Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   De regionale vejledningscentre

Kapitel 2   Formål med Studievalgs vejledningsindsats

Kapitel 3   Udvidet vejledning fra Studievalg

Kapitel 4   Tilrettelæggelse af og samarbejde om vejledning fra Studievalg

Kapitel 5   Uddannelseskrav til vejledere i Studievalg og på uddannelsesinstitutioner omfattet af denne bekendtgørelse

Kapitel 6   Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af Studievalgs vejledning

Kapitel 7   Ikrafttræden

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om vejledning om valg af videregående uddannelse og erhverv og om vejledning som led i fastholdelse af elever, kursister og studerende i uddannelse

I medfør af § 12, stk. 3, i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 671 af 21. juni 2010, § 18, stk. 4, i lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 860 af 5. juli 2010, § 17, stk. 3, i lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), jf. lovbekendtgørelse nr. 861 af 5. juli 2010, § 14, stk. 4, i lov om uddannelsen til højere for­be­re­del­ses­ek­sa­men (hf-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 862 af 5. juli 2010, § 12, stk. 3, i lov nr. 311 af 30. april 2008 om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i hf-uddannelsen og i uddannelsen til studentereksamen (avu-loven) som ændret ved lov nr. 641 af 14. juni 2010 og § 24, stk. 3, i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser som ændret ved lov nr. 641 af 14. juni 2010, fastsættes:

Kapitel 1

De regionale vejledningscentre

§ 1. Vejledning efter denne bekendtgørelse varetages af et antal regionale vejledningscentre (Studievalg), som Undervisningsministeriet har bemyndiget til at give vejledning om valg af videregående uddannelse og erhverv. Studievalg samarbejder med uddannelsesinstitutionerne om vejledning af elever, kursister og studerende tilmeldt ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Målgruppe

§ 2. Studievalg skal give vejledning til elever i ungdomsuddannelserne.

Stk. 2. Studievalg skal desuden give vejledning til unge og voksne, som søger information om videregående uddannelse og efteruddannelse.

Kapitel 2

Formål med Studievalgs vejledningsindsats

§ 3. Vejledning fra Studievalg skal gøre det muligt for den enkelte at foretage uddannelses- og erhvervsvalg og skal inddrage den enkeltes interesser og personlige forudsætninger, herunder uformelle kompetencer og hidtidige uddannelses-, beskæftigelses- og vejledningsforløb.

Stk. 2. Vejledningen skal bidrage til, at den enkelte på baggrund af sin egen uddannelses- og beskæftigelsesmæssige situation ser den ønskede karriereudvikling i sammenhæng med den uddannelses- og erhvervsmæssige udvikling i Danmark og i udlandet.

Stk. 3. Vejledningen skal endvidere bidrage til, at den enkelte opbygger kompetence til selvstændigt at søge og anvende tilgængelige informationer og vejledningstilbud, herunder it-baserede tilbud, som har betydning for valg af videregående uddannelse og erhverv.

Stk. 4. Vejledningen skal gives således, at der for den enkelte sikres sammenhæng og progression i vejledningsindsatsen.

Indhold m.v. af Studievalgs vejledning

§ 4. Studievalgs vejledning omfatter det samlede udbud af videregående uddannelser i hele landet, herunder fortsat uddannelse inden for videreuddannelsessystemet for voksne, samt de erhverv, som uddannelserne sigter mod. Vejledningen skal efter den enkeltes behov give et overblik over muligheder for at tage en uddannelse i udlandet, herunder udlandsstipendieordninger.

Stk. 2. Vejledningen ydes individuelt, gruppevis og kollektivt.

§ 5. Studievalgs vejledning gives på baggrund af aktuel og generel information om uddannelsernes indhold og opbygning samt de muligheder for beskæftigelse og selvstændig erhvervsudøvelse, den enkelte uddannelse fører frem til i Danmark.

Stk. 2. Vejledningen omfatter regler om adgang til og optagelse på videregående uddannelser, herunder overgangene mellem videregående uddannelser, videregående voksenuddannelse, diplom- og master-uddannelser, generelle studiemæssige forudsætninger, Statens Uddannelsesstøtte (SU), Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) og specialpædagogisk støtte (SPS).

