Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelsen)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 270 af 22. marts 2010 om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelsen) foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 4, indsættes som 2. pkt.:

»Det samme gælder for rejsedokument for flygtninge og fremmedpas, der udstedes til en udlænding med tidsubegrænset opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 eller § 8, stk. 1 og 2, når der ikke er forløbet 10 år fra det tidspunkt, hvor opholdstilladelsen er meddelt første gang.«

2. § 7, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. En påtegning i rejsedokument for flygtninge og fremmedpas, der udstedes til en udlænding med tidsubegrænset opholdstilladelse, jf. stk. 4, kan ophæves, når der er forløbet 10 år fra det tidspunkt, hvor opholdstilladelsen er meddelt første gang. En påtegning efter stk. 4 kan endvidere ophæves, hvis ansøgningen indeholder oplysninger om

1) det nærmere formål med ophævelsen af påtegningen,

2) hvorvidt udlændingen finder at kunne indrejse og opholde sig problemfrit i det eller de lande, der er nævnt i stk. 4, og i givet fald om baggrunden herfor, og

3) tidspunktet for rejsen til det eller de lande, der er nævnt i stk. 4, og det forventede tidspunkt for udlændingens tilbagevenden til Danmark.«

3. I § 7, stk. 7, indsættes efter »fremmedpas«: » og ansøgning om ophævelse af en påtegning, jf. stk. 5,«.

4. I § 10, stk. 6, udgår: »tidsbegrænset«.

5. § 25 affattes således:

»§ 25. Tidsbegrænset opholdstilladelse efter udlændin­ge­lovens §§ 7 og 8 gives for fire år ad gangen og efter otte år for højst fem år ad gangen. Opholdstilladelsen gives dog for to år, hvis det efter en generel vurdering af forholdene i ansøgerens hjemland må forventes, at betingelserne for asyl ikke vil være til stede i hele denne periode. I sådanne tilfælde kan opholdstilladelsen forlænges i to år og herefter forlænges i yderligere tre år ad gangen.

Stk. 2. Tidsbegrænset opholdstilladelse efter udlændin­ge­lovens § 9, stk. 1, nr. 1, gives for højst to år ad gangen, efter fire år for højst fire år og efter otte år for højst fem år ad gangen.

Stk. 3. Tidsbegrænset opholdstilladelse efter udlændin­ge­lovens § 9, stk. 1, nr. 2, gives indtil barnets fyldte 18. år, dog højst indtil udløbet af det tidsrum, hvor en eller begge indehavere af forældremyndigheden har opholdstilladelse her i landet.

Stk. 4. Tidsbegrænset opholdstilladelse efter udlændin­ge­lovens § 9 a, stk. 2, nr. 1, gives første gang for højst 18 måneder, efter 18 måneder for højst 2 år og 6 måneder, og efter fire år for højst fire år ad gangen. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse ved meddelelse af opholdstilladelse efter udlændin­ge­lovens § 9 c, stk. 1, til medfølgende ægtefæller, samlevere og mindreårige børn til de personer, der er nævnt i 1. pkt., samt til andre medfølgende familiemedlemmer, når særlige grunde taler derfor.

Stk. 5. Tidsbegrænset opholdstilladelse efter udlændin­ge­lovens § 9 a, stk. 2, nr. 2-5, samt til forskere, undervisere, funktionærer i ledende stillinger, specialister og ambassadepersonale, jf. udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 6, gives for højst fire år ad gangen og efter otte år for højst fem år ad gangen. Opholdstilladelse kan højst gives for kontraktperioden, medmindre udlændingen er omfattet af positivlisten eller beløbsordningen, jf. udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 2 og 3, hvorefter opholdstilladelse udover kontraktperioden kan gives for yderligere 6 måneder. Opholdstilladelse gives dog for et samlet uddannelsesforløb, uanset at dette forløb består af en række kortvarige ansættelser, hvis uddannelsesforløbet er en betingelse for den fortsatte ansættelse. 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse ved meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1, til medfølgende ægtefæller, samlevere og mindreårige børn til de personer, der er nævnt i 1. pkt., samt til andre medfølgende familiemedlemmer, når særlige grunde taler derfor.

Stk. 6. Tidsbegrænset opholdstilladelse efter udlændin­ge­lovens § 9 b gives for højst to år ad gangen, efter fire år for højst fire år, og efter otte år for højst fem år ad gangen.

Stk. 7. Tidsbegrænset opholdstilladelse efter udlændin­ge­lovens § 9 c, stk. 3, til mindreårige udlændinge, der uledsaget er indrejst her i landet og registreret som asylansøgere efter udlændingelovens § 48 e, stk. 1, gives for højst to år ad gangen og efter fire år for højst tre år ad gangen.

Stk. 8. Tidsbegrænset opholdstilladelse efter udlændin­ge­lovens § 9 c, stk. 1, til udlændinge med henblik på ophold som au pair, gives for højst 18 måneder, dog ikke længere end kontraktperioden. Opholdstilladelsen kan i særlige tilfælde forlænges i yderligere seks måneder.

Stk. 9. Tidsbegrænset opholdstilladelse efter udlændin­ge­lovens § 9 c, stk. 2, til udlændinge under henvisning til, at udsendelse, jf. udlændingelovens § 30, ikke har været mulig i mindst 18 måneder, gives første gang for højst et år ad gangen og efter to år for højst to år ad gangen.

Stk. 10. Tidsbegrænset opholdstilladelse efter udlændin­ge­lovens § 9 c, stk. 4, til udlændinge med henblik på ophold som led i fribyordningen gives for højst 2 år. Opholdstilladelsen kan forlænges med 2 år ad gangen. 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse ved meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1, til udlændingens ægtefælle, samlever og mindreårige børn.

Stk. 11. Tidsbegrænset opholdstilladelse gives uden for de tilfælde, der er nævnt i stk. 1-10, første gang for højst et år og kan forlænges for perioder på op til tre år. I særlige tilfælde kan tidsbegrænset opholdstilladelse gives første gang for op til fire år.«

6. I § 31, stk. 1, ændres »jf. stk. 15« til: »jf. stk. 6«.

7. I § 31, stk. 2, ændres »jf. stk. 15« til: »jf. stk. 6«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 2010, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. § 1, nr. 1-4, træder i kraft den 1. august 2010.

Stk. 3. § 1, nr. 5, finder anvendelse for udlændinge, som har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 7-9 f, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 10. august 2009, eller ansøgning om forlængelse heraf, fra og med den 26. marts 2010.

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, den 2. juli 2010

Birthe Rønn Hornbech

/ Merete Milo