Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Delvis ikrafttræden af lovændringen

Kapitel 2   Ikrafttræden

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af lov om stormflod og stormfald

I medfør af § 2, stk. 2, i lov nr. 544 af 26. maj 2010 om ændring af lov om stormflod og stormfald fastsættes:

Kapitel 1

Delvis ikrafttræden af lovændringen

§ 1. § 9 i lov om stormflod og stormfald, som affattet i § 1, nr. 18, i lov nr. 544 af 26. maj 2010 om ændring af lov om stormflod og stormfald, træder i kraft den 1. juli 2010.

Kapitel 2

Ikrafttræden

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2010.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 28. juni 2010

Brian Mikkelsen

/ Jens Lundager