Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Afgørelse af klage – Forrum til personaletoilet

Resumé

Fødevareregion Syd havde betinget reautorisation af en osteopskæringsvirksomhed med, at der blev etableret et forrum til virksomhedens personaletoilet.

Fødevareregionen begrundede vilkåret med, at der ifølge hygiejneforordningen ikke må være direkte adgang fra toilettet til lokaler, hvor der håndteres fødevarer. Fødevareregionen vurderede, at der er direkte adgang fra et toilet til et fødevarelokale, når skillevæggen ikke går fra gulv til loft.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager fastholdt vilkåret.

NN Ostegrossist ApS
Den 15. august 2008
Sagsnr.: 85/12843
Ref.: mora
Tlf.: 33 95 14 30

Stadfæstelse af afgørelse om vilkår for reautorisation

De har ved brev af 19. november 2007 klaget over afgørelse af 30. oktober 2007 fra Fødevareregion Syd om, at reautorisation af Deres virksomhed skete på en række indretningsmæssige vilkår, herunder at De etablerede et forrum til virksomhedens personaletoilet.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager har forstået Deres klage således, at det alene er vilkåret om etablering af et toiletforrum, De klager over, jf. sekretariatets kvitteringsbrev til Dem af 31. marts 2008.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager har behandlet klagen og stadfæster afgørelsen.

Dette betyder, at De skal følge fødevareregionens afgørelse, og at reautorisationen af Deres virksomhed derfor er betinget af, at De etablerer et forrum til personaletoilettet samt skillevægge fra gulv til loft mellem toilettet og forrummet.

De kan læse mere om afgørelsen og begrundelsen for afgørelsen nedenfor.

Sagens omstændigheder

Den 5. september 2007 besøgte fødevareregionen virksomheden og konstaterede bl.a., at der ikke fandtes forrum til virksomhedens personaletoilet, samt at skillevæggen mellem toilettet og det rum, hvor håndvasken var monteret, ikke gik fra gulv til loft.

Ved afgørelse af 30. oktober 2007 reautoriserede Fødevareregion Syd Deres virksomhed på bl.a. det vilkår, at De inden den 1. februar 2008 etablerede et forrum til personaletoilettet. Fødevareregionen begrundede vilkåret med, at der ifølge hygiejneforordningen1) ikke må være direkte adgang fra toilettet til lokaler, hvor der håndteres fødevarer. Det var fødevareregionens vurdering, at der er direkte adgang fra et toilet til et fødevarelokale, når skillevæggen ikke går fra gulv til loft.

Ved brev til Fødevarestyrelsen af 19. november 2007 klagede De over fødevareregionens krav vedrørende personaletoilettet. Som begrundelse for Deres klage anførte De, at der udelukkende blev håndteret emballerede varer i det lokale, som stødte op til toilettet, at virksomheden kun havde én ansat, samt at rengøringen af gulvet var væsentligt mere effektiv med den eksisterende indretning, da gulvet blev spulet.

Den 12. marts 2008 overgav Fødevarestyrelsen Deres klage med sagens akter til Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager for behandling.

Ved brev til Dem af 31. juli 2008 beklagede Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager, at der endnu ikke havde været tid til at behandle Deres klage. Sekretariatet oplyste, at man forventede at kunne træffe afgørelse i sagen i løbet af 3 måneder.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklagers bemærkninger

Fødevareregionen henviser i afgørelsen af 30. oktober 2007 til hygiejneforordningens bilag II, kapitel I, pkt. 4.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager bemærker, at rette hjemmelshenvisning er hygiejneforordningens art. 4, stk. 2, jf. bilag II, kapitel I, pkt. 3.

Af ovennævnte bestemmelse fremgår bl.a., at der ikke må være direkte adgang fra en virksomheds toiletter til lokaler, hvor der håndteres fødevarer.

