Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration

I medfør af § 22 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser fastsættes:

§ 1. Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration er at kvalificere den uddannede til selvstændigt og professionelt at kunne integrere forskellige teknologier og videnformer ved udvikling og konstruktion af tekniske systemer og produkter i industri-, produktions- og installationsvirksomheder, såvel nationalt som internationalt. Herudover skal den uddannede kunne varetage tværfaglige teknisk betonede ledelsesopgaver.

Stk. 2. Den uddannede skal have viden, færdigheder og kompetencer som angivet i bilag 1.

§ 2. Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse tilrettelagt som selvstændig overbygning til erhvervsakademiuddannelserne inden for energiinstallation (installatør AK), inden for netværksteknik og elektronik (IT-teknolog AK), inden for produktion (produktionsteknolog AK), inden for energiteknologi (energiteknolog AK) og inden for automation (automationsteknolog AK) er normeret til 90 ECTS-point. 60 ECTS-point svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år.

Stk. 2. Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende titlen professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration. Den engelske titel er Bachelor of Product Development and Integrative Technology.

Stk. 3. Uddannelsens engelske betegnelse er Bachelor’s Degree Programme in Product Development and Integrative Technology.

§ 3. Uddannelsen består af:

1) Obligatoriske uddannelseselementer med et samlet omfang på 40 ECTS-point, der er fælles for de studerende. Heraf anvendes 15 ECTS-point til at sikre de studerende et fælles studiegrundlag.

2) 3 bundne studieretninger, der hver har et omfang på 15 ECTS-point, og hvoraf den studerende vælger én på baggrund af sin adgangsgivende erhvervsakademiuddannelse, jf. § 2, stk. 1:

a) It og elektronik (for IT-teknologer AK).

b) Installation og automation (for installatører AK, automationsteknologer AK og energiteknologer AK).

c) Udvikling af produkter og produktion (for produktionsteknologer AK).

3) Praktik med et samlet omfang på 15 ECTS-point.

4) Valgfri uddannelseselementer, der for den enkelte studerende har et samlet omfang på 5 ECTS-point.

5) Bachelorprojekt på 15 ECTS-point.

Stk. 2. De obligatoriske uddannelseselementer, jf. stk. 1, nr. 1, tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Teknologisk projektarbejde.

2) Videnskabsteori og metode.

3) Teknisk integration.

Stk. 3. Studieretningerne, jf. stk. 1, nr. 2, litra a, b og c, tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Innovation og produktudvikling.

2) Konstruktion og projektering.

3) Miljø og bæredygtighed.

Stk. 4. Indhold og læringsmål for de i stk. 3 nævnte kerneområder fastsættes i studieordningen i forhold til de særlige mål for læringsudbytte, der gælder for de enkelte studieretninger, jf. bilag 1.

§ 4. For uddannelsen gælder de regler om professionsbacheloruddannelser, der er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, herunder regler om formål, niveau, videngrundlag, praktik, indhold og tilrettelæggelse, varighed og struktur, adgang, lærerkvalifikationer, prøver og eksamen, studieordning og merit.

§ 5. Undervisningsministeriet kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Ved forsøg fastsættes samtidig forsøgets varighed og rapporteringsform.

Stk. 2. Ministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 2010

Undervisningsministeriet, den 8. juli 2010

P.M.V.
E.B.
Peder Michael Sørensen
Kontorchef

/ Jette Skovbjerg


Bilag 1

Mål for læringsudbytte for uddannelsen til professionsbachelor i ­produktudvikling og teknisk integration

Målene for læringsudbytte omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration skal opnå i uddannelsen.

Viden

Den uddannede har

1) viden om og kan reflektere over professionens teori og praksis inden for produktudvikling og teknisk integration på baggrund af et teknologibegreb, der omfatter elementerne teknik, viden, organisation og produkt,

2) viden om og kan kombinere relevant videnskabsteori med tekniske og teknologiske problemstillinger inden for produktudvikling og teknisk integration,

3) viden om uddannelsens særskilte fagligheder set i forhold til produktudvikling, konstruktion og teknisk projektering samt teknisk integration i forskellige former for virksomheder og

4) viden om betydningen af etiske problemstillinger i forbindelse med produktudvikling og teknisk integration med særlig henblik på miljø, sikkerhed og bæredygtighed.

