Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Uddannelsesplaner

Kapitel 2   Uddannelsesparathedsvurdering

Kapitel 3   Procedurer ved valg af ungdomsuddannelse m.v. for elever i 9. og 10. klasse

Kapitel 4   Uddannelsesinstitutionerne

Kapitel 5   Ansøgere, der ikke er elever i grundskolen, 10. klasse eller søger efter 1. maj

Kapitel 6   Indberetningspligt

Kapitel 7   Ikrafttræden

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

I medfør af § 2 c, stk. 7, § 2 d, stk. 3, § 2 g, stk. 6, og § 14, stk. 2, i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 671 af 21. juni 2010, § 3, stk. 3, i lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, § 6, stk. 4, i lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 860 af 5. juli 2010, § 6, stk. 4, i lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 862 af 5. juli 2010, og § 5, stk. 4, i lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), jf. lovbekendtgørelse nr. 861 af 5. juli 2010, fast­sæt­tes:

Kapitel 1

Uddannelsesplaner

§ 1. Ved udgangen af grundskolen og 10. klasse skal elever have en plan for den videre uddannelse.

Stk. 2. Uddannelsesplanen udarbejdes for elever i folkeskolen med udgangspunkt i elevens elev- og uddannelsesplan, jf. folkeskolelovens § 13 b, stk. 2.

Stk. 3. I uddannelsesplanen for den videre uddannelse m.v. indgår:

1) Elevens mål for uddannelse og erhverv efter grundskolen eller 10. klasse samt elevens standpunkts- og prøvekarakterer, jf. § 10, stk. 4.

2) Oplysninger om gennemført brobygning med angivelse af formål med og varighed af de enkelte forløb.

3) Uddannelsesparathedsvurderingen, jf. kapitel 2.

4) Elevens ansøgning om optagelse på en ungdomsuddannelse, tilmelding til 10. klasse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at eleven gennemfører en uddannelse, jf. kapitel 3.

Stk. 4. Uddannelsesplanen skal indeholde en beskrivelse af, hvordan 15-17-årige unges pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet opfyldes efter afslutning af grundskolen henholdsvis 10. klasse, jf. bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet.

Stk. 5. Uddannelsesplanen skal behandles i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 2 og 3.

§ 2. På skoler, hvor Ungdommens Uddannelsesvejledning eller ungdomsskolen forestår vejledningen, sikrer Ungdommens Uddannelsesvejledning, at eleven udarbejder uddannelsesplanen, samt at forældremyndighedens indehaver inddrages heri.

Stk. 2. På friskoler, private grundskoler (frie grundskoler) og på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, hvor Ungdommens Uddannelsesvejledning ikke forestår vejledningen, sikrer skolen, at eleven udarbejder uddannelsesplanen, samt at forældremyndighedens indehaver inddrages heri.

Stk. 3. Ungdommens Uddannelsesvejledning, jf. stk. 1, eller elevens skole, jf. stk. 2, kontrollerer, at uddannelsesplanen er korrekt udfyldt.

Stk. 4. Forældremyndighedens indehaver, eleven og enten Ungdommens Uddannelsesvejledning, jf. stk. 1, eller skolen, jf. stk. 2, skal underskrive uddannelsesplanen.

§ 3. Når eleven har forladt grundskolen eller 10. klasse, og indtil den unge fylder 18 år, skal Ungdommens Uddannelsesvejledning løbende revidere uddannelsesplanen, når det er påkrævet. Revision af uddannelsesplanen skal ske i samarbejde med eleven og forældremyndighedens indehaver. Den reviderede uddannelsesplan skal underskrives af forældremyndighedens indehaver, eleven og Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Kapitel 2

Uddannelsesparathedsvurdering

§ 4. Elever, der forlader 9. eller 10. klasse, anses for uddannelsesparate, hvis de har de faglige, personlige og sociale forudsætninger, som er nødvendige for at gennemføre en ungdomsuddannelse, jf. stk. 3.

