Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Budgetgarantiens indhold

Kapitel 2   Opgørelse af budgetgarantien

Kapitel 3   Specielt for de enkelte områder

Kapitel 4   Ikrafttræden

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om opgørelse af den kommunale budgetgaranti

I medfør af § 34 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 561 af 19. juni 2009, fastsættes:

Kapitel 1

Budgetgarantiens indhold

§ 1. Budgetgarantien udgør et beløb, der tillægges eller fradrages statens generelle tilskud til kommunerne efter § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

§ 2. Budgetgarantien udgør summen af de kommunale mer- eller mindreudgifter, der er nævnt i § 14, stk. 2, nr. 5, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

Kapitel 2

Opgørelse af budgetgarantien

§ 3. Budgetgarantien omfatter den reale udvikling i kommunernes nettoudgifter på de berørte områder. Nettoudgifterne opgøres som kommunernes bruttoudgifter fratrukket refusioner og tilskud fra staten samt tilknyttede tilskud og indtægter.

Stk. 2. Budgetgarantien opgøres som ændringerne i de kommunale nettoudgifter på de berørte områder i tilskudsåret, korrigeret for den del af ændringen i udgifterne, der kan henføres til pris‑ og lønudviklingen.

Stk. 3. Korrektionen for pris‑ og lønudviklingen, jf. stk. 2, sker på grundlag af den faktiske udvikling i lønninger og priser i den kommunale sektor.

Stk. 4. Uanset bestemmelserne i stk. 1 og 2 omfatter budgetgarantien ikke udgifter, der er kompenseret efter Det Udvidede Totalbalanceprincip.

§ 4. Der foretages en foreløbig beregning af budgetgarantien i året forud for tilskudsåret. Den foreløbige budgetgaranti indgår i den samlede opgørelse af statens generelle tilskud til kommunerne, som forelægges Folketingets Finansudvalg ved aktstykke i året forud for tilskudsåret.

Stk. 2. Den foreløbige budgetgaranti beregnes på grundlag af statens skøn over kommunernes mer- eller mindreudgifter på de berørte udgiftsområder i tilskudsåret, ud fra de tilsvarende statslige forudsætninger, som lægges til grund for udarbejdelsen af finanslovforslaget for det pågældende år.

Stk. 3. Budgetgarantien efterreguleres, når de faktiske kommunale udgifter i tilskudsåret er opgjort.

Kapitel 3

Specielt for de enkelte områder

§ 5. Udgifterne til kontanthjælp omfatter kommunernes bruttoudgifter til hjælp efter §§ 25-27 a, 34, 52, og 63-65 i lov om aktiv socialpolitik, samt efter §§ 32, stk. 1, §§ 51 (jf. § 64, stk. 3 og 4 ), 67a, 67d, 75a, 76, 78, 79, 80, 99 og 100 i lov nr. 419 af 10. juni 2003 om en aktiv beskæftigelsesindsats fratrukket statens refusion af udgifterne og tilknyttede tilskud og indtægter, herunder den kontanthjælp, som tilbagebetales efter bestemmelserne i §§ 91-94 samt § 65 i lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 2. Ikke-refusionsberettigede bruttoudgifter til kontant- og starthjælp finansieret efter § 100. stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik, omfattes med 65 pct.

§ 6. Udgifterne til orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere efter lov om orlov opgøres som kommunernes bruttoudgifter til orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere fratrukket statens refusion af udgifterne og tilknyttede tilskud og indtægter.

§ 7. Udgifterne til aktivering af kontanthjælpsmodtagere m.v. omfatter kommunernes udgifter til personer, der er omfattet af § 2, nr. 2-4 og 9-10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Udgifterne opgøres som summen af kommunernes bruttoudgifter til kontanthjælpsmodtagere m.v. jf. nr. 1-4 fratrukket statens refusion af udgifterne og tilknyttede tilskud og indtægter:

1) ansættelse med løntilskud efter § 51, § 67 a og § 67 d i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

2) driftsudgifter i forbindelse med tilbud efter § 32, § 75 a, b og c §§ 76-77, §§ 78-81, § 83, § 99 og § 100 samt § 82 for så vidt angår personer omfattet af § 2, nr. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

