Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om undtagelse af visse hunde fra båndpligt

I medfør af § 3, stk. 5, i lov om hunde, jf. lovbekendtgørelse nr. 259 af 12. april 2005, som ændret ved lov nr. 717 af 25. juni 2010, fastsættes:

§ 1. Følgende hunde kan uanset kommunalbestyrelsens bestemmelser om båndpligt føres uden bånd i byer og områder med bymæssig bebyggelse, hvis de er i følge med en person, der har fuldt herredømme over dem:

1) Fører- og servicehunde, der er specielt trænet til at udføre nytteopgaver for blinde eller stærkt svagsynede personer eller personer med fysisk funktionsnedsættelse.

2) Hunde, der benyttes af politiet eller militæret.

3) Hunde, der benyttes af vildtkonsulenter, skovfogeder, skovriddere, skovløbere og andre ansatte på Skov- og Naturstyrelsens arealer som led i tjenesten.

4) Vagthunde i tjeneste.

5) Jagthunde, der deltager i jagt eller regulering i henhold til lov om jagt og vildtforvaltning eller regler fastsat i medfør heraf.

6) Hunde, der deltager i organiseret hundetræning på sportspladser eller lignende.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2010.

Justitsministeriet, den 25. juni 2010

Lars Barfoed

/ Jens Teilberg Søndergaard