Stk. 2. Vurderingen af uddannelsesparathed foretages samtidig med den øvrige udarbejdelse af uddannelsesplanen, jf. § 1, således at vurderingen kan indgå i elevens og forældremyndighedens indehavers endelige beslutning om uddannelsesforløb. Vurderingen foretages også i forhold til elever, som afbryder 10. klasse.

Stk. 3. Vurderingen foretages i forhold til én af følgende grupper af ungdomsuddannelser:

1) Gymnasiale uddannelser.

2) Erhvervsuddannelser.

Stk. 4. Såfremt eleven blandt sine prioriterede uddannelsesønsker har såvel gymnasiale uddannelser som erhvervsuddannelser, foretages vurderingen i begge grupper af ungdomsuddannelser.

Stk. 5. En elev med uddannelsesaftale, der har krav på at blive optaget til undervisning i medfør af lov om erhvervsuddannelser, eller er optaget på en uddannelse, anses for uddannelsesparat.

§ 5. Hvis Ungdommens Uddannelsesvejledning har ansvaret for, at der udarbejdes en uddannelsesplan, jf. § 2, stk. 1, foretager Ungdommens Uddannelsesvejledning vurderingen efter § 4. Ungdommens Uddannelsesvejledning skal begrunde vurderingen.

Stk. 2. I grundlaget for vurderingen efter stk. 1 indgår elevens standpunkts- og prøvekarakterer, jf. § 10, stk. 4, og bemærkninger fra elevens skole.

§ 6. Hvis elevens skole har ansvaret for, at der udarbejdes en uddannelsesplan, jf. § 2, stk. 2, foretager skolen vurderingen efter § 4. Skolen skal begrunde vurderingen og anføre sine bemærkninger.

Stk. 2. Hvis elevens skole vurderer, at eleven ikke er uddannelsesparat, sender skolen uddannelsesplanen senest den 5. marts i det år, hvor eleven forlader grundskolen eller 10. klasse, til Ungdommens Uddannelsesvejledning i den kommune, hvor eleven er folkeregistreret (elevens hjemkommune). Ungdommens Uddannelsesvejledning vurderer derefter elevens uddannelsesparathed, herunder om kommunen yder støtte til eleven i overgangen til den søgte ungdomsuddannelse.

Stk. 3. Hvis Ungdommens Uddannelsesvejledning vurderer, at ansøgeren er uddannelsesparat, jf. stk. 2, sendes uddannelsesplanen senest den 15. marts i det år, hvor eleven forlader grundskolen eller 10. klasse, til den uddannelsesinstitution, eleven søger som første prioritet.

§ 7. Hvis Ungdommens Uddannelsesvejledning vurderer, at eleven ikke er uddannelsesparat, jf. §§ 5 og 6, stk. 2, og eleven og forældremyndighedens indehaver er enige heri, drøftes, hvilke alternative aktiviteter der kunne imødekomme elevens ønsker og behov. En revideret uddannelsesplan udarbejdes og sendes senest den 30. marts i det år, hvor eleven forlader grundskolen eller 10. klasse, til den institution, eleven nu søger som første prioritet. Hvis elevens ønske ikke er 10. klasse, erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse, sendes den reviderede uddannelsesplan til Ungdommens Uddannelsesvejledning i elevens hjemkommune.

Stk. 2. Hvis Ungdommens Uddannelsesvejledning vurderer, jf. §§ 5 og 6, stk. 2, at eleven ikke er uddannelsesparat, og eleven og forældremyndighedens indehaver ikke er enige heri, kan for­æl­dre­myn­dig­he­dens indehaver eller eleven, hvis eleven ikke er undergivet forældremyndighed, forlange, at en uddannelsesinstitution, som udbyder ungdomsuddannelsen, jf. § 4, stk. 3, foretager en ny vurdering af elevens uddannelsesparathed.

