Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ungdomsskolens virksomhed

§ 1

I bekendtgørelse nr. 913 af 3. oktober 2000 om ungdomsskolens virksomhed, som ændret ved bekendtgørelse nr. 722 af 3. juli 2008, foretages følgende ændring:

1. I § 4, stk. 1, indsættes efter nr. 2 som nyt nummer:

»3) 10. klassesforløb, jf. § 19 e i lov om folkeskolen.«

Nr. 3-4 bliver herefter nr. 4-5.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2010.

Undervisningsministeriet, den 9. juli 2010

P.M.V.
E.B.
Jacob Hess

/