Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Indhold og formål

Kapitel 2   Definitioner

Kapitel 3   Administration

Kapitel 4   Tilskudsberettigede projekter

Kapitel 5   Betingelser for tilskud

Kapitel 6   Tilskudsberettigede projektudgifter

Kapitel 7   Ændring af projektet og indtræden i tilsagn

Kapitel 8   Beregning af tilskud

Kapitel 9   Udbetaling af tilskud

Kapitel 10   Underretningspligt

Kapitel 11   Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud

Kapitel 12   Force majeure

Kapitel 13   Klageadgang

Kapitel 14   Ikrafttræden

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder og fredede arealer

I medfør af § 3, jf. § 2, nr. 4, litra e, § 4, stk. 2, § 5, § 7, stk. 4, § 11, stk. 4, og § 13, stk. 1, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven) fastsættes efter bemyndigelse og efter aftale med miljøministeren:

Kapitel 1

Indhold og formål

§ 1. FødevareErhverv kan inden for rammerne af de årlige finanslove give tilsagn om tilskud til friluftsfaciliteter, som etableres i projektområder, hvor offentligheden får adgang til at opleve fortidsminder og fredede arealer.

Stk. 2. Tilsagn om tilskud kan gives til følgende:

1) Ejere og forpagtere, der gennemfører projekter, hvor det enkelte projektområde i sin helhed omfatter arealer, der er ejet eller forpagtet af den pågældende ansøger på tidspunktet for ansøgning om tilskud.

2) Interesseorganisationer, foreninger og sammenslutninger, hvis formål omfatter friluftsinteresser, og hvor Skov- og Naturstyrelsen har modtaget kopi af gældende vedtægter.

3) Offentlige institutioner, offentlige virksomheder og kommunale fællesskaber.

Stk. 3. Tilsagn om tilskud kan ikke omfatte projekter, hvor projektområdet på tidspunktet for ansøgning om tilskud helt eller delvis omfatter arealer, der er ejet eller forpagtet af en offentlig institution, en offentlig virksomhed eller et kommunalt fællesskab.

Stk. 4. Udover de i stk. 1 nævnte økonomiske rammer kan FødevareErhverv udmelde rammer, der alene omfatter EU-midler. Inden for disse rammer kan der gives tilsagn om tilskud til projekter, der medfinansieres af andre offentlige nationale midler end midler fra FødevareErhverv. I så fald udgør tilskuddet efter denne bekendtgørelse den til den offentlige nationale finansiering svarende EU-medfinansiering.

§ 2. Formålet med ordningen er at give offentligheden adgang til flere og bedre naturoplevelser ved at etablere faciliteter til gavn for friluftslivet i projektområder, hvor offentligheden får mulighed for at opleve fortidsminder og fredede arealer.

Kapitel 2

Definitioner

§ 3. Ved fortidsminder forstås i denne bekendtgørelse fortidsminder, der er omfattet af kapitel 8 a i museumsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1505 af 14. december 2006.

Stk. 2. Ved fredede arealer forstås i denne bekendtgørelse arealer, der er omfattet af kapitel 6 i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009.

Stk. 3. Ved anvendelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse omfatter landbrugs- og naturarealer ikke arealer med skov eller beliggende i skov, herunder brandbælter.

Kapitel 3

Administration

Myndigheder og kontrol

§ 4. FødevareErhverv træffer afgørelse efter denne bekendtgørelse.

§ 5. FødevareErhverv foretager kontrol i forbindelse med administrationen efter denne bekendtgørelse. Kontrolbesøg på stedet som led i den administrative kontrol foretages af FødevareErhverv eller den, FødevareErhverv bemyndiger hertil.

Stk. 2. Plantedirektoratet forestår den fysiske kontrol og den efterfølgende regnskabskontrol i henhold til bekendtgørelse om Plantedirektoratets opgaver og beføjelser.

Stk. 3. FødevareErhverv og Plantedirektoratet kan til brug for kontrollen indhente oplysninger fra andre myndigheder i fornødent omfang i overensstemmelse med lovens § 12.

