Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om farligt gods, kontrolafgifter og tilladelse til jernbanevirksomhed m.v.

I medfør af § 4, stk. 7, § 18, § 23, stk. 1, og § 26, stk. 1, i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 8. oktober 2009, fastsættes:

Transport af farligt gods

§ 1. For befordring af farligt gods med jernbane, i såvel national som international trafik, gælder Reglement for international jernbanetransport af farligt gods (RID), der findes som bilag 1 til appendiks C til den internationale jernbanekonvention, COTIF, med bilagene CIM og CIV, samt regler, der fastsættes af transportministeren eller Trafikstyrelsen.

Stk. 2. Det i stk. 1 nævnte RID-reglement er ved bekendtgørelse nr. 172 af 10. marts 2009 om kundgørelse af RID-reglementet og visse af Trafikstyrelsens forskrifter undtaget fra indførelse i Lovtidende. RID-reglementet og senere ændringer heraf kundgøres ved offentliggørelse på Trafikstyrelsens hjemmeside.

§ 2. Vogne, der befordres gennem Storebæltstunnelen med farligt gods hørende til klasse 1 eksplosiver, må højst indeholde 5.000 kg nettoeksplosivstofmasse pr. vogn.

Stk. 2. Vogne, der befordres gennem Drogdentunnelen under Øresund med farligt gods hørende til klasse 1 eksplosiver, må højst indeholde 1.000 kg nettoeksplosivstofmasse pr. vogn.

§ 3. Afsenderen skal erstatte ethvert tab, som jernbanevirksomheden påføres som følge af indlevering af gods, der er udelukket fra eller kun på visse betingelser modtages til befordring, under urigtig, unøjagtig eller ufuldstændig betegnelse eller i strid med gældende sikkerhedsforskrifter.

Stk. 2. Jernbanevirksomheden har til enhver tid ret til at undersøge, om sendingen svarer til angivelserne i fragtbrevet, og om de sikkerhedsforskrifter, der er angivet i jernbanevirksomhedens forretningsbetingelser, er iagttaget.

Stk. 3. Trafikstyrelsen har til enhver tid ret til at undersøge, om sendingen svarer til angivelserne i fragtbrevet, og om de gældende sikkerhedsforskrifter for farligt gods er overholdt.

Stk. 4. Den rådighedsberettigede skal så vidt muligt have lejlighed til at overvære undersøgelsen efter stk. 2 og 3.

Kontrolafgifter m.v.

§ 4. Jernbanevirksomheder, der ifølge kontrakter udfører trafik som offentlig service, kan opkræve kontrolafgift og ekspedtionsgebyr for passagerer, der ikke foreviser gyldig rejsehjemmel (billet og kort).

Stk. 2. Jernbanevirksomheder, der udfører anden form for trafik end den i stk. 1 nævnte, kan opkræve kontrolafgift og ekspeditionsgebyr for passagerer, der ikke foreviser gyldig rejsehjemmel (billet og kort).

Stk. 3. Kontrolafgift og ekspeditionsgebyr fastsættes i jernbanevirksomhedens forretningsbetingelser. Kontrolafgifter og ekspeditionsgebyrer efter stk. 1 inddrives efter lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan endvidere inddrive skyldige beløb efter stk. 1 ved modregning i overskydende skat.

Tilladelse til at drive jernbanevirksomhed

§ 5. Tilladelse til at drive jernbanevirksomhed giver ikke i sig selv adgang til specifikke strækninger.

§ 6. Trafikstyrelsen kan udstede tilladelser, hvortil der knyttes særlige vilkår, med henblik på:

1) efterfølgende dokumentation for, at betingelser er opfyldt,

2) kørsel på en begrænset del af jernbaneinfrastrukturen, og

3) en eller flere enkelte kørsler (ad hoc tilladelser).

§ 7. Hvis jernbanevirksomheden træder i likvidation, undergives konkursbehandling eller standser sine betalinger, skal virksomheden straks give meddelelse herom til Trafikstyrelsen.

Stk. 2. Såfremt en jernbanevirksomhed går konkurs eller anmelder betalingsstandsning, kan Trafikstyrelsen meddele en midlertidig tilladelse til fortsat drift af virksomheden, med henblik på afvikling, afhændelse eller finansiel rekonstruktion af virksomheden. Tilladelsen kan tilbagekaldes, hvis Trafikstyrelsen finder, at der ikke er mulighed for midlertidig fortsættelse af virksomhedens drift.

Uddannelse af personale

§ 8. Jernbanevirksomheder, der er godkendt af Trafikstyrelsen som uddannelses- eller praktiksted for lokomotivførere eller andre jernbanetekniske uddannelser, modtager i overensstemmelse med kontrakten mellem jernbanevirksomheden og Transportministeriet, elever eller praktikanter fra andre jernbanevirksomheder, på lige og ikke diskriminerende vilkår og mod betaling.

Stk. 2. Jernbanevirksomheder giver i den forbindelse adgang til lokomotivførere fra andre jernbanevirksomheder, med henblik på strækningsindøvelse m.v. til specifikke strækninger i Danmark.

PSO-forordningen

§ 9. Afgørelser, der træffes i henhold til artikel 5, stk. 2-5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1191/69 og (EØF) nr. 1107/70, kan påklages til Klagenævnet for Udbud efter reglerne i lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.

Ikrafttræden

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2010.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 973 af 22. september 2006 om farligt gods, kontrolafgifter og tilladelse til jernbanevirksomhed m.v. ophæves.

Transportministeriet, den 28. september 2010

Hans Christian Schmidt

/ Mikkel Sune Smith