Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af
lov om visse spil, lotterier og væddemål

 

Herved bekendtgøres lov om visse spil, lotterier og væddemål, jf. lovbekendtgørelse nr. 655 af 28. juli 1995, med de ændringer, der følger af lov nr. 438 af 26. juni 1998 og § 13 i lov nr. 903 af 16. december 1998.

§ 1. Skatteministeren bemyndiges til at meddele bevilling til foranstaltning af spil, lotterier og væddemål mod betaling af en afgift til staten på 16 pct. af indskudssummen. Afgiften af bookmakerspil udgør dog 30 pct. af det beløb, hvormed indskudssummen overstiger gevinsterne.

Stk. 2. Skatteministeren kan ikke efter denne lov meddele bevilling til spil på heste- og hundeløb, duekapflyvninger og cykelløb på bane, foranstaltning af et klasselotteri og lign., etablering af spillekasino eller gevinstopsparing.1)

Stk. 3. Bevillingshaveren kan med skatteministerens godkendelse fastsætte regler for frembringelse af erstatningsresultater, som om fornødent kan anvendes som grundlag i forbindelse med de i stk. 1 omhandlede spil og væddemål.

§ 1A. (Ophævet)

§ 2. Bevilling efter § 1 må kun gives til ét selskab, der skal organiseres som aktieselskab, og kun for 5 år ad gangen. Fornyelse af bevilling kræver godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

Stk. 2. Bestemmelserne i aktieselskabsloven kommer til anvendelse på dette selskab for alle forhold, hvor bestemmelserne i nærværende lov ikke medfører andet.

Stk. 3. Selskabets vedtægter og eventuelle ændringer i disse skal godkendes af skatteministeren.

§ 3. Aktiekapitalen i selskabet skal være på 300.000 kr. Af aktiekapitalen tegner staten 80 pct., medens Danmarks Idræts-Forbund og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger tegner hver 10 pct. Aktierne kan kun overdrages med godkendelse af selskabets bestyrelse.

Stk. 2. Selskabet skal ledes af en bestyrelse, bestående af en formand og indtil 14 medlemmer. Formanden udnævnes af skatteministeren. Skatteministeren, undervisningsministeren og kulturministeren udnævner hver et af bestyrelsens medlemmer, medens de i stk. 1 nævnte organisationer, der har deltaget i aktietegningen, og Dansk Boldspil Union, Dansk Firmaidrætsforbund, Dansk Ungdoms Fællesråd og Friluftsrådet vælger hver et medlem. Selskabets medarbejdere kan efter reglerne i aktieselskabsloven udpege indtil 5 medlemmer af bestyrelsen samt suppleanter for disse. Skatteministeren udpeger et af medlemmerne til som næstformand at fungere i formandens forfald. Af bestyrelsen, eksklusive formanden og de af medarbejderne udpegede medlemmer, afgår det ældst udnævnte (valgte) medlem hvert år, eventuelt efter lodtrækning. Genudnævnelse (genvalg) kan finde sted. I tilfælde af formandens eller et bestyrelsesmedlems afgang uden for tur foretages supplerende udnævnelse (valg). Hvis et af de af medarbejderne udpegede medlemmer afgår uden for tur, indtræder den valgte suppleant.

Stk. 3. Skatteministeren fastsætter størrelsen af formandens og bestyrelsesmedlemmernes vederlag.

Stk. 4. I dividende til aktionærerne udbetales 6 pct. p.a. Såfremt udbyttet i noget år ikke måtte nå den angivne størrelse, har aktionærerne ret til i de følgende år at oppebære et tilsvarende forøget udbytte.

Stk. 5. I tilfælde af selskabets opløsning har aktionærerne højst krav på indløsning af deres aktier til pari kurs samt til, foruden dividende for det løbende regnskabsår, at få udbetalt eventuel resterende dividende, jf. foran stk. 4. Om anvendelsen af den herefter tilbageværende selskabsformue tages bestemmelse på finansloven.

