Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 2   Egenkontrol

Kapitel 3   Straf

Kapitel 4   Ikrafttræden

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om egenkontrol med dyrevelfærd

I medfør af § 4 b og § 28, stk. 5, i dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1343 af 4. december 2007, fastsættes følgende:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse fastsættes regler om egenkontrol med dyrevelfærd i landbrugsbesætninger. Bekendtgørelsen berører ikke øvrige bestemmelser om egenkontrol fastsat andetsteds.

§ 2. Reglerne i denne bekendtgørelse finder anvendelse på:

1) Besætninger med voksenkvæg, hvis besætningen omfatter 100 voksenkvæg eller derover på stald eller udegående.

2) Besætninger med ungkvæg, hvis besætningen omfatter 200 ungkvæg eller derover på stald eller udegående.

3) Besætninger med søer, gylte eller orner, hvis besætningen omfatter 300 søer, gylte eller orner eller derover på stald eller udegående.

4) Besætninger med slagtesvin, hvis besætningen omfatter 3.000 svin eller derover på stald eller udegående.

5) Besætninger med smågrise, hvis besætningen omfatter 6.000 grise eller derover på stald eller udegående.

Stk. 2. Ved opgørelsen af antallet af ungkvæg, jf. stk. 1, nr. 2, medregnes handyr under 1 år samt hundyr, der endnu ikke har kælvet.

Stk. 3. Ved opgørelsen af antallet af slagtesvin, jf. stk. 1, nr. 4, medregnes svin fra 30 kg og indtil slagtning.

Stk. 4. Ved opgørelsen af antallet af smågrise, jf. stk. 1, nr. 5, medregnes grise fra 7 kg til 30 kg.

Stk. 5. Forpligtelserne efter denne bekendtgørelse omfatter alle kvæg og svin i en besætning, hvis antallet af dyr i besætningen overskrider én af de i stk. 1 nævnte tærskelværdier. Antallet af dyr opgøres som antallet af dyr på et CHR-nummer, jf. bekendtgørelse om registrering af husdyrbrug i CHR.

§ 3. Ved egenkontrol med dyrevelfærd forstås et system, som den ansvarlige for besætningen anvender til løbende at sikre, at lovgivningen på dyrevelfærdsområdet og forskrifter, der udstedes i medfør heraf, opfyldes.

Stk. 2. Ved egenkontrolprogram forstås en skriftlig beskrivelse af besætningens egenkontrol og af, hvordan egenkontrollens gennemførelse dokumenteres.

Kapitel 2

Egenkontrol

§ 4. Den ansvarlige for besætningen skal sørge for, at der udføres egenkontrol, der sikrer, at lovgivningen på dyrevelfærdsområdet og forskrifter, der udstedes i medfør heraf, opfyldes.

§ 5. Den ansvarlige for besætningen skal sørge for, at egenkontrollen beskrives i et egenkontrolprogram. Den ansvarlige skal endvidere sikre, at egenkontrollens gennemførelse dokumenteres.

Stk. 2. Egenkontrolprogrammet skal mindst indeholde en beskrivelse af, hvordan den ansvarlige for besætningen vil sikre overholdelse af lovgivningen og forskrifter, der udstedes i medfør heraf, på de områder, der er nævnt i bilag 1, og af, hvordan egenkontrollens gennemførelse dokumenteres.

Stk. 3. Egenkontrolprogrammet skal løbende opdateres, dog mindst en gang årligt.

§ 6. Forpligtelsen efter § 5 opfyldes, hvis egenkontrolprogrammet mindst svarer til en branchekode, som er udarbejdet af en relevant brancheorganisation, og som er godkendt efter § 7.

§ 7. Fødevarestyrelsen godkender branchekoder, der skal have retsvirkning efter § 6.

Stk. 2. Væsentlige ændringer af godkendte branchekoder skal indsendes til Fødevarestyrelsen senest to måneder, inden ændringen bliver en del af branchekoden. Fødevarestyrelsen kan inden for denne periode afvise indsendte væsentlige ændringer af godkendte branchekoder.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan tilbagekalde en godkendelse af en branchekode, hvis forudsætningerne for godkendelsen ændres væsentligt.

§ 8. Egenkontrolprogrammet og dokumentationen for egenkontrollens gennemførelse skal til enhver tid være tilgængelig for myndigheder under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, der udøver velfærdskontrol, og for besætningsdyrlægen.

Stk. 2. Dokumentationen skal opbevares i mindst tre år.

Kapitel 3

Straf

§ 9. Med bøde straffes den, der overtræder §§ 4, 5 eller 8.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2010.

Justitsministeriet, den 24. juni 2010

Lars Barfoed

/ Jens Teilberg Søndergaard


Bilag 1

Egenkontrolprogrammets indhold

Egenkontrolprogrammet skal mindst indeholde en beskrivelse af, hvordan den ansvarlige for besætningen vil sikre overholdelse af lovgivningen og forskrifter, der udstedes i medfør heraf, på følgende områder, jf. § 5, stk. 2:

1) Personalets kvalifikationer

2) Tilsyn

3) Vanding og fodring

4) Opstaldningsforhold, herunder:

a) Lejearealer

b) Gulve

c) Klima

d) Lysforhold

e) Rengøring

f) Vedligeholdelse

g) Kontrol af mekanisk udstyr

h) Rode- og beskæftigelsesmaterialer (kun for besætninger med svin)

i) Regulering af dyrenes kropstemperatur (kun for besætninger med svin)

4) Håndtering af dyr, herunder opstaldning af syge, tilskadekomne eller fødende dyr

5) Transport og transportegnethed

6) Aflivning, herunder kontrol af instrumenter mv. til bedøvelse eller aflivning

7) Indgreb som f.eks. afhorning, kastration, tandslibning og halekupering.

8) Udegående dyr