Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Barselsfonden

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til § 7 i finansloven for finansåret 2010 fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Institutioner, der er omfattet af § 2, kan hos Barselsfonden (finanslovens § 07.13.06.) få refunderet en del af barselshavendes løn efter fast takst under dennes lønnede orlov i forbindelse med fødsel og adoption, herunder forlænget orlov ved brug af omsorgsdage og graviditetsbetinget sygdom før fødslen.

Stk. 2. Ordningen fungerer som en forsikringsordning, der finansieres via rammereduktion på ministerområderne.

§ 2. Refusionsordningen omfatter ansatte, uanset ansættelsesform, ved institutioner, som aflønnes af en lønbevilling opført på en underkonto i finanslovsanmærkningerne, hvor der tillige er opført et personaleoplysningsskema eller personaleoversigt. Personale, der aflønnes over underkonto 90-94: Indtægtsdækket virksomhed, underkonto 95-96: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed eller underkonto 97-98: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, er også omfattet.

Stk. 2. Endvidere gælder refusionsordningen for de selvejende AMU-centres personale samt de personalegrupper på de taxameterstyrede områder under Undervisningsministeriet, for hvem Finansministeriet forhandler lønnen eller er lønfastsættende for.

Stk. 3. Refusionsordningen gælder tillige for ansatte ved en institution under universitetslovgivningen, hvor Finansministeriet forhandler lønnen eller er lønfastsættende for.

Stk. 4. Endelig gælder refusionsordningen for ansatte, der har deres primære beskæftigelse ved nogen af følgende: frie grundskoler, efterskoler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler, produktionsskoler, folkehøjskoler eller private gymnasier.

Stk. 5. Refusionsordningen omfatter ikke hverv, for hvilke der ydes særskilt vederlag, jf. Finansministeriets cirkulære af 2. november 1998 om særskilt vederlag mv. (Fmst.nr. 104-98).

Stk. 6. Modtagere af statstilskud, som ikke falder ind under ovennævnte kriterier, er ikke omfattet af refusionsordningen.

Stk. 7. Hvor en ansats lønbevilling er delvist finansieret af staten, kan der maksimalt søges refusion fra Barselsfonden for et beløb, der svarer til den statsfinansierede del af lønudgiften.

Stk. 8. Institutioner, der modtager refusion efter Løgtingslóg nr. 48 fra 3. april 2001 um barsilsskipan med senere ændringer, er berettiget til refusion efter denne bekendtgørelse. Retten til refusion gælder dog kun det beløb, der ikke dækkes efter de færøske regler. Det beløb, institutionen kan søge refusion for efter denne bekendtgørelse, skal omregnes til timer.

Refusion

§ 3. Der kan ydes refusion fra Barselsfonden til institutioner mv., der efter gældende regler udbetaler løn til en medarbejder under den lønnede del af dennes orlov.

Stk. 2. Perioden, hvor der alene udbetales pension, betragtes ikke som lønnet orlov.

§ 4. For 2009 udgør refusionen 60 kr. pr. lønnet time for barselshavende i bevillingslønramme 0-35. For barselshavende i bevillingslønramme 36-42 udgør refusionen 190 kr. pr. lønnet time. Taksterne reguleres én gang om året pr. den første januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det regulerede beløb afrundes til det nærmeste hele kronebeløb. Reguleringen sker på grundlag af de beløb før afrunding, der var gældende på reguleringstidspunktet. Taksterne offentliggøres på www.oes.dk.

§ 5. Økonomistyrelsen beregner og udbetaler refusion for barselsperioder på grundlag af registreringer i Statens Løn System (SLS) for de institutioner, der anvender SLS til anvisning af løn.

Stk. 2. Institutionen skal registrere oplysningerne i SLS senest 5 måneder efter udgangen af det kvartal, som refusionen for den lønnede orlov vedrører.

Stk. 3. Institutioner, der ikke er omfattet af stk. 1, skal søge om refusion. Ansøgning skal ske elektronisk på www.fleksbarsel.dk ved anvendelse af digital signatur (medarbejdercertifikat). Institutionen har ansvaret for, at de indberettede oplysninger er korrekte.

Stk. 4. Institutionen skal indberette anmodning om refusion, jf. stk. 3, til Økonomistyrelsen senest 5 måneder efter udgangen af det kvartal, som refusionen vedrører.