§ 4. Skatteministeren drager omsorg for fornødent tilsyn og kontrol med selskabets virksomhed og regnskab. Omkostningerne herved bæres af selskabet.

§ 5. Af indskudssummen skal

1) mindst 45 pct. og højst 60 pct. anvendes til gevinster til vinderne i tipning, lotto og andre spil,

2) mindst 45 pct. og højst 70 pct. anvendes til gevinster til vinderne i bookmakerspil.

Stk. 2. For væddemål med faste odds skal det årlige gennemsnit for gevinstandelen ligge inden for de i stk. 1 nævnte grænser.

§ 6. Af de gevinster, der tilfalder vinderne, skal svares en afgift til statskassen på 15 pct., beregnet af den del af gevinstbeløbet, der overstiger 200 kr.

Stk. 2. Gevinsterne er fritaget for indkomstskat til stat og kommune.

§ 6 A. 1) Af det overskud på indtil 1.250 mio. kr., der fremkommer efter udredelsen af statsafgiften, gevinsterne og udgifterne til administration, afskrivning, henlæggelser m.v. samt dividende, fordeles

1) 64,1 pct. til Kulturministeriet,

2) 13,1 pct. til Undervisningsministeriet,

3) 3,6 pct. til Miljø- og Energiministeriet,

4) 10,6 pct. til Socialministeriet,

5) 3,0 pct. til Sundhedsministeriet,

6) 0,4 pct. til Forskningsministeriet,

7) 3,8 pct. til Finansministeriet,

8) 0,9 pct. til Grønland og

9) 0,5 pct. til Færøerne.

Stk. 2. Midler, som de i stk. 1, nr. 1-7, nævnte ministerier ikke anvender i de enkelte år, henlægges til særlige fonde under de pågældende ministeriers bestyrelse.

Stk. 3. De i stk. 1, nr. 1-6, nævnte ministerier kan henlægge tilsynet med organisationers fordeling af midler i medfør af §§ 6 B-6 G til Finansstyrelsen.

§ 6 B. 1) Kulturministeriets midler anvendes således:

1) 8,0 pct. til Team Danmark.

2) 27,0 pct. til Danmarks Idræts-Forbund.

3) 24,9 pct. til Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.

4) 3,6 pct. til Dansk Firmaidrætsforbund.

5) 7,7 pct. til Lokale- og Anlægsfonden.

6) 28,8 pct. til kulturelle formål.

Stk. 2. De i stk. 1, nr. 1-4, nævnte puljer fordeles af de pågældende organisationer.

Stk. 3. Den i stk. 1, nr. 5, nævnte pulje fordeles af fondens bestyrelse. Bestyrelsen består af 3 medlemmer udpeget af Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger og Dansk Firmaidrætsforbund, 1 medlem udpeget af Dansk Ungdoms Fællesråd, 1 medlem udpeget af Friluftsrådet og 4 medlemmer udpeget af kulturministeren. Kulturministeren udpeger formanden. En repræsentant for Kommunernes Landsforening tilknyttes bestyrelsen som tilforordnet.

Stk. 4. Den i stk. 1, nr. 6, nævnte pulje fordeles af kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

§ 6 C. 1) Undervisningsministeriets midler anvendes således:

1) 63,9 pct. til støtte af ungdomsformål.

2) 23,7 pct. til de landsdækkende oplysningsforbund m. fl.

3) 12,4 pct. til undervisning og folkeoplysning.