3) udgifter til tilskud til daghøjskoler efter folkeoplysningslovens § 45 a og

4) tilskud fra den særlige statslige bevilling til at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft (flaskehalse), jf. § 42 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

§ 8. Udgifterne til ledighedsydelse opgøres som summen af kommunernes bruttoudgifter til ledighedsydelse jf. nr. 1-5 fratrukket statens refusion af udgifterne og tilknyttede tilskud og indtægter:

1) ledighedsydelse til personer, der er visiteret til et fleksjob og som venter på et fleksjob, og til personer, som bliver ledige efter at have været ansat i fleksjob, herunder under sygdom og barsel, jf. § 74 a, stk. 1-5, i lov om aktiv socialpolitik,

2) ledighedsydelse til personer, der er overgået fra ledighedsydelse eller fleksjob til ustøttet beskæftigelse, og som ved efterfølgende ledighed har ret til ledighedsydelse, jf. § 74 i lov om aktiv socialpolitik, herunder under sygdom og barsel, jf. § 74 f, stk. 1-4, i lov om aktiv socialpolitik,

3) ledighedsydelse under ferie, jf. §§ 74 e og 74 h, i lov om aktiv socialpolitik,

4) særlig ydelse til personer, der venter på et fleksjob og som ved visitationen til fleksjob ikke har ret til ledighedsydelse, jf. § 74 i, i lov om aktiv socialpolitik,

5) driftsudgifter i forbindelse med tilbud til personer, som modtager ledighedsydelse, jf. § 32, § 73 b, §§ 76-77 og § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

6) ledighedsydelse til personer i aktivering med 65 pct. refusion efter § 104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik og

7) særlig ydelse til personer i aktivering med 65 pct. refusion efter § 104, stk. 2 i lov om aktiv socialpolitik.

§ 9. Fra 1. januar 2004 omfatter udgifterne til danskundervisning af udlændinge samt introduktionsydelse og tilbud efter lov om integration af udlændinge i Danmark kommunernes bruttoudgifter til danskundervisning af udlændinge samt til introduktionsydelse og tilbud efter kapitel 4 og 5 i lov om integration af udlændinge i Danmark, fratrukket statslig refusion, andel af grundtilskud efter integrationslovens § 45, stk. 4, som vedrører introduktionsydelse, tilskud til tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud samt undervisning efter integrationslovens § 45, stk. 5, § 45, stk. 7-8, § 45, stk. 10-11, § 45, stk. 14-16, resultattilskud efter § 45, stk. 17, overgangstilskud efter § 45, stk. 19 samt gebyrindtægter efter § 14, stk. 2 og tilskud til danskundervisning efter § 15, stk. 2, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Stk. 2. Fra 1. januar 2008 omfatter udgifterne til danskuddannelse af udlændinge samt introduktionsydelse og tilbud efter lov om integration af udlændinge i Danmark kommunernes bruttoudgifter til danskuddannelse af udlændinge samt til introduktionsydelse og tilbud efter kapitel 4 og 5 i lov om integration af udlændinge i Danmark, fratrukket statslig refusion efter integrationslovens § 45, stk. 2 og stk. 5, andel af grundtilskud efter integrationslovens § 45, stk. 4, som vedrører introduktionsydelse, resultattilskud efter integrationslovens § 45, stk. 7, samt gebyrindtægter efter § 14, stk. 2, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og statsrefusion efter § 15, stk. 1, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

§ 10. Udgifterne til førtidspension omfatter kommunernes bruttoudgifter til førtidspensionister med 35 og 50 pct. refusion, fratrukket statens refusion af udgifterne og tilknyttede tilskud og indtægter.

§ 11. Udgifterne til erhvervsgrunduddannelser omfatter kommunernes bruttodriftsudgifter til deltagere i erhvervsgrunduddannelser under skoleophold, fratrukket statens refusion af udgifterne til skoleydelse, undervisning og supplerende tilskud samt tilknyttede tilskud og indtægter.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2010 og har virkning for opgørelsen af de budgetgaranterede udgifter fra og med opgørelsen af den kommunale budgetgaranti i 2010 vedr. budgetåret 2011.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 577 af 23. juni 2009 om opgørelse af den kommunale budgetgaranti ophæves.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 24. juni 2010

Bertel Haarder

/ Dorte Lemmich Madsen