Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om statstilskud m.v. til produktionsskoler

I medfør af § 2, stk. 9, § 10, stk. 2 og 3, § 11, stk. 6 og 7, § 12, stk. 2, § 17, stk. 3 i lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 6. juli 2006, som ændret ved lov nr. 558 af 6. juni 2007, lov nr. 311 af 30. april 2008 og lov nr. 1527 af 27. december 2009, fastsættes:

Frist for tilskudsansøgning ved oprettelse af produktionsskole

§ 1. Ansøgning om statstilskud i forbindelse med oprettelse af en produktionsskole skal være Undervisningsministeriet i hænde inden den 1. november forud for det kalenderår, for hvilket produktionsskolen ønsker statstilskud.

Årselevberegning

§ 2. En årselev, der berettiger til statstilskud, beregnes som en deltager i 1200 timer (svarende til 40 uger af 30 timer). Ved beregningen heraf kan højst medregnes 30 timer pr. uge. Beregningen af det ugentlige timetal foretages som et gennemsnit for det pågældende tilskudsår. I uger med færre end 5 undervisningsdage medregnes en forholdsmæssig andel af 30 timer i gennemsnitsberegningen. Beregningen foretages i øvrigt efter reglerne i §§ 3-5.

Stk. 2. I årselevberegningen medregnes alene den virksomhed, som deltageren har deltaget i, dog kan fravær på grund af sygdom og kortvarig udeblivelse medregnes. Produktionsskoleopholdet medregnes først fra den dag, deltageren er fysisk til stede. For den enkelte deltager kan fravær højst medregnes med i alt 9 uger pr. løbende 12 måneder fra deltagerens start på skolen, beregnet efter skolens normaltimetal, jf. § 3.

Stk. 3. I årselevopgørelsen indgår deltagere, der er danske statsborgere, statsborgere i de øvrige nordiske lande, udlændinge, der er registreret i CPR samt deltagere, der er udgået fra en dansk skole i Sydslesvig.

§ 3. Den enkelte produktionsskole fastsætter et ugentligt normaltimetal på mindst 30 timer. Normaltimetallet er det antal timer, som skolen planlægger at være i aktivitet pr. uge i finansåret.

Stk. 2. I det omfang normaltimetallet overstiger 30 timer pr. uge, kan de overskydende timer benyttes til kollektiv afspadsering for alle eller flere af deltagerne. Kollektiv afspadsering kan kun bruges til afholdelse af pædagogiske dage og lignende arrangementer for ansatte på skolen. Overskydende timer til kollektiv afspadsering kan overføres fra kvartal til kvartal, men ikke til næste finansår.

Stk. 3. I det omfang den enkelte deltager ud over normaltimetallet, kan deltageren afspadsere de overskydende timer. Overskydende timer til individuel afspadsering kan overføres fra kvartal til kvartal, men ikke til næste finansår.

§ 4. I årselevberegningen medregnes:

1) Virksomhed (undervisning, produktion og andet praktisk arbejde) på produktionsskolen.

2) Undervisning, uddannelse og kursus henhørende under anden uddannelseslov, dog højst 1/3 af en deltagers forløb på produktionsskolen, og forudsat, at deltageren ikke indgår i tilskudsgrundlaget for den pågældende institution, og at produktionsskolen har afholdt udgifterne til den pågældende aktivitet.

3) Virksomhed (undervisning, produktion og andet praktisk arbejde) under deltagelse i ekskursioner (én- eller flerdages), dog højst 10 timer pr. dag.

4) Praktikophold på anden institution eller arbejdsplads, dog kun for så vidt angår praktikophold, der er påbegyndt mindst en måned efter start på produktionsskoleopholdet. For den enkelte deltager kan højst medregnes 4 uger pr. påbegyndt halvår. Ved beregningen medtages det faktiske antal timer, deltageren har været på praktikophold, dog højst skolens normaltimetal, jf. § 3.

5) Virksomhed (undervisning, produktion og andet praktisk arbejde) under deltagelse i fagrettede ekskursioner og udvekslingsophold i andre lande. For den enkelte deltager kan højst medregnes 28 dage. For det enkelte ophold kan højst medregnes 14 sammenhængende dage, medmindre opholdet er et led i et EU-udvekslingsprogram. Ved beregningen medtages det faktiske antal timer, dog højst skolens normaltimetal, jf. § 3, idet der på en uge højst kan medregnes fem dage med hver 1/5 af skolens ugentlige normaltimetal.