Stk. 2. Den i stk. 1, nr. 1, nævnte pulje fordeles af Dansk Ungdoms Fællesråd efter regler fastsat af et Tipsungdomsnævn nedsat af undervisningsministeren. Den del af puljen, som ønskes tildelt Dansk Ungdoms Fællesråd selv, fastsættes af nævnet. Forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen finder anvendelse på Dansk Ungdoms Fællesråds sager om fordeling af puljen. Undervisningsministeren fastsætter af puljen vederlag og udgifter til nævnets medlemmer og administration. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler for nævnets sammensætning og virke, herunder at nævnet skal bestå af mindst 3 medlemmer, at medlemmer beskikkes for en 4-årig periode med mulighed for genbeskikkelse en gang, og at ny beskikkelse i tilfælde af fratræden sker for den resterende del af perioden. Klage over Dansk Ungdoms Fællesråds sagsbehandling og afgørelser om tildeling af støtte kan indbringes for Tipsungdomsnævnet. Tipsungdomsnævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Den i stk. 1, nr. 2, nævnte pulje fordeles af Oplysningsforbundenes Fællesråd efter regler godkendt af undervisningsministeren.

Stk. 4. Den i stk. 1, nr. 3, nævnte pulje fordeles af undervisningsministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

§ 6 D. 1) Miljø- og Energiministeriets midler anvendes til støtte af friluftslivet. Midlerne fordeles af Friluftsrådet.

§ 6 E. 1) Socialministeriets midler anvendes således:

1) 47 pct. til handicaporganisationer og -foreninger.

2) 15 pct. til ældreorganisationer.

3) 30 pct. til landsdækkende frivillige sociale organisationer.

4) 8 pct. til særlige sociale formål.

Stk. 2. De i stk. 1, nr. 1-3, nævnte puljer fordeles af socialministeren efter indstilling af de tilskudsberettigede organisationer på de respektive områder og med godkendelse af Folketingets Finansudvalg. Socialministeren afgør med godkendelse af Folketingets Finansudvalg, hvilke organisationer der er berettiget til at modtage støtte fra de forskellige puljer.

Stk. 3. Den i stk. 1, nr. 4, nævnte pulje fordeles af socialministeren efter retningslinjer indstillet af Kontaktudvalget for det frivillige sociale arbejde.

§ 6 F. 1) Sundhedsministeriets midler anvendes til sygdomsbekæmpende organisationer. Midlerne fordeles af sundhedsministeren, efter at Folketingets Finansudvalg har godkendt arten og størrelsen af de puljer, som ønskes etableret i det pågældende finansår, samt regler for puljernes anvendelse.

§ 6 G. 1) Forskningsministeriets midler anvendes til forskningsformål. Midlerne fordeles af forskningsministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

§ 6 H. 1) Finansministeriets midler anvendes således:

1) 76,1 pct. til landsdækkende almennyttige organisationer.

2) 23,9 pct. til andre almennyttige formål.

Stk. 2. Den i stk. 1, nr. 1, nævnte pulje fordeles af finansministeren.

Stk. 3. Den i stk. 1, nr. 2, nævnte pulje fordeles af finansministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

§ 6 I. 1) Midlerne til Færøerne og Grønland fordeles af de respektive hjemmestyrer til almennyttige formål.

§ 7. 1) Selskabet indbetaler til Finansstyrelsen hver den 30. juni og 31. december a conto halvdelen af det overskud, der forventes at fremkomme for det pågældende regnskabsår efter udredelsen af statsafgiften, gevinsterne og udgifterne til administration, afskrivning, henlæggelser m.v. samt dividende. Selskabet indbetaler det endelige overskud med fradrag af et beløb svarende til acontoindbetalingerne til Finansstyrelsen i marts måned efter regnskabsårets afslutning. Udgør acontoindbetalingerne for et regnskabsår et større beløb end det endeligt opgjorte overskud, tilbagebetaler Finansstyrelsen differencebeløbet til selskabet. Finansstyrelsen forestår viderebetalingen af overskuddet til de i § 6 A nævnte modtagere og regulerer eventuelt efter regnskabsårets afslutning beløbene til modtagerne.