Ansøgning om tilskud

§ 6. Ansøgning om tilskud skal indgives til FødevareErhverv gennem Skov- og Naturstyrelsen. Ansøgning skal indgives på et særligt skema, der fås via FødevareErhvervs eller Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside eller ved henvendelse til FødevareErhverv eller Skov- og Naturstyrelsen.

Stk. 2. Ansøgningen skal være vedlagt et kort, hvorpå afgrænsningen af projektområdet og placeringen af de ansøgte friluftsfaciliteter er vist. Kortet skal endvidere vise en lovlig adgangsmulighed for offentligheden op til projektområdet, jf. § 9, stk. 2. Hvis projektområdet omfatter arealer, hvorpå der er et eller flere fortidsminder, skal ansøgningen endvidere være vedlagt en udtalelse fra museumsmyndigheden, jf. museumsloven, om projektet set i forhold til at sikre Danmarks kultur- og naturarv.

Stk. 3. Ansøgning skal være modtaget i Skov- og Naturstyrelsen senest den 1. maj eller senest den 1. november i kalenderåret. Ansøgninger, der modtages i kalenderåret efter ansøgningsfristen den 1. november, betragtes som ansøgninger, der er modtaget inden ansøgningsfristen den 1. maj i det efterfølgende kalenderår. I tilfælde, hvor ansøgningsfristen er en lørdag, søndag, mandag eller en helligdag, udløber ansøgningsfristen den anden hverdag (lørdag ikke medregnet), der følger herefter.

Prioritering og afgørelse

§ 7. Skov- og Naturstyrelsen udarbejder en prioriteret indstilling af de ansøgninger om tilskud, der er modtaget ved ansøgningsfristens udløb, jf. § 6, stk. 3.

Stk. 2. Skov- og Naturstyrelsen prioriterer ansøgningerne i følgende prioriterede rækkefølge:

1) Ansøgninger, der ikke er fra offentlige institutioner, offentlige virksomheder og kommunale fællesskaber.

2) Ansøgninger fra offentlige institutioner, offentlige virksomheder og kommunale fællesskaber.

Stk. 3. Inden for de i stk. 2 anførte prioriteringsklasser prioriterer Skov- og Naturstyrelsen ansøgningerne på grundlag af følgende kriterier:

1) Projektområdets nærhed til større byer.

2) Om projektområdet omfatter arealer, der i kommuneplanen er udpeget som arealer af betydning for fritidsformål, naturbeskyttelse, kulturhistorie eller landskab.

3) Om projektområdet både omfatter fortidsminder og fredede arealer.

4) Om projektet kan understøtte formidlingen af de elementer, som indgår i Danmarks Naturkanon præsenteret af Miljøministeriet i 2009.

5) En vurdering af projektets samlede udgifter og af projektets bidrag til den samlede opfyldelse af formålet med ordningen.

Stk. 4. Skov- og Naturstyrelsen kan indstille afslag eller delvis tilsagn for ansøgninger, hvis Skov- og Naturstyrelsen vurderer,

1) at effekten af det ansøgte projekt ikke i tilstrækkeligt omfang bidrager til at opfylde formålet med ordningen,

2) at effekten af det ansøgte projekt ikke er tilstrækkelig set i forhold til projektets samlede udgifter, eller

3) at det ansøgte projekt helt eller delvis ikke bør gennemføres under hensyn til at bevare og fremme andre værdier end de rekreative værdier, herunder miljø-, natur-, kultur- og landskabsværdier.

§ 8. FødevareErhverv træffer afgørelse om tilsagn om tilskud eller afslag på grundlag af Skov- og Naturstyrelsens indstillinger, jf. § 7, stk. 1 og 4.

Kapitel 4

Tilskudsberettigede projekter

§ 9. Tilskud til etablering af friluftsfaciliteter kan omfatte projekter, der bidrager til at opfylde ordningens formål, jf. § 2, og som kan omfatte nyetablering eller udskiftning af en eller flere friluftsfaciliteter som borde, bænke, toiletter, parkeringsområde, mindre stier, skiltning, standere med information, fugletårne og lignende faciliteter af betydning for flere og bedre naturoplevelser for offentligheden. Nyetablering eller udskiftning skal vedrøre friluftsfaciliteter på landbrugs- eller naturarealer, jf. § 3, stk. 3.

