Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 14. november 2008 i sag 27.2008

A, Fagligt Fælles Forbund v/faglig sekretær Jacob Scavenius

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Linda Rudolph Greisen og chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (begge DA) samt advokat Ane Kristine Lorentzen og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlige sagkyndige medlemmer deltaget chefkonsulent Søren Hoffmann, Dansk Byggeri og forhandlingssekretær Tonny Holm, Fagligt Fælles Forbund.

Mellem klageren, elev A, og indklagede, B, blev den 10. marts 2006 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som murer med uddannelsesperiode fra den 3. april 2006 til den 25. september 2009.

Klageren har ved sin organisation, Fagligt Fælles Forbund, ved klageskrift modtaget den 11. april 2008 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 59.521,51 kr. til klageren. Beløbet vedrører løn, feriepenge og pension.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 5. november 2008.

Klageren har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav. Indklagede har trods lovlig indkaldelse ikke givet møde for nævnet.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Det er for Tvistighedsnævnet oplyst, at indklagede er omfattet af en overenskomst.

Således som sagen er oplyst, er der ikke grundlag for at tilsidesætte klagerens krav, der derfor tages til følge.

T h i b e s t e m m e s

Indklagede, B, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 59.521,51 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.