§ 7 A. Det overskud, der fremkommer efter udredelsen af de i § 6 A nævnte beløb, overføres til finanslovens indtægtsbudget uden bindinger. 1)

§ 7 B. 1) Det enkelte ressortministerium og hjemmestyrerne fastsætter nærmere regler om regnskabsaflæggelse og revision med hensyn til midler, som efter §§ 6 B-6 I fordeles til private organisationer. Til brug for Rigsrevisionen kan ministerierne og hjemmestyrerne indhente yderligere materiale til en nøjere regnskabsgennemgang.

§ 8. Selskabet er fritaget for at svare selskabsskatter til stat og kommune.

Stk. 2. Stiftelsesoverenskomst og vedtægter for selskabet samt de af dette udstedte aktier (interimsbeviser) kan udfærdiges på ustemplet papir.

§ 9. Beløbet i § 6 A reguleres årligt svarende til den procent, hvormed reguleringstallet efter personskattelovens § 20 er ændret i forhold til reguleringstallet for 1995. Procenten beregnes med én decimal. Det således regulerede beløb afrundes opad til nærmeste kronebeløb, der kan deles med en million.1)

§ 10. Foranstaltning her i landet af væddemål efter denne lov af andre end bevillingshaveren samt formidling af deltagelse i udenlandske væddemål straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 6 måneder. Under skærpende omstændigheder, herunder navnlig når lovovertrædelsen har haft en særlig omfattende karakter, kan straffen stige til fængsel i 1 år.

Stk. 2. Den, der deltager i et sådant ulovligt eller ulovligt formidlet væddemål, som omhandlet i stk. 1, straffes med bøde.

Stk. 3. Det staten unddragne afgiftsbeløb, jf. § 1, bliver at erstatte.

Stk. 4. Formidling af deltagelse i væddemål eller lottospil i henhold til denne lov gennem erhvervsmæssig modtagelse af indskud af andre end de autoriserede forhandlere samt avertering herom er forbudt.

Stk. 5. Afholdelse af spil, præmiekonkurrencer, bortlodning og lign. på grundlag af eller ved benyttelse af bevillingshaverens spillekuponer er forbudt for andre end bevillingshaveren.

Stk. 6. Overtrædelse af bestemmelserne i stk. 4 og 5 straffes med bøde.

§ 11. Sager angående overtrædelse af denne lov behandles som politisager. For så vidt angår sager, der rejses i henhold til § 10, stk. 1, finder de i lov om rettens pleje kapitel 72-73 omhandlede retsmidler dog anvendelse i samme omfang som i sager, som det efter almindelige regler tilkommer statsadvokaten at forfølge.

§ 12. (Ophævet).

§ 13. Skatteministeren fastsætter de fornødne nærmere regler for lovens gennemførelse og bemyndiges til at afholde de dermed forbundne udgifter.

Stk. 2. Af de beløb, der afsættes til fordeling efter § 6 A, kan en del anvendes til ministeriernes administration af midlerne.1)

§ 14. Ud over hvad der følger af de foranstående bestemmelser, berøres lov nr. 73 af 30. marts 1895 om beskatning af spil ved væddeløb m.m. ikke af nærværende lov.

§ 15. (Ophævet).

§ 15 A. Skatteministeren kan bemyndige de statslige told- og skattemyndigheder eller de kommunale skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 16. Denne lov træder i kraft straks.

§ 17. 1) Loven, bortset fra § 11, træder i kraft for Grønland den 1. juli 1998. Lovens § 11 gælder ikke for Færøerne.

Skatteministeriet, den 22. februar 1999

Ole Stavad

/Hans Refslund

 

Officielle noter

1) Lov nr. 438 af 26. juni 1998 (ændring af § 1, stk. 2, § 7 A, § 9, § 13, stk. 2, nyaffattelse af § 6 A, § 7, § 7 B og indsættelse af § 6 B, § 6 C, § 6 D, § 6 E, § 6 F, § 6 G, § 6 H, § 6 I, § 17) trådte i kraft 1. januar 1999, bortset fra ændringen af § 1, stk. 2, og indsættelsen af §17, der trådte i kraft den 1. juli 1998.