Stk. 3. Vurderingen efter stk. 2 foretages af den uddannelsesinstitution, Ungdommens Uddannelsesvejledning anmoder herom. Ungdommens Uddannelsesvejledning skal senest den 15. marts i det år, hvor eleven forlader grundskolen eller 10. klasse, ved fremsendelse af elevens uddannelsesplan anmode respektive ungdomsuddannelsesinstitutioner, som eleven har prioriteret først i hver ungdomsuddannelsesgruppe, jf. § 4, stk. 3 og 4, om at foretage vurderingen. Hvis der foreligger særlige geografiske eller institutionelle forhold, kan Ungdommens Uddannelsesvejledning dog anmode en anden institution, som udbyder uddannelse i den ønskede ungdomsuddannelsesgruppe om at foretage vurderingen.

§ 8. Den uddannelsesinstitution, som efter § 7, stk. 3, foretager vurderingen af elevens uddannelsesparathed, anfører resultatet og en begrundelse i uddannelsesplanen og sender den til Ungdommens Uddannelsesvejledning i elevens hjemkommune senest den 30. marts i det år, hvor eleven forlader grundskolen eller 10. klasse, hvis elevens prioriterede uddannelsesønsker omfatter en erhvervsuddannelse med adgangsbegrænsning, jf. § 13, stk. 2 og 3, ellers senest den 15. april i det år, hvor ansøgeren forlader grundskolen eller 10. klasse.

Stk. 2. Hvis eleven anses for uddannelsesparat af uddannelsesinstitutionen, skal Ungdommens Uddannelsesvejledning revidere elevens uddannelsesplan i overensstemmelse hermed. Uddannelsesplanen underskrives og sendes senest den 30. april i det år, hvor eleven forlader grundskolen eller 10. klasse, til den uddannelsesinstitution, som eleven søger som første prioritet.

Stk. 3. Hvis eleven ikke anses for uddannelsesparat af uddannelsesinstitutionen, skal Ungdommens Uddannelsesvejledning i samarbejde med eleven og forældremyndighedens indehaver revidere uddannelsesplanen for at sikre, at eleven vælger en anden uddannelse, som eleven er vurderet uddannelsesparat til, eller en anden aktivitet, som sigter mod, at eleven senere gennemfører en uddannelse. Den reviderede uddannelsesplan underskrives og sendes senest den 30. april i det år, hvor eleven forlader grundskolen eller 10. klasse, til den institution, eleven nu ønsker at søge som første prioritet. Hvis elevens ønske ikke er 10. klasse, erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse, sendes den reviderede uddannelsesplan til Ungdommens Uddannelsesvejledning i elevens hjem­kom­mu­ne.

§ 9. Gennemfører den unge forberedende og udviklende forløb som led i sin uddannelsesplan, jf. bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, anses den unge herefter for uddannelsesparat i forhold til en erhvervsuddannelse.

Kapitel 3

Procedurer ved valg af ungdomsuddannelse m.v. for elever i 9. og 10. klasse

Krav til udfyldning af uddannelsesplanen ved ansøgning om optagelse

§ 10. En elev ansøger om optagelse på en uddannelse ved at anføre sit uddannelsesønske i uddannelsesplanen, jf. kapitel 1. Ved et uddannelsesønske forstås en uddannelse kombineret med en uddannelsesinstitution. Uddannelsesplanen kan indeholde op til fem prioriterede uddannelsesønsker i hver sit bilag.

Stk. 2. En elev må kun anføre den samme gymnasiale uddannelsesinstitution i flere af sine uddannelsesønsker, hvis institutionen udbyder sine uddannelser på flere forskellige adresser eller udbyder forskellige gymnasiale uddannelser. Eleven må gerne anføre samme uddannelse i flere af sine uddannelsesønsker.

