Den fulde tekst

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om
konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet og lov om
international fuldbyrdelse af straf m.v.

(Gennemførelse af EU-retshjælpskonventionen, den 2. tillægsprotokol til Europarådets retshjælpskonvention og EU-rammeafgørelse om fælles efterforskningshold)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 808 af 14. september 2001, som ændret ved § 4 i lov nr. 461 af 7. juni 2001, foretages følgende ændring:

1. I § 158, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »falsk forklaring for retten,«: »herunder ved anvendelse af telekommunikation,«.

§ 2

I retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 809 af 14. september 2001, som ændret senest ved § 23 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, foretages følgende ændringer:

1. § 190 affattes således:

»§ 190. Reglerne i denne lov finder anvendelse på vidneafhøring efter begæring af udenlandske myndigheder. En anmodning om iagttagelse af en særlig form eller fremgangsmåde, herunder afhøring fra udlandet ved anvendelse af telekommunikation, skal så vidt muligt imødekommes, medmindre dette vil være åbenbart uforeneligt med landets retsorden.

    Stk. 2. Afhøring fra udlandet ved anvendelse af telekommunikation uden billede kan kun foretages, hvis vidnet har meddelt samtykke til, at afhøringen foregår på denne måde. § 178 finder ikke anvendelse.

    Stk. 3. Ved afhøring fra udlandet ved anvendelse af telekommunikation finder § 186 ikke anvendelse.«

2. § 191, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»En person, der er frihedsberøvet i udlandet, og som har meddelt samtykke hertil, kan overføres til Danmark for at afgive forklaring eller medvirke ved andet efterforskningsskridt i en straffesag her i landet eller til brug for en straffesag i udlandet.«

3. I § 783 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Ved modtagelse af underretning i medfør af artikel 20 i konventionen af 29. maj 2000 om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater skal politiet forelægge sagen for retten senest 48 timer fra modtagelsen af underretningen. Retten afgør ved kendelse, om indgreb i meddelelseshemmeligheden må finde sted, eller, hvis indgrebet allerede er iværksat, om indgrebet kan godkendes, og om det kan opretholdes. Bestemmelserne i dette kapitel finder tilsvarende anvendelse.«

§ 3

    Stk. 1. Bestemmelserne i straffelovens kapitel 14 om forbrydelser mod den offentlige myndighed m.v. og kapitel 16 om forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv m.v. finder også anvendelse, når forholdet er begået mod eller af embedsmænd fra en anden stat under udførelse af opgaver i Danmark efter artikel 12 og 13 i konvention af 29. maj 2000 om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater samt tilsvarende bestemmelser i andre EU-retsakter eller efter artikel 18 og 20 i 2. tillægsprotokol af 8. november 2001 til den europæiske konvention af 20. april 1959 om gensidig retshjælp i straffesager.

    Stk. 2. Forvolder en embedsmand fra en anden medlemsstat skade under udførelse af opgaver i Danmark efter artikel 12 og 13 i konvention af 29. maj 2000 om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater samt tilsvarende bestemmelser i andre EU-retsakter eller efter artikel 18 og 20 i 2. tillægsprotokol af 8. november 2001 til den europæiske konvention af 20. april 1959 om gensidig retshjælp i straffesager, som efter dansk ret medfører erstatningspligt, udbetales erstatning af justitsministeren.

§ 4

I lov nr. 418 af 31. maj 2000 om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet foretages følgende ændringer:

1. Efter § 8 indsættes:

»§ 8 a. Ved en gateway-station forstås i denne lov en jordbaseret teknisk installation, der benyttes i forbindelse med kommunikation mellem en i forvejen afgrænset gruppe af brugere, hvor en eller flere er sluttet til et satellitbaseret net.«

2. § 15, stk. 1, affattes således:

»Udbydere af telenet eller teletjenester skal uden udgift for staten, herunder for politiet, sikre,

1) at de centraler, udbyderen etablerer, er indrettet således, at politiet kan få adgang til at foretage indgreb i meddelelseshemmeligheden, jf. retsplejelovens kapitel 71,

2) at de centraler, udbyderen etablerer, er indrettet således, at det efter anmodning fra politiet er muligt at foretage aflytning og øjeblikkelig overførelse af telekommunikation til en anden medlemsstat efter artikel 18, stk. 5, litra a, sammenholdt med stk. 2, litra a og c, i konvention af 29. maj 2000 om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater,

3) at de gateway-stationer, udbyderen etablerer, er indrettet således, at udbydere af teletjenester i andre medlemsstater, der benytter gateway-stationen, har direkte adgang til denne, så det gennem sådanne udbydere er muligt at foretage direkte aflytning af telekommunikation på gateway-stationen vedrørende personer, der befinder sig i den pågældende medlemsstat, jf. artikel 19 i konvention af 29. maj 2000 om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater, og

4) at udbyderen har direkte adgang til gateway-stationer, der befinder sig i andre medlemsstater, og som udbyderen benytter, således at politiet gennem udbyderen har mulighed for at foretage direkte aflytning af telekommunikation på gateway-stationen vedrørende personer, der befinder sig her i landet, jf. retsplejelovens kapitel 71 og konvention af 29. maj 2000 om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater.«

3. I § 15, stk. 2, indsættes efter »centraler«: »og gateway-stationer«.

4. I § 15 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Det påhviler udbyderen at bistå politiet ved gennemførelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden i de i stk. 1, nr. 2, nævnte tilfælde.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

5. I § 15 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler, hvorefter de i stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte krav til indretning af centraler kan fraviges i særlige tilfælde, hvor tekniske eller praktiske hensyn nødvendiggør dette.«

6. I § 22, stk. 2, nr. 1, og i § 101, stk. 1, nr. 1, litra b, ændres »§ 15, stk. 2 og 3,« til: »§ 15, stk. 2 og 4,«.

7. I § 112, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »§ 13, stk. 1,«: »§ 15, stk. 3,«.

§ 5

I lov nr. 323 af 4. juni 1986 om international fuldbyrdelse af straf m.v., som ændret ved § 2 i lov nr. 291 af 24. april 1996 og § 2 i lov nr. 280 af 25. april 2001, foretages følgende ændring:

1. Efter § 12 indsættes:

»§ 12 a. En person, der er frihedsberøvet i udlandet som led i fuldbyrdelse af en straf m.v. idømt her i landet, og som har meddelt samtykke hertil, kan overføres til Danmark for at være til stede ved en fornyet behandling af sagen. Retsplejelovens § 191 finder tilsvarende anvendelse.«

§ 6

Loven træder i kraft den 1. juli 2002.

§ 7

    Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

    Stk. 2. §§ 1, 3 og 5 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

    Stk. 3. § 3, stk. 2, og § 5 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. maj 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Lene Espersen