Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Kapitel 1   Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne

Kapitel 2   Overenskomstens indhold, herunder krav til undervisningen

Kapitel 3   Ikrafttræden

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning

I medfør af § 22, stk. 8 i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 593 af 24. juni 2009, som ændret ved lov nr. 640 af 14. juni 2010, fastsættes:

Kapitel 1

Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne

§ 1. En kommunalbestyrelse kan indgå overenskomst med en institution, der udbyder erhvervsuddannelse (herefter benævnt institutionen), om at varetage 10. klasseundervisning på vegne af kommunalbestyrelsen.

§ 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter med institutionen en ramme for, hvor mange elever der kan optages i 10. klasse, herunder kapaciteten, hvis 10. klasse tilbydes som forløb jf. folkeskolelovens § 19 e, stk. 1. Hvis der er flere elever, der ønsker at blive optaget i ordningen, end der er plads til, bestemmer kommunalbestyrelsen, efter hvilke objektive kriterier optagelse finder sted.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen bestemmer endvidere omfanget af og betingelser for optagelse i særligt tilrettelagte forløb for elever, jf. folkeskolelovens § 19 e, stk. 2.

Stk. 3. Elever, der modtager 10. klasseundervisning på institutionen, har ret til befordring, jf. betingelserne i folkeskolelovens § 26, hvis 10. klasse på institutionen udgør kommunens 10. klassetilbud og derfor er at betragte som elevens distriktsskole. Eleven har endvidere ret til befordring, såfremt den pågældende er henvist til 10. klasseordningen i forbindelse med optagelsen.

Kapitel 2

Overenskomstens indhold, herunder krav til undervisningen

§ 3. De konkrete rammer for institutionens varetagelse af 10. klasseundervisningen på vegne af kommunalbestyrelsen, herunder budgettet for ordningen, skal fremgå af overenskomsten. Rammerne skal ligge inden for det i §§ 4-6 fastsatte. Bortset fra perioder med brobygning, hvortil institutionen får statstilskud, jf. reglerne herom, finansieres 10. klasseforløbene af kommunen. For forløb jf. folkeskolelovens § 19 e, stk.1, dog alene i de første 20 uger, hvorefter eleven optages i erhvervsuddannelsens grundforløb.

§ 4. 10. klasse kan tilrettelægges som helårsforløb eller forløb af kortere varighed, jf. folkeskolelovens § 19 b, stk. 1 og 2. Der kan herunder tilbydes forløb, jf. § 19 e.

§ 5. Kommunalbestyrelsen fastlægger kravene til undervisningen i samarbejde med institutionen. Kommunalbestyrelsen kan herunder beslutte, at undervisningen skal følge reglerne i folkeskoleloven for 10. klasse for såvel den obligatoriske som for den valgfri del eller for den ene af delene. Undervisningen skal mindst stå mål med den obligatoriske undervisning i folkeskolens 10. klasse, jf. folkeskolelovens § 19 c, stk. 2, om dansk, matematik og engelsk, stk. 3 om tilbud om yderligere målrettet læseundervisning, stk. 5 om selvvagt opgave og stk. 6 om vejledning og uddannelsesplan, jf. dog § 19 e i folkeskoleloven. Eleverne skal deltage i brobygning eller kombinationer af brobygning og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv, jf. folkeskolelovens § 19 c, stk. 4. Der skal tilbydes de til den obligatoriske undervisning tilknyttede prøver.

Stk. 2. Mål og læseplaner for undervisningen skal fremgå samt krav til lærerkvalifikationer.

Stk. 3. Eleverne kan indstille sig til folkeskolens 10. klasse-prøver og folkeskolens bundne afgangsprøver, jf. folkeskolelovens § 19 f, hvis de har fulgt en undervisning, så kravene ved prøverne kan opfyldes.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen og institutionen skal sikre, at der afholdes prøver i 10. klasses obligatoriske fag, dansk, engelsk og matematik, samt de folkeskoleprøver der i øvrigt måtte være indeholdt i den/de besluttede 10. klasseordninger. Det skal fremgå af overenskomsten, hvem der er prøveansvarlig. Prøverne afholdes efter reglerne om folkeskolens afsluttende prøver.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal endvidere sikre, at der udfærdiges et afgangsbevis til eleverne, jf. folkeskolelovens § 19 h, stk. 4.

§ 6. Institutionen, der udbyder erhvervsuddannelse, står for 10. klasseundervisningen på vegne af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for opgaveløsningen i henhold til folkeskoleloven og er ansvarlig for, at undervisningen lever op til de rammer, der er fastsat i overenskomsten. Kommunalbestyrelsen skal herunder sikre, at elever med behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand, modtager den fornødne støtte.

Kapitel 3

Ikrafttræden

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2010.

Undervisningsministeriet, den 9. juli 2010

P.M.V.
E.B.
Lone Folmer Berthelsen

/ Lone Basse