Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om offentliggørelse af oplysninger om radiodækningsplaner og eksisterende antennepositioner samt indberetning af oplysninger om eksisterende antennepositioner

I medfør af § 16, stk. 6-7, og § 25, stk. 2, i lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 681 af 23. juni 2004, fastsættes:

Indberetning til IT- og Telestyrelsen

§ 1. Indehavere af tilladelser til anvendelse af radiofrekvenser inden for geografisk afgrænsede områder (fladetilladelser) skal indsende oplysninger om placering af eksisterende antennepositioner til IT- og Telestyrelsen.

Stk. 2. Indehavere af tilladelser til anvendelse af radiofrekvenser inden for geografisk afgrænsede områder uden faste antennepositioner, er ikke omfattet af forpligtelsen i stk. 1.

Stk. 3. Forsvarets frekvensanvendelse er ikke omfattet af denne bekendtgørelse.

§ 2. Med bøde straffes den, der ikke afgiver oplysninger i medfør af § 1.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Offentliggørelse af oplysninger

§ 3. IT- og Telestyrelsen skal offentliggøre oplysninger om eksisterende og fremtidige placeringer af antennepositioner.

Stk. 2. For eksisterende positioner offentliggøres

1) Tilladelsesindehavers navn

2) Positionsangivelse, det vil sige geografiske koordinater og grafisk angivelse af antennepositioners placering, samt hvor det er muligt at angive adresse, for antennepositioners placering

3) Den anvendte radiotjeneste.

Stk. 3. For fremtidige placeringer offentliggøres

1) Tilladelsesindehavers navn

2) Positionsangivelse, det vil sige en grafisk angivelse af positioner for antennepositioners placering, samt hvor det er muligt at angive en adresse, for antennepositioners placering

3) Den forventede anvendte radiotjeneste.

§ 4. IT- og Telestyrelsen kan efter indstilling fra Justitsministeriet eller Forsvarsministeriet beslutte, at visse oplysninger om antennepositionerne til en radiotjeneste af hensyn til statens sikkerhed eller rigets forsvar ikke omfattes af § 3.

Stk. 2. Beslutning i henhold til stk. 1 om undtagelse af antennepositioner til radiotjenester, kan højst træffes for en periode af 2 år. IT- og Telestyrelsen kan dog efter en fornyet indstilling fra Justitsministeriet eller Forsvarsministeriet forlænge denne periode. Sådanne forlængelser kan højst gives for 2 år ad gangen.

Stk. 3. Hvis antennepositioner til en konkret radiotjeneste, jf. § 1, som er undtaget fra offentliggørelse i henhold til stk. 1, ikke længere anvendes eller påtænkes anvendt til kommunikation under krise eller krig samt katastrofer og andre ekstraordinære situationer i fredstid, skal Justitsministeriet eller Forsvarsministeriet meddele IT- og Telestyrelsen dette med indstilling om, at oplysninger vedrørende de pågældende antennepositioner til den konkrete radiotjeneste fra en given dato skal offentliggøres i henhold til § 3. IT- og Telestyrelsen ophæver på det grundlag beslutningen om undtagelse fra reglerne i § 3.

Ikrafttræden

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 13. august 2010.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 878 af 17. august 2006 om offentliggørelse af oplysninger om radiodækningsplaner og eksisterende antennepositioner samt indberetning af oplysninger om eksisterende antennepositioner ophæves.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 4. august 2010

Charlotte Sahl-Madsen

/ Jakob Juul