige told- og skattemyndigheder senest 15 dage efter lovens ikrafttræden. De statslige told- og skattemyndigheder fastsætter de nærmere regler for opgørelsen.

Stk. 4. Virksomheder, der med henblik på videresalg ved lovens ikrafttræden har en lagerbeholdning, hvis samlede prismærkeværdi udgør 2000 kr. eller derover, skal senest 15 dage efter lovens ikrafttræden til de statslige told- og skattemyndigheder fremsende en opgørelse over deres samlede lagerbeholdning ved lovens ikrafttræden. De statslige told- og skattemyndigheder fastsætter de nærmere regler for opgørelsen.

Stk. 5. Andre virksomheder end de i stk. 2-4 nævnte, der ved lovens ikrafttræden har en lagerbeholdning, hvis samlede prismærkeværdi udgør 2000 kr. eller derover, og som er indkøbt fra og med datoen for lovforslagets fremsættelse i Folketinget, skal senest 15 dage efter lovens ikrafttræden til de statslige told- og skattemyndigheder fremsende en opgørelse over deres samlede lagerbeholdning ved lovens ikrafttræden. De statslige told- og skattemyndigheder fastsætter de nærmere regler for opgørelsen.

Stk. 6. Virksomheder, der er omfattet af stk. 3-5, skal give de statslige told- og skattemyndigheder adgang til at kontrollere de indsendte opgørelser ved eftersyn af lagre, forretningsbøger m.v. Virksomhedernes indehavere og de i virksomhederne beskæftigede personer skal yde de statslige told- og skattemyndigheder fornøden vejledning og hjælp ved eftersynet.

Stk. 7. Virksomheder, der er omfattet af stk. 4 og 5, skal senest 15 dage efter fristen for indsendelsen af lageropgørelsen indbetale afgiftsforhøjelsen af lagerbeholdningen til de statslige told- og skattemyndigheder. Afgiftsforhøjelsen udgør 9,84 pct. af prismærkeprisen for varer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov nr. 416 af 14. juni 1995 om afgift af bekæmpelsesmidler og 12,8 pct. af prismærkeprisen for varer omfattet af § 1, stk.1, nr. 3-6, i den nævnte lov. Betales afgiften ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales af virksomheden.

Stk. 8. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt

1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen efter denne paragraf eller

2) overtræder stk. 2-6.

Stk. 9. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

1) Lov nr. 416 af 14. juni 1995 (afgift af bekæmpelsesmidler) trådte i kraft den 1. januar 1996, jf. bekendtgørelse nr. 914 af 30. november 1995.

2) Lov nr. 1098 af 29. december 1997 (ændret klagestruktur) trådte i kraft den 1. april 1998.

3) Lov nr. 417 af 26. juni 1998 (afgiftsforhøjelse) trådte i kraft den 1. november 1998, jf. bekendtgørelse nr. 666 af 11. september 1998. Lovens § 2 trådte dog i kraft den 28. juni 1998.

Skatteministeriet, den 9. november 1998

Ole Stavad

/John Fuhrmann