Stk. 3. Ingen elever, der søger optagelse på de gymnasiale uddannelser, har krav på at få opfyldt sine ønsker, uanset hvor mange eller få af de mulige prioriterede ønsker eleven har udfyldt.

Stk. 4. Elevens skole skal påføre elevens standpunkts- og prøvekarakterer i uddannelsesplanen. For elever i 9. klasse påføres standpunktskarakterer. For elever i 10. klasse påføres standpunktskarakterer og prøvekarakterer fra folkeskolens afgangsprøve. Desuden påføres det antal år, som eleven har fulgt prøveforberedende undervisning i tysk og fransk.

§ 11. Udarbejdelse og forsendelse af uddannelsesplanen mellem institutioner som led i proceduren efter denne bekendtgørelse sker digitalt via Undervisningsministeriets tilmeldings- og optagelsesportal, www.optagelse.dk.

Stk. 2. En eventuel forsendelse af uddannelsesplanen fra den først prioriterede institution til den dernæst prioriterede institution og alle efterfølgende videresendelser mellem lavere prioriterede institutioner, jf. § 21, sker uden for www.optagelse.dk.

Frist for udfyldelse af uddannelsesplan for elever i grundskolen og 10. klasse

§ 12. Eleven og forældremyndighedens indehaver skal aflevere en udfyldt uddannelsesplan i underskrevet stand til Ungdommens Uddannelsesvejledning på elevens aktuelle folkeskole senest den 1. marts i det år, hvor eleven forlader grundskolen eller 10. klasse.

Stk. 2. For elever på frie grundskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, hvor Ungdommens Uddannelsesvejledning forestår vejledningen, finder stk. 1 tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. For elever på frie grundskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, hvor Ungdommens Uddannelsesvejledning ikke forestår vejledningen, skal uddannelsesplanen afleveres til skolen. Stk. 1 finder i øvrigt tilsvarende anvendelse.

Procedure ved ønske om ungdomsuddannelse

§ 13. Hvis en elev har angivet en ungdomsuddannelse som uddannelsesønske i uddannelsesplanen, og eleven er vurderet uddannelsesparat i forhold til den ønskede ungdomsuddannelse, videresender Ungdommens Uddannelsesvejledning, jf. § 2, stk. 1, eller elevens skole, jf. § 2, stk. 2, planen senest den 15. marts i det år, hvor eleven forlader grundskolen eller 10. klasse, til den først prioriterede uddannelsesinstitution.

Stk. 2. For uddannelsesparate elever, som ønsker optagelse på en erhvervsuddannelse med adgangsbegrænsning, træffer uddannelsesinstitutionen senest den 15. april afgørelse om, hvorvidt eleven kan optages, jf. lov om erhvervsuddannelser.

Stk. 3. Hvis eleven ikke kan optages på en erhvervsuddannelse med adgangsbegrænsning, jf. stk. 2, og ikke har et lavere prioriteret ønske, jf. § 20, stk. 1, sender den søgte uddannelsesinstitution senest den 15. april i det år, hvor ansøgeren forlader grundskolen eller 10. klasse, uddannelsesplanen til Ungdommens Uddannelsesvejledning eller ansøgerens skole, som efter drøftelse med eleven og forældremyndighedens indehaver reviderer planen. Den reviderede uddannelsesplan underskrives og sendes til den institution, eleven nu har søgt som første prioritet. Hvis elevens ønske ikke er 10. klasse, erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse, sendes den reviderede uddannelsesplan til Ungdommens Uddannelsesvejledning i elevens hjemkommune. Den reviderede uddannelsesplan skal sendes senest den 30. april i det år, hvor ansøgeren forlader grundskolen eller 10. klasse.

Procedure ved ønske om 10. klasse

§ 14. Hvis eleven har angivet en 10. klasse som det først prioriterede ønske i uddannelsesplanen, videresender Ungdommens Uddannelsesvejledning, jf. § 2, stk. 1, eller skolen, jf. § 2, stk. 2, senest den 15. marts i det år, hvor eleven forlader grundskolen, uddannelsesplanen til den ønskede skole.