Stk. 2. Projektområdet skal på tidspunktet for ansøgning om tilskud omfatte arealer, hvorpå der er et eller flere fortidsminder, eller som er fredede, jf. § 3, stk. 1 og 2, og der skal på det anførte tidspunkt være lovlig adgang for offentligheden op til projektområdet.

Kapitel 5

Betingelser for tilskud

§ 10. Det er en betingelse for tilskud til et projekt,

1) at de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder opnås,

2) at ansøger afgiver de oplysninger, Skov- og Naturstyrelsen eller FødevareErhverv anmoder om til brug for sagsbehandlingen,

3) at projektet afsluttes senest på det tidspunkt, der er anført i ansøgningen, dog senest 1 år efter tilsagnsdatoen, medmindre FødevareErhverv meddeler dispensation herfra,

4) at tilsagnshaver indsender udbetalingsanmodning og projektrapport rettidigt til FødevareErhverv, jf. § 19, stk. 2,

5) at projektet opretholdes i en periode på mindst 5 år regnet fra datoen, hvor projektet senest skal være afsluttet,

6) at udbetalingsanmodning med tilhørende originale regnskabsbilag holdes tilgængeligt i mindst 5 år fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud,

7) at tilsagnshaver sikrer, at kontrolmyndigheden har adgang til projektområdet i forbindelse med kontrol,

8) at tilsagnshaver sikrer, at der fra projektets afslutning og indtil udløb af den i nr. 5 anførte periode er adgang til projektområdet for offentligheden, og som omfatter adgang for færdsel til fods og ophold fra kl. 6 til solnedgang og med mulighed for at medtage hunde, der føres i snor, jf. dog stk. 2, og

9) at tilsagnshaver sikrer, at der i tilknytning til projektområdet opstilles et lovligt skilt, der informerer om offentlighedens adgang til projektområdet, jf. nr. 8 og stk. 2.

Stk. 2. Uanset stk. 1, nr. 8, kan FødevareErhverv i særlige tilfælde og efter indstilling fra Skov- og Naturstyrelsen i tilsagn om tilskud fastsætte, at der gælder en mere begrænset adgang for offentligheden til projektområdet end fastsat i stk. 1, nr. 8, herunder at hunde ikke må medtages.

§ 11. FødevareErhverv fastsætter i tilsagnet nærmere betingelser om tilsagnshavers forpligtelse til at informere om den offentlige medfinansiering af projektet og til at offentliggøre oplysninger om projektet på tilsagnshavers hjemmeside eller i relevante dagblade og tidsskrifter. FødevareErhverv kan i tilsagnet fastsætte betingelse om, at anmodning om udbetaling af tilskud, jf. § 18, skal vedlægges en revisorerklæring fra en registreret eller statsautoriseret revisor eller for så vidt angår statsinstitutioner fra projektlederen og den ansvarlige ledelse, og at der skal anvendes en særlig formular hertil. FødevareErhverv kan efter indstilling fra Skov- og Naturstyrelsen i tilsagnet fastsætte yderligere betingelser for tilskud.

§ 12. Det er en betingelse for tilskud til et projekt, at ansøger underskriver tilsagnet og indgiver det underskrevne tilsagn til FødevareErhverv. Ansøger kan benytte digital signatur ved indsendelse af underskrevet tilsagn. Det underskrevne tilsagn skal være modtaget i FødevareErhverv senest 4 uger efter ansøgers modtagelse af tilsagnet. FødevareErhverv kan i særlige tilfælde dispensere fra denne frist.

