Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Definition af en gren af en virksomhed

 

 

 

LR af 18. august 1998, 99/98-4314-00050.

 

Et selskab havde anmodet om tilladelse til at tilføre en gren af sin virksomhed til et nystiftet selskab i henhold til fusionsskattelovens regler om skattefri tilførsel af aktiver. Aktiviteten i den pågældende gren var finansiel leasing. I forbindelse med tilførslen blev der foretaget en modregning i tilgodehavender vedrørende finansiel leasing med henblik på at etablere en hensættelse til imødegåelse af tab på leasingkontrakterne. Hensættelsen skulle ved tilførslen forblive i det indskydende selskab. Til gengæld fik det modtagende selskab regresret mod det indskydende selskab for eventuelle tab på leasingkontrakterne. Ligningsrådet gav tilladelse til tilførsel af aktiver med vilkår om at hensættelsen tillige overførtes til det modtagende selskab og at der ikke etableredes en regresret mod det indskydende selskab for så vidt angik de leasingkontrakter der var indgået indtil tilførselstidspunktet.

 

Reference

FUL § 15 c

LV 1997 S.D.3

 

Et selskab A A/S anmodede Ligningsrådet om tilladelse til skattefri tilførsel af aktiver, jfr. fusionsskattelovens § 15 c. Selskabets hovedaktivitet var handel med og udlejning af kontormaskiner samt servicering af disse. Tilførslen skulle alene omfatte selskabets leasingaktivitet, hvorfor tilførslen alene angik en gren af en virksomhed.

 

Af den indsendte regnskabsopstilling med noter fremgik, at der i tilgodehavender vedrørende finansiel leasing inden tilførslen var modregnet hensættelse til imødegåelse af tab på leasingkontrakter. Hensættelsen skulle forblive i det indskydende selskab, idet det modtagende selskab til gengæld fik regresret overfor det indskydende selskab for eventuelle tab på de tilførte leasingkontrakter.

 

Om stiftelsen af regresrettigheden var det oplyst, at det var almindelig praksis ved anvendelse af eksterne leasingselskaber, at det var leverandøren af aktivet der bar risikoen for et eventuelt tab på leasingkontrakten. Men idet leasingselskabet var kontraktspart i relation til leasingaftalen, og derfor umiddelbart måtte bære tabet, var det normalt at der i kontrakten mellem leverandøren af aktivet og leasinggiveren blev givet leasinggiveren regresret mod leverandøren.

 

Inden tilførslen havde det indskydende selskab dog konkret optrådt som både leverandør og som leasinggiver, hvorfor der ikke aktuelt bestod regresret/-forpligtelse.

 

På det overordnede plan fandtes leasingaktiviteten at udgøre en organisatorisk afgrænset gren af selskabets øvrige virksomhed, herunder anden udlejningsvirksomhed. I den forbindelse var der særligt henset til, at aktiviteten i forvejen var administrativt adskilt fra den øvrige virksomhed. Endvidere var der henset til, at finansiel leasing adskiller sig fra traditionel udlejning - operationel udlejning - ved nærmere, som begrebet også antyder, at have karakter af finansieringsaftaler.

 

Ifølge fusionsskattelovens § 15 c, stk. 2 skal alle aktiver og passiver der knytter sig til grenen indgå i tilførslen. Idet den foretagne hensættelse relaterede sig til de tilførte kontrakter og netop var fundet nødvendig at foretage for at imødegå en bestående risiko, måtte opfyldelse af grenafgrænsningen forudsætte at den foretagne hensættelse blev omfattet af tilførslen.

 

Under sagens behandling kom det frem, at man agtede at etablere regresforpligtelsen/rettigheden uanset i hvilket selskab ovennævnte hensættelse blev placeret.

 

Det blev derfor overvejet om der vedrørende regresforpligtelsen forelå et problem i relation til fusionsskattelovens krav om at den tilførte gren skal kunne fungere ved hjælp af egne midler. Denne problemstilling var relevant for så vidt regresforpligtelsen blev anskuet som en sikkerhedsstillelse fra det indskydende selskab.

 

I denne sammenhæng fandtes det dog vigtigt at lægge vægt på, at det indskydende selskab inden tilførslen selv havde udøvet leasingaktiviteten uden regresrettighed, idet selskabet både fungerede som leverandør og som leasinggiver.

 

Set i det lys var der således tale om, at man i og med tilførslen ønskede at indføre en risikoafdækning, som ikke havde eksisteret før for de pågældende kontrakter.

 

Tilførsel af aktiver defineres i fusionsskattelovens § 15 c, stk. 2. Det fremgår heraf, at et selskab kan tilføre sin virksomhed og at der ved en gren af en virksomhed forstås alle aktiver og passiver i en afdeling af (det indskydende) selskab. Det forudsættes således i begge tilfælde, at aktiver og passiver der omfattes af tilførslen er sådanne, som det indskydende selskab selv besad forinden. Dette støttes endvidere af, at fusionsskatteloven bygger på et successionsprincip.

 

Da regresrettigheden ikke består forinden tilførselsdagen, og således ikke er opstået i et samhandelsforhold, omfattes den ikke af fusionsskattelovens tilførselsbegreb og kan dermed heller ikke begrundes i selve tilførslen.

 

At det kommende moderselskab (det indskydende selskab) pr. tilførselsdatoen ville påtage sig en forpligtelse til at dække fremtidige og eventuelle tab i det kommende datterselskab måtte derfor snarere ses som en latent mulighed for at yde tilskud, der qua benævnelsen "regresforpligtelse" skulle gennemføres skattefrit.

 

Ligningsrådet fandt, at der i henhold til fusionsskattelovens § 15 c, stk. 1, kunne gives tilladelse til skattefri tilførsel af aktiver med vilkår om, at hensættelse til imødegåelse af tab på de af tilførslen omfattede leasingkontrakter også tilgik det modtagende selskab, idet hensættelsen ansås som tilhørende den omhandlede gren af virksomheden.

 

Ifølge cir. 31 af 22. februar 1996 til fusionsskatteloven, pkt. 3.1.1.(4) kan Ligningsrådet også fastsætte vilkår til imødegåelse af omgåelse af anden skattelovgivning. Ligningsrådet fandt derfor, at tilladelse til skattefri tilførsel af aktiver endvidere måtte betinges af vilkår om, at der ikke i forbindelse med tilførslen blev etableret en regresret for det modtagende selskab, for så vidt angik de leasingkontrakter der var indgået indtil tilførselstidspunktet.