Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31979L0409
 
31992L0043
 
32006L0105
 
32008L0102
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regulering af ringdue og grågås i Dragør og Tårnby Kommuner1)

I medfør af § 37, § 49, stk. 3, og § 54, stk. 3 og 4, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 930 af 24. september 2009, og da der ikke findes anden tilfredsstillende løsning, fastsættes:

Formål, definitioner og anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at imødegå risiko for luftfartssikkerheden i Københavns Lufthavn, Kastrup.

§ 2. Ved regulering forstås i denne bekendtgørelse nedlæggelse eller ombringelse af vildt.

Stk. 2. Regulering i henhold til denne bekendtgørelse skal foregå under overholdelse af reglerne om jagt i lov om jagt og vildtforvaltning og i de bekendtgørelser, der er udstedt i medfør af loven, medmindre andet fremgår af bekendtgørelsen.

§ 3. Med denne bekendtgørelse meddeles tilladelse til ejere og brugere af ejendomme i Dragør og Tårnby Kommuner til regulering af

1) ringdue fra 1. august til 31. oktober, og

2) grågås fra 1. januar til 29. februar.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke regulering på fiskeriterritoriet, samt regulering på: Vestamager, matr.nr. 1 a Koklapperne, Tårnby. Aflandshage, matr.nr. 135 a St. Magleby By, St. Magleby og Kofoeds Enge, matr.nr. 100 b smst, jf. bilag 1, samt Saltholm. Saltholm skal forstås som Øen Saltholm med tilhørende små øer beliggende i EF-fuglebeskyttelsesområde 110.

Regulering

§ 4. Regulering i medfør af bekendtgørelsen skal ske med glatløbet haglgevær eller riflet våben.

Stk. 2. Med denne bekendtgørelse meddeles tilladelse til, at der ved regulering i henhold til bekendtgørelsen, må anvendes kunstigt skjul og kunstige lokkefugle.

Stk. 3. Ejere og brugere af ejendomme kan bemyndige andre til at gennemføre reguleringen.

Stk. 4. Regulering må kun foretages af personer, der er fyldt 18 år.

Stk. 5. En jagtlejer må kun foretage regulering i medfør af bekendtgørelsen efter særlig aftale med ejeren eller brugeren af ejendommen.

Indberetning og dispensationer

§ 5. Der skal hvert år senest den 30. november, for så vidt angår ringdue, og den 31. marts, for så vidt angår grågås, ske indberetning til Skov- og Naturstyrelsen af, hvor mange ringduer og grågæs, der i det pågældende år er nedlagt i henhold til bekendtgørelsen.

§ 6. Skov- og Naturstyrelsen kan under iagttagelse af reglerne i fuglebeskyttelsesdirektivet2) dispensere fra bestemmelserne i bekendtgørelsen.

Stk. 2. Skov- og Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Skov- og Naturstyrelsen fører tilsyn med overholdelse af denne bekendtgørelse.

Straffebestemmelser

§ 7. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder § 4, stk. 1 og 4 og § 5.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt ved grov uagtsomhed, hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt betydelig skade på de interesser, som loven tilsigter at beskytte, jf. lovens § 1, stk. 1, eller fremkaldt fare derfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelse

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. juli 2010 og ophører automatisk den 1. marts 2013 medmindre andet er bestemt inden da, jf. Justitsministeriets skrivelse af 28. februar 2002 om en forsøgsordning om anvendelse af automatiske ophørsklausuler i visse bekendtgørelser på miljø- og arbejdsmiljøområdet.

Miljøministeriet, den 24. juni 2010

Inger Beinov Støjberg

/ Hans Henrik Christensen


Bilag 1

AL2248_4_1.jpg Size: (453 X 640)

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 79/409 af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (EF-fuglebeskyttelsesdirektivet), EFT 1979 L 103/1, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/102 af 19. november 2008, EUT L323/0031-0032, og dele af Rådets direktiv 92/43 af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EF-habitatdirektivet), EFT 1992 L 206/7, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/105 af 20. november 2006, EUT L 363/0368-0408.

2) Rådets direktiv af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (79/409/EØF).