Fødevarestyrelsens vejledning om fødevarehygiejne2), afsnit VII, kapitel 11, indeholder et afsnit om indretning af toiletter i virksomheder i led efter primærproduktion. Heraf fremgår, at der ikke må være direkte adgang fra toilettet til lokaler, hvor der håndteres fødevarer. Det er Fødevarestyrelsens vurdering, at der ikke må være dørforbindelse mellem det rum, hvor toilettet er placeret, og lokaler, hvor der håndteres fødevarer. Forrummet til toilettet skal være adskilt fra toiletrummet med vægge fra gulv til loft og en dør. Forrummet skal fungere som en sluse, der forhindrer forurenet luft i at komme fra toiletrummet ud i lokaler, hvor der håndteres fødevarer; det vil sige, at en person skal kunne lukke døren til toiletrummet, før døren ud fra toiletområdet (toiletrummet plus forrummet) åbnes. Døren fra toiletområdet bør være selvlukkende.

Ovennævnte vejledning er udstedt i juli måned 2008, men for så vidt angår vejledningens retningslinier for indretning af toiletter, er disse udtryk for Fødevarestyrelsens forståelse af hygiejneforordningens art. 4, stk. 2, jf. bilag II, kapitel I, pkt. 3, som også var gældende på tidspunktet for fødevareregionens afgørelse i sagen. Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager er enig i den forståelse af regelgrundlaget, som her kommer til udtryk i vejledningen.

Ved besøget hos Dem den 5. september 2007 konstaterede fødevareregionen, at toilettet i virksomheden ikke opfyldte kravene i hygiejneforordningen, idet skillevæggen mellem toilettet og det tilstødende fødevarelokale ikke gik fra gulv til loft, og der derfor efter fødevareregionens vurdering var direkte forbindelse mellem de to lokaler. Derfor stillede regionen bl.a. det vilkår for reautorisationen af Deres virksomhed, at der blev etableret et forrum til personaletoilettet.

I Deres klage af 19. november 2007 henviser De til, at der udelukkende håndteres emballerede varer i det lokale, som støder op til toilettet. Hertil skal Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager anføre, at de hygiejnemæssige hensyn, som ligger til grund for hygiejneforordningens regler om indretning af toiletter, også gælder i relation til emballerede fødevarer, og at det derfor ikke fritager en virksomhed for kravet om forrum samt skillevægge fra gulv til loft, at der udelukkende håndteres emballerede fødevarer i det tilstødende lokale.

Videre anfører De, at Deres virksomhed kun har én ansat foruden nogle timers rengøringshjælp. Hertil skal sekretariatet bemærke, at antallet af personer, som benytter virksomhedens toilet, er uden betydning, idet det afgørende er de hygiejnemæssige hensyn bag reglerne om adskillelse af toilet og fødevarelokaler, og at disse hensyn gælder med samme vægt uanset antallet af personer, som benytter toilettet.

Endelig fremfører De det argument, at gulvrengøringen er væsentligt mere effektiv med den eksisterende indretning, da gulvet spules. Til dette skal sekretariatet anføre, at formålet med kravet om skillevægge fra gulv til loft er at forhindre forurenet luft i at komme fra toiletrummet ud i lokaler, hvor der håndteres fødevarer, og at dette formål ikke kunne opfyldes med den indretning af virksomhedens toilet, som blev konstateret i forbindelse med fødevareregionens besøg. Sekretariatet kan ikke anerkende, at skillevægge fra gulv til loft skulle være til hinder for en tilstrækkeligt effektiv rengøring af toiletområdets gulvareal og kan derfor ikke tillægge dette argument nogen vægt.

Sammenfattende finder Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager, at fødevareregionens afgørelse er i overensstemmelse med det gældende regelsæt på området, og sekretariatet finder ikke grundlag for at ændre afgørelsen.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklagers afgørelse

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager stadfæster af ovennævnte grunde Fødevareregion Syds afgørelse af 30. oktober 2007.

Dette betyder, at De skal følge fødevareregionens afgørelse, og at der derfor gælder det vilkår for fødevareregionens reautorisation af Deres virksomhed, at der etableres et forrum til personaletoilettet samt skillevægge fra gulv til loft mellem toilettet og forrummet.

Denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Venlig hilsen

Morten Rathsack

Fuldmægtig, cand. jur.

Officielle noter

1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne

2) Vejledning nr. 9440 af 25. juli 2008 om fødevarehygiejne