Stk. 2. Hvis eleven har angivet en 10. klasse i folkeskolen (distriktskolen) som uddannelsesønske, har eleven krav på optagelse, jf. § 36 i lov om folkeskolen.

Stk. 3. Hvis eleven søger en 10. klasse i folkeskolen omfattet af ordningen om frit valg, jf. § 36 i lov om folkeskolen, eller en efterskole, husholdningsskole eller håndarbejdsskole, og der ikke er kapacitet på skolen til at optage eleven, skal den søgte skole videresende uddannelsesplanen til den uddannelsesinstitution, der er elevens dernæst prioriterede uddannelsesønske, senest den 15. april i det år, hvor eleven forlader grundskolen.

Stk. 4. Hvis den først prioriterede skole er en fri grundskole, efterskole, husholdningsskole eller håndarbejdsskole, skal det fremgå af uddannelsesplanen, om eleven allerede på ansøgningstidspunktet er optaget på skolen, eller om en eventuelt ledig plads søges.

Procedure ved ønske om erhvervsgrunduddannelse

§ 15. Hvis Ungdommens Uddannelsesvejledning, jf. § 2, stk. 1, eller elevens skole, jf. § 2, stk. 2, anser eleven for at tilhøre målgruppen, og eleven har angivet erhvervsgrunduddannelse som det først prioriterede uddannelsesønske i sin uddannelsesplan, sendes uddannelsesplanen senest den 15. marts i det år, hvor eleven forlader grundskolen eller 10. klasse, til Ungdommens Ud­dan­nel­ses­vej­led­ning i elevens hjemkommune. Elevens hjemkommune skal sørge for, at ansøgningen behandles, jf. lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.

Procedure ved ønske om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

§ 16. Hvis Ungdommens Uddannelsesvejledning, jf. § 2, stk. 1, eller elevens skole, jf. § 2, stk. 2, anser eleven for at tilhøre målgruppen, og eleven har angivet ungdomsuddannelse for unge med særlige behov som det først prioriterede uddannelsesønske i sin uddannelsesplan, sendes uddannelsesplanen senest den 15. marts i det år, hvor eleven forlader grundskolen eller 10. klasse, til Ungdommens Uddannelsesvejledning i elevens hjemkommune. Elevens hjemkommune skal sørge for, at ansøgningen behandles, jf. lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Procedure ved ønske om anden aktivitet

§ 17. Hvis eleven har angivet anden aktivitet end en ungdomsuddannelse eller 10. klasse som ønske i uddannelsesplanen, skal uddannelsesplanen senest den 15. marts i det år, hvor eleven forlader grundskolen eller 10. klasse, sendes til Ungdommens Uddannelsesvejledning i elevens hjemkommune.

Kopi til Ungdommens Uddannelsesvejledning

§ 18. Af hensyn til vejledningen efter grundskolen eller 10. klasse skal Ungdommens Uddannelsesvejledning i den unges hjemkommune have kopi af uddannelsesplaner med ansøgning til ungdomsuddannelserne eller tilmelding til 10. klasse.

Kapitel 4

Uddannelsesinstitutionerne

Behandling af modtagne ansøgninger

§ 19. Uddannelsesinstitutionen behandler de modtagne ansøgninger efter de optagelsesregler, der gælder for den søgte uddannelse. Institutionen skal umiddelbart efter modtagelsen pr. brev eller e-post anerkende modtagelsen af hver enkelt ansøgning. Såfremt institutionen allerede på dette tidspunkt har besluttet at optage en ansøger på institutionen, kan institutionen samtidig give ansøgeren meddelelse herom og behøver i så fald ikke at sende yderligere besked om optagelsen til ansøgeren.

