Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Uddannelsens formål m.v.

Kapitel 2   Adgang

Kapitel 3   Uddannelsens indhold

Kapitel 4   Lærerkvalifikationer

Kapitel 5   Bedømmelse

Kapitel 6   Andre regler

Kapitel 7   Ikrafttrædelse

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om videreuddannelsen i odontologisk praksis

I medfør af § 2, stk. 9, og § 18, stk. 2, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 952 af 2. december 2009, fastsættes:

Kapitel 1

Uddannelsens formål m.v.

§ 1. Formålet med videreuddannelsen i odontologisk praksis er at kvalificere de studerende til efter endt uddannelse selvstændigt at kunne varetage kommunikation, kvalitetsudvikling og koordination i forbindelse med driften på en tandklinik og arbejdsopgaver i forbindelse med patientbehandling i samarbejde med tandlæger og tandplejere inden for autorisationslovens rammer.

Stk. 2. Uddannelsen udgør et selvstændigt afrundet uddannelsesforløb på niveau med en voksen videregående uddannelse.

§ 2. Uddannelsen udbydes af institutioner, der er godkendt hertil af Undervisningsministeriet.

Stk. 2. Uddannelsen er normeret til 1studenterårsværk svarende til 60 ECTS-point. Et studenterårsværk er en heltidsstuderendes arbejde i et år og svarer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS-point).

Stk. 3. Uddannelsen er en erhvervsrettet videregående deltidsuddannelse, der udbydes som åben uddannelse, og tilrettelægges under hensyntagen til, at de studerende er i beskæftigelse. Uddannelsen kan dog tilrettelægges som heltidsundervisning, jf. § 2, stk. 7, i lov om åben uddannelse. Uddannelsen tilrettelægges således, at den kan afsluttes inden for 3 år.

Stk. 4. Uddannelsen tilrettelægges som fagligt afgrænsede moduler, jf. § 2, stk. 3, i lov om åben uddannelse.

Stk. 5. Uddannelsen skal være afsluttet senest 6 år efter, at den studerende er begyndt på uddannelsen. Institutionen kan ved usædvanlige forhold dispensere herfra.

Stk. 6. Den, der har gennemført uddannelsen, har ret til at anvende betegnelsen Videreuddannet i Odontologisk Praksis. Betegnelsen på engelsk er Profession Degree in Dental Practice.

§ 3. Institutionen bestemmer, hvor mange studerende den vil optage, medmindre Undervisningsministeriet fastsætter et årligt minimums- eller maksimumstal for optagelseskapaciteten.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter kvalifikationskriterierne for udvælgelse blandt kvalificerede ansøgere. Uddannelsesinstitutionen må dog ikke anvende lodtrækning, alder eller køn som udvælgelseskriterium. Kriterierne skal offentliggøres.

Stk. 3. Udbud af uddannelsen skal annonceres offentligt.

Kapitel 2

Adgang

§ 4. Følgende uddannelser giver adgang til uddannelsen:

1) Relevant erhvervsuddannelse.

2) Relevant grunduddannelse for voksne(GVU).

3) Gymnasial uddannelse.

4) Anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1- 3.

Stk. 2. Ansøgere skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Stk. 3. Institutionen kan optage ansøgere, der ikke opfylder betingelserne i stk. 1, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed.

Stk. 4. Ansøgere alene med en adgangsgivende uddannelse, jf. stk. 1, eller alene med mindst 2 års erhvervserfaring kan optages på et fagmodul, jf. § 5, stk. 1, men skal have opfyldt adgangskravene i stk. 1 og 2 for at gennemføre specialeforløb og afgangsprojekt.

Kapitel 3

Uddannelsens indhold

§ 5. Uddannelsen består af 6 moduler, hver på 10 ECTS-point:

1) 2 obligatoriske fagmoduler:

a) Kommunikation i tandplejen.

b) Service- og kvalitetsudvikling på tandklinikker.

2) 2 af følgende valgfrie fagmoduler:

a) Administration og drift af tandklinikker.

b) Oral sundhedsvurdering og non-operativ behandling.

c) Protetik.

d) Ortodonti.

e) Fagmodul inden for uddannelsens formål efter institutionens godkendelse.

3) Specialeforløb.

4) Afgangsprojekt.

Stk. 2. Mål for de obligatoriske fagmoduler:

1) Kommunikation i tandplejen: Den studerende skal blive i stand til at tilrettelægge og gennemføre hensigtsmæssig kommunikation med patienter, patienters pårørende, kolleger og samarbejdspartnere.

2) Service- og kvalitetsudvikling på tandklinikker: Med udgangspunkt i patienter, patienters pårørende, kolleger og samarbejdspartnere skal den studerende blive i stand til at tilrettelægge, gennemføre og evaluere hensigtsmæssige initiativer til højnelse af serviceniveau og kvalitet på tandklinikken.

Stk. 3. Mål for de valgfrie fagmoduler:

1) Administration og drift af tandklinikker: Den studerende skal opnå kompetence til selvstændigt at varetage personaleadministrative og driftsmæssige opgaver på tandklinikken.

2) Oral sundhedsvurdering og non-operativ behandling: Den studerende skal opnå kompetencer til at vurdere og fremme sundhed samt forebygge sygdom i munden på patienter.

3) Protetik: Den studerende skal opnå kompetencer til selvstændigt at udføre arbejdsopgaver i forbindelse med fremstilling af fast og aftagelig protetik på tandklinikken.

4) Ortodonti: Den studerende skal opnå kompetencer til selvstændigt at udføre arbejdsopgaver i forbindelse med planlægningen og udførelsen af ortodontiske behandlinger på tandklinikken.