Kapitel 3

Udvidet vejledning fra Studievalg

§ 6. Elever i ungdomsuddannelser, som har modtaget den kollektive vejledning fra Studievalg om valg af videregående uddannelse og erhverv, og som fortsat er uafklarede eller har urealistiske forestillinger om valg af uddannelse og erhverv, skal efter behov tilbydes udvidet individuel eller gruppevis vejledning. Uddannelsesinstitutionen er forpligtet til at henvise elever i ungdomsuddannelser til Studievalg med henblik på udvidet vejledning, når eleven har behov for det. Studievalg og uddannelsesinstitutionerne skal samarbejde om vejledningen af elever, der har behov for udvidet vej-ledning. Hvis eleven ønsker at afbryde uddannelsen, er under 25 år og ikke har gennemført en anden ungdomsuddannelse, henviser institutionen til Ungdommens Uddannelsesvejledning, jf. bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv.

Stk. 2. Udvidet vejledning tilbydes på initiativ fra institutioner med ungdomsuddannelse, fra Studievalg eller fra den unge selv.

§ 7. Studievalg skal tilbyde udvidet vejledning til unge, der ønsker at skifte mellem videregående uddannelser. Studievalg skal tilbyde udvidet vejledning til unge, der er henvist til Studievalg af deres uddannelsesinstitution. Institutioner, der udbyder videregående uddannelser, er forpligtet til at opfordre den studerende til at søge vejledning hos Studievalg, hvis den studerende ønsker at afbryde sin uddannelse, medmindre den studerende ønsker at begynde på en ny uddannelse og henvises til en relevant uddannelsesinstitution. Hvis den studerende er under 25 år og ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, henviser institutionen til Ungdommens Uddannelsesvejledning, jf. bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv.

§ 8. Udveksling af følsomme personoplysninger, som er omfattet af §§ 7 og 8 i persondataloven, mellem uddannelsesinstitutionerne og Studievalg må kun finde sted med samtykke fra eleven eller den studerende selv og fra forældremyndighedens indehaver, såfremt eleven eller den studerende er under 15 år.

Kapitel 4

Tilrettelæggelse af og samarbejde om vejledning fra Studievalg

§ 9. Studievalg skal ved tilrettelæggelsen af vejledningen anvende og henvise til den nationale virtuelle vejledningsportal, uddannelsesguiden.dk og den nationale vejledningsenhed, som tilbyder vejledning gennem virtuelle kommunikations- og vejledningsværktøjer, e-vejledningen.

§ 10. Studievalgs vejledning skal tilrettelægges i samarbejde med institutioner, der udbyder ungdomsuddannelser, således at institutionens arbejde med elevens uddannelsesplan, hvor en sådan findes, institutionens fastholdelsesarbejde og Studievalgs vejledning for den enkelte elev udgør en sammenhængende indsats. Samarbejdet skal gennemføres efter en årligt revideret plan. Planen skal sikre, at kollektiv vejledning om videreuddannelsesmuligheder og adgangsbetingelser til elever i ungdomsuddannelser så vidt muligt kan gives på elevens uddannelsesinstitution på et tidspunkt, der er relevant i forhold til valg af fag i ungdomsuddannelsen, tilmelding til videregående uddannelser m.v. Planen skal beskrive procedurer, som sikrer, at såvel uddannelsesinstitutionen som Studievalg tilskynder eleverne til at modtage den tilbudte kollektive vejledning og får hensigtsmæssige tilbud om individuel og gruppevis vejledning efter bekendtgørelsen på deres uddannelsesinstitution. Når Studievalg finder det hensigtsmæssigt, kan vejledning gives uden for uddannelsesinstitutionen.

Stk. 2. Studievalg samarbejder med uddannelsesinstitutioner, der udbyder videregående uddannelser, institutioner, der udbyder folkeoplysende aktiviteter, Ungdommens Uddannelsesvejledning, kommunernes jobcentre og den nationale vejledningsenhed med henblik på at gøre vejledningen synlig, gennemskuelig og let tilgængelig. Desuden skal samarbejdet sikre sammenhæng mellem uddannelses- og erhvervsvejledning, valgmuligheder i en igangværende uddannelse og institutionernes fastholdelsesarbejde.

Stk. 3. Studievalg samarbejder med erhvervslivet og arbejdsmarkedets parter med henblik på at tilvejebringe en sammenhængende vejledningsindsats.