Stk. 2. Modtager en uddannelsesinstitution en uddannelsesplan, der ikke er fyldestgørende udfyldt, indhenter institutionen de nødvendige oplysninger, før der træffes afgørelse om optagelse eller videresendelse efter § 21.

§ 20. En uddannelsesinstitution, som modtager en anmodning om optagelse fra 15-17-årige unge, som ikke har en uddannelsesplan, skal, jf. § 22, stk. 3, henvise den unge til Ungdommens Uddannelsesvejledning i den unges hjemkommune med henblik på udarbejdelse af en uddannelsesplan.

Videresendelse af ansøgninger

§ 21. Hvis en ansøger ikke kan optages på den søgte uddannelse, videresender institutionen straks og senest den 15. maj uddannelsesplanen til den dernæst prioriterede uddannelsesinstitution, jf. dog § 13, stk. 3. Hvis der i uddannelsesplanen ikke er flere prioriterede uddannelsesønsker, sendes uddannelsesplanen med oplysning herom til Ungdommens Uddannelsesvejledning i elevens hjem­kom­mu­ne med kopi til ansøgeren.

Svar på ansøgning

§ 22. Senest den 1. juni skal ansøgere til erhvervsrettede og gymnasiale ungdomsuddannelser og 10. klasse have skriftligt svar på, om de er optaget.

Kapitel 5

Ansøgere, der ikke er elever i grundskolen, 10. klasse eller søger efter 1. maj

§ 23. Ansøgere, der ikke går i en grundskole eller i 10. klasse, eller som søger efter den 1. maj, skal tilmelde sig direkte til den ønskede uddannelsesinstitution efter de regler, der gælder for den pågældende erhvervsrettede eller gymnasiale ungdomsuddannelse, herunder eventuelle regler om ansøgningsfrist.

Stk. 2. Ansøgere efter stk. 1 kan ansøge ved brug af digital signatur på www.optagelse.dk eller sende papirskemaet ”Uddannelsesplan for unge, der ikke går i skole”, der findes på samme hjemmeside.

Stk. 3. Ansøgere omfattet af stk. 1, som er under 18 år, skal kontakte Ungdommens Uddannelsesvejledning med henblik på udarbejdelse af en uddannelsesplan, jf. bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet.

Kapitel 6

Indberetningspligt

§ 24. Institutioner, der er omfattet af bekendtgørelsen, skal på begæring meddele Undervisningsministeriet oplysninger, der er nødvendige for koordinering af ansøgning og tilmelding, herunder oplysninger om udbud af uddannelser, ansøgere til og optagne ved uddannelserne samt oplysninger til statistiske formål.

Stk. 2. Undervisningsministeriet kan bestemme, at oplysninger efter stk. 1 skal leveres i elektronisk form, herunder i hvilket format oplysningerne skal leveres.

Kapitel 7

Ikrafttræden

§ 25. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 2010.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 988 af 3. oktober 2008 om procedure for ansøgning til og koordinering af uddannelsesinstitutionernes optagelse af ansøgere til ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, procedure om tilmelding til 10. klasse og om meddelelse til Ungdommens Uddannelsesvejledning, idet kapitlerne 7 og 8 dog fortsat finder anvendelse indtil 30. juni 2011.

Stk. 3. For unge under 18 år, der har opfyldt undervisningspligten, og som den 31. december 2010 er i gang med uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, jf. § 2 a, stk. 1, i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, skal der ikke udarbejdes en ny uddannelsesplan, hvis den unge fortsætter med aktiviteten efter den 31. december 2010. Hvis den unge ikke fortsætter med uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet eller afbryder uddannelsen, beskæftigelsen eller den anden aktivitet før det fyldte 18. år, skal Ungdommens Uddannelsesvejledning sørge for, at der udarbejdes en ny uddannelsesplan for den unge.

Undervisningsministeriet, den 7. juli 2010

P.M.V.
E.B.
Steffen Jensen

/ Simon Kjølby Larsen