Kapitel 6

Tilskudsberettigede projektudgifter

§ 13. Tilskudsberettigede projektudgifter kan omfatte

1) udgifter til investeringer i materiel og til anlægsarbejder,

2) indirekte udgifter ved brug af egne maskiner og lignende,

3) udgifter til leje med købsmulighed af udstyr, der er direkte relateret til projektet,

4) udgifter til løn til personale, der er beskæftiget med projektet, herunder løn til tilsagnshavers eget arbejde, for så vidt disse udgifter ikke normalt finansieres af offentlige institutioner, offentlige virksomheder eller kommunale fællesskaber, og

5) udgifter til projektrapport.

Stk. 2. Opgørelse af indirekte udgifter ved brug af egne maskiner og lignende opgøres med udgangspunkt i de relevante lokale maskinstations- og entreprenørtakster og skal godkendes af FødevareErhverv.

Stk. 3. FødevareErhverv kan efter ansøgning godkende andre udgifter end de i stk. 1 anførte som tilskudsberettigede. Det er en betingelse for godkendelse, at FødevareErhverv vurderer, at udgifterne er af væsentlig betydning for projektets gennemførelse.

§ 14. De tilskudsberettigede projektudgifter kan ikke omfatte

1) udgifter, som tilsagnshaver har afholdt inden tilsagnshavers underskrivelse af tilsagnet,

2) udgifter vedrørende forhold, som tilsagnshaver eller en ejer eller forpagter af projektarealer er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning,

3) udgifter vedrørende forhold, som skal gennemføres i medfør af museumslovgivningen eller naturbeskyttelseslovgivningen,

4) udgifter, hvortil der ydes offentlig støtte, der ikke er omfattet af § 1, stk. 4, eller støtte i medfør af anden lovgivning,

5) finansierings- og pengeinstitutomkostninger,

6) moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver,

7) udgifter til forskning og teknologisk udvikling og

8) udgifter til køb, leje og leasing af brugt udstyr og brugt materiel.

Kapitel 7

Ændring af projektet og indtræden i tilsagn

§ 15. Ændring af et projekt kan godkendes af FødevareErhverv på betingelse af, at ændringen efter FødevareErhvervs vurdering er i overensstemmelse med projektets formål. Ansøgning om ændring af et projekt skal godkendes af FødevareErhverv, inden ændringen iværksættes.

Stk. 2. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændringer i projektet.

§ 16. FødevareErhverv kan efter ansøgning tillade, at en anden indtræder i et tilsagn om tilskud, når den pågældende kan være tilsagnshaver ifølge § 1, stk. 2. I forbindelse med indtræden i et tilsagn om tilskud anvendes § 1, stk. 2, dog med følgende tilpasninger:

1) § 1, stk. 2, nr. 1, anvendes i forhold til ejer- og forpagtningsforholdene for projektområdet på tidspunktet for ansøgning om indtræden i tilsagnet.

2) § 1, stk. 2, nr. 2, anvendes således, at den nævnte kopi af gældende vedtægter skal være modtaget i FødevareErhverv.

Stk. 2. Den, der indtræder i tilsagnet, indtræder i rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet.

Stk. 3. Ansøgning efter stk. 1 skal indgives på et særligt skema, der fås via FødevareErhvervs hjemmeside eller ved henvendelse til FødevareErhverv.

Kapitel 8

Beregning af tilskud

§ 17. Tilskud kan ydes med op til 100 pct. af de tilskudsberettigede udgifter. De tilskudsberettigede udgifter kan kun omfatte udgifter, der er nødvendige for gennemførelse af projektet. Tilsagn om tilskud kan maksimalt udgøre et tilsagnsbeløb, som fastsættes af FødevareErhverv i tilsagn om tilskud.

Kapitel 9

Udbetaling af tilskud

§ 18. Udbetaling af tilskud sker på grundlag af tilsagnshavers opgørelse over betalte tilskudsberettigede udgifter, der skal kunne dokumenteres. Anmodning om udbetaling af tilskud skal indgives til FødevareErhverv på et særligt skema, der fås via FødevareErhvervs hjemmeside eller ved henvendelse til FødevareErhverv. Anmodningen skal indeholde de oplysninger og være vedlagt de bilag, som FødevareErhverv forlanger til brug for beregning og udbetaling af tilskuddet.