5) Et fagmodul inden for uddannelsens formål fra en anden uddannelse på niveau med en videregående voksenuddannelse kan indgå i uddannelsen efter institutionens godkendelse.

Stk. 4. Den studerende skal i specialeforløbet gennem fordybelse af et selvvalgt emne inden for et eller flere af de gennemførte fagmoduler opnå en specialiseret kompetence inden for fagområdet og endvidere opnå kendskab til centrale begreber inden for videnproduktion baseret på praksisnære problemstillinger.

Stk. 5. Den studerende skal gennem arbejdet med afgangsprojektet opøve kompetence til på et analytisk og metodisk grundlag at kunne tage del i praksisnære og komplekse problemløsningsprocesser inden for fagområdet og. ud fra fagområdets metoder og modeller beskrive og analysere en praksisnær problemstilling samt opstille og argumentere for forslag til løsning og handlemuligheder. Problemstillinger fra specialeforløbet inddrages i projektet.

Stk. 6. Nærmere regler om uddannelsens tilrettelæggelse og indhold fastsættes i studieordningen, jf. § 8, stk. 2, nr. 1.

Kapitel 4

Lærerkvalifikationer

§ 6. Lærere, der underviser på uddannelsen, skal have kvalifikationer mindst på niveau med en bachelor- eller professionsbacheloruddannelse. Lærerne skal desuden udover pædagogisk kompetence normalt kunne dokumentere erhvervs- og/eller professionsmæssig kompetence.

Kapitel 5

Bedømmelse

§ 7. De obligatoriske fagmoduler, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, afsluttes hver med en ekstern prøve.

Stk. 2. De valgfrie fagmoduler, jf. § 5, stk. 1, nr. 2, afsluttes hver med en intern prøve.

Stk. 3. Specialeforløbet afsluttes med en intern prøve med samlet bedømmelse af en individuelt udarbejdet skriftlig rapport og en mundtlig eksamination med udgangspunkt i rapporten.

Stk. 4. Afgangsprojektet bedømmes ved en ekstern prøve med en samlet bedømmelse af det skriftlige projekt og mundtlig eksamination med udgangspunkt i projektet.

Stk. 5. Nærmere regler om prøverne fastsættes i studieordningen, jf. § 8, stk. 2, nr. 2.

Stk. 6. I øvrigt gælder bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser (eksamensbekendtgørelsen) og bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse.

Stk. 7. Der anvendes samme censorkorps som censorkorpset for tandplejeruddannelsen og den kliniske tandteknikeruddannelse.

Kapitel 6

Andre regler

§ 8. De institutioner, der udbyder denne uddannelse, udarbejder i fællesskab inden for bekendtgørelsens rammer de nærmere regler for uddannelsen i en studieordning.

Stk. 2. Studieordningen skal indeholde regler om:

1) De enkelte moduler, jf. § 5, stk. 1 - 3,

a) indhold,

b) undervisnings- og arbejdsformer og

c) tidsmæssig placering, herunder tilrettelæggelse på heltid og deltid.

2) Bedømmelser, jf. § 7, stk. 1 - 4.

3) Overgangsordninger, jf. § 9, stk. 3.

4) Merit, jf. § 10, stk. 2.

Stk. 3. Ud over regler fastsat i henhold til denne bekendtgørelse indeholder studieordningen regler fastsat i henhold til eksamensbekendtgørelsen.

Stk. 4. Det skal fremgå af studieordningen, at uddannelsesinstitutionen, hvor det er begrundet i usædvanlige forhold, kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af uddannelsesinstitutionerne.

§ 9. Ændringer i studieordningen sker i samarbejde mellem de udbydende institutioner.

Stk. 2. Ved væsentlige ændringer af studieordningen indhenter institutionerne udtalelse fra aftagerrepræsentanter og censorformandskabet, jf. eksamensbekendtgørelsen.

Stk. 3. Studieordningen og væsentlige ændringer heraf træder i kraft ved et studieårs begyndelse og skal indeholde de fornødne overgangsordninger.

Stk. 4. Gældende studieordninger skal være offentligt tilgængelige på institutionernes hjemmesider.

§ 10 . Beståede moduler i uddannelsen i odontologisk praksis ved en institution ækvivalerer de tilsvarende uddannelsesdele ved de andre institutioner, der udbyder uddannelsen.

Stk. 2. Institutionen kan i øvrigt i det enkelte tilfælde eller efter regler fastsat i studieordningen, jf. § 8, stk. 2, nr. 4, godkende, at allerede gennemførte uddannelseselementer, kan erstatte dele af uddannelsen efter denne bekendtgørelse (merit). Afgørelsen træffes på grundlag af en individuel, faglig vurdering af ækvivalensen mellem de berørte uddannelseselementer.

§ 11. Institutionen yder uddannelsessøgende og studerende vejledning om uddannelsen.

§ 12. Undervisningsministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det er begrundet i usædvanlige forhold, bortset fra § 2, stk. 5.

§ 13. Klager over uddannelsesinstitutionens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan, når klagen vedrører retlige spørgsmål, indbringes for Undervisningsministeriet, jf. dog § 7, stk. 6. Klagen indgives til uddannelsesinstitutionen, der videresender klagen til Undervisningsministeriet ledsaget af en udtalelse, som klageren har haft lejlighed til at kommentere inden for en frist af 1 uge. Kommentarerne medsendes til ministeriet.

Stk. 2. Fristen for indgivelse af klage efter stk. 1 er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende.

Kapitel 7

Ikrafttrædelse

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2010.

Undervisningsministeriet, den 28. juni 2010

P.M.V.
Torben Kornbech Rasmussen
Afdelingschef

/ Kirsten Lippert