Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Afgørelse af klage – Mærkning af engrosemballage tilstrækkelig ved import af animalske fødevarer

Resumé

Fødevareregion Nord påbød et parti krebs, som en virksomhed ville importere fra Kina, destrueret eller returneret, da 12.000 enkeltpakninger var mærket uden oprindelsesvirksomhedens autorisationsnummer, produktionsdato og holdbarhedsdato.

Fødevareregionen begrundede påbuddet med, at enkeltpakningerne ikke overholdt reglerne om identifikationsmærkning. De 12.000 enkeltpakninger lå i 1.500 yderkartoner, som var lovligt mærket.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager fandt, at den efterfølgende mærkning af de 12.000 enkeltpakninger, som virksomheden oplyste skulle ske på en frysevirksomhed, var håndtering i den forstand, begrebet anvendes i hygiejneforordningens for animalske fødevarer. Derfor var det tilstrækkeligt, at engrosemballagen i form af de 1.500 yderkartoner var lovligt mærket på importtidspunktet.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager ophævede fødevareregionens påbud.

NN Fiskeimportør A/S
Den 2. oktober 2008
Sagsnr.: 257/13249
Ref.: mora
Tlf.: 33 95 14 30

Ophævelse af afgørelse om afvisning af et parti krebs

De har ved brev af 27. august 2008 klaget over afgørelse af 26. august 2008 fra Fødevareregion Nord om afvisning af et parti krebs fra Kina.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager har behandlet klagen og ophæver afgørelsen.

De kan læse mere om afgørelsen og begrundelsen for afgørelsen nedenfor.

Sagens omstændigheder

I forbindelse med identitetskontrol den 26. august 2008 inspicerede Fødevareregion Nord et parti krebs, De ville importere fra Kina. Ifølge sundhedscertifikatet havde partiet en nettovægt på i alt 12 tons, fordelt på 1.500 yderkartoner á netto 8 kg. Hver yderkarton indeholdt 8 enkeltpakninger á netto 1 kg, svarende til i alt 12.000 enkeltpakninger.

Fødevareregionen konstaterede, at de 1.500 yderkartoner var mærket i overensstemmelse med reglerne. De 12.000 enkeltpakninger var mærket uden angivelse af oprindelsesvirksomhedens autorisationsnummer, produktionsdato og holdbarhedsdato.

Fødevareregionen vurderede, at partiet ikke opfyldte betingelserne for indførsel i EU og traf afgørelse om, at partiet inden 60 dage skulle destrueres eller returneres fra grænsekontrolstedet til Kina eller et andet tredjeland. Partiet blev tilbageholdt på fødevareregionens område.

Som hjemmel for afgørelsen henviste fødevareregionen til veterinærkontrolbekendtgørelsens1) § 19 samt hygiejneforordningen for animalske fødevarer2), bilag 2, afsnit 1.

Ved brev af 27. august 2008 klagede De over fødevareregionens afgørelse.

De anmodede om at få partiet frigivet mod at foranledige de 12.000 enkeltpakninger mærket med autorisationsnummer og produktionsdato. Mærkningen skulle udføres af den dertil autoriserede virksomhed NN Frost A/S.

De henviste til, at producentens autorisationsnummer fremgik af partiets ledsagende dokumenter, og at yderkartonerne var mærket med både autorisationsnummer og holdbarhedsdato.

Den 1. september 2008 oversendte grænsekontrollen sagen til Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager for behandling.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklagers bemærkninger

Sekretariatet betragter det beslaglagte partis 1.500 yderkartoner som engrosemballage i den forstand, dette begreb anvendes i hygiejneforordningen for animalske fødevarer.

Fødevareregionen har oplyst, at disse 1.500 engrosemballager er fyldestgørende mærket, og virksomheden har oplyst, at de 12.000 enkeltpakninger, som containerne indeholder, vil blive fyldestgørende mærket af en dertil autoriseret virksomhed.

Af hygiejneforordningen for animalske fødevarer, bilag II, afsnit I, C. 11., fremgår bl.a., at det er tilstrækkeligt at anbringe den mærkning, forordningen kræver, uden på den engrosemballage, et animalsk produkt er emballeret i, såfremt det pågældende produkt skal håndteres yderligere på en anden virksomhed.

Ifølge Fødevarestyrelsens vejledning om fødevarehygiejne3), afsnit III, kapitel 3, forstås ved håndtering

»…en hvilken som helst gerning med en fødevare, hvad enten det drejer sig om at flytte en fødevare eller forarbejde en råvare til en forarbejdet fødevare. Det er altså håndtering at flytte en vare rundt på et lager…«

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager finder, at den mærkning af det afviste partis 12.000 enkeltpakninger, som De har oplyst vil blive udført af NN Frost A/S, er omfattet af begrebet håndtering i den forstand, dette begreb anvendes i hygiejneforordningen for animalske fødevarer.

Det er sekretariatets opfattelse, at varepartiet dermed opfylder de krav, hygiejneforordningen for animalske fødevarer stiller i forbindelse med import, og at fødevareregionen ikke har hjemmel til at afvise eller tilbageholde partiet.

Sekretariatet bemærker, at De er forpligtet til at påse, at den forestående mærkning af de 12.000 enkeltpakninger foretages i overensstemmelse med de gældende krav. Opmærksomheden henledes særligt på mærkningsbekendtgørelsens4) kapitel 3.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklagers afgørelse

På baggrund af ovenstående ophæver Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager den af Fødevareregion Nord den 26. august 2008 trufne afgørelse om afvisning af det omhandlede parti krebs.

Dette betyder, at De kan se bort fra fødevareregionens afgørelse og kan importere varepartiet.

Denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Venlig hilsen

Morten Rathsack

Fuldmægtig, cand.jur.

Officielle noter

1) Bekendtgørelse nr. 830 af 13. august 2008 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer

2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer

3) Vejledning nr. 9440 af 25. juli 2008 om fødevarehygiejne

4) Bekendtgørelse nr. 1308 af 14. december 2005 om mærkning m.v. af fødevarer