§ 19. Tilskud udbetales som en samlet udbetaling efter projektets afslutning.

Stk. 2. Udbetalingsanmodning skal være vedlagt en projektrapport og være modtaget i FødevareErhverv senest 3 måneder efter datoen, hvor projektet senest skal være afsluttet. FødevareErhverv kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra denne frist.

Stk. 3. Tilskuddet overføres til tilsagnshavers NemKonto.

Kapitel 10

Underretningspligt

§ 20. Tilsagnshaver skal i hele perioden, hvor betingelserne for tilskud skal opfyldes, på forlangende afgive erklæring til FødevareErhverv om, hvorvidt betingelserne for tilskud fortsat opfyldes.

Stk. 2. Tilsagnshaver er i hele perioden, hvor betingelserne for tilskud skal opfyldes, forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at give FødevareErhverv meddelelse om forhold, der kan medføre bortfald af tilsagn om tilskud eller tilbagebetaling af tilskud efter § 21.

Kapitel 11

Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud

§ 21. Tilsagn om tilskud bortfalder, hvis

1) tilsagnshaver har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter landdistriktslovens § 11, stk. 2,

3) tilsagnshaver ikke opfylder sin underretningspligt efter § 20,

4) projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet, eller

5) betingelserne for tilskud ikke er opfyldt.

Stk. 2. I de i stk. 1 nævnte tilfælde træffer FødevareErhverv afgørelse om tilbagebetaling af tilskud. Ved opgørelse af tilbagebetalingskrav tillægges der renter. Rentetillægget beregnes fra tidspunktet for meddelelse af tilbagebetalingskravet til tilbagebetaling sker og med den i lov om renter ved forsinket betaling m.v. (Renteloven) fastsatte referencesats med tillæg. Rentetillægget udgør dog mindst 50 kr.

Kapitel 12

Force majeure

§ 22. FødevareErhverv anerkender følgende begivenheder som force majeure:

1) Tilsagnshavers død.

2) Bortforpagters død.

3) Tilsagnshavers uarbejdsdygtighed i længere tid.

4) Ekspropriation, hvis en sådan ekspropriation ikke kunne forudses på tidspunktet for ansøgers underskrivelse af tilsagnet.

5) En alvorlig naturkatastrofe, som i væsentlig grad berører arealer, der er omfattet af projektet.

Stk. 2. Det er en betingelse for anerkendelse af force majeure i konkrete tilfælde, at de indtrufne begivenheder forhindrer opfyldelse af de forpligtelser, i forhold til hvilke der påberåbes force majeure, og at den forpligtede ikke uden uforholdsmæssige opofrelser kunne have sikret sig herimod.

Stk. 3. FødevareErhverv kan i ganske særlige tilfælde anerkende andre begivenheder som force majeure end de, der er nævnt i stk. 1.

§ 23. Hvis tilsagnshaver eller dennes dødsbo ønsker at påberåbe sig force majeure, skal dette meddeles FødevareErhverv skriftligt senest 10 arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor tilsagnshaver eller dennes dødsbo er i stand til at gøre det. Meddelelsen skal være vedlagt fyldestgørende dokumentationsmateriale.

Kapitel 13

Klageadgang

§ 24. Afgørelser, truffet af FødevareErhverv i medfør af denne bekendtgørelse, kan påklages til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri.

Stk. 2. Klagen skal indgives gennem FødevareErhverv. Klagen skal være modtaget i FødevareErhverv senest 4 uger efter modtagelsen af den afgørelse, klagen vedrører.

Stk. 3. FødevareErhverv indhenter en udtalelse fra Skov- og Naturstyrelsen i forbindelse med klager over afgørelser, der er truffet af FødevareErhverv efter indstilling fra Skov- og Naturstyrelsen, medmindre klagen udelukkende vedrører retlige spørgsmål.

Stk. 4. FødevareErhverv kan genoptage en sag, efter at der er indgivet klage.

Kapitel 14

Ikrafttræden

§ 25. Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. juli 2010.

FødevareErhverv, den 30. juni 2010

Arent B. Josefsen

/ Steen Bonde