 

Den uddannede inden for studieretningen it og elektronik har desuden

1) fagspecifik viden om metoder og teori til udvikling, projektering og anvendelse inden for it- og netværksløsninger samt elektroniske og datatekniske systemer.

 

Den uddannede inden for studieretningen installation og automation har desuden

1) fagspecifik viden om metoder og teori til udvikling, projektering og anvendelse inden for komplekse bygnings- og industriinstallationer samt optimering og drift af automatiske anlæg.

 

Den uddannede inden for studieretningen udvikling af produkter og produktion har desuden

1) fagspecifik viden om metoder og teori til udvikling, projektering og anvendelse inden for formgivning, design og konstruktion af industriprodukter samt optimering og drift af produktionssystemer.

Færdigheder

Den uddannede kan

1) vurdere, udvælge og anvende metoder og redskaber til produktudvikling, konstruktion og teknisk projektering samt teknisk integration,

2) anvende metoder til udvikling af produkter og komplekse tekniske løsninger inden for professionen,

3) vurdere og inddrage problemstillinger inden for energi, miljø, etik og bæredygtighed konkret og praktisk i udvikling af produkter og tekniske løsninger,

4) indsamle og formidle relevant viden inden for forskning og udvikling og vurdere samt anvende resultater herfra inden for produktudvikling og teknisk integration og

5) formidle tekniske problemstillinger og løsningsmuligheder til kunder, samarbejdspartnere, leverandører samt internt i virksomheden.

 

Den uddannede inden for studieretningen it og elektronik kan desuden

1) vurdere, udvælge og begrunde anvendelse af metoder inden for komplekse it- og netværksløsninger samt elektroniske og datatekniske systemer.

 

Den uddannede inden for studieretningen installation og automation kan desuden

1) vurdere, udvælge og begrunde anvendelse af metoder inden for komplekse bygnings- og industri­installationer og optimering samt drift af automatiske anlæg.

 

Den uddannede inden for studieretningen udvikling af produkter og produktion kan desuden

1) vurdere, udvælge og begrunde anvendelse af metoder inden for formgivning, design og konstruktion af industriprodukter og optimering samt drift af produktionssystemer.

Kompetencer

Den uddannede kan

1) håndtere produktudvikling, konstruktion og teknisk projektering under inddragelse af interne og eksterne samarbejdspartnere og kunder set i forhold til produktets eller ydelsens udvikling, fremstilling, anvendelse og bortskaffelse eller ophør,

2) selvstændigt og i samarbejde med andre håndtere komplekse udviklingsorienterede situationer på tværs af faggrænser og virksomhedens organisation,

3) håndtere tekniske tværfaglige ledelsesopgaver, herunder projektledelse, og

4) identificere egne læringsbehov samt udarbejde en strategi eller plan for dækning af behovet inden for viden, færdigheder eller kompetencer.

 

Den uddannede inden for studieretningen it og elektronik kan desuden

1) samarbejde med andre faggrupper i forbindelse med komplekse it- og netværksløsninger samt elektroniske og datatekniske systemer, der skal integreres i tværfaglige projekter, og

2) videreudvikle egen faglig, tværfaglig og metodisk viden samt færdigheder og kompetencer inden for komplekse IT- og netværksløsninger samt elektroniske og datatekniske systemer i relation til udvikling af tværfaglige tekniske løsninger.

 

Den uddannede inden for studieretningen installation og automation kan desuden

1) samarbejde med andre faggrupper i forbindelse med komplekse bygnings- og industriinstallationer og optimering samt drift af automatiske anlæg og

2) videreudvikle egen faglig, tværfaglig og metodisk viden samt færdigheder og kompetencer inden for komplekse bygnings- og industriinstallationer og optimering samt drift af automatiske anlæg i relation til tværfaglige tekniske løsninger.

 

Den uddannede inden for studieretningen udvikling af produkter og produktion kan desuden

1) samarbejde med andre faggrupper i forbindelse med formgivning, design og konstruktion af industriprodukter og optimering og drift af produktionssystemer, der skal integreres i tværfaglige projekter og

2) videreudvikle egen faglig, tværfaglig og metodisk viden samt færdigheder og kompetencer inden for formgivning, design og konstruktion af industriprodukter og optimering og drift af produktionssystemer i relation til udvikling af tværfaglige tekniske løsninger.