Stk. 5. Økonomistyrelsen kan forlænge fristen for indberetning for et kvartal med op til 1 måned, hvis fristoverskridelsen skyldes problemer med institutionens it-udstyr eller den digitale signatur, og institutionen så tidligt som muligt og senest 2 hverdage efter fristens udløb meddeler Økonomistyrelsen dette.

Stk. 6. Overskrides fristerne efter stk. 2, 4 eller 5, bortfalder retten til refusion.

Stk. 7. Økonomistyrelsen kan dispensere fra indberetningsfristerne, hvis fristoverskridelsen skyldes ganske særlige forhold.

Stk. 8. Økonomistyrelsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra den elektroniske indberetning, hvis der er tale om en lille institution uden adgang til it-udstyr, eller hvor institutionens it-udstyr ikke opfylder de tekniske krav til anvendelse af digital signatur.

Stk. 9. Ansøgning om fristforlængelse efter stk. 5 og dispensation efter stk. 7 og 8 indsendes til Økonomistyrelsen.

Stk. 10. Kan det endelige krav på refusion ikke opgøres, skal ansøgning om et skønnet beløb indberettes inden for fristerne i stk. 2 eller 4. Krav på regulering af tidligere søgt refusion skal indberettes senest 14 måneder efter udløbet af det kvartal, reguleringen vedrører.

Dokumentation

§ 6. Økonomistyrelsen kan som betingelse for udbetaling af refusion kræve dokumentation for:

1) Orlovsperioden for den barselshavende,

2) Den barselshavendes løntrin,

3) Dagpengerefusion fra kommunen.

Stk. 2. Dokumentation kan endvidere indhentes efterfølgende, og der vil i den forbindelse kunne kræves hel eller delvis tilbagebetaling af refusionsbeløb, for hvilke der ikke foreligger dokumentation.

Klageadgang

§ 7. Økonomistyrelsens afgørelser om udbetaling af refusion og om dispensation fra indberetningsfristerne kan indbringes for Finansministeriets departement. Klagen skal være modtaget af Økonomistyrelsen senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt institutionen. Økonomistyrelsen videresender herefter, med mindre styrelsen giver klageren medhold, klagen til Finansministeriets departement med styrelsens udtalelse i sagen.

Retningslinjer

§ 8. Finansministeren fastsætter nærmere retningslinjer for administrationen af Barselsfonden. Retningslinjerne fremgår af Økonomistyrelsens hjemmeside (www.oes.dk).

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser mv.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. august 2010 og har virkning for refusioner, der vedrører 1. kvartal 2010 eller senere.

Stk. 2. Samtidig ophæves Finansministeriets Bekendtgørelse nr. 1234 af 8. december 2009 om Barselsfonden.

Stk. 3. Bekendtgørelsen gælder kun for refusion for lønnede orlovsperioder, der er påbegyndt den 1. januar 2009 eller senere.

Stk. 4. For personale på skoleområdet, som ikke var omfattet af cirkulære af 12. december 2006 om Barselsfonden, er skolen dog berettiget til at søge refusion efter reglerne i denne bekendtgørelse for den del af den lønnede orlovsperiode, der ligger efter 31. december 2008 uanset, at den lønnede orlovsperiode er påbegyndt før 1. januar 2009.

Stk. 5. For refusioner, hvor den lønnede del af orloven er påbegyndt i 2008, skal der ske ansøgning om refusion efter reglerne i Finansministeriets cirkulære af 12. december 2006 om Barselsfonden.

Stk. 6. For refusioner, der søges for merudgifter ved forlænget ansættelse, gælder de regler, der var gældende på det tidspunkt, hvor aftalen om forlænget ansættelse blev indgået. Hvis den lønnede del af orloven og aftalen om forlængelse af ansættelsesforholdet er indgået før den 1. januar 2009, skulle ansøgning om refusion dog være sket senest den 31. august 2009.

§ 10. For refusioner, der falder under § 9 stk. 4, 5 eller 6, kan Økonomistyrelsen kræve dokumentation for:

1) Det i § 6, stk. 1 oplistede,

2) Den barselshavendes løn,

3) Vikarens ansættelsesperiode,

4) Vikarlønnen og

5) Forlænget ansættelse, jf. § 9, stk. 6.

Finansministeriet, den 11. august 2010

Claus Hjort Frederiksen

/ Charlotte Münter