Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Terrorforsikringsrådet

I medfør af § 7 i lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet, jf. lov nr. 469 af 17. juni 2008, fastsættes:

Terrorforsikringsrådets medlemmer og suppleanter

§ 1. Terrorforsikringsrådet består af 4 medlemmer, et medlem fra hver af følgende myndigheder og organisation: Finansministeriet, Økonomi – og Erhvervsministeriet, Finanstilsynet og Terrorforsikringspoolen for skadesforsikring.

Stk. 2. Medlemmerne, der skal have juridisk eller finansiel indsigt, udpeges af økonomi– og erhvervsministeren for op til 4 år ad gangen og kan genudpeges.

Stk. 3. Økonomi – og Erhvervsministeriets medlem er formand for Terrorforsikringsrådet.

Stk. 4. Terrorforsikringsrådet bistås af et sekretariat. Sekretariatsfunktionen varetages af Finanstilsynet.

§ 2. For hvert medlem udpeges en suppleant. Ved et medlems forfald deltager suppleanten så vidt muligt på medlemmets vegne.

Stk. 2. Suppleanten indstilles og udpeges på samme måde som de pågældende medlemmer.

Kompetence

§ 3. Terrorforsikringsrådet træffer afgørelse om, hvorvidt der er tale om en begivenhed foranlediget af terrorangreb, hvor der er anvendt NBCR–våben, og skaderne dermed er omfattet af terrorforsikringsordningen.

Stk. 2. Til brug ved afgørelsen af om der foreligger NBCR–terror, kan Terrorforsikringsrådet anvende særlig sagkyndig bistand.

§ 4. Terrorforsikringsrådet indstiller årligt senest den 15. oktober til økonomi– og erhvervsministeren den beløbsmæssige grænse for, hvornår genforsikringsgarantien skal træde i kraft.

Stk. 2. Ved fastlæggelse af den i stk. 1 nævnte grænse, som ikke kan være mindre end 2 mia. kr., skal der tages udgangspunkt i muligheden for at få genforsikringsdækning på det aktuelle internationale genforsikringsmarked for NBCR–terrorrisici og andre markedsmæssige muligheder for afdækning af NBCR–terrorrisici. Ved fastlæggelsen af grænsen skal der endvidere tages hensyn til skadeforsikringsselskabernes aktuelle solvenssituation.

Stk. 3. Terrorforsikringsrådet indhenter oplysninger fra Finanstilsynet om den i stk. 2 nævnte solvenssituation.

§ 5. Risikopræmien fastsættes i overensstemmelse med terrorforsikringslovens § 5, stk. 3, og Kommissionens afgørelse af 14. januar 2010 i Statsstøttesag nr. N 637/2009 – Danmark, som summen af risikopræmien for de enkelte lag i genforsikringsgarantien. Lagene inddeles i intervaller af 1 mia. kr. For det lag, der falder i intervallet 2 – 3 mia. kr., og som indgår i genforsikringsgarantien, betales en risikopræmie på 0,18 pct. For det lag, der falder i intervallet 3 – 4 mia. kr., og som indgår i genforsikringsgarantien, betales en risikopræmie på 0, 17 pct. Risikopræmiesatsen falder derefter med 0,01 pct. pr. lag. Risikopræmiesatsen kan ikke blive mindre end 0,10 pct.

Stk. 2. Ved ordningens ikrafttræden udgør risikopræmien til staten 0,15 pct. p.a. af genforsikringsgarantien, og grænsen for, hvornår genforsikringsgarantien træder i kraft, er 5 mia. kr.

§ 6. Terrorforsikringsrådet kan efter anmodning fra Terrorforsikringspoolen for skadesforsikring indstille til økonomi– og erhvervsministeren, at der skal ske a conto udbetaling fra genforsikringsgarantien, uanset at skaderne ikke er endeligt opgjort.

Stk. 2. I det omfang der er sket udbetaling fra genforsikringsgarantien, uden at grænsen for garantiens ikrafttræden var nået, hæfter Terrorforsikringspoolen for skadesforsikring for beløbet overfor staten.

Rådets møder og stemmeregler

§ 7. Terrorforsikringsrådets formand leder rådets møder.

Stk. 2. Terrorforsikringsrådetholder møde på de af rådet vedtagne mødedage, og i øvrigt så ofte formanden finder anledning hertil. Rådets sekretær deltager i møderne.

Stk. 3. Medlemmerne indkaldes til møderne med mindst 7 dages varsel, medmindre formanden bestemmer andet.

Stk. 4. Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 5. De særligt sagkyndige, jf. § 3, stk. 2, kan efter formandens beslutning deltage i rådets møder ved afgørelse af, om der foreligger NBCR–terror.

Ikrafttræden

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 2010.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 28. juni 2010

Brian Mikkelsen

/ Jens Lundager