§ 5. Skolen kan kun meddele tilladelse til produktionsskoleophold ud over et år i henhold til lovens § 11, stk. 4, hvis der foreligger helt specielle forhold af uddannelsesmæssig karakter. Det skal fremgå af forløbsplanen for deltageren, at der er særlige uddannelsesrettede forhold, som begrunder en overskridelse af et produktionsskoleforløbs normale varighed. En kopi af forløbsplanen skal foreligge, sådan at revisor kan attestere, at begrundelsen er indført i forløbsplanen.

§ 6. Ved opgørelsen af, hvorvidt en produktionsskole opfylder kravet i lovens § 10, stk. 2, om at have en aktivitet på mindst 20 årselever, indgår deltagere, der udløser statstilskud, og deltagere, for hvem skolen opkræver betaling efter lov om betaling for uddannelse i forbindelse med aktivering m.v. Skolen skal oplyse Undervisningsministeriet om, hvor mange deltagere den opkræver betaling for efter lov om betaling for uddannelse i forbindelse med aktivering m.v. i forbindelse med kvartalsopgørelsen, jf. § 7, stk. 1.

Udbetaling af tilskud

§ 7. Driftstilskud, jf. lovens § 10, stk. 1, og refusion af udgifter til skoleydelse, jf. lovens § 17, stk. 1, beregnes og afregnes kvartalsvis bagud. Beregningen foretages på grundlag af en opgørelse over aktiviteten i kvartalet, som skolen udarbejder. Opgørelsen foretages på skemaer, der er udarbejdet af Undervisningsministeriet. Skemaerne indsendes til ministeriet, sådan at de er ministeriet i hænde senest den 10. i den måned, der følger efter kvartalets udløb.

Stk. 2. Udslusningstilskud, jf. lovens § 10, stk. 3, beregnes og afregnes kvartalsvis bagud. Beregningen foretages på grundlag af varigheden af deltagerens produktionsskoleophold og den udslusningspræmie pr. årselev, der er fastsat på finansloven. Opgørelsen foretages på skemaer, der er udarbejdet af Undervisningsministeriet. Skemaerne indsendes til ministeriet, sådan at de er ministeriet i hænde senest den 10. i den måned, der følger efter kvartalets udløb.

Stk. 3. Bygningstilskud beregnes på baggrund af den afholdte aktivitet i det seneste tilskudsgrundlagsår, jf. § 8, stk. 2, og udbetales kvartalsvis forud. Bygningstilskud reguleres kun i det omfang, der er sket ændringer i forhold til de oprindelige oplysninger om aktiviteten i det seneste tilskudsgrundlagsår.

§ 8. Staten udbetaler forskud på driftstilskud og udgifter til skoleydelse i lige store månedlige rater til skoler, der er registreret i Undervisningsministeriet som modtagere af kommunalt grundtilskud.

Stk. 2. Den månedlige forskudsrate beregnes på grundlag af skolens aktivitet i det seneste til­skuds­grund­lags­år. Til­skuds­grund­lags­år­et regnes fra den 1. oktober til 30. september det følgende år. For skoler, der ikke har haft aktivitet i til­skuds­grund­lags­år­et eller kun i en del af dette, beregnes forskudsraten på grundlag af den forventede aktivitet. Forskudsraten kan ændres, hvis der forventes at ske eller er sket væsentlige ændringer i skolens aktivitetsniveau.

§ 9. I det beregnede kvartalstilskud, jf. § 7, stk. 1, fradrages de i kvartalet udbetalte forskudsrater, og differencer reguleres i 2. forskudsrate i det følgende kvartal. Eventuelle fortsatte differencer i ministeriets favør modregnes i efterfølgende rateudbetalinger eller kan kræves tilbagebetalt straks.

§ 10. Det er en betingelse for at få det særlige tilskud i henhold til lovens § 10, stk. 3, at produktionsskolen kan dokumentere, at en tidligere produktionsskoledeltager, der har været på produktionsskolen i mere end en måned, i 12 uger ud af 4 sammenhængende måneder efter produktionsskoleopholdet eller ferielukning af deltagerens værksted har været i gang med kompetencegivende uddannelse, eller har været beskæftiget i minimum 20 timer pr. uge på ordinære vilkår eller i fleksjob, skånejob eller lignende. Uddannelsen eller beskæftigelsen kan foregå på forskellige uddannelsesinstitutioner, henholdsvis arbejdspladser.

Stk. 2. Til brug for dokumentation efter stk. 1 udarbejder produktionsskolen skemaer, der mindst skal indeholde følgende:

1) Ved udslusning til kompetencegivende uddannelse:

a) Den tidligere produktionsskoledeltagers navn og personnummer samt dato for afslutning af produktionsskoleopholdet.

b) Dokumenteret oplysning om, hvor længe og hvornår samt på hvilken uddannelse ovennævnte person har været studieaktiv.

