Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om skolesamarbejde i forbindelse med produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse

I medfør af § 66 p, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 510 af 19. maj 2010, som ændret ved lov nr. 580 af 1. juni 2010, fastsættes:

§ 1. Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse udbydes, jf. § 66 p, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, i et samarbejde mellem en produktionsskole og en skole, institution eller virksomhed, der er godkendt til at udbyde det pågældende hovedforløb (erhvervsskole), jf. § 18 i lov om erhvervsuddannelser.

Stk. 2. Erhvervsskolen skal indgå samarbejdsaftale med en produktionsskole, hvis produktionsskolen anmoder om dette.

Stk. 3. Samarbejdsaftalen skal være indgået, før erhvervsskolen kan optage elever til produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse, jf. § 66 q i lov om erhvervsuddannelser.

§ 2. Samarbejdsaftalen skal fastlægge rammer for samarbejdet vedrørende produktionsskolens indstilling af elever til optagelse til produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse, herunder krav til:

1) Indstillingens form og indhold.

2) Proceduren for erhvervsskolens behandling af produktionsskolens indstilling.

3) Procedurens tidsmæssige udstrækning.

§ 3. Erhvervsskolen meddeler produktionsskolen de oplysninger om uddannelsen, der er nødvendige for produktionsskolens indstilling.

§ 4. Når erhvervsskolen har modtaget produktionsskolens indstilling, træffer erhvervsskolen snarest afgørelse om optagelse, jf. § 66 q, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser.

Stk. 2. En afgørelse om optagelse, der ikke følger produktionsskolens indstilling, kan kun træffes efter forudgående drøftelse med produktionsskolen.

§ 5. Samarbejdsaftalen udvides med et tillæg for hver erhvervsuddannelse, som udbydes indenfor samarbejdsaftalens rammer.

Stk. 2. Tillægget skal indeholde retningslinjer for samarbejdet om den enkelte uddannelse.

Stk. 3. Tillægget skal foreligge senest samtidig med udarbejdelsen af den personlige uddannelsesplan for den enkelte elev.

§ 6. Samarbejdsaftalen skal omfatte retningslinjer for samarbejdet om tilrettelæggelse af elevens uddannelse, herunder elevens personlige uddannelsesplan, jf. kapitel 9 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

§ 7. Samarbejdsaftalen skal indeholde retningslinjer for det administrative og økonomiske samarbejde vedrørende tilrettelæggelse af produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse.

Stk. 2. Samarbejdsaftalen skal som minimum omfatte retningslinjer vedrørende:

1) Administration i forbindelse med eventuel undervisning udlagt til produktionsskolen.

2) Administration af skoleydelse til eleven.

3) Fastlæggelse af den betaling, som produktionsskolen skal modtage for undervisning og praktikuddannelse, som produktionsskolen varetager i forbindelse med den produktionsskolebaserede erhvervsuddannelse.

§ 8. Samarbejdsaftalen skal indeholde retningslinjer for den gensidige informationsudveksling mellem erhvervsskolen og produktionsskolen.

§ 9. Samarbejdsaftalen skal indeholde retningslinjer for, hvordan erhvervsskolen bistår produktionsskolen med hensyn til at blive godkendt som praktikvirksomhed.

§ 10. Erhvervsskolen vejleder om og fører tilsyn med den undervisning, som produktionsskolen varetager på erhvervsskolens vegne.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2010.

Undervisningsministeriet, den 8. juli 2010

P.M.V.
E.B.
Jørgen Torsbjerg Møller

/ Stine Kvist Kristiansen