Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1474 af 12. december 2007 om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og ad­vo­kat­fuld­mæg­tige foretages følgende ændringer:

1. I § 2 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Deltager advokater eller advokatfuldmægtige, der har bestået juridisk kandidateksamen før den 1. januar 1997, og for hvem deltagelse i grunduddannelsen ikke er en betingelse for opnåelse af advokatbeskikkelse, kan sådan deltagelse dog anses for efteruddannelse.«

2. I § 3 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. E-læring eller tilsvarende it-baseret undervisning kan udgøre efteruddannelse, hvis betingelserne i denne bestemmelse og i § 2 er opfyldt. Den tid, hvor en underviser på et e-læringsforløb er til rådighed for kursusdeltagerne, kan anses for undervisningsvirksomhed, jf. § 5.«

3. § 4, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. For advokater regnes den første af den i stk. 1 nævnte periode på 3 år fra den 1. i den førstkommende måned efter opnåelse af beskikkelse, dog tidligst fra den 1. januar 2008. For advokatfuldmægtige regnes den første 3-års periode fra den 1. i den førstkommende måned efter opnåelse af autorisation som advokatfuldmægtig, dog tidligst fra den 1. januar 2008. For EU-advokater regnes den første 3-års periode fra den 1. i den førstkommende måned efter tidspunktet for registrering hos Advokatsamfundet, dog tidligst fra den 1. januar 2008.«

4. Efter § 6 indsættes:

»Kapitel 3 a

Rådgivning i advokatvagter og på retshjælpskontorer

§ 6 a. Frivillig rådgivning i advokatvagter og på retshjælpskontorer, som ydes af advokatfuldmægtige, uden disse modtager vederlag for rådgivningen, anses for efteruddannelse omfattet af § 2, såfremt:

1) advokatvagten eller retshjælpskontoret er tilskudsberettiget, jf. retsplejelovens § 323-324,

2) betingelsen i § 3, stk. 1, nr. 1, er opfyldt, og

3) der foreligger en skriftlig erklæring, udstedt af retshjælpskontorets eller advokatvagtens ledelse, der dokumenterer den pågældendes deltagelse og omfanget heraf.

Stk. 2. Rådgivningsvirksomheden kan dog maksimalt godskrives med 18 lektioner for hver 3-års periode i henhold til § 4.«

5. § 7 affattes således:

»§ 7. En advokat eller advokatfuldmægtig, der i løbet af den i § 4 nævnte 3-års periode overopfylder kravet i § 4 om 54 lektioners efteruddannelse af betydning for advokaterhvervet, kan overføre de overskydende lektioner til den efterfølgende 3-års periode.

Stk. 2. Rådgivningsvirksomhed i henhold til § 6 a kan ikke overføres til den efterfølgende 3-års periode.«

6. § 13 ophæves.

7. Efter § 15 indsættes:

»§ 15 a. Hvis en advokat ikke opfylder kravet om deltagelse i obligatorisk efteruddannelse af betydning for advokaterhvervet, kan Advokatrådet give den pågældende påbud om at gennemføre yderligere efteruddannelse inden for en af Advokatrådet fastsat frist.

Stk. 2. Hvis en advokatfuldmægtig ikke opfylder kravet om deltagelse i obligatorisk efteruddannelse af betydning for advokaterhvervet, kan Advokatrådet give advokatfuldmægtigens principal påbud om, at advokatfuldmægtigen skal gennemføre yderligere efteruddannelse inden for en af Advokatrådet fastsat frist. Udgiften hertil afholdes af principalen.

Stk. 3. En frist efter stk. 1 eller 2 påvirker ikke de krav til efteruddannelse i den efterfølgende 3-års periode, der stilles efter bekendtgørelsens §§ 2-4.«

8. I § 17 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. For disse advokatfuldmægtige regnes den i § 4, stk. 1, nævnte periode på 3 år fra den 1. i den førstkommende måned efter deltagelse i det sidste kursus eller fra den 1. i den førstkommende måned efter, at det sidste kursus på den hidtil gældende teoretiske efteruddannelse har været udbudt.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2010.

§ 3

Deltagelse i kurser på grunduddannelsen, jf. § 2, stk. 2, i bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige, som affattet ved denne bekendtgørelses § 1, nr. 1, deltagelse i e-læring, jf. § 3, stk. 3, i bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige, som affattet ved denne bekendtgørelses § 1, nr. 2, og rådgivning i advokatvagter og på retshjælpskontorer, jf. § 6 a i bekendtgørelse om løbende ­obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige, som affattet ved denne bekendtgørelses § 1, nr. 4, som har fundet sted i perioden efter den 1. januar 2008, kan medregnes som efteruddannelse, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.

Justitsministeriet, den 25. juni 2010

Lars Barfoed

/ Anne Berg Mansfeld-Giese