2) Ved udslusning til beskæftigelse:

a) Den tidligere produktionsskoledeltagers navn og personnummer samt dato for afslutning af deltagerens produktionsskoleophold.

b) Dokumenteret oplysning om, hvor længe og hvornår samt på hvilke betingelser ovennævnte person har været beskæftiget.

Stk. 3. Det særlige tilskud for den enkelte tidligere deltager udgør den takst, der er fastsat på finansloven gange det årselevtal, som den pågældende i alt er indgået med i skolens årselevtal.

§ 10 a. Produktionsskolerne er undtaget fra bestemmelserne i lov om offentlige betalinger m.v. §§ 1-6, for så vidt angår tilslutning til NemKontoSystemet, § 7, for så vidt angår modtagelse af elektronisk faktura og pligten til at muliggøre elektronisk indbetaling samt § 8, for så vidt angår anvendelsen af Statens Koncernbetalinger (SKB).

Skoleydelse

§ 11. Skolen udbetaler en skoleydelse til deltagere, der udløser statstilskud, jf. dog stk. 2 og § 13.

Stk. 2. Der udbetales ikke skoleydelse til følgende deltagere:

1) Deltagere, der modtager arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp, revalideringsydelse eller anden offentlig støtte, der tilsigter at dække leveomkostninger.

2) Deltagere, der er optaget som led i en erhvervsgrunduddannelse (egu).

3) Deltagere, der modtager elevstøtte i henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.

§ 12. Skoleydelse udbetales fra det tidspunkt, deltageren begynder på produktionsskolen (første dag med deltagelse i skolens aktiviteter, herunder ekskursioner), og indtil det tidspunkt deltageren forlader skolen (sidste dag med deltagelse i skolens aktiviteter, herunder eventuelle aktiviteter uden for skolen).

Stk. 2. Skoleydelse kan i praktikperioder højst udbetales i 4 uger pr. påbegyndt halvår.

Stk. 3. Skoleydelse udbetales uanset fravær ved ferier og helligdage samt sygdom, jf. dog stk. 4-6.

Stk. 4. Udbetaling af skoleydelse under ferier kan for den enkelte deltager højst ske i 5 uger pr. løbende år, regnet fra deltagerens optagelse på skolen. Der kan dog altid udbetales skoleydelse under ferier i skolens normale ferieperioder, hvor skolen er lukket.

Stk. 5. Skoleydelse udbetales ikke ved ferie med feriegodtgørelse fra tidligere beskæftigelse.

Stk. 6. Udbetaling af skoleydelse under fravær ved sygdom og kortvarig udeblivelse kan for den enkelte deltager højst ske i 9 uger pr. løbende 12 måneder fra deltagerens start på skolen.

Stk. 7. Skoleydelse udbetales bagud senest med udgangen af måneden.

§ 13. Skoleydelsen skal nedsættes forholdsmæssigt, hvis deltageren uden lovlig grund udebliver fra eller kommer for sent til produktionsskoleaktiviteten, herunder ikke aktivt deltager i

1) aftaler med vejlederen i forbindelse med udfærdigelse, justering eller opfyldelse af den individuelle forløbsplan eller

2) praktikforløb, som skolen skønner bidrager til opfyldelse af forløbsplanen.

Stk. 2. Som lovlig grund, jf. stk. 1, betragtes sygdom, session, aftaler med offentlige myndigheder, aftaler om fravær indgået med produktionsskolen og tilsvarende. Skolen kan efter omstændighederne efterfølgende godkende fravær som lovligt.

Stk. 3. Ved nedsættelse af skoleydelsen i henhold til stk. 1 runder skolen op til nærmeste 30 minutter regnet fra det fastsatte mødetidspunkt.

Stk. 4. Ved nedsættelsen af skoleydelsen beregnes skoleydelsen pr. time ved at dividere skoleydelsen med det fastsatte ugentlige normaltimetal.

Stk. 5. I forbindelse med optagelse på produktionsskolen underretter skolen deltageren om reglerne i stk. 1-4.

§ 14. Udgiften til skoleydelse indberettes til Undervisningsministeriet i forbindelse med skolens kvartalsopgørelse, jf. § 7, stk. 1.

Ikraftræden m.v.

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2010, og samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1247 af 15. december 2003 om statstilskud m.v. til produktionsskoler.

Undervisningsministeriet, den 25. juni 2010

P.M.V.
Per Hansen
Afdelingschef

/ Kirsten Petersen