Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om refusion af udgifter ved myndighedernes sagsbehandling i forbindelse med kulbrinteaktiviteter m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1032 af 23. august 2007 om refusion af udgifter ved myndighedernes sagsbehandling i forbindelse med kulbrinteaktiviteter m.v. foretages følgende ændringer:

1. I indledningen ændres »§ 1, stk. 5, i lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat, jf. lovbekendtgørelse nr. 1100 af 18. november 2005,« til: »§ 1, stk. 4, i lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat, jf. lovbekendtgørelse nr. 1100 af 18. november 2005, som ændret ved lov nr. 542 af 26. maj 2010,«.

2. I § 2, nr. 3, indsættes efter »rørledningen«: »eller separationsfaciliteter«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 17. juli 2010.

Klima- og Energiministeriet, den 14. juli 2010

Lykke Friis

/ Anne Højer Simonsen