Kapitel 5

Uddannelseskrav til vejledere i Studievalg og på uddannelsesinstitutioner omfattet af denne bekendtgørelse

§ 11. Studievalgs vejledning skal varetages af personer, der har enten en professionsbacheloruddannelse i offentlig administration med studieretningen uddannelses- og erhvervsvejledning, diplomuddannelsen i uddannelses- og erhvervsvejledning eller masteruddannelsen i uddannelses- og erhvervsvejledning, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Studievalgs vejledning kan endvidere varetages af:

1) Personer, som har mindst 5 års erhvervserfaring som vejleder og har gennemført en af følgende tidligere vejlederuddannelser:

a) Skole- og/eller ungdomsvejlederuddannelsen (Danmarks Lærerhøjskole m.fl.)

b) Voksenvejlederuddannelsen (Danmarks Lærerhøjskole, Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse m.fl.)

c) Uddannelsen som uddannelses- og erhvervsvejleder ved erhvervsskolerne, tidligere benævnt studievejledning (Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse)

d) Studievejlederuddannelsen for studievejledere på gymnasier, hf-kurser og voksenuddannelsescentre (Undervisningsministeriet)

e) Grunduddannelsen for uddannelsesvejledere inden for almen voksenuddannelse (Undervisningsministeriet)

f) Studievejlederuddannelsen ved de videregående uddannelser - grundkursus og 4 moduler (Undervisningsministeriet)

2) Personer, som har mindst 3 års erhvervserfaring som vejleder og inden den 1. august 2008 har gennemført de tre basismoduler i diplomuddannelsen i uddannelses- og erhvervsvejledning.

3) Personer, som dokumenterer et tilsvarende vejledningsfagligt kompetenceniveau ved en realkompetencevurdering.

Stk. 3. Er det ikke muligt at ansætte en egnet ansøger, der opfylder kravene i stk. 1 eller 2, kan der ansættes ansøgere, som herefter indgår i Studievalgs efteruddannelsesplaner, jf. stk. 4.

Stk. 4. Studievalg skal have en plan for, hvornår alle Studievalgs vejledere kan leve op til uddannelseskravene i stk. 1 og 2.

§ 12. Hvis der i uddannelsesinstitutionens fastholdelsesarbejde indgår uddannelses- og erhvervsvejledning, skal denne del af opgaven varetages af vejledere, der har gennemført de tre obligatoriske moduler samt et relevant valgmodul på diplomuddannelsen i uddannelses- og erhvervsvejledning, en professionsbacheloruddannelse i offentlig administration med studieretning uddannelses- og erhvervsvejledning eller masteruddannelsen i vejledning, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Vejledning kan endvidere varetages af personer, som har de kvalifikationer, der er beskrevet i § 11, stk. 2.

Stk. 3. Ved alle nyansættelser af vejledere skal disse opfylde uddannelseskravet eller dokumentere deres kompetencer efter stk. 1 eller 2. Er det ikke muligt at ansætte en egnet ansøger, der opfylder kravene i stk. 1 eller 2, kan der ansættes ansøgere, som herefter indgår i uddannelsesinstitutionens efteruddannelsesplaner, jf. stk. 4.

Stk. 4. Uddannelsesinstitutioner, hvor der i fastholdelsesarbejdet indgår uddannelses- og erhvervs-vejledning, skal have en plan for, hvornår institutionens vejledere kan leve op til uddannelseskravene i stk. 1 og 2.

Kapitel 6

Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af Studievalgs vejledning

§ 13. Studievalg skal have et system til kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af den vejledning, der udbydes. Kvalitetssikringssystemet skal som minimum omfatte:

1) Opgørelser af omfanget, resultater og effekter af vejledningen.

2) Videreudvikling af kvaliteten i vejledningen på baggrund af de indhøstede erfaringer.

3) Inddragelse af brugerne, således at der skabes grundlag for en brugerorienteret videreudvikling.

Stk. 2. Studievalg udarbejder en årsrapport og på grundlag heraf en plan for opfølgning med henblik på at gennemføre de ændringer, som planen giver anledning til, herunder ændringer af aftaler om og andre rammer for samarbejde efter § 10.

§ 14. Studievalg offentliggør en beskrivelse af kvalitetssikringssystemet og de opnåede resultater på en lettilgængelig måde på Studievalgs hjemmeside.

Kapitel 7

Ikrafttræden

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2010.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 705 af 30. juni 2008 om vejledning om valg af videregående uddannelse og erhverv (Studievalgsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 706 af 30. juni 2008 om vejledning om gennemførelse af uddannelser på Undervisningsministeriets område ophæves.

Undervisningsministeriet, den 7. juli 2010

P.M.V.
E.B.
Steffen Jensen

/ Merete Friberg